Contractació de les obres dels treballs de manteniment de les lleres del Maresme

ESTAT:
Adjudicat

Tipus:
Negociat sense publicitat

Pressupost base licitació:
105.000,00 €

Procediment d´adjudicació:
105.000,00 €

Adjudicatari:
Serveis Salicru SCP

DOCUMENTS:

Adjudicació del contracte per executar “Obra de treballs de manteniment de les lleres del Maresme”, cofinançat pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 2 i eix 4.


Aprovat mitjançant Decret de Presidència núm. 96/14 de data 21 de març de 2014, i ratificat en la Comissió Permanent del Ple de data 8 d’abril de 2014.


 

Ple 20.11.12 Adjudicació concertació operació préstec per al CCM

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Tipus:
SERVEIS

Procediment d´adjudicació:
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

DOCUMENTS:

 

Contractació del Servei d’Informació i Assessorament Jurídic i Psicològic a dones del Maresme (SIAD Maresme)

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Adjudicatari:
Assistència i Gestió Integral FP

DOCUMENTS:

Adjudicació del contracte


 

Contracte pel servei de la prestació ruta 15 transport adaptat porta a porta

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

DOCUMENTS:

 

Contracte pel servei de la campanya per fomentar recollida selectiva i reducció d´impropis

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Adjudicatari:
Reciclatges Gestió Integral de Residus SL

DOCUMENTS:

 

Xarxa Banda Ampla

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Contracte d’obres

Pressupost base licitació:
1.905.084,74€

Procediment d´adjudicació:
obert

Termini de presentació d’ofertes:
L’últim dia per presentar les proposicions serà el 26 d’abril de 2011.

Obertura de pliques:

El proper dia 4 de maig de 2011 a les 9:00h, s’efectuarà l’obertura de pliques del sobre 2 “Documentació tècnica”.

El proper dia 13 de maig de 2011 a les 12:30h, s’efectuarà l’obertura de pliques del sobre 3 “Proposició econòmica”.Obtenció d’informació:

Es podrà sol.licitar en 24 hores d’antel.lació el projecte en format DVD mitjançant mail al correu electrònic següent: administració@ccmaresme.cat o per fax al número 93 757 21 12.

També es pot descarregar el projecte per la pàgina web: xcbam.ccmaresme.cat.DOCUMENTS:

Anunci licitació

 


Plecs administratius

 


Plecs tècnics

 


Mesa de contractació


 


Puntuació proposta tècnica


 
 


 Adjudicació


 


 


Projecte cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

Contractació del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Pressupost base licitació:
105.680,16 €

Procediment d´adjudicació:
Obert

Termini de presentació d’ofertes:
El termini per presentar les ofertes és fins el 28 de febrer de 2011.

Obertura de pliques:

 El proper dia 15 de març de 2011 a les 12:00h, a la seu del Consell Comarcal del Maresme, obertura del sobre número 2.

El proper dia 9 de maig de 2011, a les 12:30h, a la seu del Consell Comarcal del Maresme, obertura del sobre número 3.DOCUMENTS:

Anunci de licitació

 


Plecs Administratius

 


Plecs Tècnics

 


Annex del Plec tècnic

 


Mesa de contractació

 


Adjudicació


 


 

Contractació del subministrament d’energia elèctrica als ens locals de la comarca del Maresme

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Subministrament

Procediment d´adjudicació:
Negociat sense publicitat

DOCUMENTS:
Mesa de contractació
Hipervincle


 
Adjudicació acord

Redacció del projecte d’execució i estudi de seguretat i salut del Projecte de millores a l’EDAR de Mataró

ESTAT:
Desistit

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Pressupost base licitació:
150.000 € (exclòs IVA)

Procediment d´adjudicació:
Obert

DATES I TERMINIS:
Ultim dia per presentar licitacions el proper 29 de novembre de 2010.

DOCUMENTS:

Edicte de licitació per a l’adjudicació mitjançant procediment obert del Contracte de Serveis per a la Redacció del projecte d’execució i estudi de seguretat i salut del Projecte de millores a l’EDAR de Mataró:

 


Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a la redacció del Projecte d’execució i estudi de seguretat i salut del Projecte de millores a l’EDAR de Mataró:

 


Plecs de prescripcions tècniques per a la redacció del Projecte d’execució i estudi de seguretat i salut del Projecte de millores a l’EDAR de Mataró:

 


Decret designació membres mesa contractació EDAR Mataró

 


Anunci canvi de dia del procediment d’obertura de proposicions


Canvi de dia obertura de les proposicions


Desistiment del procedient


 

Servei Alfabetització digital per a la inserció laboral del Maresme any 2010

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Negociat sense publicitat

Adjudicatari:
INSERCOOP, SCCL

DOCUMENTS:
Edicte d’aprovació dels Plecs de clàusules Administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques per a la contractació del servei “Alfabetització digital per a la inserció laboral de Maresme any 2010”
Hipervincle


Adjudicació provisional
Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle