Estudi “Servei d´informació i assessorament jurídic i psicològic a dones del SIAD”

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Procediment Negociat sense publicitat

Adjudicatari:
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL (AGI)

DOCUMENTS:
Adjudicació provisional
Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle

Desenvolupament de l´acció “Connecta´t Maresme 08 per a 21 ajuntaments”

ESTAT: Adjudicació definitiva DADES DEL CONTRACTE: Organisme: Consell Comarcal del Maresme Tipus: Serveis Procediment d´adjudicació: Procediment Negociat sense publicitat Adjudicatari: INSERCOOP SCCL DOCUMENTS: Adjudicació provisional Hipervincle
Adjudicació definitiva Hipervincle

Estudi i elaboració de documentació tècnica i legal per a l´externalització de la gestió d´instal·lacions energètiques del municipi de Pineda de Mar cap a empreses de serveis energètics

ESTAT:
Adjudicació definitiva

DADES DEL CONTRACTE:
DADES DEL CONTRACTE:

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Procediment negociat sense publicitat

Adjudicatari:
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SASubministrament de material d´oficina i material informàtic no inventariable pel Consell Comarcal del Maresme i municipis del Maresme

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Subministrament

Procediment d´adjudicació:
Procediment Negociat sense publicitat

Adjudicatari:
OFFICE DEPOT

DOCUMENTS:
Hipervincle


Hipervincle

1.-Selecció del soci privat que haurà de subscriure un percentatge del capital social de l’empresa d’economia mixta que gestionarà els serveis delegats següents: servei de monitors de serveis educatius i servei d’assistència domiciliària del CCM

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Selecció soci privat per empresa d’economia mixta

Pressupost base licitació:
capital social de l’empresa d’economia mixta serà de 60.000 euros

Procediment d´adjudicació:
obert

Termini de presentació d’ofertes:
Les proposicions es presentaran en la forma i amb el contingut establerts a la article 12 del Plec de clàusules administratives, al registre general del Consell Comarcal del Maresme, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, durant el termini de 15 dies naturals a comptar des de l´endemà de la darrera publicació del present edicte de segona convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.º

Obertura de pliques:
En el termini màxim d’un mes a comptar des de la data d’exhauriment del termini per presentar les ofertes

Obtenció d’informació:
Secretaria General del Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró) tots els dies hàbils de 9 a 14 hores o consultant els documents incorporats en aquest perfil del contractant

DOCUMENTS:
Anunci de licitacióHipervincle


 
Anunci suspensió convocatòria

Hipervincle


Anunci sobre la composició de la Mesa de Contractació
Hipervincle


Anunci d’ampliació del termini de presentació d’ofertes en la licitació:
Hipervincle


Adjudicació provisional
Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle


 
Plecs Administratius

– 
Annex I a. Creació del Servei de Monitors dels Serveis Educatius

– 
Annex I b. Reglament de funcionament

– 
Annex I c. Jornades laborals del servei de monitors

– 
Annex II a. Creació del Servei d’Atenció Domiciliària per a persones amb dependència

– 
Annex II b. Reglament dels Serveis d’Atenció Domiciliària

– 
Annex III. Estatuts de la societat mercantil amb capital social mixt

– 
Plecs tècnics Selecció Soci Privat Empresa d’Economia Mixta

Contracte privat “d´arrendament del local situat a la planta baixa de l´edifici situat a l´Avinguda Jaume Recoder 85-87 de Mataró”

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
privat

Adjudicatari:
Germans de Molina, C.B.

DOCUMENTS:
Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle