Comissió Permanent del Ple

FUNCIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE

Mitjançant acord adoptat pel Ple es podrà instituir la Comissió Permanent del Ple, com a òrgan col·legiat complementari del Consell Comarcal del Maresme, que s´assimilarà, amb les especificitats derivades de la legislació específica i sectorial aplicable a la comarca, a una comissió de govern de les regulades a la legislació de règim local, i que estarà integrada pel/la President/a del Consell Comarcal del Maresme, que la presidirà, i per consellers/eres comarcals en nombre no superior a un terç del nombre legal de membres de la corporació.  

Els seus membres seran nomenats i cessats lliurement pel Ple, sense límit de nombre d´acords al respecte i sense més requeriment que comunicar-ho formalment a l´afectat.

La Comissió Permanent del Ple tindrà com a atribucions pròpies i intransferibles la d’assistir al/la President/a i al/la Gerent en l’exercici de les seves atribucions, i tindrà, a més, les atribucions i competències que, essent delegables, li deleguin el Ple o el/la President/a, i les que li reconegui la legislació de règim local aplicable a la comarca. En cap cas no se li podrà atribuir les competències del Ple a que fan referència les lletres a), b), c) i g) de l’article 14, ni la iniciativa legislativa comarcal regulada pel títol V, ambdós del TR-LOCC.

Delegacions a la Comissió Permanent del Ple de les atribucions plenàries següents:

  • 1.- En matèria de contractació:

a) Les contractacions i concessions de tota mena quan el seu import superi el 5% dels recursos ordinaris del Pressupost de la comarca, o el 50% del límit general aplicable al procediment negociat, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici.

b) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent el Ple per a la seva contractació o concessió, i quan no estiguin previstos en el Pressupost.

  • 2.- En matèria de béns:

a) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 5% dels recursos ordinaris del Pressupost o el 50% del límit general aplicable al procediment negociat, així com les alienacions patrimonials en els següents supòsits:

– Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el Pressupost.

– Quan estant previstes en el Pressupost, superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a l’adquisició de béns.

  • 3.- En matèria de personal:

a) L’aprovació de la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i de provisió de llocs de treball.

b) L’adopció d’acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat del personal.

  • 4.- En matèria de subvencions:

a) La sol·licitud de subvencions públiques o privades condicionades o no, així com les seves destinacions.

b) L’acceptació de subvencions, donacions o aportacions de persones físiques o jurídiques, de qualsevol entitat o administració, així com la seva destinació si aquesta no fos condicionada.

c) L’aprovació de convenis que tinguin com a finalitat l’atorgament de subvencions.

  • 5.- En matèria de l’exercici d’accions administratives i judicials:

a) La declaració de lesivitat dels actes del Consell Comarcal.

b) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.

6.- En matèria de modificació pressupostària:

Tipus de modificacions Delegació Transferències de crèdits si afecten a crèdits de diferents programes

*Aquestes delegacions, anualment s’incorporaran a les bases d’execució dels respectius pressupostos.