Convocatòries per a entitats que treballen en igualtat

Convocatòria de l’Institut Català de les Dones 2019, termini de presentació el 30 de maig.


 


Convocatòria de del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials.


https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf