Crònica del Ple del mes de gener

La sequera i com apaivagar els seus efectes al Maresme va centrar bona part del Ple que va celebrar ahir del Consell Comarcal. Per unanimitat de tots els grups es va aprovar una moció presentada pel Govern (Junts i ERC) en la qual es demana al Govern de Catalunya i a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la tramitació per via d’emergència dels expedients i actuacions previstes per pal·liar els efectes de la sequera a la comarca (més informació en aquesta nota).

També es va ratificar per unanimitat la petició que fa unes setmanes va fer el Consell Comarcal a l’Agència Catalana de l’Aigua per poder subministrar als ajuntaments aigua sanejada després del procés de depuració que duen a terme les EDAR (Estació de depuració d’aigua residual). L’objectiu és que els ajuntaments puguin utilitzar aquesta aigua per a usos municipals, principalment neteja de carrers i clavegueram i reg de parcs i jardins.

En el que no va haver-hi unanimitat va ser en l’aprovació del Reglament que regirà el nou servei comarcal del Cicle de l’Aigua. Tot i haver incorporat part de les correccions, suggeriments i al·legacions presentades durant el període d’exposició pública, els grups comarcals d’En Comú Guanyem i CUP van votar-hi en contra i el PSC s’hi va abstenir. El punt va tirar endavant amb els vots favorables de Junts, ERC, Ara Pacte Local i Vox.

L’únic grup que va justificar el sentit del seu vot va ser En Comú Guanyem. El seu portaveu, Sebastià Tejada, va dir que “no és un Reglament compacte” i va proposar fer una pròrroga dels serveis tal i com estan funcionant actualment i redactar un estudi per part d’una empresa independent sobre com hauria de ser el nou servei ingegral del cicle de l’aigua, obrir un procés de deliberació i arribar a una decisió consensuada.

El president del Consell Comarcal, Francesc Alemany, va explicar en l’apartat de Precs i preguntes que tenint en compte que el tema que més controversia genera sobre el nou servei del cicle integral de l’aigua és el subministrament en baixa pel fet que no sigui 100% de titularitat pública, es constituirà en els propers dies una Comissió d’estudi “que volem que compti amb la major participació possible” per valorar si el Consell Comarcal està en disposició d’assumir el subministrament d’aigua en baixa sense participació d’empreses privades.

També relacionat amb el nou servei del cicle integral de l’aigua es va aprovar el Protocol d’actuació de les normes laborals que regiran la nova empresa gestora (amb 60% de participació pública i 40% de participació privada) i que, segons va dir el conseller d’Acció Climàtica Lluís Farrerons, ha estat pactat amb Comissions Obreres. En aquest punt, En Comú Guanyem va votar en contra “no pel protocol en sí, sinò per coherència amb el posicionament que hem tingut en aquest tema” i la CUP es va abstenir.

La resta de temes que es van tractar a la sessió plenària del mes de gener (vegeu l’Ordre del Dia) s’emmarquen en el funcionament ordinari de l’administració: principalment acceptació de subvencions i renovacions de convenis amb els ajuntaments.

En aquest darrer apartat destaquen els convenis subscrits amb els ajuntaments del Maresme per dur a terme la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural, per prestar el programa Temps per Cures i per cofinançar el servei de transport adaptat i/o assistir durant el període 2023-2025.

PRECS I PREGUNTES

El portaveu d’En Comú Guanyem, Sebastià Tejada, va plantejar 3 preguntes al Govern: Què s’està fent des del servei de Boscos, el control de seguretat de les persones que passegen gossos del CAAD Maresme a l’entorn de la carretera d’Argentona i en quina fase es troben els estudis de transport a demanda que es va dir que es farien en el moment que es va aprovar el conveni de col·laboració amb l’AMTU (Associació de Municipis pel Transport Urbà).

La consellera delegada de Medi Natural, Marta Gòmez, va contestar que el servei de Boscos actúa a demanda i que en aquests moments s’està establint un marc de col·laboració amb les entitats de propietaris.

El conseller delegat de Serveis als Municipis, Xavier Masgrau, va explicar que des del CAAD Maresme ja s’han establerts mesures per assegurar la protecció de les persones voluntàries que passegen els animals, principalment el cap de setmana.

I el vicepresident primer, Rafa Navarro, va explicar que el transport a demanda forma part del projecte global de mobilitat sostenible i que en els propers dies es convocarà la Taula de Mobilitat.