Inici Documents Ajuts estatals

Subvenció per l’adquisició de màquines – eina (empreses industrials)

Tipus: Subsidi
Convocatòria: Plan de modernización de la máquina herramienta
Adreçat a petites i mitjanes empreses
Descripció: Es considerarà subvencionable l’adquisició de màquines que:
– Suposin una amplicació de la capacitat productiva.
– Suposin la diversificació de la producció en productes adicionals.
– Impliquin un canvi essencial en el procés general de producció.

Les inversions elegibles les podeu trobar en la pàgina 5 de les bases reguladores.
Recordeu que per a ser subvencionables es tenen que presentar com a mínim 3 ofertes de cadascuna de les màquines per les quals se sol·licita la subvenció, i en cas de que es tracti d’una màquina especial i/o de dificultat tècnica, justificar la impossibiltiat de presentar 3 pressupostos.

En cas de que es tracti d’un arrendament financer, serà subvencionable sempre i quan l’empresa justifiqui la compra efectiva corresponent abans que finalitizi el termini d’execució.

Es subvenciona el 20% del cost total per petites empreses i el 10% per a mitjanes empreses, amb un import màxim de 175.000€ per màquina i un total subvencionable de 300.000€ .
L’ajut es transferirà amb un únic pagament una vegada s’hagi publicat la resolució de concessió i anticipadament a la justificació.

Es recomana llegir les bases de l’ajut per a completar la informació.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 14 d’octubre fins a 02 de novembre de 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a l’Ordre ICT/1090/2021)
Enllaç: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

Cinquena pròrroga d’ERTO’s (període sol·licitud fins el 15 d’octubre 2021)

Tipus: Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes o empreses amb treballadors a càrrec
Descripció: Es diferencien dos modalitats de pròrroga d’ERTO:

Per impediment d’activitat. Les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat podran beneficiar-se, respecte de les persones treballadores, si les seves activitats estan suspeses. Tindran dret als següents percentatges d’exoneració:
– El 100% de l’aportació empresarial meritada durant el període de tancament, i fins el 31 de gener de 2021, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
L’exoneració serà del 90% per aquelles empreses o entitats que tinguin 50 o + treballadors.

Han d’estar incloses en els següents CCAEs:
Empreses d’organització d’esdeveniments esportius no oficials (CCAE 9319)
Empreses que gestionen parcs i fires d’atraccions (CCAE 9321)
Empreses d’activitats lúdiques privades en espais tancats (CCAE 9329)
Sales de joc, casinos i bingos (CCAE 9200)
Bars i restaurants (CCAES 5610 i 5630)
Empreses d’organització de congressos, fires comercials i festes majors (CCAE 8239)
Centres d’estètica i bellesa (CCAE 9602)

Per limitació d’activitat. Les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat, tindran dret als següents percentatges d’exoneració:
– Les de menys de 50 empleats es beneficiaran d’exoneracions del 100% a l’octubre , el 90% al novembre, el 85% al desembre i el 80% al gener.
– Les que tinguin més de 50 treballadors s’estalviaran el 90% a l’octubre, el 80% al novembre, el 75% al desembre i el 70% al gener.


En ambdues modalitats ha d’existir una prèvia autorització d’un expedient de regulació temporal d’ocupació, i s’aplicaran en funció dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió/limitació d’activitat.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Fins al 15 d’octubre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Reial Decret Llei 18/2021
Enllaç: SEPE

Pròrroga prestació extraordinària per cessament d’activitat (01 octubre del 2021 fins al 28 febrer del 2022)

Tipus: Prestació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes que hagin vist suspesa o restringida la seva activitat, o bé que hagin sofert una caiguda en la seva facturació. També s’hi poden acollir socis cooperativistes.
Descripció: Per a la prestació per cessament d’activitat es recullen els següents supòsits:

– Prestació per aquelles persones autònomes que es vegin obligades a suspendre la seva activitat com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent. En aquest supòsit es cobrarà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització.
En cas de conviure amb altes membres que cobrin la prestació, es calcularà en base al 40%.
En cas d’haver estat percebent aquesta prestació, s’haurà de tornar a sol·licitar.

– Prestació compatible amb el treball per compte pròpia. Les que l’hagin estat percebent i compleixin els requisits poden prorrogar-la fins a data 28 de febrer 2021. Les que vulguin demanar han d’acreditar una disminució d’ingressos computables en el tercer i quart trimestre de 2021 respecte l’any 2019 superior al 50%, així com demostrar uns rendiments nets acumulats en el tercer i quart trimestre 2021 no superiors a 8.070€.

En aquest cas en particular, i per la percepció d’altres modalitats de cessament d’activitat compatibles amb el desenvolupament de l’activitat, la quantia de l’ajut amb caràcter general serà del 70% de la base mínima de cotització de l’activitat, i d’un 50% en cas de pluriactivitat. En cas de convivència amb un membre que també la percebi, el procentatge serà del 40%.

– Aquelles persones autònomes que hagin percebut alguna prestació per cessament d’activitat contemplats en l’article 7 o article 8 del RDL 11/2021 però que no siguin beneficiaris de l’actual prestació:

Han d’acreditar no tenir uns rendiments nets superiors al 75% del SMI de 2021 respecte al tercer i quart trimestre (proporcional). Així mateix, acreditar que el quart trimestre del 2021 hi hagut una facturació equivalent o inferior al 75% respecte al mateix període del 2019.

La quantia de l’ajut amb caràcter general serà del 50% de la base mínima de cotització de l’activitat. En cas de convivència amb un membre que també la percebi, el percentatge serà del 40%.

En aquest decret també es contemplen les persones treballadores autònomes de temporada, amb la condició d’haver desenvolupant en els anys 2018 i 2019 una única feina entre 4 i 7 mesos, i que no superi els 120 dies donats d’alta com a treballadors per compte aliena. La prestació equivaldrà al 70% de la base mínima de cotització.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Fins el 21 d’octubre 2021
En cas de presentar-ho fora de termini, la prestació es començarà a cobrar el mes següent a la resolució favorable.
Accès al tràmit: Mútua de la persona autònoma
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 18/2021
Enllaç: –

Bo social elèctric per a persones autònomes

Tipus: Descompte
Convocatòria:
Adreçat a persones treballadores autònomes
Descripció: 25% de descompte a la factura d’electricitat en els següents casos:
• Si no hi ha cap menor (≤ 2,5 x IPREM de 14 pagues -> 18.799€/any)
• Si hi ha un menor (≤ 3 x IPREM de 14 pagas -> 22.559€/any)
• Si hi ha 2 o més menors (≤ 3,5 x IPREM de 14 pagas -> 26.318€/any)
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Sí
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Ordre TED/320/2020
Enllaç: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Renda Mínima Vital

Tipus: Subsidi
Convocatòria:
Adreçat a persones d’entre 23 i 65 anys que es trobin en situació de vulnerabilitat
Descripció: Renda mínima amb imports variables segons la unitat de convivència. En el link, a l’apartat de ‘Requisits’, es determina el llindar de vulnerabilitat econòmica. L’import que correspondria de renta mínima vital, a l’apartat de ‘Quantia’
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 15 de juny 2020 –
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 20/2020
Enllaç: Seguretat Social