Prestació extraordinària per cessament d’activitat (01 febrer fins al 31 maig del 2021)

Tipus: Prestació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes que hagin vist suspesa o restringida la seva activitat, o bé que hagin sofert una caiguda en la seva facturació
Descripció: Prestació per cessament d’activitat que presenta 4 modalitats:

Modalitat 1. Persona autònoma afectada per la suspensió temporal de l’activitat com a conseqüència de la COVID-19. No es podrà exercir cap altra activitat per compte pròpia. La persona queda exonerada de pagar la seva cotització i té dret a una prestació del 50% sobre la seva base de cotització. El percentatge s’incrementa fins al 70% si és familia numerosa i és l’única font d’ingressos de la unitat familiar. El percentatge es redueix al 40% quan altres membres de la unitat familiar tinguin reconeguda aquesta prestació.

Modalitat 2. Prestació compatible amb el treball per compte pròpia adreçada a persones autònomes que han patit una reducció del 50% dels ingressos respecte el segon semestre de 2019. Una altra condició és no haver obtingut uns rendiments nets superiors a 7.980 euros durant el primer semestre de 2021. En aquest cas s’està obligat a cotitzar perquè es permet l’exercici d’activitat per compte pròpia. Els ingressos nets -sumant els que provinguin per compte propia i els aliena- no poden superar 2,2 vegades el SMI. Els provinents per compte aliena no poden superar 1,25 vegades el SMI.
El treballador autònom té dret a una prestació del 50% sobre la seva base de cotització.

Modalitat 3. Prestació ordinària davant la reducció d’ingressos. Seran beneficiàries aquelles persones autònomes que no poden acollir-se a la modalitat 1 i 2, que per una banda no superin uns rendiments nets de 6.650 euros durant el primer semestre del 2021, i per l’altra que els ingressos computables durant semestre 2021 siguin inferiors als del primer trimestre del 2020. No es podrà exercir cap altra activitat per compte pròpia, i si la persona treballa per compte aliena, els ingressos han de ser inferiors a 1,25 vegades l’import del SMI. La persona autònoma queda exonerada de pagar la seva cotització i té dret a una prestació del 50% sobre la seva base de cotització.

Modalitat 4. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a persones treballadores de temporada. Va adreçat a persones autònomes que durant els anys 2018 i 2019 hagin desenvolupat exclusivament aquesta activitat durant un mínim de 4 mesos i màxim 6 per any. Com a treballador per compte d’altri no poden haver estat donats d’alta a la Seguretat Social més de 60 dies ni superar els 6.650 euros d’ingressos nets durant el primer semestre de 2021. No s’estarà obligat a cotitzar durant la percepció de la prestació. El treballador té dret a una prestació del 70% sobre la seva base de cotització.

En les quatre modalitats es podrà renunciar a la prestació en tot moment abans del 30 d’abril de 2021. La renúncia tindrà efecte el mes següent a la seva comunicació.

La informació que es presenta a la fitxa està resumida. Abans de sol·licitar-la es recomana llegir detingudament les condicions per a cadascuna de les modalitats i consultar-ho prèviament a la vostra mútua.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 01 de febrer 2021 fins a 31 de maig del 2021.
En cas de presentar-ho fora de termini 01 de febrer 2021 fins a 21 de febrer de 2021), la prestació es començarà a cobrar el mes següent a la resolució favorable.
Accès al tràmit: Mútua de la persona autònoma
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 2/2021
Enllaç: –

Tercera pròrroga d’ERTO’s (01 febrer fins a 31 maig del 2021)

Tipus: Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes o empreses amb treballadors a càrrec
Descripció: ERTO per impediment o limitació de l’activitat. Tan empreses com entitats de qualsevol sector que s’acullin a un ERTO podran beneficiar-se de les següents exoneracions respecte als seus treballadors:
– Les empreses amb menys de 50 treballadors que s’hagin vist obligades a tancar per restriccions administratives, tindran una exoneració del 100% des del moment de tancament fins a 31 de maig, i una exoneració del 90% per les que tenen més de 50 treballadors.
– Les empreses amb menys de 50 treballadors que estiguin afectades per una limitació de l’activitat degut a les mesures adoptades , tindran una exoneració per als mesos de feber, abril, març i maig del 100%, 90%, 80% i 70% respectivament, i una exoneració del 90% al febrer -amb la reducció d’un 10% cada mes i fins a maig-, per les que tenen més de 50 treballadors.
Les persones autònomes o empreses que estiguin acollides a l’ERTO a data 31/01/21 se’ls prorroga automàticament. Obtindran la mateixa exoneració que en el cas de limitació de l’activitat.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 01 de febrer 2021 – 31 de maig 2021
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Reial Decret Llei 2/2021
Enllaç: SEPE

Bo social elèctric per a persones autònomes

Tipus: Descompte
Convocatòria:
Adreçat a persones treballadores autònomes
Descripció: 25% de descompte a la factura d’electricitat en els següents casos:
• Si no hi ha cap menor (≤ 2,5 x IPREM de 14 pagues -> 18.799€/any)
• Si hi ha un menor (≤ 3 x IPREM de 14 pagas -> 22.559€/any)
• Si hi ha 2 o més menors (≤ 3,5 x IPREM de 14 pagas -> 26.318€/any)
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Sí
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Ordre TED/320/2020
Enllaç: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Renda Mínima Vital

Tipus: Subsidi
Convocatòria:
Adreçat a persones d’entre 23 i 65 anys que es trobin en situació de vulnerabilitat
Descripció: Renda mínima amb imports variables segons la unitat de convivència. En el link, a l’apartat de ‘Requisits’, es determina el llindar de vulnerabilitat econòmica. L’import que correspondria de renta mínima vital, a l’apartat de ‘Quantia’
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 15 de juny 2020 –
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 20/2020
Enllaç: Seguretat Social