SECTOR CULTURA, ARTESANIA I MODA: Pagament únic per a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música
Adreçat a persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música
Descripció: El pagament únic és de 750 euros, i els beneficiaris han de complir els següents requisits principals:
– Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el RETA, o per compte d’altri en el Sistema Especial d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, o bé al Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia l’any 2020.
– Haver obtingut uns ingressos durant l’any 2020 que no hagin superat l’import de 20.000 euros.
– Acreditar les activitats o els serveis culturals suspesos per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres) als quals s’havia compromès.

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altra amb la mateixa finalitat i es donarà preferència als beneficiaris amb menys ingressos.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 03 de març 2021 (09:00H) fins 09 de març 2021 (15:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució TSF/547/2021
Enllaç: Canal Empresa

Tercera pròrroga d’ERTO’s (01 de febrer fins a 31 maig del 2021)

Tipus: Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes o empreses amb treballadors a càrrec
Descripció: ERTO per impediment o limitació de l’activitat. Tan empreses com entitats de qualsevol sector que s’acullin a un ERTO podran beneficiar-se de les següents exoneracions respecte als seus treballadors:
– Les empreses amb menys de 50 treballadors que s’hagin vist obligades a tancar per restriccions administratives, tindran una exoneració del 100% des del moment de tancament fins a 31 de maig, i una exoneració del 90% per les que tenen més de 50 treballadors.
– Les empreses amb menys de 50 treballadors que estiguin afectades per una limitació de l’activitat degut a les mesures adoptades , tindran una exoneració per als mesos de feber, abril, març i maig del 100%, 90%, 80% i 70% respectivament, i una exoneració del 90% al febrer -amb la reducció d’un 10% cada mes i fins a maig-, per les que tenen més de 50 treballadors.
Les persones autònomes o empreses que estiguin acollides a l’ERTO a data 31/01/21 se’ls prorroga automàticament. Obtindran la mateixa exoneració que en el cas de limitació de l’activitat.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 01 de febrer 2021 – 31 de maig 2021
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Reial Decret Llei 2/2021
Enllaç: SEPE

Bo social elèctric per a persones autònomes

Tipus: Descompte
Convocatòria:
Adreçat a persones treballadores autònomes
Descripció: 25% de descompte a la factura d’electricitat en els següents casos:
• Si no hi ha cap menor (≤ 2,5 x IPREM de 14 pagues -> 18.799€/any)
• Si hi ha un menor (≤ 3 x IPREM de 14 pagas -> 22.559€/any)
• Si hi ha 2 o més menors (≤ 3,5 x IPREM de 14 pagas -> 26.318€/any)
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Sí
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Ordre TED/320/2020
Enllaç: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

SECTOR CULTURA, ARTESANIA I MODA: Ajuts per compensar les pèrdues dels aforaments en espais escènics i musicals

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Subvencions per compensar les pèrdues per la
reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionadaper la COVID-19, per al període 2020-2021
Adreçat a espais escènics i musicals: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concert, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics
Descripció: Aportació de 600 a 10.000 euros per a cada representació o actuació, que s’abonarà en un únic pagament.

El període subvencionable és del 16 d’octubre 2021 fins el 31 de maig de 2021.

El procediment és per concurrència no competitiva.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 09 de desembre 2020 fins 03 de juny 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució CLT/3058/2020 (i posterior convocatòria Resolució CLT/3161/2020)
Enllaç: Canal Empresa

SECTOR TURISME: Ampliació pressupostària de l’ajut extraordinari a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19
Adreçat a guies de turisme de Catalunya habilitats | Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural | Agències de viatges | establiments i activitats d’interès turístic
Descripció: L’ampliació pressupostària suposa que els beneficiaris que van sol·licitar l’ajut però que no la van rebre per exhauriment de pressupost, ara hi podran optar sense fer cap altre tràmit.

Recordem que l’import s’estableix segons el beneficiari de l’ajut:
– Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros.
– Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 euros.
– Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros.
– Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros.

En el cas de les empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic, la quantia quedarà articulada en dos trams:
– Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros.
– Empreses a partir d’11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros-
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 11 de febrer 2021 fins a exhauriment de pressupost
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:RESOLUCIÓ EMC/350/2021 (bases de la Resolució EMC/3015/2020)
Enllaç: –

Revisió de les condicions dels contractes de lloguer per aquelles activitats que s’hagin vist restringides o bé obligades a tancar

Tipus: Decret Llei
Convocatòria: Mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats que pateixin restriccions
Adreçat a arrendataris de locals de negoci tancats o amb l’ús limitat
Descripció: Aquest Decret Llei regula la modificació de les condicions del contracte d’arrendament, i proposa:

En cas de suspensió de l’activitat, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’han de reduir en un 50% respecte de les vigents mentre duri la mesura de suspensió.
En cas de restricció parcial de l’aprofitament de l’immoble, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’han de reduir en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, mesurades objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o per altres limitacions imposades per la norma.
Afecta als béns immobles arrendats per a l’activitat industrial i/o l’ús comercial, incloses les activitats culturals, docents, esportives i recreatives, així com els serveis d’estètica, hoteleria i de restauració.

La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes a l’establiment no afecta l’aplicació de les reduccions previstes.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Vigent
Accès al tràmit: DECRET LLEI 34/2020
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE TSF/32/2021
Enllaç: Govern

SECTOR EDUCACIÓ I LLEURE: Ajut extraordinari en l’àmbit de l’educació en el lleure i les activitats extraescolars

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Adreçat a entitats, empreses, associacions, federacions, centres docents privats i les persones treballadores autònomes dels sectors de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars que desenvolupin l’activitat a Catalunya
Descripció: Consisteix en un pagament únic de 1.500 euros o 2.500 euros segons el beneficiari que especifica a la Resolució.

Són compatibles amb qualsevol altre ajut, prestació o subsidi i s’atorga per concurrència no competitiva.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 16 de febrer 2021 (09:00H) fins 3 de març 2021 (15:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:RESOLUCIÓ TSF/348/2021
Enllaç: Canal Empresa

SECTOR CULTURA, ARTESANIA I MODA: Ajut per les despeses de funcionament per a sales de música en viu (programació estable)

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Adreçat a persones físiques i jurídiques, i les entitats
privades sense afany de lucre que gestionin sales amb programació estable de música en viu de caràcter professional ubicades a Catalunya.
Descripció: La despesa mínima ha de ser de 4.000 euros i màxim 200.000 €.

Per veure què correspondria segons la grandària de la sala, mirar la taula que apareix a l’article 5 (Quantia) de la Resolució.

Les despeses subvencionables són les següents:
– Despeses de personal de la persona sol·licitant.
– Quotes de cotització a la Seguretat Social pel règim especial de treballadors autònoms i quotes de gremis i
associacions professionals.
– Despeses d’estructura de la sala amb programació estable de música en viu (quota del préstec hipotecari, lloguer de l’immoble, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives i béns fungibles).
– Despeses relacionades amb l’adaptació de la sala amb programació estable de música en viu als requeriments sanitaris establerts per combatre la COVID-19 (desinfecció d’espais i compra de materials d’aïllament necessaris per separar espais i combatre l’expansió del virus).
– Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació.
– Les despeses relacionades amb la difusió i comunicació de la programació de la sala relatives al període subvencionable. En queden excloses les despeses de difusió i comunicació vinculades a les programacions Sala BCN i Sala CAT.
– La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor fins a un màxim de 4.000,00 euros.

Totes les despeses que s’han exposat anteriorment són imputables en la part que no hagin estat subvencionades per l’Institut Català de les Empreses Culturals o per qualsevol altra entitat pública.

No es pot superar el 100% de la despesa imputable en la suma d’aquesta subvenció i les altres rebudes.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 24 de febrer 2021 fins 10 de març 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:RESOLUCIÓ CLT/203/2021
Enllaç: Canal Empresa

SECTOR CULTURA, ARTESANIA I MODA: Ajut per les despeses estructurals d’entitats de cultura popular i tradicional

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: subvencions per a despeses estructurals d’entitats de cultura popular i
tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l’activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Adreçat a fundacions, associacions, federacions i confederacions de les entitats que tenen per objecte realitzar activitats dins de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana
Descripció: La quantia és de màxim 5.000 euros i d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Es subvenciona el 100% de les despeses: lloguers, quotes de
préstecs per al manteniment de l’activitat cultural, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, nòmines i altres despeses de funcionament.

El període subvencionable és del 07 de gener 2021 a 30 de juny 2021.

Incompatibilitat amb les ajudes rebudes per la mateixa finalitat per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals, però compatible amb les que concedeixin altres entitats, sempre i quan no superin el 100% del cost de l’activitat.

Les entitats han de mantenir l’activitat fins a 31 de desembre 2021
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 24 de febrer 2021 fins 05 de juliol 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:RESOLUCIÓ CLT/288/2021
Enllaç: Canal Empresa

Ajuts per a micro, petites empreses i cooperatives en ERTO per a mantenir els llocs de treball

Tipus: Ajut directe
Convocatòria: Ajuts extraordinaris per donarsuport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de laCOVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.
Adreçat a empreses amb menys de 50 treballadors i una facturació anual de fins a 10 milions d’euros, amb treballadors en ERTO en data 31 de gener de 2021.
Descripció: Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO, amb un màxim de 30.000 euros per empresa. L’empresa estarà obligada a mantenir els llocs de treball fins a data 31 de desembre de 2021 (respecte 31 de desembre 2020).

L’únic document que s’haurà d’aportar és un certificat d’autorresponsabilitat, amb la comprovació de compliment de requisits per part de l’administració a posteriori.
Per aquest ajut no afecta el tipus de jornada que tingui el treballador: es comptabilitzen tant els que estan en ERTO com si no.

El procediment per sol·licitar l’ajut és per concurrència competitiva (ponderació de criteris sobre un màxim de 100 punts).

El període màxim per dictar resolució i notificar és de 6 mesos a comptar l’endemà de publicació de la convocatòria.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 15 de febrer 2021 (a les 12.00H) fins 22 de febrer 2021 (a les 12.00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Resolució EMC/242/2021
Enllaç: Canal Empresa