Si no tens treballadors a càrrec i ets persona autònoma o SLU, et presentem el Programa TU + 1, subvencions per al foment de contractació indefinida

Tipus: Subvenció per a la contractació
Convocatòria de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part de persones autònomes sense treballadors o treballadores a càrrec
Adreçat a els treballadors i treballadores autònoms sense assalariats a càrrec, o les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.

En el cas de persones autònomes, s’exigeix mínim un any ininterromput d’alta en el RETA, mutualitat o sistema alternatiu.
En el cas de les societats unipersonals, mínim un any des de la Inscripició en el Registre Mercantil.

No s’hi podran acollir TRADE, col·laboradors, SCP o persones autònomes que siguin sòcies de cooperatives.
Descripció:

Es consideraran actuacions subvencionables la formalització d’un contracte de treball indefinit amb una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) durant un període mínim temporal de 18 mesos. La contractació haurà d’incloure obligatòriament un mínim de formació. *

No seran objecte d’aquesta subvenció els contractes de treball fixos discontinus.

Es preveu el supòsit de substitució de persones contractades, però només en casos concrets recollits en les bases. Consultar trucant al telèfon del Servei d’Emprenedoria i Empresa.

Les persones beneficiàries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte i han de formalitzar el contracte o els contractes de treball indefinits en un termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de la publicació de la resolució d’atorgament. En cas que no se subscrigui el contracte dins del termini establert, es procedirà a la revocació de l’ajut.

El període de contractació subvencionat per aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l’inici de la formalització del contracte, i les persones beneficiàries han de mantenir aquesta contractació durant un període mínim temporal de 18 mesos, que inclou com a mínim 6 mesos de contractació indefinida no subvencionats per aquests ajuts.

Els treballadors i treballadores autònoms beneficiaris d’aquest ajut són els responsables de dur a terme la contractació, mitjançant contractes de treball indefinit, de jornada igual o superior al 50%, segons el conveni col·lectiu aplicable. La persona contractant no ha de tenir persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els sis mesos anteriors.

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.

La quantia per contractació és de 19.745 € per contracte indefinit a jornada completa, la qual incorpora el cost salarial i el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal. Es podran subvencionar un màxim de 3 contractes. Els autònoms i autònomes que sol·licitin específicament l’ajut per a més d’un contracte subvencionable ho hauran de fer constar en el formulari de sol·licitud i els hauran d’ordenar per ordre de preferència. Un cop concedit l’ajut per al primer contracte subvencionable sol·licitat, la concessió dels successius contractes subvencionables sol·licitats serà valorada i resolta una vegada s’hagin valorat i resolt tots els primers contractes subvencionables sol·licitats en totes sol·licituds presentades dins del termini, fins a exhaurir el crèdit disponible.

En cas de que se us concedeixi la subvenció, s’hauran d’adoptar mesures de publicitat recollides en la modificació de bases ORDRE EMT/154/2023.

* Obligatorietat de participar en, com a mínim, un dels cursos de formació gratuïta que s’ofereixen dins el catàleg formatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ja sigui en línia (on line) o presencial.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Del 06 (09:00H) al 28 (15:00H) de setembre de 2023
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: EMT/2808/2023 (modificació ORDRE EMT/154/2023, de la Ordre EMT/220/2022)
Enllaç: Gencat

Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ (joves d’ente 18 i 29 anys)

Tipus: Ajut
Convocatòria de subvencions de l’any 2023 per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+
Adreçat a joves entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) donats d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació “Inscrit beneficiari”, el dia anterior o el mateix dia de la data d’inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom.

Només podran acollir-se a aquests ajuts els joves que s’hagin donat d’alta com a autònoms des de l’1 de gener de 2023 fins el dia abans de presentar la seva sol·licitud de subvenció.

No són persones beneficiàries les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives de treball associat, societats laborals o societats civils privades; ni tampoc els membres de comunitats de béns o d’entitats sense personalitat jurídica.

Tampoc ho són els treballadors/res autònoms col·laboradors, els treballadors/ores autònoms que hagin exercit la mateixa activitat econòmica o similar per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d’inici de l’activitat econòmica per la qual sol·liciten l’ajut, o bé si s’ha simultaniejat l’activitat per compte propi i per compte d’altri superant el límit que es preveu en les bases.
Descripció:

Línia 2. Actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a Catalunya.

Es tracta d’una subvenció per promoure la incorporació al mercat de treball de joves desocupats com a persones treballadores autònomes (iniciatives d’autoocupació).

L’activitat subvencionada consisteix a iniciar una activitat econòmica o professional com a treballador/ora autònom per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d’alta durant un mínim de 18 mesos ininterromputs, a comptar des de l’alta en el RETA. En cas de col·legiats / mutualistes, es comença a comptar des de la data d’alta en el Cens d’Empresaris (model 036/037).

Durant tot el període subvencionable, el domicili fiscal, i si escau el centre de treball, ha d’estar ubicat a Catalunya.

Com a novetat de l’edició d’enguany, s’haurà de realitzar una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del seu negoci o bé que estigui directament relacionada amb l’activitat desenvolupada, amb aprofitament, dins del període subvencionable.

L’import de l’ajut és de 15.120 euros si l’alta es manté ininterrompudament durant 18 mesos.

El procediment de concessió és per concurrència competitiva, i això significa que s’atorgarà tenint en compte  l’antiguitat en l’alta com a treballador/a autònom, des de l’01 de gener 2023.

En cas d’empat, es concedirà l’ajut atenent l’ordre d’entrada de les sol·licituds.

Important llegir les Bases Reguladores abans de sol·licitar l’ajut, amb especial atenció els següents punts:

– Causes de revocació total 
– Causes de revocació parcial
– Obligacions de les persones beneficiàries
– Justificació


El pressupost per la Línia 2 és de 12,5M€.


SI REUNIU ELS REQUISITS:

– Us podeu adreçar al  Servei d’Emprenedoria i Empresa del Consell Comarcal del Maresme per si teniu preguntes i necessiteu informació complementària d’aquest ajut. 

– Si necessiteu us donarem suport en la tramitació de la subvenció (revisió documentació i acompanyament en el tràmit). 

– En el cas que de que estigueu en el punt de donar-vos d’alta com a treballador/a autònom, des del Consell us oferim el servei gratuït de realitzar el tràmit d’alta.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Del 18 de juliol (09:00H) fins al 20 de setembre (15:00H) de 2023
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:RESOLUCIÓ EMT/2550/2023 (en base a l’ORDRE EMT/155/2023
Enllaç: Canal Empresa

El Consell Comarcal del Maresme obre la convocatòria d’ajuts per afavorir l’autoocupació de les persones de 30 anys i més del Maresme

Les sol·licituds es poden presentar de l’1 de juny al 31 de juliol ambdós inclosos

El Consell Comarcal del Maresme torna a destinar 75.000 euros a ajuts a l’emprenedoria maresmenca. En aquesta edició, les bases especifiquen que poden optar a un ajut de 2.500 euros les persones físiques o jurídiques de 30 anys i més que hagin constituït una empresa en algun dels 30 municipis de la comarca a partir de l’1 de juny de 2022. A més, cal que l’activitat econòmica es mantingui en el moment de sol·licitat l’ajut.

S’ha de tenir en compte que es tracta d’una convocatòria en règim de concurrència no competitiva per tant obtindran un ajut de 2.500 euros les 30 primeres persones autònomes o empreses que presentin la sol·licitud i compleixin els requisits especificats a les bases de la convocatòria.

Sol·licitud

Les sol·licituds es poden presentar de l’1 de juny al 31 de juliol de 2023. Cal fer_ho per instància genèrica de forma telemàtica a la seu electrònica del Consell Comarcal del Maresme adjuntant AQUESTA SOL·LICITUD, en el cas de les persones jurídiques i AQUESTA si es tracta d’una persona autònoma.

Requisits per a les persones jurídiques

 • Que la totalitat de les persones sòcies treballadores fundadores de l’empresa tinguin 30 anys d’edat o més a la data de constitució de l’empresa (data d’alta IAE).
 • Que en el cas que s’hagi tramitat noves altes de persones sòcies treballadores a l’empresa sol·licitant, aquestes compleixen amb el requisit d’edat especificat en el paràgraf anterior.
 • Tenir el domicili fiscal en algun dels 30 municipis de la Comarca del Maresme.
 • Haver constituït l’empresa i haver tramitat l’alta d’IAE a partir de l’1 de juny de 2022, aquest inclòs.
 • Que totes les persones sòcies treballadores fundadores de l’empresa s’hagin donat d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l’1 de juny de 2022, aquest inclòs.
 • Haver estat d’alta en l’activitat de forma ininterrompuda durant 3 mesos des de la seva constitució i fins a la data de publicació d’aquesta convocatòria.
 • Mantenir l’alta d’activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No haver estat beneficiari/ària dels ajuts atorgats pel Consell Comarcal del Maresme adreçats a persones autònomes i microempreses de la Comarca del Maresme afectades econòmicament per la COVID-19 per a l’any 2021, regulada per les Bases Específiques Reguladores aprovades en data 20 de juliol de 2021 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número CVE 202110101351 de data 28 de juliol de 2021.
 • No haver estat beneficiari/ària dels ajuts atorgats pel Consell Comarcal del Maresme per afavorir l’autoocupació de les persones de 45 anys o més de la Comarca del Maresme, les quals van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 25 de juliol de 2022 i amb número CVE 202210110289.

Requisits per a les persones autònomes

 • Tenir 30 anys d’edat o més en la data d’alta de l’activitat empresarial (data de l’alta a l’IAE).
 • Tenir el domicili fiscal en algun dels 30 municipis de la Comarca del Maresme.
 • Haver estat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i haver tramitat l’alta d’IAE a partir de l’1 de juny de 2022, aquest inclòs.
 • Haver estat d’alta en l’activitat de forma ininterrompuda durant 3 mesos des de la seva constitució i fins a la data de publicació d’aquesta convocatòria.
 • Mantenir l’activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No haver estat beneficiari/ària dels ajuts atorgats pel Consell Comarcal del Maresme adreçats a persones autònomes i microempreses de la Comarca del Maresme afectades econòmicament per la COVID-19 per a l’any 2021, regulada per les Bases Específiques Reguladores aprovades en data 20 de juliol de 2021 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número CVE 202110101351 de data 28 de juliol de 2021.
 • No haver estat beneficiari/ària dels ajuts atorgats pel Consell Comarcal del Maresme per afavorir l’autoocupació de les persones de 45 anys o més de la Comarca del Maresme, les quals van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 25 de juliol de 2022 i amb número CVE 202210110289

Convocatòria oberta dels cupons ACCIÓ. Assessorament d’experts en internacionalització, indústria 4.0, estratègia, sostenibilitat, programes europeus i experimentació en noves tecnologies. S’exhaureixen de pressa!

Tipus: Subvenció en l’assessorament en forma de cupó
Convocatòria per a l’any 2023 per a la concessió de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial
Adreçat a petites i mitjanes empreses amb base operativa a Catalunya. S’entèn per empresa entitat de qualsevol forma jurídica que exerceixi una activitat econòmica.

Cada tipologia de cupó demana uns requisits afegits de les empreses.
Descripció:

Prestació de serveis en forma de cupons per part dels proveïdors acreditats per ACCIÓ, agents de suport a la internacionalització i entitats TECNIO.

A continuació resumim les set línies de cupons:

1.1. Línia de Cupons a l”estratègia. Tenen per objectiu acompanyar a les persones clau d’una empresa a fer un procés de reflexió sobre el model de negoci i d’innovació en l’organització, per a definir noves iniciatives davant els canvis que poden impactar al negoci

Per aquest cupó s’hi poden presentar les empreses industrials amb establiment operatiu a Catalunya.

Import màxim: 8.000 euros.

Visualitzar vídeo explicatiu del cupó

1.2 Línia de Cupons ACCIÓ Green. Avançar cap a la neutralitat climàtica, identificant oportunitats d’innovació tecnològica per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle o per disminuir la vulnerabilitat de l’empresa respecte l’emergència climàtica.

Les actuacions poden estar relacionades amb l’ús de tecnologies per desenvolupar materials sostenibles, avançar cap a les energies renovables, treballar per la millora de l’eficiència de l’ús de l’aigua, l’energia o la biodiversitat, entre d’altres.
d’una empresa a fer un procés de reflexió sobre el model de negoci i d’innovació en l’organització, per a definir noves iniciatives davant els canvis que poden impactar al negoci

Per aquest cupó s’hi poden presentar PIMES amb establiment operatiu a Catalunya amb un mínim de 2 anys de vida a data de publicació de la convocatòria.

Import màxim: 8.000 euros.

Visualitzar vídeo explicatiu del cupó

1.3. Línia de Cupons Indústria 4.0. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament externs dirigits a la implantació d’un projecte de transformació digital cap a la industria 4.0: implementar tecnologies d’impressió 3D, el big data, l’internet de les coses o la robòtica, entre d’altres, amb l’objectiu de millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa.

Cal disposar d’una estratègia de transformació digital i un full de ruta prèviament definit: la tecnologia a implementar ha d’estar recollit en el pla de transformació digital de l’empresa.

Per aquest cupó s’hi poden presentar PIMES amb establiment operatiu a Catalunya amb un mínim de 2 anys de vida a data de publicació de la convocatòria.

Import màxim: 20.000 euros.

Visualitzar vídeo explicatiu del cupó

1.4 Línia de Cupons d’iniciació a l’exportació. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament orientats a la internacionalització de l’empresa. Hi ha dues modalitats:

– Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional. Acompanyament en la selecció del millor producte o servei per vendre a l’exterior, triar els països de destí i els canals de distribució i elaborar un llistat de clients potencials.
Ajut màxim: 2.500 euros.

– Cupó a la subcontractació d’un Export Manager: Acompanyament per part d’una persona experta en el procés d’internacionalització. 
mport màxim: 8.000 euros.

Totes dues modalitats estan dirigides a PIMES que acreditin una facturació mínima de 100.000 euros l’any 2022 i que encara no exportin o bé que ho facin fins un 25% de la seva facturació.

Visualitzar vídeo explicatiu del cupó (per les dues modalitats)

1.5 Línia de Cupons International eTrade. Acompanyament per definir la teva estratègia digital internacional, fer un pla d’accions als canals digitals o fer un anàlisi complet de la teva presència on-line.

Dirigit a PIMES que acreditin una facturació mínima de 100.000 euros l’any 2022 i disposin d’una pàgina web en un idioma estranger.

Import màxim: 6.000 euros.

Visualitzar vídeo explicatiu del cupó

1.6 Línia de Cupons de programes europeus R+D+I. Acompanyament per preparar i redactar la proposta per la creació del consorci, suport en l’aplicació de la normativa o d’aspectes relacionats amb la preparació d’un programa d’R+D+I, amb la finalitat d’accedir a convocatòries d’ajuts europeus, a través de programes com Horizon Europe, Life o Digital Europe Programme, entre d’altres.

Ajut adreçat a empreses amb seu operativa a Catalunya que estiguin preparant un projecte col·laboratiu d’R+D+I europeu com els següents: Horizon Europe, LIFE, Innovation Fund, CEF, Creative Europe, CERV, Digital Europe Programme, Euripean Defence Fund o Cascade funding. Queden exclosos projectes finançats per Next Generation o PO Feder.

Ajut màxim: 12.000 euros (empresa coordinadora) i 6.000 euros (empresa sòcia).

Visualitzar vídeo explicatiu del cupó

1.7 Línia de Cupons de tecnologies digitals avançades. Beneficia’t dels serveis d’assessorament per testar i experimentar tecnologies avançades abans d’invertir en elles, a través dels equipaments tecnològics del Digital Innovation Hub de Catalunya.
Podràs fer estudies de viabilitat tecnològica, analitzar nous models de negoci disruptius, fer proves de concepte o desenvolupar nous prototips, entre d’altres.

Dirigit a empreses amb establiment operatiu a Catalunya amb un grau mínim de maduresa digital que correspongui als nivells iniciat, intermedi o avançat del Test d’autorientació digital.

Ajut màxim: 20.000 euros.

Visualitzar vídeo explicatiu del cupó
——————————————————–

Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener del 2023 fins el 30 de setembre de 2024. No es donaran ampliacions d’aquest termini.

Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim quatre cupons, un per cada línia d’ajut, excepte pel cupó de tecnologies avançades, que se’n podrà sol·licitar més d’un. Aquelles que hagin gaudit del mateix cupó en la convocatòria anterior, no en podrà rebre el mateix per la convocatòria d’enguany, excepte pel 1.6 i 1.7.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.
Són incompatibles amb qualsevol ajut per la mateixa finalitat.

Es recomana preparar la sol·licitud del cupó que se seleccioni segons els preceptes explicats en els vídeos.

Consultar FAQ’s.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Del 16 de maig (09:00H) fins al 21 de juliol 2023 (14:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: RESOLUCIÓ EMT/1613/2023 (en base a la RESOLUCIÓ EMT/1498/2023)
Enllaç: ACCIÓ de Gencat

KIT DIGITAL: El 20 d’octubre a les 11:00H s’obre convocatòria pel Segment III (empreses d’entre 0 i menys de 3 treballadors)

Tipus: Bo digital
Convocatòria: Per al Segment III
Adreçat a petites empreses i persones autònomes físiques amb un mínim de 6 mesos d’antiguitat en el cens d’empresaris AEAT.

No podran ser persones beneficiàries autònomes col·laboradores o societàries.
Descripció:
Abans d’explicar la naturalesa de l’ajut, aclarir que un bo digital és un dret de cobrament que reben les empreses beneficiàries que utilitzaran per pagar els serveis de l’Agent Digitalitzador. És a dir, aquest dret de cobrament posteriorment se cedirà al proveïdor de solucions digitals i es comptabilitzarà com un ajut.

El programa Kit Digital, amb aportació dels Fons Generation UE concedeix ajuts a empreses i persones autònomes per l’adopció de solucions de digitalització, amb l’objectiu principal de millorar la seva competitivitat i el nivell de maduresa digital. Les solucions han d’estar dintre dels àmbits:

– Lloc web i presència a Internet.
– Comerç electrònic
– Gestió de xarxes socials.
– Gestió de clients
– Business Itelligence i analítica 
– Gestió de processos
– Factura electrònica
– Serveis i eines d’oficina virtual
– Comunicacions segures
– Ciberseguretat

– Presència avançada a internet NOVA!
– Marketplace. NOVA!

La modificació de les bases contempla que les solucions digitals s’utilitzin per substituir les que hagi implementat anteriorment el beneficiari, i suposin una millora funcional de les mateixes. Han de concórrer les següents circumstàncies:
– Que la solució digital sigui completament nova i compleixi tots els requisits mínims de la categoria que pertanyi.
– Que la solució a substituir no compleixi algun dels requisits mínims exigits a la categoria de solució digital corresponent.

No es tractarà de millora funcional quan es tracti de:
– El desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent.
– L’actualització de versions de softwere pel proveïdor.
– Upgrades o millora de versions.

Els ajuts es reben en forma de bo digital i el servei el realitzarà l’agent digitalitzador que disposa Red.es. Els imports varien segons el Segment d’empresa al qual pertany i l’empresa:

– Segment III: Microempreses i/o persones autònomes d’entre 0 a 2 empleats (2.000€)

El número de treballadors es calcularà tenint en compte les dades dels treballadors del Règim General de la Seguretat Social i el RETA.

No es considerarà despesa subvencionable, entre les més importants:
– L’IVA
– Hardwares. No obstant, serà subvencionable, dispositius que s’incloguin en la modalitat de pagament per ús quan el seu subministre sigui imprescindible per a la prestació de la solució contractada.
– Serveis de telecomunicacions i connectivitat a Internet
– Gestió dels ajuts.

Un cop es comunica que s’ha concedit l’ajut, l’empresa beneficiària haurà d’escollir l’Agent Digitalitzador i formalitzar un acord de prestació de solucions de digitalització -una per categoria-. Es podran efectuar diversos bons (segons categoria) fins a esgotar l’import total de la subvenció. Abans de signar aquest acord, s’haurà de formalitzar el contracte amb l’Agent Digitalitzador per a la solució de digitalització que es desitgi solucionar. No s’accepten modificacions dels Acords.
Un cop notificada la concessió de l’ajut (6 mesos des de la publicació de la convocatòria), l’empresa beneficiària té 6 mesos per a formalitzar l’acord.
Per a poder exercir el dret de cobrament de la subvenció, no serà efectiu fins que es justifiqui per part de l’Agent Digitalitzador. Si l’import final del servei és superior al bo, l’empresa beneficiària haurà d’abonar la resta a l’Agent Digitalitzador.

En la prestació del servei es diferencien dues fases:
– 1a fase (3 mesos des de l’inici de l’acord). Instal·lació i/o desenvolupament de cada solució. En aquesta fase s’abona el pagament de la factura.*
– 2a fase (12 mesos des de l’emisió de la factura) per a prestar el servei que correspongui.

En quant a la presentació de la justificació, ho haurà de fer l’Agent Digitalitzador i a través de formulari digital normalitzat. El termini és de 3 mesos des de la finalització de cada fase. Per a consultar els documents justificatius, accedir a les Bases Reguladores (Orden ETD/1498/2021).

Recordar, així mateix, que s’haurà de fer publicitat. Es descriuran les instruccions a cada convocatòria.

Per aquesta convocatòria es disposa d’un presuspost de 500 milions d’euros.

Es recomana llegir:
Guia de Preguntes freqüents de la Convocatòria III (a la part baixa de la pàgina).
Convocatòria
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 20 d’octubre 2022 (a les 11:00H) fins al 31 de desembre 2024 (Segment III)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí (Segment III)
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Modificació Ordre (Orden ETD/1498/2021)
Enllaç: Acelera PYME (Red.es)

KIT DIGITAL: El 02 de setembre s’obre convocatòria pel Segment II (empreses d’entre 3 i 9 treballadors) + modificació de les bases

Tipus: Bo digital
Convocatòria: Per al Segment II
Adreçat a petites empreses i persones autònomes, a més a més de
societats civils amb objecte mercantil, les professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida que exerceixin una activitat econòmica. NOU!
Descripció:
Abans d’explicar la naturalesa de l’ajut, aclarir que un bo digital és un dret de cobrament que reben les empreses beneficiàries que utilitzaran per pagar els serveis de l’Agent Digitalitzador. És a dir, aquest dret de cobrament posteriorment se cedirà al proveïdor de solucions digitals.

El programa Kit Digital, amb aportació dels Fons Generation UE concedeix ajuts a empreses i persones autònomes per l’adopció de solucions de digitalització, amb l’objectiu principal de millorar la seva competitivitat i el nivell de maduresa digital. Les solucions han d’estar dintre dels àmbits:

– Lloc web i presència a Internet.
– Comerç electrònic
– Gestió de xarxes socials.
– Gestió de clients
– Business Itelligence i analítica 
– Gestió de processos
– Factura electrònica
– Serveis i eines d’oficina virtual
– Comunicacions segures
– Ciberseguretat

– Presència avançada a internet NOVA!
– Marketplace. NOVA!

La modificació de les bases contempla que les solucions digitals s’utilitzin per substituir les que hagi implementat anteriorment el beneficiari, i suposin una millora funcional de les mateixes. Han de concórrer les següents circumstàncies:
– Que la solució digital sigui completament nova i compleixi tots els requisits mínims de la categoria que pertanyi.
– Que la solució a substituir no compleixi algun dels requisits mínims exigits a la categoria de solució digital corresponent.

No es tractarà de millora funcional quan es tracti de:
– El desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent.
– L’actualització de versions de softwere pel proveïdor.
– Upgrades o millora de versions.

Els ajuts es reben en forma de bo digital i el servei el realitzarà l’agent digitalitzador que disposa Red.es. Els imports varien segons el Segment d’empresa al qual pertany i l’empresa:
– Segment I: Microempreses i/o persones autònomes d’entre 10 i 49 empleats (12.000€)
– Segment II: Microempreses i/o persones autònomes d’entre 3 i 9 empleats (6.000€)
– Segment III: Microempreses i/o persones autònomes d’entre 0 a 2 empleats (2.000€)

El número de treballadors es calcularà tenint en compte les dades dels treballadors del Règim General de la Seguretat Social i el RETA.

No es considerarà despesa subvencionable, entre les més importants:
– L’IVA
– Hardwares. No obstant, serà subvencionable, dispositius que s’incloguin en la modalitat de pagament per ús quan el seu subministre sigui imprescindible per a la prestació de la solució contractada.
– Serveis de telecomunicacions i connectivitat a Internet
– Gestió dels ajuts.

Un cop es comunica que s’ha concedit l’ajut, l’empresa beneficiària haurà d’escollir l’Agent Digitalitzador i formalitzar un acord de prestació de solucions de digitalització -una per categoria-. Es podran efectuar diversos bons (segons categoria) fins a esgotar l’import total de la subvenció. Abans de signar aquest acord, s’haurà de formalitzar el contracte amb l’Agent Digitalitzador per a la solució de digitalització que es desitgi solucionar. No s’accepten modificacions dels Acords.
Un cop notificada la concessió de l’ajut (6 mesos des de la publicació de la convocatòria), l’empresa beneficiària té 6 mesos per a formalitzar l’acord.
Per a poder exercir el dret de cobrament de la subvenció, no serà efectiu fins que es justifiqui per part de l’Agent Digitalitzador. Si l’import final del servei és superior al bo, l’empresa beneficiària haurà d’abonar la resta a l’Agent Digitalitzador.

En la prestació del servei es diferencien dues fases:
– 1a fase (3 mesos des de l’inici de l’acord). Instal·lació i/o desenvolupament de cada solució. En aquesta fase s’abona el pagament de la factura.*
– 2a fase (12 mesos des de l’emisió de la factura) per a prestar el servei que correspongui.

En quant a la presentació de la justificació, ho haurà de fer l’Agent Digitalitzador i a través de formulari digital normalitzat. El termini és de 3 mesos des de la finalització de cada fase. Per a consultar els documents justificatius, accedir a les Bases Reguladores (Orden ETD/1498/2021).

Recordar, així mateix, que s’haurà de fer publicitat. Es descriuran les instruccions a cada convocatòria.

Per aquesta convocatòria es disposa d’un presuspost de 500 milions d’euros.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 02 de setembre 2022 (a les 11:00H) fins al 31 de desembre 2024 (Segment II)
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí (Segment II)
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Modificació Ordre (Orden ETD/1498/2021)
Enllaç: Acelera PYME (Red.es)

Ajuts per afavorir l’autoocupació de les persones de 45 anys i més del Maresme

CONVOCATÒRIA OBERTA

Les sol·licituds es poden presentar del 26 de juliol al 23 de setembre, ambdós inclosos

El 63% de l’atur maresmenc es concentra en les persones de 45 anys i més. El Consell Comarcal ha centrat els ajuts 2022 a l’autoocupació en les persones autònomes o persones jurídiques d’aquesta franja d’edat que hagin decidit posar en marxa una idea de negoci.

El Ple celebrat aquest dimarts ha aprovat les bases de la convocatòria que s’obrirà els propers dies expecificant que el Consell Comarcal destinarà 75.000 euros a persones autònomes i persones jurídiques de 45 anys o més i tinguin el domicili fiscal en algun dels 30 municipis del Maresme.

S’ha de tenir en compte que és una convocatòria en règim de concurrència no competitiva per tant obtindran un ajut de 3.000 euros les 25 primeres persones autònomes o empreses que presentin la sol·licitud i compleixin els requisits especificats a les bases de la convocatòria.

En el moment que s’obri la convocatòria, les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica a la seu electrònica del Consell Comarcal del Maresme, aportant tota la documentació requerida a les bases.

Imprés per a les persones autònomes

Imprés per a les empreses

Requisits per a les persones autònomes

 • Tenir 45 anys d’edat o més en la data d’alta de l’activitat empresarial (data d’alta a

l’IAE).

 • Tenir el domicili fiscal en algun dels 30 municipis de la Comarca del Maresme.
 • Haver estat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i haver tramitat l’alta d’IAE a partir de l’1 de juny de 2021, aquest inclòs.
 • Haver estat d’alta en l’activitat de forma ininterrompuda durant 6 mesos.
 • Mantenir l’activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Requisits per a les persones jurídiques

 • Que la totalitat de les persones sòcies treballadores fundadores de l’empresa tinguin 45 anys d’edat o més a la data de constitució de l’empresa (data d’alta IAE).
 • Que en el cas que s’hagi tramitat noves altes de persones sòcies treballadores a l’empresa sol·licitant, aquestes compleixen amb el requisit d’edat especificat en el paràgraf anterior.
 • Tenir el domicili fiscal en algun dels 30 municipis de la Comarca del Maresme.
 • Haver constituït l’empresa i haver tramitat l’alta d’IAE a partir de l’1 de juny de 2021, aquest inclòs.
 • Haver estat d’alta en l’activitat de forma ininterrompuda durant 6 mesos.
 • Mantenir l’alta d’activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

EL KIT DIGITAL: Obert per al Segment I (empreses d’entre 10 i 49 treballadors)

Tipus: Bo digital
Convocatòria: Per al Segment I
Adreçat a petites empreses i persones autònomes
Descripció:
Abans d’explicar la naturalesa de l’ajut, aclarir que un bo digital és un dret de cobrament que reben les empreses beneficiàries que utilitzaran per pagar els serveis de l’Agent Digitalitzador. És a dir, aquest dret de cobrament posteriorment se cedirà al proveïdor de solucions digitals.

El programa Kit Digital, amb aportació dels Fons Negeration UE concedeix ajuts a empreses i persones autònomes per l’adopció de solucions de digitalització, amb l’objectiu principal de millorar la seva competitivitat i el nivell de maduresa digital. Les solucions han d’estar dintre dels àmbits:

– Lloc web i presència a Internet.
– Comerç electrònic
– Gestió de xarxes socials.
– Gestió de clients
– Business Itelligence i analítica 
– Gestió de processos
– Factura electrònica
– Serveis i eines d’oficina virtual
– Comunicacions segures Ciberseguretat.

Els ajuts es reben en forma de bo digital i el servei el realitzarà l’agent digitalitzador que disposa Red.es. Els imports varien segons el Segment d’empresa al qual pertany i l’empresa:
– Segment I: Microempreses i/o persones autònomes d’entre 10 i 49 empleats (12.000€)
– Segment II: Microempreses i/o persones autònomes d’entre 3 i 9 empleats (6.000€)
– Segment III: Microempreses i/o persones autònomes d’entre 0 a 2 empleats (2.000€)

No es considerarà despesa subvencionable, entre les més importants:
– L’IVA
– Hardwares
– Serveis de telecomunicacions i connectivitat a Internet
– Gestió dels ajuts.

Un cop es comunica que s’ha concedit l’ajut, l’empresa beneficiària haurà d’escollir l’Agent Digitalitzador i formalitzar un acord de prestació de solucions de digitalització -una per categoria-. Es podran efectuar diversos bons (segons categoria) fins a esgotar l’import total de la subvenció. Abans de signar aquest acord, s’haurà de formalitzar el contracte amb l’Agent Digitalitzador per a la solució de digitalització que es desitgi solucionar. No s’accepten modificacions dels Acords.
Un cop notificada la concessió de l’ajut (6 mesos des de la publicació de la convocatòria), l’empresa beneficiària té 6 mesos per a formalitzar l’acord.
Per a poder exercir el dret de cobrament de la subvenció, no serà efectiu fins que es justifiqui per part de l’Agent Digitalitzador. Si l’import final del servei és superior al bo, l’empresa beneficiària haurà d’abonar la resta a l’Agent Digitalitzador.

En la prestació del servei es diferencien dues fases:
– 1a fase (3 mesos des de l’inici de l’acord). Instal·lació i/o desenvolupament de cada solució. En aquesta fase s’abona el pagament de la factura.*
– 2a fase (12 mesos des de l’emisió de la factura) per a prestar el servei.

En quant a la presentació de la justificació, ho haurà de fer l’Agent Digitalitzador i a través de formulari digital normalitzat. El termini és de 3 mesos des de la finalització de cada fase. Per a consultar els documents justificatius, accedir a les Bases Reguladores (Orden ETD/1498/2021).

Recordar, així mateix, que s’haurà de fer publicitat. Es descriuran les instruccions a cada convocatòria.

Per a la convocatòria del Segmet I s’han pressupostat 500M d’euros.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 15 de març fins al 31 de desembre 2024 (Segment I)
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí (Segment I)
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Orden ETD/1498/2021
Enllaç: Acelera PYME (Red.es)

Nova convocatòria d’ajuts a persones autònomes i microempreses del Maresme afectades econòmicament per la COVID-19

Les sol·licituds s’han de presentar del 16 de novembre al 26 de novembre

El Consell Comarcal activa una nova línia d’ajut a persones autònomes i microempreses del Maresme que hagin vist alterada la seva activitat econòmica al llarg de 2020 com a conseqüència de la COVID-19.

L’administració comarcal destinarà 30.000 euros a aquesta finalitat.

Poden optar-hi les microempreses i persones autònomes del Maresme que van tenir una facturació d’entre 9.000 i 36.000 euros el 2019 i acreditin un descens superior al 25% el 2020.

En el cas que la reducció de la facturació de 2020 hagi estat d’entre el 25% i el 50%, rebran rebran 500 euros d’ajut. Si el descens ha sigut del 50% o superior, l’ajut serà de 1.000 euros.

Les bases especifiquen que els ajuts es concediran per estricte ordre de presentació fins a exhaurir la partida pressupostària i que no poden optar-hi les empreses o persones autònomes que van ser beneficiàries de l’ajut atorgat en la primera convocatòria publicada pel Consell Comarcal del Maresme el passat estiu.

Les persones interessades han d’enviar la sol·licitud a través d’instància genèrica a la seu electrònica del Consell Comarcal del Maresme adjuntant els fulls de sol·licitud i de transferència bancària corresponentment emplenats.

Bo social elèctric per a persones autònomes

Tipus: Descompte
Convocatòria:
Adreçat a persones treballadores autònomes
Descripció: 25% de descompte a la factura d’electricitat en els següents casos:
• Si no hi ha cap menor (≤ 2,5 x IPREM de 14 pagues -> 18.799€/any)
• Si hi ha un menor (≤ 3 x IPREM de 14 pagas -> 22.559€/any)
• Si hi ha 2 o més menors (≤ 3,5 x IPREM de 14 pagas -> 26.318€/any)
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Sí
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Ordre TED/320/2020
Enllaç: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico