MODA: Subvenció en transformació digital i per millora de la sostenibilitat i circularitat de la moda catalana

Tipus: Subvenció
Convocatòria: Concessió de subvencions en l’àmbit de la moda
Adreçat a persones autònomes (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra).

Aquesta línia s’adreça a les persones professionals autònomes i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda. Queden excloses les empreses dedicades al tèxtil-moda que produeixin i/o distribueixin peces d’uniformitat i/o tèxtils tècnics per a altres indústries. Alhora, queden excloses aquelles empreses que de forma majoritària dediquin les seves activitats de disseny i producció als àmbits de la cosmètica i bellesa, joieria, puericultura,
òptica i/o altres complements aliens a la indumentària habitual.
Descripció:
L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech).

A continuació s’expliquen els programes adreçats al teixit empresarial pels quals s’obre la convocatòria.

Programa 9. Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda

Les actuacions subvencionables tals com:

– Auditories i implementació d’eines per a la ciberseguretat (així com la compra de sistemes i eines per a la seva aplicació).
– Aplicació de sistemes de control i gestió de estocs, de connexió amb persones proveïdores i clientela.
– Compra e instal·lació de sistemes per a la venda tecnològica.
– Millora de canals on-line de venda directa i altres plataformes B2B
– Aplicació de solucions digitals en màrqueting predictiu i intel·ligència artificial.
– Creació de solucions digitals per a l’empresa.
– Contractació de consultors i consultores i persones expertes en l’aplicació de solucions digitals.
– Contractació de consultors i consultores i persones expertes per treballs d’estudi, assessoria i consultoria per a la presentació de dossiers per part de les empreses que vulguin optar a fons europeus i estatals tals com els fons Next Generation.

Programa 9. Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes.
Es vol donar suport a la incorporació de processos, eines i matèries sostenibles que millorin el grau de circularitat dels seus productes així com la recuperació i reciclatge dels residus generats de la seva activitat. Són actuacions subvencionables:

– Consultoria, assessorament, auditoria, certificacions i implementació en els àmbits de:
– Disminució de l’impacte ambiental (petjades de CO2, hídrica,.)
– Traçabilitat i transparència
– Economia circular
– Eficiència energètica
– Logística
– Gestió de estocs
– Generació de residus
– Compra i implementació d’eines i sistemes per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat
– Contractació de consultors i consutores i persones expertes per treballs d’estudi, assessoria i consultoria per a la presentació de dossiers per part de les empreses que vulguin optar a fons europeus i estatals tals com els fons Next Generation

En ambdós casos, no seran subvencionables despeses com la publicitat, manteniment web, dominis o llicències de software.

Només podrà ser beneficiària una persona física o jurídica per a cada marca comercial

La inversió mínima és 2.000 euros.
Se subvencionarà fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 euros.

El procés d’atorgament serà el de concurrència competitiva.

Les actuacions per les quals s’ha sol·licitat la subvenció s’han de realitzar de manera efectiva durant l’any de la convocatòria (2022).
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 09 de juny (09:00H) fins 13 de juliol (15:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la següent Resolució)
Enllaç: Gencat

ARTESANIA: Subvenció en transformació digital, comercialització, promoció i difusió, i actuacions de consolidació d’estructura

Tipus: Subvenció
Convocatòria: Concessió de subvencions en l’àmbit de l’artesania
Adreçat a persones autònomes (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra).

S’entenen per empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014.
S’exclouen majoristes i fabricants que no fan venta al detall i l’artesania alimentària.
Descripció:
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l’àmbit de l’artesania, per a potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l’artesania, donant suport a la seva transformació digital, internacionalització, i comercialització, així com reforçar l’estructura de les empreses artesanes, dotantla d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció sostenible

A continuació s’expliquen els programes adreçats al teixit empresarial pels quals s’obre la convocatòria.

Programa 7. Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana:

– Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística: creació de la pàgina web i comerç en línia, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis externs de community management, consultoria, actuacions de màrqueting digital.

– Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos (nacionals i internacionals), vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració en nous mercats (agents, representants, etc.), serveis de branding.

– Actuacions de consolidació de l’estructura, com adquisició o reparació de maquinària (imprescindible que la reparació la realitzi una empresa especialitzada), equips de suport i programari per a la millora de la producció, la gestió i el disseny de productes, contractació d’estudis de disseny per a l’elaboració de noves col·leccions de producte, anàlisi i implementació d’actuacions per potenciar la producció sostenible, despeses fixes d’estructura (com lloguers i subministres), adquisició de matèria primera a proveïdors externs.

Inversió mínima de 1.000 euros.
Se subvencionarà fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros.

El procediment de concessió és per concurrència competitiva i s’han d’obtenir un mínim de 40 punts (màxim 100 punts).Les actuacions per les quals s’ha sol·licitat la subvenció s’han de realitzar de manera efectiva durant l’any de la convocatòria (2022).
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 09 de juny (09:00H) fins 13 de juliol (15:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la següent Resolució)
Enllaç: Gencat

COMERÇ I SERVEIS: Subvenció en transformació digital i per obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

Tipus: Subvenció
Convocatòria: Concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis
Adreçat a persones autònomes (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra).

S’entenen com a empreses de serveis les que desenvolupen una activitat tal com tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderia, perruqueria i salons d’estètica i bellesa, bars, cafeteries i restaurants, serveis de menjar preparat i càtering i agències de viatges detallistes.

S’exclouen majoristes i fabricants que no fan venta al detall.
Descripció:
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis.

A continuació s’expliquen els programes adreçats al teixit empresarial pels quals s’obre la convocatòria.

Programa 3. Suport en el procés de transformació digital de les empreses per a empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals que tinguin com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. Es podran subvencionar les següents actuacions:
Webs personalitzades.
Accions de promoció i campanyes de comunicació i màrqueting digital
Creació de pàgines web a partir d’un establiment físic, sempre que es faciliti la recollida a l’establiment físic.
Digitalització del punt de venda a peu de carrer (cartelleria digital, beacons, etiquetes electròniques, …)
Contractació o realització de projectes d’estratègia digital
Projectes o estudis de consultoria digital.

Inversió mínima 1.000 euros, i se subvenciona un 50% amb un màxim de 5.000 euros.
El procediment de concessió és per concurrència no competitiva.

Programa 4. Suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments. Es diferencien dos àmbits de subvenció:

Àmbit 1. Recuperació de locals buits. Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
Es contemplen les actuacions de la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.).

Àmbit 2. Reforma d’establiments. Despeses derivades de la reforma o millora d’establiments comercials i serveis i de parades de mercats municipals sedentaris (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys) i parades de mercats no sedentaris (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers
5 anys).
Es contemplen les actuacions de reformas d’obra menor a l’establiment (no maquinària ni mobiliari) per als comerços a peu de carrer, i les despeses d’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o la compra d’un camió botiga (titularitat mínima 5 anys).

Inversió mínima pels dos àmbits és de 3.000 euros.

El procediment de concessió és per ordre cronològic de sol·licitud.Les actuacions per les quals s’ha sol·licitat la subvenció s’han de realitzar de manera efectiva durant l’any de la convocatòria (2022).
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 09 de juny (09:00H) fins 13 de juliol (15:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la següent Resolució)
Enllaç: Gencat

L’ERTO com a mecanisme contra la destrucció de llocs de treball. Modalitat Mecanisme RED pel sector turístic.

Tipus: Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes o empreses amb treballadors a càrrec
Descripció:
A partir de la reforma laboral aprovada el 28 de desembre 2021 l’ERTO es contempla com a instrument contra la destrucció de llocs de treball. A continuació s’informa sobre el nou paper que desenvoluparà aquest mecanisme:

Es podrà realitzar reducció de jornada o suspensió de contracte o bé per causes ETOP (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció), o per força major.
S’entén per causes econòmiques quan existeixin pèrdues actuals o previstes, disminució persistent del seu nivell d’ingressos o ventes. S’entén per persistent si durant dos trimestres consecutius el nivell d’ingressos ordinaris o ventes de cada trimestre és inferior al registrat en el mateix trimestre de l’any anterior.
S’entén per causes tècniques quan es produeixin canvis en els mitjans o instruments de producció
S’entén per causes organitzatives quan es desencadenin canvis en l’àmbit dels sistemes o mètodes de treball del personal o en la manera d’organitzar la producció
S’entén per causes productives quan es produeixen canvis en la demanda dels productes o serveis que l’empresa col·loca en el mercat.
Ens referim a força major quan siguin conseqüència de decisions adoptades per l’autoritat pública competent.
 
En ambdós supòsits, s’haurà d’aplicar la següent normativa:
– La reducció de jornada podrà ser d’entre un 10% i un 75%.
– Durant el període d’aplicació, l’empresa podrà desafectar o afectar les persones treballadores en funció de les alteracions en l’activitat de l’empresa.
– Durant el període ERTO, no es podran realitzar hores extraordinàries ni establir noves externalitzacions d’activitat, com tampoc concertar noves contractacions laborals.
– Durant la reducció o suspensió, l’empresa està obligada a ingressar les  quotes corresponents a l’aportació empresarial.
– Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de Treball. Té dues modalitats.
o   Cíclica. Determinat per la conjuntura macroeconòmica. Màxim un any.
o   Sectorial. Quan s’apreciïn canvis permanents en un sector d’activitat i generin necessitats de requalificació. Màxim un any amb dos pròrrogues de 6 mesos.
o   Per a la persona afectada, la prestació serà del 70% cotitzat sobre la base reguladora (mitjana últims 180 dies). Serà incompatible amb la realització de treball per compte pròpia o compte aliena a temps complert. Serà compatible amb una altra feina per compte aliena a temps parcial. El temps de percepció de la prestació no tindrà consideració de temps cotitzat.
 
Les empreses podran obtenir exempcions en la cotització SS per contingències comuns:
– 20% per ERTE’s ETOP.
– 90% per causa major temporal
– 90% per impediment o limitació de l’activitat.
– 60% (4 mesos) + 30% (+4 mesos posteriors) + 20% (+4 mesos posteriors) per ERTES que s’apliqui Mecanisme RED modalitat cíclica.
– 40% per ERTES que s’apliqui Mecanisme RED modalitat sectorial.

La modalitat Mecanisme RED l’ha d’aprovar pel Govern Espanyol i es divideix en dues fases:
Fase 1: Comunicació inicial del període de consultes
Fase 2: Comunicació de la decisió final
Podeu consultar el procediment Mecanisme RED a tall d’exemple clicant aquí

L’01 d’abril 2022 s’ha aprovat la utilització d’aquesta modalitat per a les següents activitats:
7911 actividades de las agencias de viajes.
7912 actividades de los operadores turísticos.
7990 otros servicios de reservas y actividades.

Aquesta publicació és informativa. En cas de tenir intenció d’acollir-se a un ERTO, llegeixi la normativa i/o contacti amb el seu gestor per assegurar-se que compleix amb els requisits.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: per al sector turístic: de l’01 d’abril 2022 fins a 31 de desembre 2022.
Accès al tràmit: Clica aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució:
Reforma laboral: Reial Decret Llei 32/2021
Ordre PCM/250/2022 (Mecanisme RED sector turístic)
Enllaç: –

EL KIT DIGITAL: Obert per al Segment I (empreses d’entre 10 i 49 treballadors)

Tipus: Bo digital
Convocatòria: Per al Segment I
Adreçat a petites empreses i persones autònomes
Descripció:
Abans d’explicar la naturalesa de l’ajut, aclarir que un bo digital és un dret de cobrament que reben les empreses beneficiàries que utilitzaran per pagar els serveis de l’Agent Digitalitzador. És a dir, aquest dret de cobrament posteriorment se cedirà al proveïdor de solucions digitals.

El programa Kit Digital, amb aportació dels Fons Negeration UE concedeix ajuts a empreses i persones autònomes per l’adopció de solucions de digitalització, amb l’objectiu principal de millorar la seva competitivitat i el nivell de maduresa digital. Les solucions han d’estar dintre dels àmbits:

– Lloc web i presència a Internet.
– Comerç electrònic
– Gestió de xarxes socials.
– Gestió de clients
– Business Itelligence i analítica 
– Gestió de processos
– Factura electrònica
– Serveis i eines d’oficina virtual
– Comunicacions segures Ciberseguretat.

Els ajuts es reben en forma de bo digital i el servei el realitzarà l’agent digitalitzador que disposa Red.es. Els imports varien segons el Segment d’empresa al qual pertany i l’empresa:
– Segment I: Microempreses i/o persones autònomes d’entre 10 i 49 empleats (12.000€)
– Segment II: Microempreses i/o persones autònomes d’entre 3 i 9 empleats (6.000€)
– Segment III: Microempreses i/o persones autònomes d’entre 0 a 2 empleats (2.000€)

No es considerarà despesa subvencionable, entre les més importants:
– L’IVA
– Hardwares
– Serveis de telecomunicacions i connectivitat a Internet
– Gestió dels ajuts.

Un cop es comunica que s’ha concedit l’ajut, l’empresa beneficiària haurà d’escollir l’Agent Digitalitzador i formalitzar un acord de prestació de solucions de digitalització -una per categoria-. Es podran efectuar diversos bons (segons categoria) fins a esgotar l’import total de la subvenció. Abans de signar aquest acord, s’haurà de formalitzar el contracte amb l’Agent Digitalitzador per a la solució de digitalització que es desitgi solucionar. No s’accepten modificacions dels Acords.
Un cop notificada la concessió de l’ajut (6 mesos des de la publicació de la convocatòria), l’empresa beneficiària té 6 mesos per a formalitzar l’acord.
Per a poder exercir el dret de cobrament de la subvenció, no serà efectiu fins que es justifiqui per part de l’Agent Digitalitzador. Si l’import final del servei és superior al bo, l’empresa beneficiària haurà d’abonar la resta a l’Agent Digitalitzador.

En la prestació del servei es diferencien dues fases:
– 1a fase (3 mesos des de l’inici de l’acord). Instal·lació i/o desenvolupament de cada solució. En aquesta fase s’abona el pagament de la factura.*
– 2a fase (12 mesos des de l’emisió de la factura) per a prestar el servei.

En quant a la presentació de la justificació, ho haurà de fer l’Agent Digitalitzador i a través de formulari digital normalitzat. El termini és de 3 mesos des de la finalització de cada fase. Per a consultar els documents justificatius, accedir a les Bases Reguladores (Orden ETD/1498/2021).

Recordar, així mateix, que s’haurà de fer publicitat. Es descriuran les instruccions a cada convocatòria.

Per a la convocatòria del Segmet I s’han pressupostat 500M d’euros.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 15 de març fins al 15 de setembre 2022 (Segment I)
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí (Segment I)
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Orden ETD/1498/2021
Enllaç: Acelera PYME (Red.es)

Subvencions per a la protecció intel·lectual de la teva empresa

Tipus: Subvenció en forma de bo
Convocatòria:
Adreçat a petites i mitjanes empreses
Descripció:
Aquesta subvenció en forma de bons pretén ajudar a les PIMES en l’àmbit de la propietat intel·lectual, per tal d’evitar que les seves idees, productes o serveis únics es copiïn sense cap autorització.
Contempla un catàleg d’actius divers, com ho són les marques, dibuixos i models, patents, identitats corporatives, productes, serveis i processos.

A continuació es detallen els conceptes i els reemborsaments:
– El 90% per als serveis de diagnòstic previ de la propietat intel·lectual (IP Scan).
– El 75% en taxes de sol·licitud de marques, dibuixos o models, les taxes per classes addicionals i les taxes d’examen, registre, publicació i aplaçament de la publicació tan a escala nacional i regional com a escala de la UE.
– El 50% de les taxes de sol·licitud bàsiques de marques, dibuixos o models, taxes de designació i les taxes de designació posteriors fora de la UE. S’exclouen les taxes de designació originades en els països de la UE (ES11), així com les de tramitació cobrades per l’oficina d’origen.
– El 50% en taxes de preconcessió de patents (p.e., presentació, cerca i examen), concessió i publicació a escala nacional.

I es distingeixen dos tipus de bons:
– Bo nº1. Es pot utilitzar per registrar patents. L’import màxim de reemborsament és de 750 euros.
– Bo nº2. Es pot utilitzar per al diagnòstic previ de propietat intelectual, així com per registrar marques, dibuixos i models. L’import màxim de reemborsament és de 1.500 euros.

Es regula mitjançant concurrència competitiva (per ordre de sol·licitud). En primera instància s’haurà de sol·licitar i posteriorment que sigui aprovada per la EUIPO.

No es pot sol·licitar per actius ja registrats.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Del 10 de gener fins al 16 de desembre 2022
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució mesures: –
Enllaç: Oficina de Propiedad Intelectual UE

(PDT CONVOCATÒRIA) NEXT GENERATION UE: Subvenció Ocupació + Transformació verda o digital

Tipus: Subvenció
Convocatòria: Subvencions destinades al finançament del programa “Ocupació + Transformació” referent a les inversions del Component 23 “Nous projectes territorials per al reequilibri i la equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
Adreçat a microempreses i/o persones autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats (i menys de 2M facturació), així com les cooperatives i societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors.
Descripció: L’activitat subvencionada consisteix en la realització per part de la persona física o jurídica beneficiaria d’una iniciativa de manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors que tingui contractats en un centre de treball ubicat a Catalunya, per un període de mínim 6 mesos, en el moment que sol·licita l’ajut.
No es considera incomplerta aquesta obligació de manteniment de l’ocupació si s’extingeix alguna de les relacions laborals per causes objectives o per acomiadament que no s’hagin declarat com a improcedents, per jubilació, dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora i, en el cas de contractes temporals, inclosos els formatius, quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o la relació de l’obra o servei que constitueix el seu objecte, i en el cas concret de les persones treballadores fixes discontínues quan finalitzi o s’interrompi el període estacional d’activitat.

A més a més, aquesta persona física o jurídica ha de portar a terme una actuació que contribueixi a la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda o la transformació digital.
La quantía màxima de 5.000€. En ambdues línies, se subvenciona el 50% del cost salarial de manteniment de l’ocupació. S’ha de tenir en compte que només es podrà accedir a una de les línies.

L’ajut és compatible amb ajuts i subvencions per la mateixa finalitat. En tot cas, ha de quedar identificada nítidament la traçabilitat de les despeses.

Les persones beneficiàries han de donar visibilitat a l’origen dels fons rebuts, de tal manera que en la documentació i els mitjans de difusió de les seves accions han de fer constar “finançat per la Unió Europea–Next Generation EU”
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Pendent de convocatòria
Accès al tràmit: Pendent de convocatòria
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE EMT/247/2021
Enllaç:

Nova convocatòria d’ajuts a persones autònomes i microempreses del Maresme afectades econòmicament per la COVID-19

Les sol·licituds s’han de presentar del 16 de novembre al 26 de novembre

El Consell Comarcal activa una nova línia d’ajut a persones autònomes i microempreses del Maresme que hagin vist alterada la seva activitat econòmica al llarg de 2020 com a conseqüència de la COVID-19.

L’administració comarcal destinarà 30.000 euros a aquesta finalitat.

Poden optar-hi les microempreses i persones autònomes del Maresme que van tenir una facturació d’entre 9.000 i 36.000 euros el 2019 i acreditin un descens superior al 25% el 2020.

En el cas que la reducció de la facturació de 2020 hagi estat d’entre el 25% i el 50%, rebran rebran 500 euros d’ajut. Si el descens ha sigut del 50% o superior, l’ajut serà de 1.000 euros.

Les bases especifiquen que els ajuts es concediran per estricte ordre de presentació fins a exhaurir la partida pressupostària i que no poden optar-hi les empreses o persones autònomes que van ser beneficiàries de l’ajut atorgat en la primera convocatòria publicada pel Consell Comarcal del Maresme el passat estiu.

Les persones interessades han d’enviar la sol·licitud a través d’instància genèrica a la seu electrònica del Consell Comarcal del Maresme adjuntant els fulls de sol·licitud i de transferència bancària corresponentment emplenats.

Exempció en la quota d’autònoms pels beneficiaris de la pròrroga prestació extraordinària per cessament d’activitat (fins al 28 febrer del 2022).

Tipus: Exempció de cotització
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes que hagin estat acollits a la pròrroga prestació per cessament d’activitat (28 de febrer 2022). També recull informació pels que en un futur vegin suspesa completament la seva activitat.
Descripció:

1- A partir de l’01 de març, els teballadors autònoms que hagin percebut fins al 28 de febrer alguna de les prestacions per cessament d’activitat, tindran dret a l’exempció de la quota de Seguretat Social:

– 90% de bonificació al mes de març 2022
– 75% de bonificació al mes d’abril 2022
– 50% de bonificació al mes de maig 2022
– 25% de bonificació al mes de juny 2022.

Si no es compleixen les condicions que concedien el dret a percebre la prestació per cessament d’activitat, l’organisme pertinent ho revisarà d’ofici.
El tràmit es pot realitzar des de la TGSS.

2- En cas de veure suspesa l’activitat per una mesura futura del Govern Espanyol, sí que es percebrà una prestació del 70% de la base de cotització, i s’exonarà l’obligació de cotitzar. Quan dos o més membres estiguin afectats i tinguin dret a cobrament de la prestació, aquesta es redueix al 40% de la base de cotització per cadascun.

La prestació serà incompatible amb els treballs per compte aliena, excepte quan els ingressos per compte aliena siguin inferiors a 1,25 de l’import SMI.

Per aquest apartat, les mútues s’encarregaran de comunicar-se i fer el tràmit amb la TGSS.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Fins el 30 de juny 2022
Accès al tràmit: Mútua de la persona autònoma
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 2/2022
Enllaç: –

Bo social elèctric per a persones autònomes

Tipus: Descompte
Convocatòria:
Adreçat a persones treballadores autònomes
Descripció: 25% de descompte a la factura d’electricitat en els següents casos:
• Si no hi ha cap menor (≤ 2,5 x IPREM de 14 pagues -> 18.799€/any)
• Si hi ha un menor (≤ 3 x IPREM de 14 pagas -> 22.559€/any)
• Si hi ha 2 o més menors (≤ 3,5 x IPREM de 14 pagas -> 26.318€/any)
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Sí
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Ordre TED/320/2020
Enllaç: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico