Subvencions per a la protecció intel·lectual de la teva empresa

Tipus: Subvenció en forma de bo
Convocatòria:
Adreçat a petites i mitjanes empreses
Descripció:
Aquesta subvenció en forma de bons pretén ajudar a les PIMES en l’àmbit de la propietat intel·lectual, per tal d’evitar que les seves idees, productes o serveis únics es copiïn sense cap autorització.
Contempla un catàleg d’actius divers, com ho són les marques, dibuixos i models, patents, identitats corporatives, productes, serveis i processos.

A continuació es detallen els conceptes i els reemborsaments:
– El 90% per als serveis de diagnòstic previ de la propietat intel·lectual (IP Scan).
– El 75% en taxes de sol·licitud de marques, dibuixos o models, les taxes per classes addicionals i les taxes d’examen, registre, publicació i aplaçament de la publicació tan a escala nacional i regional com a escala de la UE.
– El 50% de les taxes de sol·licitud bàsiques de marques, dibuixos o models, taxes de designació i les taxes de designació posteriors fora de la UE. S’exclouen les taxes de designació originades en els països de la UE (ES11), així com les de tramitació cobrades per l’oficina d’origen.
– El 50% en taxes de preconcessió de patents (p.e., presentació, cerca i examen), concessió i publicació a escala nacional.

I es distingeixen dos tipus de bons:
– Bo nº1. Es pot utilitzar per registrar patents. L’import màxim de reemborsament és de 750 euros.
– Bo nº2. Es pot utilitzar per al diagnòstic previ de propietat intelectual, així com per registrar marques, dibuixos i models. L’import màxim de reemborsament és de 1.500 euros.

Es regula mitjançant concurrència competitiva (per ordre de sol·licitud). En primera instància s’haurà de sol·licitar i posteriorment que sigui aprovada per la EUIPO.

No es pot sol·licitar per actius ja registrats.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Del 10 de gener fins al 16 de desembre 2022
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució mesures: –
Enllaç: Oficina de Propiedad Intelectual UE

ERTO’s: Informació important pels negocis que s’hagin vist afectats per les últimes mesures del Govern Català

Tipus: Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes o empreses amb treballadors a càrrec
Descripció:
La Generalitat posa a disposició el tràmit per totes aquelles  empreses que es trobin afectades per causa de limitació de la seva activitat, derivada de les restriccions establertes a la Resolució del Departament de Salut SLT/3878/2021, de 23 de desembre, i que comptin amb un dels CCAE següents:

Bars i restaurants: 5610 i 5630
Activitats d’arts escèniques: 9001
Activitats auxiliars d’arts escèniques: 9002
Activitats de gestió de sales d’espectacles Auditoris i/o Teatres: 9004
Activitats d’exhibició cinematogràfiques (Cinemes): 5914
Activitats de gestió d’instal·lacions esportives: 9311
Activitats d’equipaments esportius i gimnasos: 9312 i 9313
Comerç al detall: 4700
Activitats relacionades amb els jocs d’atzar i les apostes: 9200
Activitats de parcs d’atraccions i parcs temàtics: 9321
Altres activitats recreatives i d’entreteniment: 9329
Hotels i allotjaments similars: 5510

Si l’empresa es troba afectada per una causa de limitació o impediment, derivada de la Resolució 3878/2021, de 23 de desembre, però el seu CCAE no es troba inclòs al llistat, pot accedir al formulari ordinari de força major per limitació o impediment, el qual segueix actiu.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Vigent
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució mesures: SLT/3787/2021, de 23 de desembre
Enllaç: Canal Empresa

Subvenció per a la contractació de joves en pràctiques per a empreses i cooperatives

Tipus: Subvenció
Convocatòria: Ajut extraordinari per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes individuals o persones que formin part d’una microempresa enfront la COVID-19
Adreçat a persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball. També a les cooperatives de treball associat.

Queden excloses les persones jurídiques privades sense ànim de lucre (associacions i fundacions).
No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d’inserció ni les empreses de treball temporal.
Descripció:
Es consideraran actuacions subvencionables els contractes de la modalitat de contracte en pràctiques i amb una durada mínima d’un any en jornada a temps complet.
El nombre de contractes subvencionats no pot ser superior a cinc ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat contractant

La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros. En conseqüència, la subvenció de les contractacions previstes és de 17.684,52per a un contracte de 12 mesos (cost salarial + despeses seguretat social a càrrec de l’entitat
beneficiària.). El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l’import atorgat a partir de la seva concessió i el 20% restant un cop justificada l’actuació.

En relació a la persona contractada (els requisits i condicions s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte):
– Han de ser persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat
– Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
– Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball que se subscrigui d’entre els tipus de contracte vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge

La documentació que cal aportar en la sol·licitud com per a la justificació la podeu consultar a l’article 9 i 14 de la conovocatòria

Es poden iniciar un mes abans de la publicació d’aquesta convocatòria i fins al 28 de febrer de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023

El procediment per atorgar la subvenció és de concurrència no competitiva.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 31 de desembre 2021 (a les 09.00H) fins 31 de març 2022 (a les 15.00H)
Accès al tràmit: Clica aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: RESOLUCIÓ EMT/3861/2021 (en base a Bases Reguladores)
Enllaç: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

(PDT CONVOCATÒRIA) NEXT GENERATION UE: Subvenció Ocupació + Transformació verda o digital

Tipus: Subvenció
Convocatòria: Subvencions destinades al finançament del programa “Ocupació + Transformació” referent a les inversions del Component 23 “Nous projectes territorials per al reequilibri i la equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
Adreçat a microempreses i/o persones autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats (i menys de 2M facturació), així com les cooperatives i societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors.
Descripció: L’activitat subvencionada consisteix en la realització per part de la persona física o jurídica beneficiaria d’una iniciativa de manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors que tingui contractats en un centre de treball ubicat a Catalunya, per un període de mínim 6 mesos, en el moment que sol·licita l’ajut.
No es considera incomplerta aquesta obligació de manteniment de l’ocupació si s’extingeix alguna de les relacions laborals per causes objectives o per acomiadament que no s’hagin declarat com a improcedents, per jubilació, dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora i, en el cas de contractes temporals, inclosos els formatius, quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o la relació de l’obra o servei que constitueix el seu objecte, i en el cas concret de les persones treballadores fixes discontínues quan finalitzi o s’interrompi el període estacional d’activitat.

A més a més, aquesta persona física o jurídica ha de portar a terme una actuació que contribueixi a la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda o la transformació digital.
La quantía màxima de 5.000€. En ambdues línies, se subvenciona el 50% del cost salarial de manteniment de l’ocupació. S’ha de tenir en compte que només es podrà accedir a una de les línies.

L’ajut és compatible amb ajuts i subvencions per la mateixa finalitat. En tot cas, ha de quedar identificada nítidament la traçabilitat de les despeses.

Les persones beneficiàries han de donar visibilitat a l’origen dels fons rebuts, de tal manera que en la documentació i els mitjans de difusió de les seves accions han de fer constar “finançat per la Unió Europea–Next Generation EU”
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Pendent de convocatòria
Accès al tràmit: Pendent de convocatòria
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE EMT/247/2021
Enllaç:

Nova convocatòria d’ajuts a persones autònomes i microempreses del Maresme afectades econòmicament per la COVID-19

Les sol·licituds s’han de presentar del 16 de novembre al 26 de novembre

El Consell Comarcal activa una nova línia d’ajut a persones autònomes i microempreses del Maresme que hagin vist alterada la seva activitat econòmica al llarg de 2020 com a conseqüència de la COVID-19.

L’administració comarcal destinarà 30.000 euros a aquesta finalitat.

Poden optar-hi les microempreses i persones autònomes del Maresme que van tenir una facturació d’entre 9.000 i 36.000 euros el 2019 i acreditin un descens superior al 25% el 2020.

En el cas que la reducció de la facturació de 2020 hagi estat d’entre el 25% i el 50%, rebran rebran 500 euros d’ajut. Si el descens ha sigut del 50% o superior, l’ajut serà de 1.000 euros.

Les bases especifiquen que els ajuts es concediran per estricte ordre de presentació fins a exhaurir la partida pressupostària i que no poden optar-hi les empreses o persones autònomes que van ser beneficiàries de l’ajut atorgat en la primera convocatòria publicada pel Consell Comarcal del Maresme el passat estiu.

Les persones interessades han d’enviar la sol·licitud a través d’instància genèrica a la seu electrònica del Consell Comarcal del Maresme adjuntant els fulls de sol·licitud i de transferència bancària corresponentment emplenats.

(Nova convocatòria) Subvenció de les despeses financeres dels préstecs per liquiditat ICF per a empreses i entitats culturals

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Concessió de subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19 per
a l’any 2021
Adreçat a les empreses culturals privades i les entitats privades culturals sense
ànim de lucre que hagin obtingut un dels préstecs demanat al 2020, corresponents al tram ICF Cultura Liquiditat
Descripció: La subvenció consisteix en subvencionar el 100% dels interessos incorreguts en la formalització d’un préstec per liquiditat de l’ICF.
El període de meritació dels interessos és d’un any des de la formalització del préstec. Una mateixa empresa o entitat pot sol·licitar la subvenció per a un mateix préstec en diverses convocatòries, amb un límit màxim de 12 quotes mensuals.

L’import de la subvenció acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors no pot superar els 200.000,00 euros.

La concessió de les subvencions que preveu aquesta convocatòria està condicionada a l’existència de crèdit suficient en el moment de la resolució de la concessió, que es farà durant l’any 2022.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Des del 25 de novembre del 2021 fins el 31 de gener 2022, ambdós inclosos.
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la Resolució CLT/1360/2021)
Enllaç:

(Nova convocatòria) Programa 30 Plus! Ajuts a la contractació

Tipus: Ajut a la contractació
Convocatòria: Subvencions corresponents a la Línia 2, entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus)
Adreçat a empreses, autònoms, societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre
Descripció:
Serà subvencionable la contractació professional mitjançant un contracte laboral, que obligatòriament haurà d’incloure un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores de formació.

Les persones contractades han de tenir 30 anys o més i en situació de desocupació. Es podran prioritzar persones d’aquest col·lectiu, que d’acord amb les dades del mercat de treball, es constati que tenen més dificultats d’inserció.
Es podran formalitzar un màxim de 5 contractes.

Quanties: La quantia de la subvenció a atorgar a les entitats contractants per desenvolupar l’actuació d’experiència professional mitjançant contracte laboral serà de 1.125,83 euros/mes per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte, mínim 6 mesos fins a un màxim de 9 mesos.
S’efectuarà el pagament del 80% un cop s’hagi concedit la subvenció. El 20% restant es pagarà una vegada justificada l’actuació.

Termini d’execució: S’iniciarà com a màxim l’1 d’octubre de 2021 i finalitzarà com a màxim el dia 30 de setembre de 2022.

Les entitats contractants han de ser seleccionades prèviament per les entitats promotores. Segons l’àmbit territorial on pertanyi l’empresa interessada, l’ajut haurà de ser tramitada per l’entitat promotora corresponent.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 29 d’octubre fins al 31 de maig de 2022, ambdós inclosos.
Accès al tràmit: Clica aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a l’Ordre TSF/132/2018)
Enllaç: 30plus@ajmataro.cat

Pròrroga prestació extraordinària per cessament d’activitat (01 octubre del 2021 fins al 28 febrer del 2022)

Tipus: Prestació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes que hagin vist suspesa o restringida la seva activitat, o bé que hagin sofert una caiguda en la seva facturació. També s’hi poden acollir socis cooperativistes.
Descripció: Per a la prestació per cessament d’activitat es recullen els següents supòsits:

– Prestació per aquelles persones autònomes que es vegin obligades a suspendre la seva activitat com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent. En aquest supòsit es cobrarà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització.
En cas de conviure amb altes membres que cobrin la prestació, es calcularà en base al 40%.
En cas d’haver estat percebent aquesta prestació, s’haurà de tornar a sol·licitar.

– Prestació compatible amb el treball per compte pròpia. Les que l’hagin estat percebent i compleixin els requisits poden prorrogar-la fins a data 28 de febrer 2021. Les que vulguin demanar han d’acreditar una disminució d’ingressos computables en el tercer i quart trimestre de 2021 respecte l’any 2019 superior al 50%, així com demostrar uns rendiments nets acumulats en el tercer i quart trimestre 2021 no superiors a 8.070€.

En aquest cas en particular, i per la percepció d’altres modalitats de cessament d’activitat compatibles amb el desenvolupament de l’activitat, la quantia de l’ajut amb caràcter general serà del 70% de la base mínima de cotització de l’activitat, i d’un 50% en cas de pluriactivitat. En cas de convivència amb un membre que també la percebi, el procentatge serà del 40%.

– Aquelles persones autònomes que hagin percebut alguna prestació per cessament d’activitat contemplats en l’article 7 o article 8 del RDL 11/2021 però que no siguin beneficiaris de l’actual prestació:

Han d’acreditar no tenir uns rendiments nets superiors al 75% del SMI de 2021 respecte al tercer i quart trimestre (proporcional). Així mateix, acreditar que el quart trimestre del 2021 hi hagut una facturació equivalent o inferior al 75% respecte al mateix període del 2019.

La quantia de l’ajut amb caràcter general serà del 50% de la base mínima de cotització de l’activitat. En cas de convivència amb un membre que també la percebi, el percentatge serà del 40%.

En aquest decret també es contemplen les persones treballadores autònomes de temporada, amb la condició d’haver desenvolupant en els anys 2018 i 2019 una única feina entre 4 i 7 mesos, i que no superi els 120 dies donats d’alta com a treballadors per compte aliena. La prestació equivaldrà al 70% de la base mínima de cotització.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Fins el 21 d’octubre 2021
En cas de presentar-ho fora de termini, la prestació es començarà a cobrar el mes següent a la resolució favorable.
Accès al tràmit: Mútua de la persona autònoma
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 18/2021
Enllaç: –

Bo social elèctric per a persones autònomes

Tipus: Descompte
Convocatòria:
Adreçat a persones treballadores autònomes
Descripció: 25% de descompte a la factura d’electricitat en els següents casos:
• Si no hi ha cap menor (≤ 2,5 x IPREM de 14 pagues -> 18.799€/any)
• Si hi ha un menor (≤ 3 x IPREM de 14 pagas -> 22.559€/any)
• Si hi ha 2 o més menors (≤ 3,5 x IPREM de 14 pagas -> 26.318€/any)
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Sí
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Ordre TED/320/2020
Enllaç: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

(Pendent nova convocatòria) Subvencions a la contractació de personal: Programa 30 plus

Tipus: Subvenció a la contractació
Convocatòria: Subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció laboral de persones desocupades de 30 i més anys
Adreçat a persones autònomes individuals o microempreses que incorporin una persona treballadora a partir de 30 anys.
Descripció: L’atorgament es realitzarà a través d’entitats promotores (ens locals i organitzacions empresarials o sindicals)

La subvenció consisteix en el pagament a l’empresa de l’import equivalent al SMI (1.108,33€) durant els mesos de contracte, amb una duració mínima de 6 mesos i màxim 9 mesos, a jornada complerta o parcial (mínim 20 hores/setmanals).

En la comarca de Barcelona s’estableix que només poden gestionar el programa els Ajuntaments de municipis amb més de 40.000 habitants.

L’empresa subvencionada ha d’oferir una formació d’una duració mínima de 20h i màxim 100h vinculada al contracte de treball, a les necessitats de l’empresa, i a la millora de les competències de la persona treballadora. Les treballadores han de tenir 30 anys o més i han d’estar en situació de desocupació.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 21 de novembre 2020 fins a 22 de setembre 2021
Accès al tràmit: –
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: RESOLUCIÓ TSF/2689/2020
Enllaç: Canal Empresa