(Agost 2021) Subvencions a la programació de música en viu de caràcter professional

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Subvencions a la programació de música en viu de caràcter professional
Adreçat a empreses o entitats privades (persones físiques com jurídiques, incloses les societats civils o les entitats privades sense ànim de lucre) amb programació de música en viu i sales de concert per la modalitat b)
Ajuntaments i ens que en depenen per la modalitat a)
Descripció:
L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions de música en viu de caràcter professional.
L’activitat subvencionable s’ha d’haver iniciat a partir de l’1 de juny del 2020, i ha d’haver finalitzat entre l’1 d’octubre del 2020 i el 30 de setembre del 2021, tots dos inclosos.
És compatible amb ajuts d’altres administracions pel mateix objecte.

L’import de la subvenció es determina prenent com a base el total de les despeses subvencionables (màxim el 80% de les despeses), amb un límit de 30.000 euros per concert, sobre el qual s’aplica un percentatge igual a la puntuació obtinguda en aplicació dels criteris de valoració (els trobareu a la Resolució)

La quantia màxima de l’ajut és de 45.000 euros.

S’han d’inadmetre les sol·licituds de subvenció d’un import inferior a 3.000,00 euros. Així mateix, s’han de denegar les sol·licituds que, un cop valorades, només puguin obtenir un import inferior a 3.000,00 euros.


En queden exclosos, a tots els efectes, els concerts següents:
a) Els que no tinguin un mínim de 200,00 euros de despeses per caixets.
b) Els que no formin part de cap festival, cicle, temporada o programació estable.
Als efectes d’aquestes bases, s’entén per festival, cicle, temporada i programació estable el conjunt de concerts que es desenvolupen durant un període delimitat sota una mateixa línia programàtica. No s’accepten les agrupacions de concerts solts.
c) Els que formin part de les programacions estables d’ajuntaments i ens públics que en depenen.
d) Els que formin part dels programes de festa major.
e) Els destinats al ball del públic assistent.
f) Els que consisteixin en la contractació estable o regular d’una mateixa formació musical. Als efectes d’aquestes bases, es considera programació estable o regular la programació de concerts d’una mateixa formació més de sis vegades en el projecte presentat o quan una mateixa formació representi el 50% o més del total de la programació presentada.
g) Els que es realitzin en el marc de cursos o concursos i els concerts d’alumnat i professorat organitzats en centres educatius.
h) Els que no estiguin oberts al públic en general.
i) Les sessions de discjòqueis que actuïn amb anterioritat o posterioritat als concerts i les sessions habituals de discoteca a la sala.
j) Els concerts que s’hagin contractat a través de l’eina Programa.cat.
k) Els concerts destinats a la participació activa del públic a l’escenari.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Del 26 d’agost al 14 de setembre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la RESOLUCIÓ CLT/2370/2021)
Enllaç: Cliqueu aquí

Ajuts a la contractació SOC: persones amb discapacitat (=+33%), situació de risc d’exclusió o beneficiaris de la renda garantida

Tipus: Subvenció a la contractació
Convocatòria: Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania
Adreçat a empreses del mercat de treball ordinari (amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya
Descripció:

La quantia de l’ajut per un contracte de 12 mesos a jornada completa durant l’any 2021 s’estableix en 6.650 euros (equivalent al 50% del SMI).
Contractació durant un mínim de 6 mesos a jornada completa, en qualsevol modalitat de contractació vigent, de les persones destinatàries de la subvenció, durant l’any de la convocatòria. Les persones destinatàries són:
– Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
– Persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció.
– Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC)

La subvenció es percep un cop justificada l’acciósó i és incompatibles amb qualsevol altra subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya amb la mateixa finalitat.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 19 de juliol 2021 (a les 09:00H) fins 30 de setembre 2021 (a les 15:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Resolució EMT/2202/2021 (en base a l’Ordre TSF/65/2018)
Enllaç: Cliqueu aquí

SECTOR CULTURA: Subvencions per a la compensació de pèrdues per cancel·lació d’espectacles per motius mèdics relacionats amb la COVID-19

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Concessió de subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19 per
a l’any 2021
Adreçat a les persones físiques empresàries, les societats civils i mercantils i les entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien un compromís per realitzar espectacles o concerts o bé per realitzar treballs tècnics per a aquests espectacles o concerts, de forma remunerada.
Descripció: L’objecte és compensar la disminució d’ingressos dels espectacles d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) així com els concerts cancel·lats perquè algun dels artistes o treballadors tècnics (entre d’altres, treballs d’il·luminació, de so, de regidoria o d’assistents d’escenaris) que hi intervenen ha contret la COVID-19 o perquè s’han vist obligats al confinament domiciliari per ser contactes directes d’una persona positiva del virus causant de la COVID-19.

Les quanties de la subvenció es fixen segons el pacte de remuneració entre les dues parts:
1. El 40% de l’import del caixet de cada espectacle o concert.
2. Si es fixa per un percentatge de taquilla, la subvenció serà del 40% de l’import resultant d’aplicar als ingressos per taquilla previstos pel sol·licitant, el percentatge acordat amb l’entitat contractant.
L’import dels ingressos per taquilla que serveix de base per al càlcul no pot ser superior al 66% de l’aforament multiplicat per un preu mitjà de 15 euros per entrada, o de 4 euros per entrada en el cas d’espectacles o concerts en horari escolar.

En ambdós casos l’import mínim de la subvenció és de 500 euros per funció, representació, acte o concert. L’import màxim de la subvenció és de 8.000 euros per cadascuna.

En cas dels treballadors tècnics, la subvenció es fixa en el 40% dels honoraris pactats.

A tenir en compte: Tot i que s’ajorni o es reprogrami l’espectacle o concert cancel·lat, es considera que hi hagut una pèrdua d’ingressos subvencionable.

El període subvencionable és de l’01 de gener al 31 de desembre 2021.

El procediment de concessió de les subvencions es tramita d’acord amb el règim de concurrència no competitiva.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 11 de maig al 29 d’octubre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la Resolució CLT/1255/2021)
Enllaç: Canal Empresa

SECTOR CULTURA: Subvencions per a la compensació de pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Concessió de subvencions per compensar les pèrdues dels
dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per a l’any 2021
Adreçat a persones físiques que són autores d’una obra teatral en llengua catalana o occitana que ha estat programada i repreentada amb públic de pagament en algun espai escènic, públic o privat, de Catalunya.

S’entèn per espai escènic els teatres, auditoris, sales d’actes, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics i que s’utilitzin per a la realització d’un espectacle de pagament.
Descripció: L’objecte és compensar la disminució d’ingressos dels dramaturgs, sempre i quan la restricció hagi comportat una reducció de l’aforament inferior al 70%.

La quantia de la subvenció es calcula de la següent manera:
a) Es calcula el nombre d’entrades que representa, per a cada espai escènic, el 16% del seu aforament oficial.
b) Es calcula la pèrdua de taquillatge teòric subvencionable multiplicant el nombre d’entrades esmentat a l’apartat a) pel preu de les entrades que estableix l’apartat c) i pel nombre de representacions que se’n facin.
c)l’aforament de l’espai escènic, independentment del preu real de les entrades venudes:
Menys de 400 localitats: 15 euros
Entre 400 i 1.000 localitats: 20 euros
Més de 1.000 localitats: 25 euros
d) Un cop establert l’import de la pèrdua de taquillatge teòric subvencionable, per determinar l’import de la subvenció, s’aplica el percentatge que correspon al dramaturg, segons les condicions per remunerar els drets d’autor que té pactades amb l’espai escènic.

La quantia màxima de la subvenció per cada representació és del 10% de la pèrdua de taquillatge teòric.
S’accepta, com a màxim, sol·licitar subvenció per a dues representacions dins del mateix dia.
S’ha de presentar una sol·licitud per cada espectacle de pagament, independentment del nombre de representacions o actuacions que han patit la reducció de l’aforament.

El període subvencionable és del 15 d’octubre 2020 al 31 de desembre 2021.
Es recomana llegir les bases reguladores el punt 4.1 i 4.2 d’aquest ajut per a fer un càlcul exacte.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 07 de maig al 29 d’octubre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la Resolució CLT/1296/2021)
Enllaç: Canal Empresa

Pròrroga prestació extraordinària per cessament d’activitat (01 juny fins al 30 setembre del 2021)

Tipus: Prestació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes que hagin vist suspesa o restringida la seva activitat, o bé que hagin sofert una caiguda en la seva facturació. També s’hi poden acollir socis cooperativistes.
Descripció: Per a la prestació per cessament d’activitat es recullen els següents supòsits:

– Aquelles persones autònomes que hagin percebut alguna de les modalitats de prestació de cessament d’activitat amparades en el Decret Llei 2/2021 (que anava del febrer 2021 fins al 31 de maig) tindran dret a una exempció en la quota d’autònoms:

a) 90 % de les cotitzacions corresponents al mes de juny
b) 75 % de les cotitzacions corresponents al mes de juliol
c) 50 % de les cotitzacions corresponents al mes d’agost
d) 25 % de les cotitzacions corresponents al mes de setiembre.
Per tal de que siguin aplicables, la persona autònoma ha d’estar donat d’alta fins a 30 de setembre.

La percepció de la prestació per cessament d’activitat serà incompatible amb l’exempció de la cotització.

– Prestació per aquelles persones autònomes que es vegin obligats a suspendre la seva activitat a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent. En aquest supòsit es cobrarà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització.
En cas de conviure amb altes membres que cobrin la prestació, es calcularà en base al 40%.

– Prestació compatible amb el treball per compte pròpia. Les que l’hagin estat percebent i compleixin els requisits poden prorrogar-la fins a data 30 de setembre. Les que la vulguin demanar han d’acreditar una disminució d’ingressos computables en el segon i tercer trimestre de 2021 respecte l’any 2019, així com demostrar uns rendiments nets acumulats en el segon i tercer trimestre 2021 no superiors a 7.980€.

En aquest cas en particular, i per la percepció d’altres modalitats de cessament d’activitat compatibles amb el desenvolupament de l’activitat, la quantia de l’ajut és del 50% de la base mínima de cotització de l’activitat. En cas de convivència amb un membre que també la percebi, el procentatge serà del 40%.

En aquest decret també es contemplen les persones treballadores autònomes de temporada, amb la condició d’haver desenvolupat en els anys 2018 i 2019 una única feina entre 4 i 7 mesos i la prestació equivaldrà al 70% de la base mínima de cotització.

En el cas de no poder complir els requisits per rebre la prestació s’hi podrà renunciar abans del 31/08/2021 o retornar-la per iniciativa pròpia.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: De l’01 al 21 de juny 2021
En cas de presentar-ho fora de termini, la prestació es començarà a cobrar el mes següent a la resolució favorable.
Accès al tràmit: Mútua de la persona autònoma
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 11/2021
Enllaç: –

Quarta pròrroga d’ERTO’s (01 juny fins a 30 setembre del 2021)

Tipus: Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes o empreses amb treballadors a càrrec
Descripció: ERTO per impediment o limitació de l’activitat. Tan empreses com entitats de qualsevol sector que s’acullin a un ERTO podran beneficiar-se de les següents exoneracions respecte als seus treballadors:

– Les empreses amb menys de 50 treballadors que estiguin afectades per una limitació o impediment de l’activitat degut a les mesures adoptades , tindran una exoneració per als mesos de juny, juliol, agost i setembre del 85%, 85%, 75% i 75% respectivament, i una exoneració del 75% pels mesos de juny i juliol, i d’un 65% a l’agost i setembre per les empreses que tenen més de 50 treballadors.
– ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) es poden sol·licitar des de l’entrada en vigor d’aquest decret llei fins a 30 de setembre.

Els ERTO’s vigents es prorroguen automàticament fins a 30 de setembre, si no es comunica el contrari.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 01 de juny 2021 – 30 de setembre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Reial Decret Llei 11/2021
Enllaç: SEPE

Bo social elèctric per a persones autònomes

Tipus: Descompte
Convocatòria:
Adreçat a persones treballadores autònomes
Descripció: 25% de descompte a la factura d’electricitat en els següents casos:
• Si no hi ha cap menor (≤ 2,5 x IPREM de 14 pagues -> 18.799€/any)
• Si hi ha un menor (≤ 3 x IPREM de 14 pagas -> 22.559€/any)
• Si hi ha 2 o més menors (≤ 3,5 x IPREM de 14 pagas -> 26.318€/any)
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Sí
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Ordre TED/320/2020
Enllaç: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

(Pendent nova convocatòria) Subvencions a la contractació de personal: Programa 30 plus

Tipus: Subvenció a la contractació
Convocatòria: Subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció laboral de persones desocupades de 30 i més anys
Adreçat a persones autònomes individuals o microempreses que incorporin una persona treballadora a partir de 30 anys.
Descripció: L’atorgament es realitzarà a través d’entitats promotores (ens locals i organitzacions empresarials o sindicals)

La subvenció consisteix en el pagament a l’empresa de l’import equivalent al SMI (1.108,33€) durant els mesos de contracte, amb una duració mínima de 6 mesos i màxim 9 mesos, a jornada complerta o parcial (mínim 20 hores/setmanals).

En la comarca de Barcelona s’estableix que només poden gestionar el programa els Ajuntaments de municipis amb més de 40.000 habitants.

L’empresa subvencionada ha d’oferir una formació d’una duració mínima de 20h i màxim 100h vinculada al contracte de treball, a les necessitats de l’empresa, i a la millora de les competències de la persona treballadora. Les treballadores han de tenir 30 anys o més i han d’estar en situació de desocupació.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 21 de novembre 2020 fins a 22 de setembre 2021
Accès al tràmit: –
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: RESOLUCIÓ TSF/2689/2020
Enllaç: Canal Empresa

Subvencions a la contractació de personal: persones en situació d’atur + 45 anys

Tipus: Subvenció a la contractació
Convocatòria: Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball
Adreçat a persones físiques o jurídiques, o comunitats de béns amb centre de treball a Catalunya i que incorporin a una persona treballadora.
Descripció: Incorporació treballador/a de + 45 anys amb situació d’atur, inscrit com a DONO 6-12 mesos anteriors (Demandants d’Ocupació No Ocupades). La durada del contracte ha de ser entre 6 i 12 mesos (ampliable a 18 mesos per a treballadores amb discapacitat), subvencionant entre el 50 i el 100% de la jornada laboral.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 20 de gener 2021 fins a 20 de novembre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE TSF/133/2018
Enllaç: Gencat

Renda Mínima Vital

Tipus: Subsidi
Convocatòria:
Adreçat a persones d’entre 23 i 65 anys que es trobin en situació de vulnerabilitat
Descripció: Renda mínima amb imports variables segons la unitat de convivència. En el link, a l’apartat de ‘Requisits’, es determina el llindar de vulnerabilitat econòmica. L’import que correspondria de renta mínima vital, a l’apartat de ‘Quantia’
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 15 de juny 2020 –
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 20/2020
Enllaç: Seguretat Social