21/06 TRÀMIT D’INSCRIPCIÓ prèvia dels nous ajuts per persones autònomes! Finalitat: reduir endeutament

Tipus: Tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris
Tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
Adreçat a persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica) dels sectors d’activitat que s’especifiquen aquí
Descripció: Tràmit previ per a poder optar a un ajut extraordinari i directe. L’import encara no s’ha especificat.

Les persones que s’hagin inscrit seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altra tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiaris si compleixen els requisits que s’estableixen a les convocatòries. El fet de presentar-la abans no atorga preferència.

L’ajut té per finalitat el suport a la solvència i la reducció de l’endeutament del sector privat; es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no
financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc els pagaments a proveïdors, per Ordre d’antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Com es dirigeixen a diversos tipus de beneficiaris, mireu aquí les condicions (pàg.3, article 4)


Els beneficiaris hauran de mantenir l’activitat fins el 30/06/22.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 21 de juny 2021 (a les 09.00H) fins 30 de juny 2021 (a les 15.00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE ECO/127/2021
Enllaç: –

SECTOR CULTURA: Subvencions per a la compensació de pèrdues per cancel·lació d’espectacles per motius mèdics relacionats amb la COVID-19

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Concessió de subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19 per
a l’any 2021
Adreçat a les persones físiques empresàries, les societats civils i mercantils i les entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien un compromís per realitzar espectacles o concerts o bé per realitzar treballs tècnics per a aquests espectacles o concerts, de forma remunerada.
Descripció: L’objecte és compensar la disminució d’ingressos dels espectacles d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) així com els concerts cancel·lats perquè algun dels artistes o treballadors tècnics (entre d’altres, treballs d’il·luminació, de so, de regidoria o d’assistents d’escenaris) que hi intervenen ha contret la COVID-19 o perquè s’han vist obligats al confinament domiciliari per ser contactes directes d’una persona positiva del virus causant de la COVID-19.

Les quanties de la subvenció es fixen segons el pacte de remuneració entre les dues parts:
1. El 40% de l’import del caixet de cada espectacle o concert.
2. Si es fixa per un percentatge de taquilla, la subvenció serà del 40% de l’import resultant d’aplicar als ingressos per taquilla previstos pel sol·licitant, el percentatge acordat amb l’entitat contractant.
L’import dels ingressos per taquilla que serveix de base per al càlcul no pot ser superior al 66% de l’aforament multiplicat per un preu mitjà de 15 euros per entrada, o de 4 euros per entrada en el cas d’espectacles o concerts en horari escolar.

En ambdós casos l’import mínim de la subvenció és de 500 euros per funció, representació, acte o concert. L’import màxim de la subvenció és de 8.000 euros per cadascuna.

En cas dels treballadors tècnics, la subvenció es fixa en el 40% dels honoraris pactats.

A tenir en compte: Tot i que s’ajorni o es reprogrami l’espectacle o concert cancel·lat, es considera que hi hagut una pèrdua d’ingressos subvencionable.

El període subvencionable és de l’01 de gener al 31 de desembre 2021.

El procediment de concessió de les subvencions es tramita d’acord amb el règim de concurrència no competitiva.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 11 de maig al 29 d’octubre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la Resolució CLT/1255/2021)
Enllaç: Canal Empresa

SECTOR CULTURA: Subvencions per a la compensació de pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Concessió de subvencions per compensar les pèrdues dels
dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per a l’any 2021
Adreçat a persones físiques que són autores d’una obra teatral en llengua catalana o occitana que ha estat programada i repreentada amb públic de pagament en algun espai escènic, públic o privat, de Catalunya.

S’entèn per espai escènic els teatres, auditoris, sales d’actes, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics i que s’utilitzin per a la realització d’un espectacle de pagament.
Descripció: L’objecte és compensar la disminució d’ingressos dels dramaturgs, sempre i quan la restricció hagi comportat una reducció de l’aforament inferior al 70%.

La quantia de la subvenció es calcula de la següent manera:
a) Es calcula el nombre d’entrades que representa, per a cada espai escènic, el 16% del seu aforament oficial.
b) Es calcula la pèrdua de taquillatge teòric subvencionable multiplicant el nombre d’entrades esmentat a l’apartat a) pel preu de les entrades que estableix l’apartat c) i pel nombre de representacions que se’n facin.
c)l’aforament de l’espai escènic, independentment del preu real de les entrades venudes:
Menys de 400 localitats: 15 euros
Entre 400 i 1.000 localitats: 20 euros
Més de 1.000 localitats: 25 euros
d) Un cop establert l’import de la pèrdua de taquillatge teòric subvencionable, per determinar l’import de la subvenció, s’aplica el percentatge que correspon al dramaturg, segons les condicions per remunerar els drets d’autor que té pactades amb l’espai escènic.

La quantia màxima de la subvenció per cada representació és del 10% de la pèrdua de taquillatge teòric.
S’accepta, com a màxim, sol·licitar subvenció per a dues representacions dins del mateix dia.
S’ha de presentar una sol·licitud per cada espectacle de pagament, independentment del nombre de representacions o actuacions que han patit la reducció de l’aforament.

El període subvencionable és del 15 d’octubre 2020 al 31 de desembre 2021.
Es recomana llegir les bases reguladores el punt 4.1 i 4.2 d’aquest ajut per a fer un càlcul exacte.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 07 de maig al 29 d’octubre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la Resolució CLT/1296/2021)
Enllaç: Canal Empresa

Pròrroga prestació extraordinària per cessament d’activitat (01 juny fins al 30 setembre del 2021)

Tipus: Prestació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes que hagin vist suspesa o restringida la seva activitat, o bé que hagin sofert una caiguda en la seva facturació. També s’hi poden acollir socis cooperativistes.
Descripció: Per a la prestació per cessament d’activitat es recullen els següents supòsits:

– Aquelles persones autònomes que hagin percebut alguna de les modalitats de prestació de cessament d’activitat amparades en el Decret Llei 2/2021 (que anava del febrer 2021 fins al 31 de maig) tindran dret a una exempció en la quota d’autònoms:

a) 90 % de les cotitzacions corresponents al mes de juny
b) 75 % de les cotitzacions corresponents al mes de juliol
c) 50 % de les cotitzacions corresponents al mes d’agost
d) 25 % de les cotitzacions corresponents al mes de setiembre.
Per tal de que siguin aplicables, la persona autònoma ha d’estar donat d’alta fins a 30 de setembre.

La percepció de la prestació per cessament d’activitat serà incompatible amb l’exempció de la cotització.

– Prestació per aquelles persones autònomes que es vegin obligats a suspendre la seva activitat a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent. En aquest supòsit es cobrarà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització.
En cas de conviure amb altes membres que cobrin la prestació, es calcularà en base al 40%.

– Prestació compatible amb el treball per compte pròpia. Les que l’hagin estat percebent i compleixin els requisits poden prorrogar-la fins a data 30 de setembre. Les que la vulguin demanar han d’acreditar una disminució d’ingressos computables en el segon i tercer trimestre de 2021 respecte l’any 2019, així com demostrar uns rendiments nets acumulats en el segon i tercer trimestre 2021 no superiors a 7.980€.

En aquest cas en particular, i per la percepció d’altres modalitats de cessament d’activitat compatibles amb el desenvolupament de l’activitat, la quantia de l’ajut és del 50% de la base mínima de cotització de l’activitat. En cas de convivència amb un membre que també la percebi, el procentatge serà del 40%.

En aquest decret també es contemplen les persones treballadores autònomes de temporada, amb la condició d’haver desenvolupat en els anys 2018 i 2019 una única feina entre 4 i 7 mesos i la prestació equivaldrà al 70% de la base mínima de cotització.

En el cas de no poder complir els requisits per rebre la prestació s’hi podrà renunciar abans del 31/08/2021 o retornar-la per iniciativa pròpia.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: De l’01 al 21 de juny 2021
En cas de presentar-ho fora de termini, la prestació es començarà a cobrar el mes següent a la resolució favorable.
Accès al tràmit: Mútua de la persona autònoma
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 11/2021
Enllaç: –

Quarta pròrroga d’ERTO’s (01 juny fins a 30 setembre del 2021)

Tipus: Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes o empreses amb treballadors a càrrec
Descripció: ERTO per impediment o limitació de l’activitat. Tan empreses com entitats de qualsevol sector que s’acullin a un ERTO podran beneficiar-se de les següents exoneracions respecte als seus treballadors:

– Les empreses amb menys de 50 treballadors que estiguin afectades per una limitació o impediment de l’activitat degut a les mesures adoptades , tindran una exoneració per als mesos de juny, juliol, agost i setembre del 85%, 85%, 75% i 75% respectivament, i una exoneració del 75% pels mesos de juny i juliol, i d’un 65% a l’agost i setembre per les empreses que tenen més de 50 treballadors.
– ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) es poden sol·licitar des de l’entrada en vigor d’aquest decret llei fins a 30 de setembre.

Els ERTO’s vigents es prorroguen automàticament fins a 30 de setembre, si no es comunica el contrari.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 01 de juny 2021 – 30 de setembre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Reial Decret Llei 11/2021
Enllaç: SEPE

Bo social elèctric per a persones autònomes

Tipus: Descompte
Convocatòria:
Adreçat a persones treballadores autònomes
Descripció: 25% de descompte a la factura d’electricitat en els següents casos:
• Si no hi ha cap menor (≤ 2,5 x IPREM de 14 pagues -> 18.799€/any)
• Si hi ha un menor (≤ 3 x IPREM de 14 pagas -> 22.559€/any)
• Si hi ha 2 o més menors (≤ 3,5 x IPREM de 14 pagas -> 26.318€/any)
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Sí
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Ordre TED/320/2020
Enllaç: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

SECTOR CULTURA, ARTESANIA I MODA: Ajuts per compensar les pèrdues dels aforaments en espais escènics i musicals

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Subvencions per compensar les pèrdues per la
reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionadaper la COVID-19, per al període 2020-2021
Adreçat a espais escènics i musicals: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concert, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics
Descripció: Aportació de 600 a 10.000 euros per a cada representació o actuació, que s’abonarà en un únic pagament.

El període subvencionable és del 16 d’octubre 2021 fins el 31 de maig de 2021.

El procediment és per concurrència no competitiva.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 09 de desembre 2020 fins 03 de juny 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució CLT/3058/2020 (i posterior convocatòria Resolució CLT/3161/2020)
Enllaç: Canal Empresa

Revisió de les condicions dels contractes de lloguer per aquelles activitats que s’hagin vist restringides o bé obligades a tancar

Tipus: Decret Llei
Convocatòria: Mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats que pateixin restriccions
Adreçat a arrendataris de locals de negoci tancats o amb l’ús limitat
Descripció: Aquest Decret Llei regula la modificació de les condicions del contracte d’arrendament, i proposa:

En cas de suspensió de l’activitat, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’han de reduir en un 50% respecte de les vigents mentre duri la mesura de suspensió.
En cas de restricció parcial de l’aprofitament de l’immoble, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’han de reduir en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, mesurades objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o per altres limitacions imposades per la norma.
Afecta als béns immobles arrendats per a l’activitat industrial i/o l’ús comercial, incloses les activitats culturals, docents, esportives i recreatives, així com els serveis d’estètica, hoteleria i de restauració.

La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes a l’establiment no afecta l’aplicació de les reduccions previstes.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Vigent
Accès al tràmit: DECRET LLEI 34/2020
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE TSF/32/2021
Enllaç: Govern

SECTOR CULTURA, ARTESANIA I MODA: Ajut per les despeses estructurals d’entitats de cultura popular i tradicional

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: subvencions per a despeses estructurals d’entitats de cultura popular i
tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l’activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Adreçat a fundacions, associacions, federacions i confederacions de les entitats que tenen per objecte realitzar activitats dins de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana
Descripció: La quantia és de màxim 5.000 euros i d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Es subvenciona el 100% de les despeses: lloguers, quotes de
préstecs per al manteniment de l’activitat cultural, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, nòmines i altres despeses de funcionament.

El període subvencionable és del 07 de gener 2021 a 30 de juny 2021.

Incompatibilitat amb les ajudes rebudes per la mateixa finalitat per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals, però compatible amb les que concedeixin altres entitats, sempre i quan no superin el 100% del cost de l’activitat.

Les entitats han de mantenir l’activitat fins a 31 de desembre 2021
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 24 de febrer 2021 fins 05 de juliol 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:RESOLUCIÓ CLT/288/2021
Enllaç: Canal Empresa

Subvencions a la contractació de personal: Programa 30 plus

Tipus: Subvenció a la contractació
Convocatòria: Subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció laboral de persones desocupades de 30 i més anys
Adreçat a persones autònomes individuals o microempreses que incorporin una persona treballadora d’entre 30 i 45 anys
Descripció: L’atorgament es realitzarà a través d’entitats promotores (ens locals i organitzacions empresarials o sindicals)

La subvenció consisteix en el pagament a l’empresa de l’import equivalent al SMI (1.108,33€) durant els mesos de contracte, amb una duració mínima de 6 mesos i màxim 9 mesos, a jornada complerta o parcial (mínim 20 hores/setmanals).

En la comarca de Barcelona s’estableix que només poden gestionar el programa els Ajuntaments de municipis amb més de 40.000 habitants.

L’empresa subvencionada ha d’oferir una formació d’una duració mínima de 20h i màxim 100h vinculada al contracte de treball, a les necessitats de l’empresa, i a la millora de les competències de la persona treballadora. Les treballadores han de tenir 30 anys o més i han d’estar en situació de desocupació.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 21 de novembre 2020 fins a 22 de setembre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: RESOLUCIÓ TSF/2689/2020
Enllaç: Canal Empresa