Subvencions per a la protecció intel·lectual de la teva empresa

Tipus: Subvenció en forma de bo
Convocatòria:
Adreçat a petites i mitjanes empreses
Descripció:
Aquesta subvenció en forma de bons pretén ajudar a les PIMES en l’àmbit de la propietat intel·lectual, per tal d’evitar que les seves idees, productes o serveis únics es copiïn sense cap autorització.
Contempla un catàleg d’actius divers, com ho són les marques, dibuixos i models, patents, identitats corporatives, productes, serveis i processos.

A continuació es detallen els conceptes i els reemborsaments:
– El 90% per als serveis de diagnòstic previ de la propietat intel·lectual (IP Scan).
– El 75% en taxes de sol·licitud de marques, dibuixos o models, les taxes per classes addicionals i les taxes d’examen, registre, publicació i aplaçament de la publicació tan a escala nacional i regional com a escala de la UE.
– El 50% de les taxes de sol·licitud bàsiques de marques, dibuixos o models, taxes de designació i les taxes de designació posteriors fora de la UE. S’exclouen les taxes de designació originades en els països de la UE (ES11), així com les de tramitació cobrades per l’oficina d’origen.
– El 50% en taxes de preconcessió de patents (p.e., presentació, cerca i examen), concessió i publicació a escala nacional.

I es distingeixen dos tipus de bons:
– Bo nº1. Es pot utilitzar per registrar patents. L’import màxim de reemborsament és de 750 euros.
– Bo nº2. Es pot utilitzar per al diagnòstic previ de propietat intelectual, així com per registrar marques, dibuixos i models. L’import màxim de reemborsament és de 1.500 euros.

Es regula mitjançant concurrència competitiva (per ordre de sol·licitud). En primera instància s’haurà de sol·licitar i posteriorment que sigui aprovada per la EUIPO.

No es pot sol·licitar per actius ja registrats.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Del 10 de gener fins al 16 de desembre 2022
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució mesures: –
Enllaç: Oficina de Propiedad Intelectual UE

Exempció en la quota d’autònoms pels beneficiaris de la pròrroga prestació extraordinària per cessament d’activitat (fins al 28 febrer del 2022).

Tipus: Exempció de cotització
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes que hagin estat acollits a la pròrroga prestació per cessament d’activitat (28 de febrer 2022). També recull informació pels que en un futur vegin suspesa completament la seva activitat.
Descripció:

1- A partir de l’01 de març, els teballadors autònoms que hagin percebut fins al 28 de febrer alguna de les prestacions per cessament d’activitat, tindran dret a l’exempció de la quota de Seguretat Social:

– 90% de bonificació al mes de març 2022
– 75% de bonificació al mes d’abril 2022
– 50% de bonificació al mes de maig 2022
– 25% de bonificació al mes de juny 2022.

Si no es compleixen les condicions que concedien el dret a percebre la prestació per cessament d’activitat, l’organisme pertinent ho revisarà d’ofici.
El tràmit es pot realitzar des de la TGSS.

2- En cas de veure suspesa l’activitat per una mesura futura del Govern Espanyol, sí que es percebrà una prestació del 70% de la base de cotització, i s’exonarà l’obligació de cotitzar. Quan dos o més membres estiguin afectats i tinguin dret a cobrament de la prestació, aquesta es redueix al 40% de la base de cotització per cadascun.

La prestació serà incompatible amb els treballs per compte aliena, excepte quan els ingressos per compte aliena siguin inferiors a 1,25 de l’import SMI.

Per aquest apartat, les mútues s’encarregaran de comunicar-se i fer el tràmit amb la TGSS.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Fins el 30 de juny 2022
Accès al tràmit: Mútua de la persona autònoma
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 2/2022
Enllaç: –

Subvenció de 5.000€ pel manteniment de l’ocupació durant un mínim de sis mesos

Tipus: Subvenció de 5000€ pel manteniment de l’ocupació durant un mínim de sis mesos
Convocatòria: Concessió de subvencions destinades al finançament del programa “Ocupació + Transformació”
Adreçat a Persones treballadores autònomes i microempreses que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut, i les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut; que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d’euros.
Descripció: L’activitat subvencionada consisteix en la realització per part de la persona física o jurídica beneficiaria d’una iniciativa de manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors que tingui contractats en un centre de treball ubicat a Catalunya en el moment que sol·licita l’ajut. El manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors del centre de treball ubicat a Catalunya ha de ser durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l’ajut.                               
No es considera incomplerta aquesta obligació de manteniment de l’ocupació si s’extingeix alguna de les relacions laborals per causes objectives o per acomiadament que no s’hagin declarat com a improcedents, per jubilació, dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador, i, en el cas de contractes temporals, inclosos els formatius, quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l’obra o servei que constitueix el seu objecte, i en el cas concret dels fixos discontinus quan finalitzi o s’interrompi el període estacional d’activitat.                                                                                                                                                             Així mateix, la persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.          
L’acció o accions formatives que es duguin a terme tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de l’empresa envers la transformació digital i la economia verda. El sumatori de l’acció o accions formatives que s’han de dur a terme ha de tenir una durada mínima de 10 hores de formació.
Beneficiaris:
 
Les persones treballadores autònomes i les microempreses,  qualsevol quina sigui la seva forma jurídica, que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut, i les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut; que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d’euros.
En tots els casos, la data d’inici de l’activitat empresarial ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2020.
Execució del programa:
 
El termini d’execució s’estableix en la corresponent resolució de convocatòria i, en qualsevol cas, és com a màxim el 31 d’agost de 2023.   
 
Criteris de valoració:
 
Els expedients s’atorguen tenint en compte el nombre de treballadors contractats per compte d’altri en el  moment de presentar la sol·licitud d’ajut, i es prioritzen els expedients amb més treballadors per compte d’altri contractats.
En cas d’empat, es concedeix l’ajut atenent al volum de negoci de la persona física o jurídica en el darrer exercici disponible quan es publiqui la convocatòria d’ajuts corresponent, i es prioritzen les empreses amb menys volum de negoci.                   
 
Justificació:
 La justificació de l’execució de les actuacions subvencionades s’ha d’haver presentat amb anterioritat al 30 de setembre 2023, en els terminis que estableixi la convocatòria. Per aquest motiu, els projectes han d’estar finalitzats com a molt tard el 31 d’agost de 2023.    
 
En el termini de 15 dies des que finalitzi l’actuació objecte de la subvenció els beneficiaris han de presentar davant de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, la justificació del compliment de les actuacions subvencionades i de les despeses efectuades, mitjançant el règim de mòduls, d’acord amb el que preveuen els articles 69 i 76 a 79 del Reglament de la Llei general de subvencions.
 
La justificació esmentada ha d’incloure una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció i de realització de la iniciativa, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts, que comprengui la següent documentació que ha de presentar la persona física o jurídica beneficiària
 
a)    L’acreditació d’haver dut a terme l’acció de suport a l’inici de la transformació productiva respectuosa amb el medi ambient o transformació digital de l’empresa, d’acord amb les previsions de la convocatòria.
b)    L’acreditació que s’han mantingut en l’ocupació el mateix nombre de treballadors de què disposava l’empresa o entitat en el moment de sol·licitar l’ajut, o els socis-treballadors, en el seu cas, als centres de treball ubicats a Catalunya.
c)       Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.   
 
Es recomana llegir la Resolució sencera abans de sol·licitar aquest ajut per a saber els requisits per a cada línia. ambé podeu consultar les FAQ’s
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Del 6 al 27 de juliol de 2022
Accès al tràmit: Clic aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE EMT/148/2022, de 17 de juny
Enllaç: Clic aquí
Telèfons: 936 931 450 – 637 486 450

EL KIT DIGITAL: Obert per al Segment I (empreses d’entre 10 i 49 treballadors)

Tipus: Bo digital
Convocatòria: Per al Segment I
Adreçat a petites empreses i persones autònomes
Descripció:
Abans d’explicar la naturalesa de l’ajut, aclarir que un bo digital és un dret de cobrament que reben les empreses beneficiàries que utilitzaran per pagar els serveis de l’Agent Digitalitzador. És a dir, aquest dret de cobrament posteriorment se cedirà al proveïdor de solucions digitals.

El programa Kit Digital, amb aportació dels Fons Negeration UE concedeix ajuts a empreses i persones autònomes per l’adopció de solucions de digitalització, amb l’objectiu principal de millorar la seva competitivitat i el nivell de maduresa digital. Les solucions han d’estar dintre dels àmbits:

– Lloc web i presència a Internet.
– Comerç electrònic
– Gestió de xarxes socials.
– Gestió de clients
– Business Itelligence i analítica 
– Gestió de processos
– Factura electrònica
– Serveis i eines d’oficina virtual
– Comunicacions segures Ciberseguretat.

Els ajuts es reben en forma de bo digital i el servei el realitzarà l’agent digitalitzador que disposa Red.es. Els imports varien segons el Segment d’empresa al qual pertany i l’empresa:
– Segment I: Microempreses i/o persones autònomes d’entre 10 i 49 empleats (12.000€)
– Segment II: Microempreses i/o persones autònomes d’entre 3 i 9 empleats (6.000€)
– Segment III: Microempreses i/o persones autònomes d’entre 0 a 2 empleats (2.000€)

No es considerarà despesa subvencionable, entre les més importants:
– L’IVA
– Hardwares
– Serveis de telecomunicacions i connectivitat a Internet
– Gestió dels ajuts.

Un cop es comunica que s’ha concedit l’ajut, l’empresa beneficiària haurà d’escollir l’Agent Digitalitzador i formalitzar un acord de prestació de solucions de digitalització -una per categoria-. Es podran efectuar diversos bons (segons categoria) fins a esgotar l’import total de la subvenció. Abans de signar aquest acord, s’haurà de formalitzar el contracte amb l’Agent Digitalitzador per a la solució de digitalització que es desitgi solucionar. No s’accepten modificacions dels Acords.
Un cop notificada la concessió de l’ajut (6 mesos des de la publicació de la convocatòria), l’empresa beneficiària té 6 mesos per a formalitzar l’acord.
Per a poder exercir el dret de cobrament de la subvenció, no serà efectiu fins que es justifiqui per part de l’Agent Digitalitzador. Si l’import final del servei és superior al bo, l’empresa beneficiària haurà d’abonar la resta a l’Agent Digitalitzador.

En la prestació del servei es diferencien dues fases:
– 1a fase (3 mesos des de l’inici de l’acord). Instal·lació i/o desenvolupament de cada solució. En aquesta fase s’abona el pagament de la factura.*
– 2a fase (12 mesos des de l’emisió de la factura) per a prestar el servei.

En quant a la presentació de la justificació, ho haurà de fer l’Agent Digitalitzador i a través de formulari digital normalitzat. El termini és de 3 mesos des de la finalització de cada fase. Per a consultar els documents justificatius, accedir a les Bases Reguladores (Orden ETD/1498/2021).

Recordar, així mateix, que s’haurà de fer publicitat. Es descriuran les instruccions a cada convocatòria.

Per a la convocatòria del Segmet I s’han pressupostat 500M d’euros.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 15 de març fins al 15 de setembre 2022 (Segment I)
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí (Segment I)
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Orden ETD/1498/2021
Enllaç: Acelera PYME (Red.es)

Bo social elèctric per a persones autònomes

Tipus: Descompte
Convocatòria:
Adreçat a persones treballadores autònomes
Descripció: 25% de descompte a la factura d’electricitat en els següents casos:
• Si no hi ha cap menor (≤ 2,5 x IPREM de 14 pagues -> 18.799€/any)
• Si hi ha un menor (≤ 3 x IPREM de 14 pagas -> 22.559€/any)
• Si hi ha 2 o més menors (≤ 3,5 x IPREM de 14 pagas -> 26.318€/any)
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Sí
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Ordre TED/320/2020
Enllaç: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

L’ERTO com a mecanisme contra la destrucció de llocs de treball. Modalitat Mecanisme RED pel sector turístic.

Tipus: Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes o empreses amb treballadors a càrrec
Descripció:
A partir de la reforma laboral aprovada el 28 de desembre 2021 l’ERTO es contempla com a instrument contra la destrucció de llocs de treball. A continuació s’informa sobre el nou paper que desenvoluparà aquest mecanisme:

Es podrà realitzar reducció de jornada o suspensió de contracte o bé per causes ETOP (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció), o per força major.
S’entén per causes econòmiques quan existeixin pèrdues actuals o previstes, disminució persistent del seu nivell d’ingressos o ventes. S’entén per persistent si durant dos trimestres consecutius el nivell d’ingressos ordinaris o ventes de cada trimestre és inferior al registrat en el mateix trimestre de l’any anterior.
S’entén per causes tècniques quan es produeixin canvis en els mitjans o instruments de producció
S’entén per causes organitzatives quan es desencadenin canvis en l’àmbit dels sistemes o mètodes de treball del personal o en la manera d’organitzar la producció
S’entén per causes productives quan es produeixen canvis en la demanda dels productes o serveis que l’empresa col·loca en el mercat.
Ens referim a força major quan siguin conseqüència de decisions adoptades per l’autoritat pública competent.
 
En ambdós supòsits, s’haurà d’aplicar la següent normativa:
– La reducció de jornada podrà ser d’entre un 10% i un 75%.
– Durant el període d’aplicació, l’empresa podrà desafectar o afectar les persones treballadores en funció de les alteracions en l’activitat de l’empresa.
– Durant el període ERTO, no es podran realitzar hores extraordinàries ni establir noves externalitzacions d’activitat, com tampoc concertar noves contractacions laborals.
– Durant la reducció o suspensió, l’empresa està obligada a ingressar les  quotes corresponents a l’aportació empresarial.
– Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de Treball. Té dues modalitats.
o   Cíclica. Determinat per la conjuntura macroeconòmica. Màxim un any.
o   Sectorial. Quan s’apreciïn canvis permanents en un sector d’activitat i generin necessitats de requalificació. Màxim un any amb dos pròrrogues de 6 mesos.
o   Per a la persona afectada, la prestació serà del 70% cotitzat sobre la base reguladora (mitjana últims 180 dies). Serà incompatible amb la realització de treball per compte pròpia o compte aliena a temps complert. Serà compatible amb una altra feina per compte aliena a temps parcial. El temps de percepció de la prestació no tindrà consideració de temps cotitzat.
 
Les empreses podran obtenir exempcions en la cotització SS per contingències comuns:
– 20% per ERTE’s ETOP.
– 90% per causa major temporal
– 90% per impediment o limitació de l’activitat.
– 60% (4 mesos) + 30% (+4 mesos posteriors) + 20% (+4 mesos posteriors) per ERTES que s’apliqui Mecanisme RED modalitat cíclica.
– 40% per ERTES que s’apliqui Mecanisme RED modalitat sectorial.

La modalitat Mecanisme RED l’ha d’aprovar pel Govern Espanyol i es divideix en dues fases:
Fase 1: Comunicació inicial del període de consultes
Fase 2: Comunicació de la decisió final
Podeu consultar el procediment Mecanisme RED a tall d’exemple clicant aquí

L’01 d’abril 2022 s’ha aprovat la utilització d’aquesta modalitat per a les següents activitats:
7911 actividades de las agencias de viajes.
7912 actividades de los operadores turísticos.
7990 otros servicios de reservas y actividades.

Aquesta publicació és informativa. En cas de tenir intenció d’acollir-se a un ERTO, llegeixi la normativa i/o contacti amb el seu gestor per assegurar-se que compleix amb els requisits.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: per al sector turístic: de l’01 d’abril 2022 fins a 31 de desembre 2022.
Accès al tràmit: Clica aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució:
Reforma laboral: Reial Decret Llei 32/2021
Ordre PCM/250/2022 (Mecanisme RED sector turístic)
Enllaç: –

Ajuts per afavorir l’autoocupació de les persones de 45 anys i més del Maresme

CONVOCATÒRIA OBERTA

Les sol·licituds es poden presentar del 26 de juliol al 23 de setembre, ambdós inclosos

El 63% de l’atur maresmenc es concentra en les persones de 45 anys i més. El Consell Comarcal ha centrat els ajuts 2022 a l’autoocupació en les persones autònomes o persones jurídiques d’aquesta franja d’edat que hagin decidit posar en marxa una idea de negoci.

El Ple celebrat aquest dimarts ha aprovat les bases de la convocatòria que s’obrirà els propers dies expecificant que el Consell Comarcal destinarà 75.000 euros a persones autònomes i persones jurídiques de 45 anys o més i tinguin el domicili fiscal en algun dels 30 municipis del Maresme.

S’ha de tenir en compte que és una convocatòria en règim de concurrència no competitiva per tant obtindran un ajut de 3.000 euros les 25 primeres persones autònomes o empreses que presentin la sol·licitud i compleixin els requisits especificats a les bases de la convocatòria.

En el moment que s’obri la convocatòria, les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica a la seu electrònica del Consell Comarcal del Maresme, aportant tota la documentació requerida a les bases.

Imprés per a les persones autònomes

Imprés per a les empreses

Requisits per a les persones autònomes

 • Tenir 45 anys d’edat o més en la data d’alta de l’activitat empresarial (data d’alta a

l’IAE).

 • Tenir el domicili fiscal en algun dels 30 municipis de la Comarca del Maresme.
 • Haver estat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i haver tramitat l’alta d’IAE a partir de l’1 de juny de 2021, aquest inclòs.
 • Haver estat d’alta en l’activitat de forma ininterrompuda durant 6 mesos.
 • Mantenir l’activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Requisits per a les persones jurídiques

 • Que la totalitat de les persones sòcies treballadores fundadores de l’empresa tinguin 45 anys d’edat o més a la data de constitució de l’empresa (data d’alta IAE).
 • Que en el cas que s’hagi tramitat noves altes de persones sòcies treballadores a l’empresa sol·licitant, aquestes compleixen amb el requisit d’edat especificat en el paràgraf anterior.
 • Tenir el domicili fiscal en algun dels 30 municipis de la Comarca del Maresme.
 • Haver constituït l’empresa i haver tramitat l’alta d’IAE a partir de l’1 de juny de 2021, aquest inclòs.
 • Haver estat d’alta en l’activitat de forma ininterrompuda durant 6 mesos.
 • Mantenir l’alta d’activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

KIT DIGITAL: El 02 de setembre s’obre convocatòria pel Segment II (empreses d’entre 3 i 9 treballadors) + modificació de les bases

Tipus: Bo digital
Convocatòria: Per al Segment II
Adreçat a petites empreses i persones autònomes, a més a més de
societats civils amb objecte mercantil, les professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida que exerceixin una activitat econòmica. NOU!
Descripció:
Abans d’explicar la naturalesa de l’ajut, aclarir que un bo digital és un dret de cobrament que reben les empreses beneficiàries que utilitzaran per pagar els serveis de l’Agent Digitalitzador. És a dir, aquest dret de cobrament posteriorment se cedirà al proveïdor de solucions digitals.

El programa Kit Digital, amb aportació dels Fons Generation UE concedeix ajuts a empreses i persones autònomes per l’adopció de solucions de digitalització, amb l’objectiu principal de millorar la seva competitivitat i el nivell de maduresa digital. Les solucions han d’estar dintre dels àmbits:

– Lloc web i presència a Internet.
– Comerç electrònic
– Gestió de xarxes socials.
– Gestió de clients
– Business Itelligence i analítica 
– Gestió de processos
– Factura electrònica
– Serveis i eines d’oficina virtual
– Comunicacions segures
– Ciberseguretat

– Presència avançada a internet NOVA!
– Marketplace. NOVA!

La modificació de les bases contempla que les solucions digitals s’utilitzin per substituir les que hagi implementat anteriorment el beneficiari, i suposin una millora funcional de les mateixes. Han de concórrer les següents circumstàncies:
– Que la solució digital sigui completament nova i compleixi tots els requisits mínims de la categoria que pertanyi.
– Que la solució a substituir no compleixi algun dels requisits mínims exigits a la categoria de solució digital corresponent.

No es tractarà de millora funcional quan es tracti de:
– El desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent.
– L’actualització de versions de softwere pel proveïdor.
– Upgrades o millora de versions.

Els ajuts es reben en forma de bo digital i el servei el realitzarà l’agent digitalitzador que disposa Red.es. Els imports varien segons el Segment d’empresa al qual pertany i l’empresa:
– Segment I: Microempreses i/o persones autònomes d’entre 10 i 49 empleats (12.000€)
– Segment II: Microempreses i/o persones autònomes d’entre 3 i 9 empleats (6.000€)
– Segment III: Microempreses i/o persones autònomes d’entre 0 a 2 empleats (2.000€)

El número de treballadors es calcularà tenint en compte les dades dels treballadors del Règim General de la Seguretat Social i el RETA.

No es considerarà despesa subvencionable, entre les més importants:
– L’IVA
– Hardwares. No obstant, serà subvencionable, dispositius que s’incloguin en la modalitat de pagament per ús quan el seu subministre sigui imprescindible per a la prestació de la solució contractada.
– Serveis de telecomunicacions i connectivitat a Internet
– Gestió dels ajuts.

Un cop es comunica que s’ha concedit l’ajut, l’empresa beneficiària haurà d’escollir l’Agent Digitalitzador i formalitzar un acord de prestació de solucions de digitalització -una per categoria-. Es podran efectuar diversos bons (segons categoria) fins a esgotar l’import total de la subvenció. Abans de signar aquest acord, s’haurà de formalitzar el contracte amb l’Agent Digitalitzador per a la solució de digitalització que es desitgi solucionar. No s’accepten modificacions dels Acords.
Un cop notificada la concessió de l’ajut (6 mesos des de la publicació de la convocatòria), l’empresa beneficiària té 6 mesos per a formalitzar l’acord.
Per a poder exercir el dret de cobrament de la subvenció, no serà efectiu fins que es justifiqui per part de l’Agent Digitalitzador. Si l’import final del servei és superior al bo, l’empresa beneficiària haurà d’abonar la resta a l’Agent Digitalitzador.

En la prestació del servei es diferencien dues fases:
– 1a fase (3 mesos des de l’inici de l’acord). Instal·lació i/o desenvolupament de cada solució. En aquesta fase s’abona el pagament de la factura.*
– 2a fase (12 mesos des de l’emisió de la factura) per a prestar el servei que correspongui.

En quant a la presentació de la justificació, ho haurà de fer l’Agent Digitalitzador i a través de formulari digital normalitzat. El termini és de 3 mesos des de la finalització de cada fase. Per a consultar els documents justificatius, accedir a les Bases Reguladores (Orden ETD/1498/2021).

Recordar, així mateix, que s’haurà de fer publicitat. Es descriuran les instruccions a cada convocatòria.

Per aquesta convocatòria es disposa d’un presuspost de 500 milions d’euros.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 02 de setembre 2022 (a les 11:00H) fins al 02 de setembre 2023 (Segment II)
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí (Segment II)
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Modificació Ordre (Orden ETD/1498/2021)
Enllaç: Acelera PYME (Red.es)

Ajut de 200€ per pal·liar l’escalada de preus energètics derivada de la invasió d’Ucraïna

Tipus: Pagament únic
Convocatòria: Ajuda de 200€ de quantia en pagament únic que té per objecte pal·liar els efectes perjudicials en els preus ocasionats per la crisis energètica derivada de la invasió d’Ucraïna
Adreçat a les persones físiques tant autònomes com treballadores i aturades.
Excepte: els qui estiguessin cobrant a data 27 de juny l’Ingrés Mínim Vital o una pensió de la Seguretat Social (règim general o especial), de classes passives o duna mutualitat.
Descripció:
Seran beneficiaris d’una ajuda, en pagament únic, de 200 euros de quantia, les persones físiques que en la data de 27 de juny de 2022 realitzin una activitat per compte propi o aliè pel qual estiguin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o siguin aturats inscrits a l’oficina d’ocupació, siguin beneficiaris o no de la prestació o subsidi d’atur, sempre que el 2021 haguessin percebut ingressos inferiors a 14.000 euros anuals, i tinguessin un patrimoni inferior a 43.196,40 euros anuals.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: fins a 30 de setembre 2022.
Accès al tràmit: Clica aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: –
Enllaç: – Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio
Telèfons: 936 931 450 – 637 486 450

Tornen els cupons ACCIÓ. Internacionalització, Indústria 4.0, innovació, i com a novetat, els cupons per combatre el canvi climàtic. Recordatori: s’exhaureixen de pressa!

Tipus: Subvenció en l’assessorament en forma de cupó
Convocatòria: Subvencions a cupons a la competitivitat empresarial
Adreçat a petites i mitjanes empreses amb base operativa a Catalunya. S’entèn per empresa entitat de qualsevol forma jurídica que exerceixi una activitat econòmica.
Descripció:

Prestació de serveis en forma de cupons per part dels proveïdors acreditats per ACCIÓ, agents de suport a la internacionalització i entitats TECNIO.

A continuació resumim les cinc línies de cupons:

1.1. Línia de Cupons a la innovació. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per acompanyar a les persones clau d’una empresa a fer un procés de reflexió sobre el model de negoci i d’innovació de l’organització i definir noves iniciatives davant els canvis que poden impactar al negoci.

Per aquest cupó no s’hi poden presentar les microempreses.
Import màxim: 8.000 euros.

1.2. Línia de Cupons Indústria 4.0. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament externs dirigits a la realització d’una diagnosis prèvia a la implantació d’un projecte de transformació digital cap a la industria 4.0; o bé, en cas de disposar d’una estratègia de transformació digital i un full de ruta prèviament definit, l’assessorament dirigit a implementar les oportunitats identificades d’integració de les tecnologies de la indústria 4.0 en forma de projectes concrets que ajudin a millorar la
competitivitat de l’empresa.

Dirigit a PIMES mín. 2 anys de vida.
Import màxim subvencionable 8.000 euros (diagnosi) i 20.000 euros (implementació), sempre i quan no superi el cost de l’actuació.

1.3. Línia de Cupons a la Internacionalització. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament orientats a la internacionalització de l’empresa. Dins d’aquesta línia, podem trobar:
– Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional: Acompanyament en la selecció del millor producte o servei per vendre a l’exterior, triar els països de destí i els canals de distribució i elaborar un llistat de clients potencials. Ajut màxim de 2.500 euros.
– Cupó a la subcontractació d’un Export Manager: Acompanyament per part d’una persona experta en el procés d’internacionalització. Ajut màxim de 8.000 euros.
– Cupó International eTrade: Les empreses podran accedir a un anàlisi de la seva presència on-line, una definició de l’estratègia digital internacional (selecció i definició de mercats, de públics, d’objectius i canals, entre d’altres) i un pla d’accions als canals digitals.
Ajut màxim: 6.000 euros.

Dirigit a PIMES que acreditin una facturació mínima de 100.000 euros l’any 2021.
Pel cupó desenvolupament d’un pla de promoció internacional i per la subcontractació d’un Export Manager, les empreses beneficiàries que no exportin o que ho facin fins un 25% de la seva facturació.
Pels e-Trade, s’ha de comptar amb un pla de promoció internacional i una pàgina web amb un idioma estanger.

1.4 Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals avançades. Et permetran contractar serveis d’assessorament expert per testar i experimentar les tecnologies digitals avançades abans d’invertir en elles a través dels equipaments tecnològics del Digital Innovation Hub de Catalunya.
Les empreses beneficiàries han d’acreditar un grau mínim de maduresa digital.
Import màxim: 10.000 euros.

1.5 Cupons per combatre el canvi climàtic. Identificar oportunitats d’innovació tecnològica per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle o per disminuir la vulnerabilitat de l’empresa respecte l’emergència climàtica.

Les empreses beneficiàries podran desenvolupar les següents actuacions:
– Una diagnosi ambiental i un full de ruta tecnològic.
– Un informe personalitzat per incorporar o desenvolupar tecnologies verdes, a partir de validacions, assajos o testatges.
– Definir una estratègia en sostenibilitat.
– Un pla d’acció i recomanacions per a la mitigació o adaptació al canvi climàtic.

Dirigit a PIMES mín. 2 anys de vida.
Ajut màxim de 8.000 euros.
——————————————————–

Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener del 2021 fins el 30 de setembre de 2022. No es donaran ampliacions d’aquest termini.

Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim tres cupons, amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut, amb l’excepció de la línia de cupons a la internacionalització, en el que una beneficiària pot rebre dos cupons si un d’ells és e-Trade.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.
Són incompatibles amb qualsevol ajut per la mateixa finalitat.

Es recomana llegir la Resolució sencera abans de sol·licitar aquest ajut per a saber els requisits per a cada línia. També podeu consultar les FAQ’s.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Obertura 05 de juliol (09:00H).
Consultar per cada cupó la finalització del període de sol·licitud
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a les Bases Reguladores de l’ORDRE EMT/1890/2022)
Enllaç: Acció Gencat