Arriben els cupons ACCIÓ: internacionalització, indústria i innovació. S’exhaureixen de pressa!

Tipus: Subvenció en forma de cupó
Convocatòria: Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons prestats per proveïdors acreditats per ACCIÓ mitjançant les respectives Resolucions per a l’acreditació d’assessors, agents de suport a la internacionalització i entitats TECNIO publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Adreçat a petites i mitjanes empreses amb base operativa a Catalunya. S’entèn per empresa entitat de qualsevol forma jurídica que exerceixi una activitat econòmica.
Descripció: L’import correspon al 80% de l’acció subvencionada. Diferenciem quatre línies de cupons:

1.1. Línia de Cupons d’innovació i estratègia. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i d’implantació de tecnologies que incloguin aspectes com el model d’innovació, la sostenibilitat, la propietat del coneixement i la fiscalitat de la innovació. Import màxim subvencionable 6.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació.
1.2. Línia de Cupons Indústria 4.0. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament externs dirigits a la realització d’una diagnosis prèvia a la implantació d’un projecte de transformació digital cap a la industria 4.0; o bé, en cas de disposar d’una estratègia de transformació digital i un full de ruta prèviament definit, l’assessorament dirigit a implementar les oportunitats identificades d’integració de les tecnologies de la indústria 4.0 en forma de projectes concrets que ajudin a millorar la
competitivitat de l’empresa. Import màxim subvencionable 8.000 i 20.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació.
1.3. Línia de Cupons a la Internacionalització. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament orientats a la internacionalització de l’empresa. Import màxim subvencionable 2.500 i 4.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació.
1.4. Línia de Cupons International eTrade. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament orientats a la internacionalització a través dels canals digitals. Import màxim subvencionable 6.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació.

Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener del 2021 fins el 30 de setembre de 2022. No es donaran ampliacions d’aquest termini.

Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim tres cupons, amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut, amb l’excepció de la línia de cupons d’innovació i estratègia, en el que una beneficiària pot rebre dos cupons si un d’ells és de propietat industrial o fiscalitat.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.
Són incompatibles amb qualsevol ajut per la mateixa finalitat.

Es recomana llegir la Resolució sencera abans de sol·licitar aquest ajut per a saber els requisits per a cada línia.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 07 d’abril (09:00H) fins a 17 de juny (15:00H) de 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a les Bases Reguladores de l’ORDRE EMC/778/2021)
Enllaç: Acció Gencat

Prestació extraordinària per cessament d’activitat (01 febrer fins al 31 maig del 2021)

Tipus: Prestació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes que hagin vist suspesa o restringida la seva activitat, o bé que hagin sofert una caiguda en la seva facturació
Descripció: Prestació per cessament d’activitat que presenta 4 modalitats:

Modalitat 1. Persona autònoma afectada per la suspensió temporal de l’activitat com a conseqüència de la COVID-19. No es podrà exercir cap altra activitat per compte pròpia. La persona queda exonerada de pagar la seva cotització i té dret a una prestació del 50% sobre la seva base de cotització. El percentatge s’incrementa fins al 70% si és familia numerosa i és l’única font d’ingressos de la unitat familiar. El percentatge es redueix al 40% quan altres membres de la unitat familiar tinguin reconeguda aquesta prestació.

Modalitat 2. Prestació compatible amb el treball per compte pròpia adreçada a persones autònomes que han patit una reducció del 50% dels ingressos respecte el segon semestre de 2019. Una altra condició és no haver obtingut uns rendiments nets superiors a 7.980 euros durant el primer semestre de 2021. En aquest cas s’està obligat a cotitzar perquè es permet l’exercici d’activitat per compte pròpia. Els ingressos nets -sumant els que provinguin per compte propia i els aliena- no poden superar 2,2 vegades el SMI. Els provinents per compte aliena no poden superar 1,25 vegades el SMI.
El treballador autònom té dret a una prestació del 50% sobre la seva base de cotització.

Modalitat 3. Prestació ordinària davant la reducció d’ingressos. Seran beneficiàries aquelles persones autònomes que no poden acollir-se a la modalitat 1 i 2, que per una banda no superin uns rendiments nets de 6.650 euros durant el primer semestre del 2021, i per l’altra que els ingressos computables durant semestre 2021 siguin inferiors als del primer trimestre del 2020. No es podrà exercir cap altra activitat per compte pròpia, i si la persona treballa per compte aliena, els ingressos han de ser inferiors a 1,25 vegades l’import del SMI. La persona autònoma queda exonerada de pagar la seva cotització i té dret a una prestació del 50% sobre la seva base de cotització.

Modalitat 4. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a persones treballadores de temporada. Va adreçat a persones autònomes que durant els anys 2018 i 2019 hagin desenvolupat exclusivament aquesta activitat durant un mínim de 4 mesos i màxim 6 per any. Com a treballador per compte d’altri no poden haver estat donats d’alta a la Seguretat Social més de 60 dies ni superar els 6.650 euros d’ingressos nets durant el primer semestre de 2021. No s’estarà obligat a cotitzar durant la percepció de la prestació. El treballador té dret a una prestació del 70% sobre la seva base de cotització.

En les quatre modalitats es podrà renunciar a la prestació en tot moment abans del 30 d’abril de 2021. La renúncia tindrà efecte el mes següent a la seva comunicació.

La informació que es presenta a la fitxa està resumida. Abans de sol·licitar-la es recomana llegir detingudament les condicions per a cadascuna de les modalitats i consultar-ho prèviament a la vostra mútua.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 01 de febrer 2021 fins a 31 de maig del 2021.
En cas de presentar-ho fora de termini 01 de febrer 2021 fins a 21 de febrer de 2021), la prestació es començarà a cobrar el mes següent a la resolució favorable.
Accès al tràmit: Mútua de la persona autònoma
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 2/2021
Enllaç: –

Et vas inscriure a l’ajut adreçat a persones autònomes individuals o que formen part d’una microempresa? T’expliquem com funciona

Tipus: Ajuts extraordinaris
Convocatòria: Concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa
Adreçat a persones autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, a les persones autònomes que formin una microempresa i a les persones sòcies de les cooperatives
Descripció: Pagament únic amb import de 2.000€.
La persona beneficiària haurà de conservar i aportar en cas que se li demani la documentació acreditativa descrita en el punt 9.

Per tenir dret a l’ajut la persona ha d’haver presentat la inscripció que preveu l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: –
Accès al tràmit: –
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE TSF/64/2021
Enllaç: –

Et vas inscriure a l’ajut adreçat a persones afectades per un ERTO i a persones amb contracte fix discontinu? T’expliquem com funciona

Tipus: Ajuts extraordinaris
Convocatòria: Concessió de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.
Adreçat a persones físiques treballadores per compte d’altri, incloent-hi les
persones amb contracte fix discontinu, i les persones sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associades.
Descripció: Pagament únic, la quantia del qual es determina en funció dels dies de suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària, en el cas de les persones amb contracte fix discontinu; concretament, des del primer dia fins a un màxim de 293 dies (en el període del 14 de març de 2020 a 31 de desembre de 2020).

La resolució de convocatòria ha d’establir la quantia a percebre per a cadascun dels trams, que es determinarà d’acord amb un import fix, que prendrà com a referència l’IPREM, ajustat a l’equivalent diari per persona, d’acord amb l’informe tècnic motivat corresponent.

Les sol·licituds s’ordenaran en sentit ascendent (de menor a major) segons la base reguladora a què es troba subjecta la persona sol·licitant i que dona dret a la prestació per desocupació, en el cas de les persones treballadores en situació d’ERTO, o a la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu, informada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).
En els casos que dues o més persones sol·licitants disposin de la mateixa base reguladora, s’ordenaran en ordre descendent segons el nombre de dies en situació de suspensió total o parcial (ERTO) o de desocupació en les persones amb contracte fix discontinu durant el període de l’1 al 31 de desembre de 2020.

Per tenir dret a l’ajut la persona ha d’haver presentat la inscripció que preveu l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: –
Accès al tràmit: –
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE TSF/63/2021
Enllaç: –

Tercera pròrroga d’ERTO’s (01 febrer fins a 31 maig del 2021)

Tipus: Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes o empreses amb treballadors a càrrec
Descripció: ERTO per impediment o limitació de l’activitat. Tan empreses com entitats de qualsevol sector que s’acullin a un ERTO podran beneficiar-se de les següents exoneracions respecte als seus treballadors:
– Les empreses amb menys de 50 treballadors que s’hagin vist obligades a tancar per restriccions administratives, tindran una exoneració del 100% des del moment de tancament fins a 31 de maig, i una exoneració del 90% per les que tenen més de 50 treballadors.
– Les empreses amb menys de 50 treballadors que estiguin afectades per una limitació de l’activitat degut a les mesures adoptades , tindran una exoneració per als mesos de feber, abril, març i maig del 100%, 90%, 80% i 70% respectivament, i una exoneració del 90% al febrer -amb la reducció d’un 10% cada mes i fins a maig-, per les que tenen més de 50 treballadors.
Les persones autònomes o empreses que estiguin acollides a l’ERTO a data 31/01/21 se’ls prorroga automàticament. Obtindran la mateixa exoneració que en el cas de limitació de l’activitat.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 01 de febrer 2021 – 31 de maig 2021
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Reial Decret Llei 2/2021
Enllaç: SEPE

Bo social elèctric per a persones autònomes

Tipus: Descompte
Convocatòria:
Adreçat a persones treballadores autònomes
Descripció: 25% de descompte a la factura d’electricitat en els següents casos:
• Si no hi ha cap menor (≤ 2,5 x IPREM de 14 pagues -> 18.799€/any)
• Si hi ha un menor (≤ 3 x IPREM de 14 pagas -> 22.559€/any)
• Si hi ha 2 o més menors (≤ 3,5 x IPREM de 14 pagas -> 26.318€/any)
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Sí
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Ordre TED/320/2020
Enllaç: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

SECTOR CULTURA, ARTESANIA I MODA: Ajuts per compensar les pèrdues dels aforaments en espais escènics i musicals

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Subvencions per compensar les pèrdues per la
reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionadaper la COVID-19, per al període 2020-2021
Adreçat a espais escènics i musicals: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concert, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics
Descripció: Aportació de 600 a 10.000 euros per a cada representació o actuació, que s’abonarà en un únic pagament.

El període subvencionable és del 16 d’octubre 2021 fins el 31 de maig de 2021.

El procediment és per concurrència no competitiva.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 09 de desembre 2020 fins 03 de juny 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució CLT/3058/2020 (i posterior convocatòria Resolució CLT/3161/2020)
Enllaç: Canal Empresa

Revisió de les condicions dels contractes de lloguer per aquelles activitats que s’hagin vist restringides o bé obligades a tancar

Tipus: Decret Llei
Convocatòria: Mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats que pateixin restriccions
Adreçat a arrendataris de locals de negoci tancats o amb l’ús limitat
Descripció: Aquest Decret Llei regula la modificació de les condicions del contracte d’arrendament, i proposa:

En cas de suspensió de l’activitat, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’han de reduir en un 50% respecte de les vigents mentre duri la mesura de suspensió.
En cas de restricció parcial de l’aprofitament de l’immoble, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’han de reduir en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, mesurades objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o per altres limitacions imposades per la norma.
Afecta als béns immobles arrendats per a l’activitat industrial i/o l’ús comercial, incloses les activitats culturals, docents, esportives i recreatives, així com els serveis d’estètica, hoteleria i de restauració.

La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes a l’establiment no afecta l’aplicació de les reduccions previstes.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Vigent
Accès al tràmit: DECRET LLEI 34/2020
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE TSF/32/2021
Enllaç: Govern

SECTOR CULTURA, ARTESANIA I MODA: Ajut per les despeses estructurals d’entitats de cultura popular i tradicional

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: subvencions per a despeses estructurals d’entitats de cultura popular i
tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l’activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Adreçat a fundacions, associacions, federacions i confederacions de les entitats que tenen per objecte realitzar activitats dins de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana
Descripció: La quantia és de màxim 5.000 euros i d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Es subvenciona el 100% de les despeses: lloguers, quotes de
préstecs per al manteniment de l’activitat cultural, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, nòmines i altres despeses de funcionament.

El període subvencionable és del 07 de gener 2021 a 30 de juny 2021.

Incompatibilitat amb les ajudes rebudes per la mateixa finalitat per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals, però compatible amb les que concedeixin altres entitats, sempre i quan no superin el 100% del cost de l’activitat.

Les entitats han de mantenir l’activitat fins a 31 de desembre 2021
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 24 de febrer 2021 fins 05 de juliol 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:RESOLUCIÓ CLT/288/2021
Enllaç: Canal Empresa

Subvencions a la contractació de personal: Programa 30 plus

Tipus: Subvenció a la contractació
Convocatòria: Subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció laboral de persones desocupades de 30 i més anys
Adreçat a persones autònomes individuals o microempreses que incorporin una persona treballadora d’entre 30 i 45 anys
Descripció: L’atorgament es realitzarà a través d’entitats promotores (ens locals i organitzacions empresarials o sindicals)

La subvenció consisteix en el pagament a l’empresa de l’import equivalent al SMI (1.108,33€) durant els mesos de contracte, amb una duració mínima de 6 mesos i màxim 9 mesos, a jornada complerta o parcial (mínim 20 hores/setmanals).

En la comarca de Barcelona s’estableix que només poden gestionar el programa els Ajuntaments de municipis amb més de 40.000 habitants.
A continuació se us facilita un llistat de les entitats promotores del programa.

L’empresa subvencionada ha d’oferir una formació d’una duració mínima de 20h i màxim 100h vinculada al contracte de treball, a les necessitats de l’empresa, i a la millora de les competències de la persona treballadora. Les treballadores han de tenir 30 anys o més i han d’estar en situació de desocupació.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 21 de novembre 2020 fins a 22 de setembre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: RESOLUCIÓ TSF/2689/2020
Enllaç: Canal Empresa