Quin turisme volem al Maresme?

El Consorci de Promoció Turística ha obert un procés participatiu per conèixer l’opinició del sector i de les persones residents al Maresme sobre el model de turisme que volem a la comarca. Aquesta acció s’emmarca en el procés d’elaboració del Pla Estratègic de desenvolupament turístic del Maresme.

El Pla, la redacció del qual finalitzarà el mes de juny, té com a objectiu detectar oportunitats de creixement i aprofitament dels recursos, sectors i activitats existents a la comarca del Maresme amb la finalitat de generar un posicionament únic i diferenciat de la comarca que afavoreixi la seva promoció a l’exterior.

El Pla Estratègic de desenvolupament turístic consta de quatre fases: la primera serà analítica, que consistirà en fer una diagnosi de la situació del territori. La segona serà estratègica, on es definiran els objectius i eixos de treball, així com els principis i atributs per a la construcció d’una nova marca turística. La tercera fase serà operativa, on s’establiran les accions que donin resposta als objectius definits. Per últim, la fase de gestió, seguiment i presentació, on s’analitzaran i presentaran els resultats.

És en la primera fase on s’inscriu el procés participatiu. D’una banda, el Consorci està duent a terme, fins al mes de juny, el cicle de Converses amb el sector turístic i de l’altra, ha activat una enquesta online per conèixer la percepció que les persones residents a la comarca tant dels atractius del seu municipi com del model turístic que s’hauria de promoure.

Suport a la creació, constitució i consolidació d’empreses

Servei que dona suport a les persones emprenedores del Maresme amb sessions personalitzades d’assessorament per la posada en marxa de la idea de negoci. S’ofereixen eines i recursos per facilitar la creació i tramitació de la seva constitució i funcionament en el mercat d’actuació, amb la possibilitat d’obtenir l’informe de viabilitat del projecte acreditat per la Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya.

qui pot utilitzar el servei

Ciutadania. Persones emprenedores i públic en general que tenen una idea de negoci.

cost per al destinatari

Servei gratuït

Properament, els cupons ACCIÓ: internacionalització, indústria i innovació. S’exhaureixen de pressa!

Tipus: Subvenció en forma de cupó
Convocatòria: Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons prestats per proveïdors acreditats per ACCIÓ mitjançant les respectives Resolucions per a l’acreditació d’assessors, agents de suport a la internacionalització i entitats TECNIO publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Adreçat a petites i mitjanes empreses amb base operativa a Catalunya. S’entèn per empresa entitat de qualsevol forma jurídica que exerceixi una activitat econòmica.
Descripció: L’import correspon al 80% de l’acció subvencionada. Diferenciem quatre línies de cupons:

1.1. Línia de Cupons d’innovació i estratègia. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i d’implantació de tecnologies que incloguin aspectes com el model d’innovació, la sostenibilitat, la propietat del coneixement i la fiscalitat de la innovació. Import màxim subvencionable 6.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació.
1.2. Línia de Cupons Indústria 4.0. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament externs dirigits a la realització d’una diagnosis prèvia a la implantació d’un projecte de transformació digital cap a la industria 4.0; o bé, en cas de disposar d’una estratègia de transformació digital i un full de ruta prèviament definit, l’assessorament dirigit a implementar les oportunitats identificades d’integració de les tecnologies de la indústria 4.0 en forma de projectes concrets que ajudin a millorar la
competitivitat de l’empresa. Import màxim subvencionable 8.000 i 20.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació.
1.3. Línia de Cupons a la Internacionalització. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament orientats a la internacionalització de l’empresa. Import màxim subvencionable 2.500 i 4.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació.
1.4. Línia de Cupons International eTrade. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament orientats a la internacionalització a través dels canals digitals. Import màxim subvencionable 6.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació.

Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener del 2021 fins el 30 de setembre de 2022. No es donaran ampliacions d’aquest termini.

Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim tres cupons, amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut, amb l’excepció de la línia de cupons d’innovació i estratègia, en el que una beneficiària pot rebre dos cupons si un d’ells és de propietat industrial o fiscalitat.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.
Són incompatibles amb qualsevol ajut per la mateixa finalitat.

Es recomana llegir la Resolució sencera abans de sol·licitar aquest ajut per a saber els requisits per a cada línia.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 07 d’abril (09:00H) fins a 17 de juny (15:00H) de 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a les Bases Reguladores de l’ORDRE EMC/778/2021)
Enllaç: Acció Gencat

Prestació extraordinària per cessament d’activitat (01 febrer fins al 31 maig del 2021)

Tipus: Prestació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes que hagin vist suspesa o restringida la seva activitat, o bé que hagin sofert una caiguda en la seva facturació
Descripció: Prestació per cessament d’activitat que presenta 4 modalitats:

Modalitat 1. Persona autònoma afectada per la suspensió temporal de l’activitat com a conseqüència de la COVID-19. No es podrà exercir cap altra activitat per compte pròpia. La persona queda exonerada de pagar la seva cotització i té dret a una prestació del 50% sobre la seva base de cotització. El percentatge s’incrementa fins al 70% si és familia numerosa i és l’única font d’ingressos de la unitat familiar. El percentatge es redueix al 40% quan altres membres de la unitat familiar tinguin reconeguda aquesta prestació.

Modalitat 2. Prestació compatible amb el treball per compte pròpia adreçada a persones autònomes que han patit una reducció del 50% dels ingressos respecte el segon semestre de 2019. Una altra condició és no haver obtingut uns rendiments nets superiors a 7.980 euros durant el primer semestre de 2021. En aquest cas s’està obligat a cotitzar perquè es permet l’exercici d’activitat per compte pròpia. Els ingressos nets -sumant els que provinguin per compte propia i els aliena- no poden superar 2,2 vegades el SMI. Els provinents per compte aliena no poden superar 1,25 vegades el SMI.
El treballador autònom té dret a una prestació del 50% sobre la seva base de cotització.

Modalitat 3. Prestació ordinària davant la reducció d’ingressos. Seran beneficiàries aquelles persones autònomes que no poden acollir-se a la modalitat 1 i 2, que per una banda no superin uns rendiments nets de 6.650 euros durant el primer semestre del 2021, i per l’altra que els ingressos computables durant semestre 2021 siguin inferiors als del primer trimestre del 2020. No es podrà exercir cap altra activitat per compte pròpia, i si la persona treballa per compte aliena, els ingressos han de ser inferiors a 1,25 vegades l’import del SMI. La persona autònoma queda exonerada de pagar la seva cotització i té dret a una prestació del 50% sobre la seva base de cotització.

Modalitat 4. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a persones treballadores de temporada. Va adreçat a persones autònomes que durant els anys 2018 i 2019 hagin desenvolupat exclusivament aquesta activitat durant un mínim de 4 mesos i màxim 6 per any. Com a treballador per compte d’altri no poden haver estat donats d’alta a la Seguretat Social més de 60 dies ni superar els 6.650 euros d’ingressos nets durant el primer semestre de 2021. No s’estarà obligat a cotitzar durant la percepció de la prestació. El treballador té dret a una prestació del 70% sobre la seva base de cotització.

En les quatre modalitats es podrà renunciar a la prestació en tot moment abans del 30 d’abril de 2021. La renúncia tindrà efecte el mes següent a la seva comunicació.

La informació que es presenta a la fitxa està resumida. Abans de sol·licitar-la es recomana llegir detingudament les condicions per a cadascuna de les modalitats i consultar-ho prèviament a la vostra mútua.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 01 de febrer 2021 fins a 31 de maig del 2021.
En cas de presentar-ho fora de termini 01 de febrer 2021 fins a 21 de febrer de 2021), la prestació es començarà a cobrar el mes següent a la resolució favorable.
Accès al tràmit: Mútua de la persona autònoma
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 2/2021
Enllaç: –

Et vas inscriure a l’ajut adreçat a persones autònomes individuals o que formen part d’una microempresa? T’expliquem com funciona

Tipus: Ajuts extraordinaris
Convocatòria: Concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa
Adreçat a persones autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, a les persones autònomes que formin una microempresa i a les persones sòcies de les cooperatives
Descripció: Pagament únic amb import de 2.000€.
La persona beneficiària haurà de conservar i aportar en cas que se li demani la documentació acreditativa descrita en el punt 9.

Per tenir dret a l’ajut la persona ha d’haver presentat la inscripció que preveu l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: –
Accès al tràmit: –
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE TSF/64/2021
Enllaç: –

Et vas inscriure a l’ajut adreçat a persones afectades per un ERTO i a persones amb contracte fix discontinu? T’expliquem com funciona

Tipus: Ajuts extraordinaris
Convocatòria: Concessió de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.
Adreçat a persones físiques treballadores per compte d’altri, incloent-hi les
persones amb contracte fix discontinu, i les persones sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associades.
Descripció: Pagament únic, la quantia del qual es determina en funció dels dies de suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària, en el cas de les persones amb contracte fix discontinu; concretament, des del primer dia fins a un màxim de 293 dies (en el període del 14 de març de 2020 a 31 de desembre de 2020).

La resolució de convocatòria ha d’establir la quantia a percebre per a cadascun dels trams, que es determinarà d’acord amb un import fix, que prendrà com a referència l’IPREM, ajustat a l’equivalent diari per persona, d’acord amb l’informe tècnic motivat corresponent.

Les sol·licituds s’ordenaran en sentit ascendent (de menor a major) segons la base reguladora a què es troba subjecta la persona sol·licitant i que dona dret a la prestació per desocupació, en el cas de les persones treballadores en situació d’ERTO, o a la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu, informada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).
En els casos que dues o més persones sol·licitants disposin de la mateixa base reguladora, s’ordenaran en ordre descendent segons el nombre de dies en situació de suspensió total o parcial (ERTO) o de desocupació en les persones amb contracte fix discontinu durant el període de l’1 al 31 de desembre de 2020.

Per tenir dret a l’ajut la persona ha d’haver presentat la inscripció que preveu l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: –
Accès al tràmit: –
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE TSF/63/2021
Enllaç: –

Els pèsols del Maresme arriben a taula

Aquest any sí. Després de l’aturada forçosa de 2020, tornen les Jornades Gastronòmiques del Pèsol del Maresme. Arrenquen el divendres 19 de març i finalitzaran el 2 de maig.

Són temps difícils per a tothom i, en especial, per activitats com la restauració que aquest any ha fet un esforç major per participar en l’edició 2021 de Temps de pèsols del Maresme.

Restaurants i establiments agroalimentaris de 14 municipis de la comarca ofereixen atractives propostes culinàries i menús especials per satisfer els paladars més exquisits. Uns plats que es poden assaborir al mateix establiment o emportar-se’ls a casa.

I és que les hortes del Maresme estan en plena producció de l’anomenada “perla verda” o “caviar verd” que, conjuntament amb la maduixa, han donat renom internacional a la comarca. Els pèsols del Maresme estan tipificats com a “producte singular” perquè no tenen rival. El seu característic gust d’extrema dolçor és irreproduible.

Ja fa dies que els pèsols del Maresme es troben al Mercat i hi ha productors que en fan la venda directa. Podeu consultar la llista de productors de pèsol que formen part de la Xarxa de Productes de la Terra en aquest enllaç.

Temps de Pèsols en els municipis del Maresme

La COVID-19 ha restringit les activitats complementàries que habitualment es feien en diferents municipis per promocionar la gastronomia a l’entorn del pèsol del Maresme.

En aquesta edició 2021 hi participen restaurants, establiments de menjar per emportar i d’altres que elaboren productes alimentaris de 14 municipis: Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrils, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Mataró, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Sant Vicenç de Montalt.

Podeu veure les propostes gastronòmiques en el Fulletó de Temps de Pèsols al Maresme 2021

També els podeu localitzar en el mapa a través del CODI QR que encapçala el material promocional editat pel Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona Maresme i el Consell Comarcal del Maresme a través del servei de la Xarxa de Productes de la Terra Maresme.

8M: Les maresmenques tenen una taxa d’ocupació inferior a la dels homes i pateixen més la situació d’atur

El 50,55% de la població del Maresme és femenina. Som 231.858 les dones que vivim a la comarca i 118 superen els 100 anys. Hem nascut en 160 països diferents i el 88,31% té nacionalitat espanyola. Són dades recollides a l’informe “Dona i mercat de treball al Maresme” elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal en motiu de la celebració del 8 de març, Dia internacional de les Dones.

Segons aquest informe, el 63,29% de les maresmenques es troba en edat de treballar (16-64 anys), però la taxa d’ocupació és inferior a la dels homes situant-se en el 55,61%. A més, com ja es constata als informes mensuals de seguiment de l’atur, el Maresme és una comarca amb una elevada feminització de la desocupació. El 55,2% de les persones que busquen feina són dones i un elevat percentatge es troben en situació d’atur de llarga durada.

A això s’ha d’afegir la bretxa salarial de gènere que, fent una extrapolació de les dades generals a Catalunya, indica que les dones cobren, a igual feina, 6.000 euros anuals menys que els homes.

Podeu ampliar aquesta informació en la següent infografia:

Formulari Enxarxa Maresme per l’empresa

Dades de la persona sol·licitant

Dades de l'empresa

En el cas de ser una persona autònoma, nom i cognoms
//

SOL.LICITUD

Altres informacions

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT