Inici Subvencions i Ajuts Ajuts estatals

Ajuts estatals

convocatòries de l’Estat

Pròrroga prestació extraordinària per cessament d’activitat (01 juny fins al 30 setembre del 2021)

Tipus: Prestació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes que hagin vist suspesa o restringida la seva activitat, o bé que hagin sofert una caiguda en la seva facturació. També s’hi poden acollir socis cooperativistes.
Descripció: Per a la prestació per cessament d’activitat es recullen els següents supòsits:

– Aquelles persones autònomes que hagin percebut alguna de les modalitats de prestació de cessament d’activitat amparades en el Decret Llei 2/2021 (que anava del febrer 2021 fins al 31 de maig) tindran dret a una exempció en la quota d’autònoms:

a) 90 % de les cotitzacions corresponents al mes de juny
b) 75 % de les cotitzacions corresponents al mes de juliol
c) 50 % de les cotitzacions corresponents al mes d’agost
d) 25 % de les cotitzacions corresponents al mes de setiembre.
Per tal de que siguin aplicables, la persona autònoma ha d’estar donat d’alta fins a 30 de setembre.

La percepció de la prestació per cessament d’activitat serà incompatible amb l’exempció de la cotització.

– Prestació per aquelles persones autònomes que es vegin obligats a suspendre la seva activitat a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent. En aquest supòsit es cobrarà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització.
En cas de conviure amb altes membres que cobrin la prestació, es calcularà en base al 40%.

– Prestació compatible amb el treball per compte pròpia. Les que l’hagin estat percebent i compleixin els requisits poden prorrogar-la fins a data 30 de setembre. Les que la vulguin demanar han d’acreditar una disminució d’ingressos computables en el segon i tercer trimestre de 2021 respecte l’any 2019, així com demostrar uns rendiments nets acumulats en el segon i tercer trimestre 2021 no superiors a 7.980€.

En aquest cas en particular, i per la percepció d’altres modalitats de cessament d’activitat compatibles amb el desenvolupament de l’activitat, la quantia de l’ajut és del 50% de la base mínima de cotització de l’activitat. En cas de convivència amb un membre que també la percebi, el procentatge serà del 40%.

En aquest decret també es contemplen les persones treballadores autònomes de temporada, amb la condició d’haver desenvolupat en els anys 2018 i 2019 una única feina entre 4 i 7 mesos i la prestació equivaldrà al 70% de la base mínima de cotització.

En el cas de no poder complir els requisits per rebre la prestació s’hi podrà renunciar abans del 31/08/2021 o retornar-la per iniciativa pròpia.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: De l’01 al 21 de juny 2021
En cas de presentar-ho fora de termini, la prestació es començarà a cobrar el mes següent a la resolució favorable.
Accès al tràmit: Mútua de la persona autònoma
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 11/2021
Enllaç: –

Quarta pròrroga d’ERTO’s (01 juny fins a 30 setembre del 2021)

Tipus: Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes o empreses amb treballadors a càrrec
Descripció: ERTO per impediment o limitació de l’activitat. Tan empreses com entitats de qualsevol sector que s’acullin a un ERTO podran beneficiar-se de les següents exoneracions respecte als seus treballadors:

– Les empreses amb menys de 50 treballadors que estiguin afectades per una limitació o impediment de l’activitat degut a les mesures adoptades , tindran una exoneració per als mesos de juny, juliol, agost i setembre del 85%, 85%, 75% i 75% respectivament, i una exoneració del 75% pels mesos de juny i juliol, i d’un 65% a l’agost i setembre per les empreses que tenen més de 50 treballadors.
– ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) es poden sol·licitar des de l’entrada en vigor d’aquest decret llei fins a 30 de setembre.

Els ERTO’s vigents es prorroguen automàticament fins a 30 de setembre, si no es comunica el contrari.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 01 de juny 2021 – 30 de setembre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Reial Decret Llei 11/2021
Enllaç: SEPE

Bo social elèctric per a persones autònomes

Tipus: Descompte
Convocatòria:
Adreçat a persones treballadores autònomes
Descripció: 25% de descompte a la factura d’electricitat en els següents casos:
• Si no hi ha cap menor (≤ 2,5 x IPREM de 14 pagues -> 18.799€/any)
• Si hi ha un menor (≤ 3 x IPREM de 14 pagas -> 22.559€/any)
• Si hi ha 2 o més menors (≤ 3,5 x IPREM de 14 pagas -> 26.318€/any)
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Sí
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Ordre TED/320/2020
Enllaç: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Renda Mínima Vital

Tipus: Subsidi
Convocatòria:
Adreçat a persones d’entre 23 i 65 anys que es trobin en situació de vulnerabilitat
Descripció: Renda mínima amb imports variables segons la unitat de convivència. En el link, a l’apartat de ‘Requisits’, es determina el llindar de vulnerabilitat econòmica. L’import que correspondria de renta mínima vital, a l’apartat de ‘Quantia’
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 15 de juny 2020 –
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Decret Llei 20/2020
Enllaç: Seguretat Social