El Ple

FUNCIONS DEL PLE

El ple és el màxim òrgan de manifestació de la voluntat del Consell Comarcal. Està integrat per tots els/les consellers/eres comarcals i el presideix el/la President/a o el/la VicePresident/a que legalment el substitueixi. Hi assisteix el/la Gerent amb veu i sense vot.

D’acord amb la normativa recollida al TR-LOCC i al ROC, correspon al ple:

 • a) Elegir el president del consell comarcal, d’acord amb l’article 22.
 • b) Establir l’organització del consell comarcal.
 • c) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
 • e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
 • f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, d’acord amb el que estableix l’article 39.
 • g) Aprovar els plans comarcals.
 • h) Exercir la potestat expropiatòria.
 • i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
 • j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l’exercici d’activitats econòmiques.
 • k) Delegar competències en els municipis.
 • l) Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d’acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’article 99.4 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 • m) Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
 • n) Exercir accions administratives i judicials.
 • o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • p) Alienar el patrimoni.
 • q) Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.

Correspon també al ple:

 • a) Votar la moció de censura al president, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.
 • b) Nomenar i separar el gerent.
 • c) Aprovar el programa d’actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació  i l’establiment dels serveis comarcals.
 • d) Determinar el nombre de membres de la comissió especial de comptes a atribuir els que corresponen a cada grup polític present en el consell, tenint en compte la representativitat de cadascun d’ells.
 • e) Determinar el nombre de comissions informatives i la seva composició
 • f) Aprovar l’adjudicació definitiva dels contractes que originin despeses plurianuals.
 • g) Delegar al/la Gerent facultats sobre autorització de despeses i reconeixement d’obligacions.
 • h) Delegar al/la Gerent funcions que no afectin les atribucions del Ple, determinades en l’article 14 del TR-LOCC.
 • i) Delegar al/la President/a qualsevol de les atribucions que té assignades, excepte les especificades com indelegables a l’apartat b) del núm. 2 de l’art. 52 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya. L’acord de delegació contindrà l’àmbit dels assumptes als quals es refereixi, les facultats complertes que es deleguin, i també les condicions específiques d’exercici d’aquestes.
 • j) Disposar de la conversió de competències municipals en comarcals.
 • k) Acordar l’assumpció de facultats d’intervenció administrativa que correspon als municipis per regular i establir el règim d’autoritzacions dels serveis d’interès públic prestats per particulars,amb els requisits legals escaients.
 • l) Establir la coordinació dels serveis municipals entre ells, per raons d’interès comarcal, establint les garanties d’intervenció dels municipis.
 • m) Acceptar la delegació o assignació de competències de la Generalitat.
 • n) Acceptar la delegació de competències i funcions que li facin els municipis de la seva jurisdicció territorial i la Diputació Provincial.
 • o) Acordar convenis amb els municipis i amb la Diputació per a la prestació de serveis i l’exercici de competències.
 • p) Acordar la constitució de consorcis o l’establiment de convenis de cooperació, per a la prestació de serveis amb finalitat d’interès comú.
 • q) Subscriure convenis amb municipis de la comarca per a utilitzar els serveis i els mitjans propis d’aquests per prestar els propis serveis.
 • r) Exercir la iniciativa per a l’elaboració de plans territorials parcials.
 • s) Participar en la formulació dels altres plans que elabora i aprova la Generalitat i desplegarnent de les determinacions.
 • t) Exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de Catalunya mitjançant la presentació de proposició de Llei.
 • u) Establir els criteris de càlcul de les aportacions municipals a la comarca d’acord amb allò disposat a l’art. 41 del TR-LOCC.
 • v) Tractar i adoptar resolucions i acords sobre els temes que es consideri d’interès comarcal i que afectin els interessos generals de la comarca.