Funcions del Consell d’Alcaldies

FUNCIONS DEL CONSELL D’ALCALDIES

Consell d’Alcaldies

La composició i el funcionament del Consell d’Alcaldies està regulat pel ROC (Reglament d’Organització Comarcal). Es defineix com “un òrgan necessari i consultiu del Consell Comarcal del Maresme, integrat
pels/les alcaldes/esses dels municipis de la comarca i ha d´ésser convocat pel/la President/a del Consell
Comarcal perquè informi el Consell Comarcal de les propostes que siguin d´interès per als municipis o
afectin al territori, abans de sotmetre-les a l´aprovació del ple, d´acord amb el que s´estableix en el
present reglament orgànic”

Atribucions i competències

El Consell d’Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal del Maresme propostes d’actuació que siguin d’interès per a la comarca. En tot cas, el Consell d’Alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

  • a) L’aprovació del Programa d’Actuació Comarcal.
  • b) L’aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances.
  • c) Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
  • d) Els plans sectorials comarcals
  • e) La modificació dels límits comarcals
  • f) El canvi de nom o de capital de la comarca.
  • g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal.