Funcions


Els tècnics responsables de polítiques migratòries del Pla territorial tenen la funció de detectar les necessitats que hi ha a la comarca, tant en les accions a llarg termini, com en accions a curt termini que per immediatesa, així ho requereixi. Per tant, són al servei de tots els municipis, facilitant el seu suport, i preveient accions per gestionar la diversitat.

Les seves funcions podem ubicar-les en tres grans apartats:
1.-Coordinació:
{.d}Estar a disposició de tots els municipis de la comarca per a funcions de coordinació de les accions complementàries entre diferents municipis.


-Promoure, dinamitzar i/o participar en les reunions i comissions que tractin el desenvolupament del Pla.{.d}


2.-Dinamització:
{.d}Exercir funcions de dinamització d´accions en els municipis que ho faci necessari per les seves característiques demogràfiques, personals o estructurals.


-Promoure i ajudar que els municipis de la comarca estableixin els canals i mecanismes adequats de promoció de la participació dels immigrants en la vida social i cultural del municipi.


-Promoure i fer el seguiment que, tal i com estableix la legislació vigent, els ajuntaments de la comarca confeccionin i mantinguin actualitzat el Padró d´estrangers que resideixen en el municipi.


-Promoure i proposar actuacions a desenvolupar en el territori, bé sigui de sensibilització de la població, de promoció del coneixement i les relacions mútues, d´informació i formació sobre la nova realitat, de foment de la convivència ciutadana.


-Aquelles altres actuacions aprovades pels òrgans de coordinació del Pla territorial de Ciutadania i Immigració de la comarca.{.d}


3.-Gestió:
{.d}Detectar les necessitats que hi ha a la comarca i fer propostes d´actuació tant a curt com a llarg termini.


-Elaborar el pla d´acció anual arrel de les necessitats expressades i/o detectades i de les possibilitats d´actuació.


-Vetllar per l´execució del Pla d´acció anual acordat i fer-ne el seu seguiment.


-Actualitzar les dades de la diagnosi de la realitat migratòria de la comarca i analitzar-la qualitativament.


-Gestionar l´oferta formativa als professionals de la comarca per atendre adequadament les persones que provenen de contextos culturals diversos.


-Recollir semestralment les dades municipals sobre els estrangers empadronats seguint el model establert per la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i facilitar aquesta informació a la Secretaria per a la Immigració i als propis ajuntaments de la comarca.


-Elaboració anual d´un informe de les actuacions realitzades a la comarca en el marc del Pla territorial de ciutadania i immigració. Aquest informe es lliurarà a la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya.


-Facilitar la informació que es demani des de la Secretaria per a la Immigració.


-Gestionar aquelles altres actuacions aprovades pels òrgans de coordinació del Pla territorial de Ciutadania i Immigració de la comarca. {.d}


4.- Organització del Programa integral d´acollida en el territori:
{.d}Ajudar a definir conjuntament amb els municipis de la comarca per a què elaborin programes integrals d´acollida a les persones nouvingudes al municipi.


-Coordinar les diferents institucions i entitats que participen en el Programa integral d’acollida del territori.


-Organitzar i gestionar els mecanismes per facilitar l’adequada comunicació intercultural entre els professionals de les institucions de la comarca i les persones nouvingudes d´origen estranger.{.d}