La Presidència

FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA

El President/a és el representant legal del Consell Comarcal i en dirigeix el govern. És escollit entre els 33 consellers i les conselleres que componen el Ple de la corporació.

D’acord amb la normativa recollida al TR-LOCC, i el ROC, correspon al/la President/a:

  • Representar el Consell Comarcal.
  • Convocar i Presidir les sessions del Ple i dels altres òrgans col·legiats.
  • Supervisar les obres comarcals i els serveis de l’administració de la comarca.
  • Exercir la direcció superior del personal.
  • Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
  • Ordenar la publicació dels acords del Consell Comarcal.
  • Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni del 50% del límit general aplicables al procediment negociat.
  • Exercir la facultat sancionadora.
  • Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el Ple del Consell.
  • Aprovar la liquidació del pressupost, i decidir la incorporació de crèdit i les consignacions dels ingressos específics corresponents a dits crèdits.

La intervenció de la comarca en activitats dels particulars subjectes a mesures d’autorització i control, serà exercida pel/la President/a mitjançant autoritzacions i llicències, d’acord amb la legislació corresponent i les ordenances i normes aprovades pel Ple.

El/la President/a té la potestat de delegar les seves atribucions en els termes establerts a l’article 56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 13.2 del TRLOCC, i de revocar-les amb plena llibertat.