Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 15 de maig

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 20 de març de 2012.
 • 1.- Despatx oficial.
 • 2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 3.- Rectificació, si s’escau, de l’inventari de béns de la Corporació a data 31 de desembre de 2011.
 • 4.- Aprovació, si s’escau, de les “Bases específiques que han de regir l’atorgament de subvencions a entitats que duguin a terme actuacions relatives a projectes de cooperació internacional”.
 • 5.- Aprovació, si s’escau, de les inversions finançades per la concessionària del Servei d’Abastament d’aigua Potable al Maresme Nord durant l’any 2011 i revisió del valor del MIBOR aplicat, i previsió de les inversions a finançar durant el 2012 i de la previsió del MIBOR que s’hi aplicarà.

 • 6.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Montgat per l’adhesió al contracte dels serveis de telecomunicacions de veu i dades.
 • 7.- Aprovació, si s’escau, de la quarta addenda al Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal d’Acció Cultural, per les tasques de producció del serial diari (sit-com) de Televisió de Catalunya als emplaçaments i exteriors de Mataró i altres municipis possibles de la comarca del Maresme.
 • 8.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 79/12 de data 27 de març sobre la sol·licitud d’Autorització d’accés per a la consulta de dades del padró municipal d’habitants i del registre de població de Catalunya, inclòs en els serveis de Via Oberta del Consorci Administració Oberta de Catalunya.
 • 9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 80/12 de data 28 de març sobre l’aprovació del Contracte amb el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i Nestlé España, SA per al reciclatge de les càpsules de cafè procedents de les deixalleries de la comarca del Maresme.
 • 10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 87/12 de data 2 d’abril sobre l’aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge (XSLH) de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.


ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 11.- Aprovació, si s’escau, de la creació del Servei Comarcal de Protecció Civil.
 • 12.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del Reglament del servei públic comarcal d’acollida d’animals domèstics de companyia del Consell Comarcal del Maresme.
 • 13.- Aprovació, si s’escau, de la modificació dels convenis de delegació de competències en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics, de diversos ajuntaments de la comarca.
 • 14.- Aprovació, si s’escau, de la rescissió del Conveni amb l’ajuntament de Calella de delegació de competències en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats.
 • 15.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la Ordenança núm. 6 Reguladora del Preu Públic per serveis a prestar pel Consell Comarcal del Maresme en el marc del servei d’animals domèstics.
 • 16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 75/12 de data 26 de març sobre donar suport, a l’Ajuntament d’Arenys de Mar en el “Projecte de Millora de la gestió local del risc enfront riuades llampec (flash floods) al terme municipal d’Arenys de Mar i implementació d’un sistema d’alerta primerenca”.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 17.- Aprovació, si s’escau, del Pla d’Actuació de Joventut del Maresme per l’any 2012.
 • 18.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança núm. 2 reguladora del preu públic per al Servei de Transport Adaptat a prestar pel Consell Comarcal del Maresme.
 • 19.- Aprovació, si s’escau, de l’Annex aclaratori en matèria de justificació dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs escolar 2011/12 (beques
  menjador).
 • 20.- Aprovació, si s’escau, de les Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats sòcio-econòmiques i geogràfiques per al curs 2012-
  2013 (beques de menjador).
 • 21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 64/12 de data 15 de març sobre l’aprovació de l’addenda de pròrroga i modificació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per delegació de competències en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària, l’exercici 2012.
 • 22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 77/12 de data 27 de març sobre la sol·licitud al Departament de Benestar i Família de la formalització del Conveni i Protocols Addicionals, per a la cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials, infància, família, immigració i altres actuacions 2012.
 • 23.- Prendre coneixement, si s’escau, de la pèrdua de la condició de consellera comarcal de la Sra. Sandra Altafulla i Climent.
 • 24.- Informes, precs i preguntes.

Data: 2012-05-15