Servei d’atenció a domicili

A qui va dirigit

A les persones usuàries dels equips bàsics d’atenció social dels ajuntaments que tenen signat conveni amb el CCM per la prestació del SAD.

Es dirigeix als municipis de menys de 20.000 habitants els ciutadans dels quals puguin tenir grau de dependència reconegut o estar en situació de risc social o exclusió.

Ho estan gestionant a través del Consell Comarcal: Arenys de Mar, Argentona, Cabrera, Calella, Cabrils, Canet, Palafolls, Premià de Dalt, Orrius, Llavaneres, Sant Cebrià, Sant Iscle, Sant Pol, Sant Vicens i Tiana. També, tot i tenir més de 20.000 habitants, utilitza el servei l’ajuntament del Masnou.

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Signant conveni entre l’ajuntament i el CCM.

Cost per a la persona usuària

El preu hora és de 16,25 euros. La Generalitat assumeix el 66% i l’ajuntament cobreix el 34%. Alguns municipis estableixen un copagament per part de la persona usuària

Drets de la persona usuària

Rebre l’atenció personal o de cura de la llar que necessita per tenir cobertes les necessitats socials bàsiques que garanteixen les activitats qüotidianes i poder romandre a casa seva el màxim de temps possible amb un nivell de vida digne.

Els drets que marca el reglament del SAD del CCM i la llei de serveis socials pels usuaris directes del SAD:

 • Dret a accedir i gaudir dels serveis en condicions d’igualtat, quan compleixin els requisits establerts en aquest reglament per a ser-ne persona usuària.
 • Dret a la tutela de l’Ajuntament per tal de gaudir dels seus drets i de la prestació dels serveis dels quals en sigui persona usuària, quan siguin pertorbades les condicions de qualitat, intensitat o d’altres pròpies del servei establertes o convingudes amb la persona usuària.
 • Dret a la continuïtat en la prestació dels serveis en les condicions establertes o convingudes, sense perjudici de les clàusules d’estabilització que s’acordin en els contractes assistencials.
 • Dret a la informació de les condicions d’accés i prestació dels serveis dels quals en sigui persona usuària i, en conseqüència, a que se’ls lliuri una còpia del contracte assistencial.
 • Dret a la participació en el funcionament del serveis en les condicions que s’estableixen en aquest reglament i en altres normes de serveis socials.
 • Dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió, edat, estat de salut o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • Dret a la intimitat personal i familiar, i a la no divulgació sense el seu consentiment exprés de les dades personals que figurin en els seus expedients o historials, o en altres tipus de fitxers o arxius, sigui quin sigui el seu suport.
 • Dret a ser tractats amb el respecte i consideració deguda a la seva dignitat pels professionals adscrits o que prestin el servei.
 • Dret a presentar, en qualsevol forma admesa en dret, reclamacions, queixes o suggeriments relacionats amb el funcionament del servei, i a rebre’n una resposta adequada.
 • Dret a no ser sotmès a cap tipus d’immobilització o restricció física o farmacològica sense prescripció mèdica i supervisió, llevat que existeixi perill imminent per la seguretat física de la persona usuària o de terceres persones. En aquest darrer cas, les actuacions efectuades hauran de justificar-se documentalment a l’expedient assistencial de la persona usuària.

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, també contempla com a drets dels usuaris:

Article 6

Titulars del dret a accedir als serveis socials

1. Els serveis socials s’ofereixen a tota la població i tenen com a destinataris les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.

2. Són titulars del dret a accedir al sistema públic de serveis socials els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea empadronats en un municipi de Catalunya.

3. Poden accedir al sistema públic de serveis socials les persones que no compleixen la condició que fixa l’apartat 2 si es troben en estat de necessitat personal bàsica, d’acord amb el que estableix la legislació en matèria d’estrangeria.

4. El que estableix aquest article s’entén sens perjudici dels requisits addicionals per a l’accés a determinades prestacions, d’acord amb llur naturalesa, llurs característiques específiques i llur disponibilitat.

Article 8

Garantia dels drets i les llibertats fonamentals

1. S’ha de tenir una cura especial a garantir els drets i les llibertats fonamentals i a facilitar-ne l’exercici en la relació que s’estableix amb les persones per a la prestació dels serveis socials.

2. Els professionals i les entitats que gestionen serveis socials han d’orientar llur activitat de manera que es garanteixi especialment la dignitat de les persones, llur benestar i el respecte a llur autonomia i intimitat.

3. L’Administració pública ha de vetllar per l’efectivitat dels drets dels destinataris dels serveis socials.

Article 9

Dret d’accés als serveis socials

1. Totes les persones tenen dret a accedir a l’atenció social i a gaudir-ne, sense discriminació per raó de lloc de naixement, ètnia, sexe, orientació sexual, estat civil, situació familiar, malaltia, religió, ideologia, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

2. Els destinataris dels serveis socials, d’acord amb el que estableix l’apartat 1, tenen dret a:

 • Disposar d’un pla d’atenció social individual, familiar o convivencial, en funció de la valoració de la situació, que s’ha de d’aplicar tècnicament per procediments reconeguts i homologats.
 • Rebre serveis de qualitat i conèixer els estàndards aplicables amb aquesta finalitat, i dret que se’n tingui en compte l’opinió en el procés d’avaluació.
 • Rebre de manera continuada els serveis socials mentre estiguin en situació de necessitar el servei.
 • Rebre una atenció urgent o prioritària en les situacions que no puguin esperar el torn ordinari, en els supòsits determinats per l’administració competent.
 • Tenir assignat un professional o una professional de referència que sigui l’interlocutor principal i que vetlli per la coherència, la coordinació amb els altres sistemes de benestar i la globalitat del procés d’atenció, i canviar, si escau, de professional de referència, d’acord amb les possibilitats de l’àrea bàsica de serveis socials.
 • Renunciar a les prestacions i els serveis concedits, llevat que la renúncia afecti els interessos de menors d’edat o de persones incapacitades o presumptament incapaces.
 • Decidir si volen rebre un servei social i escollir lliurement el tipus de mesures o de recursos que s’han d’aplicar, d’entre les opcions que els siguin presentades, i també participar en la presa de decisions sobre el procés d’intervenció acordat.
 • La confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en llurs expedients, d’acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

Article 10

Dret a la informació en l’àmbit dels serveis socials

En l’àmbit dels serveis socials totes les persones tenen dret a reclamar i a rebre informació veraç sobre els serveis i, en especial, tenen dret a:

 • Rebre informació suficient i entenedora sobre els serveis i les prestacions disponibles, els criteris d’adjudicació i les prioritats per a rebre’ls, sobre els drets i deures dels destinataris i els usuaris, i sobre els mecanismes de presentació de queixes i reclamacions, que han d’ésser exposats de forma visible en els centres d’atenció.
 • Rebre per escrit i, si cal, de paraula, en llenguatge entenedor i accessible, la valoració de llur situació, la qual, si escau, ha d’incloure la qualificació de les necessitats dels familiars o de les persones que en tenen cura.
 • Rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti a fi que, si escau, hi puguin donar llur consentiment específic i lliure. El consentiment s’ha de donar per escrit quan impliqui l’ingrés en un establiment residencial de serveis socials. En el cas de les persones incapacitades i de les que, per raó de llurs circumstàncies personals, poden ésser declarades incapaces, s’ha de seguir el procediment legalment establert.
 • Accedir a llurs expedients individuals, en tot el que no vulneri el dret a la intimitat de terceres persones, i obtenir-ne còpies, d’acord amb el que estableixen les lleis. Aquest dret no inclou, tanmateix, l’accés a les anotacions que el personal professional hagi fet en l’expedient.
 • Presentar suggeriments, obtenir informació, poder presentar queixes i reclamacions, i rebre’n resposta dins el període legalment establert.
 • Disposar dels ajuts i els suports necessaris per a comprendre la informació que els sigui donada si tenen dificultats derivades del desconeixement de la llengua o si tenen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, a fi de garantir l’exercici de llurs drets i facilitar que puguin participar plenament en el procés d’informació i de presa de decisions.

Finançament del servei

Conveni ajuntament-CCM