Acció Social promourà al Maresme 281 noves places públiques de serveis socials especialitzats fins el 2012

Es reforçaran els serveis diürns per a la gent gran i l’atenció a les persones amb malaltia mental

El Departament d´Acció Social i Ciutadania ha anunciat que promourà fins el 2012 al Maresme 281 noves places públiques per atendre a la gent gran, les persones amb discapacitats i les persones amb malaltia mental. Paral·lelament, també impulsarà més d´un centenar de places per a persones amb problemes de drogodependència. Aquestes places figuren a la programació territorial fins el 2012 que ha presentat el director dels serveis territorials d´Acció Social a Barcelona, Josep González Cambray, al Consell Comarcal del Maresme.


El principal esforç a la comarca se centrarà en els serveis de centre de dia per a la gent gran amb la promoció de 213 noves places. Aquesta xifra, juntament amb les 50 places que hi ha actualment desenvolupant-se, permetran que el Maresme assoleixi la ràtio de cobertura recomanda als estàndards europeus del 0,62%. Pel que fa a les places residencials, el Maresme ja és la tercera comarca amb uns nivells de cobertura més elevats gràcies a les 2.195 places actuals.

Un altre col·lectiu que veurà incrementada notablement la cobertura pública serà el de les persones amb malaltia mental. A les 97 places actuals (entre llar residència, llar amb suport i servei prelaboral) se n´hi afegiran 89 en desenvolupament i 50 incorporades a la programació fins el 2012. D´aquestes, 46 seran de servei prelaboral i 4 de llar amb suport. També s´impulsaran 7 clubs socials.

Pel que fa a les persones amb discapacitat psíquica, la programació també preveu la promoció de 8 noves places de Centre d´Atenció Especialitzada i 2 de llar residència. També s´impulsaran 8 places de llar residència, en aquests cas, per a persones amb discapacitat física.

Finalment, la programació també contempla la promoció d´entre 50 i 100 places de comunitat terapèutica per a persones afectades per drogodependències i una desena més, aproximadament, en pisos de reinserció pel mateix col·lectiu.

La programació territorial és una eina bàsica per desenvolupar les polítiques del Govern en matèria de serveis socials. Té com a objectiu establir les prioritats del Departament i fixar la cobertura que ha d´assolir l´oferta de recursos de la xarxa pública dels serveis socials especialitzats en l´horitzó de l´any 2012.

Enguany, el Departament ha incorporat com a novetat l´utilització d´un programa informàtic per ajustar la programació a les necessitats que puguin sorgir en aquest període.

Els criteris generals que s´han seguit per elaborar la programació són:

  • La potenciació, sempre que sigui possible, del manteniment de les persones en el seu entorn
  • L´equitat territorial de l´oferta. Situant-la el més a prop possible al lloc de residència de les persones
  • L´increment de l´oferta i la millora de les cobertures públiques dels serveis, amb l´objectiu d´assolir la convergència amb les recomanacions internacionals i el compliment dels requeriments normatius vigents

Paral·lelament, el disseny de la programació s´ha fet tenint en compte el fort impuls que ha suposat l´entrada en vigor de la Llei de serveis socials i la Llei de la dependència. Aquestes normes tipifiquen per primera vegada els serveis socials com un dret subjectiu de la ciutadania, superant el seu caràcter discrecional en funció de la disponibilitat pressupostària. D´altra banda, la modificació de l´accés als serveis socials que elimina d´entrada el filtre de renda també comporta noves necessitats a les quals la programació territorial dóna resposta.

En la nova programació, a més, el Departament d´Acció Social i Ciutadania ha adaptat els serveis a l´usuari, superant la concepció actual de recursos predefinits i estàtics als quals la persona ha d´adaptar-se. Finalment, en la programació de les noves places s´ha adoptat com a criteri predominant la seva ordenació sobre la base de l´equilibri territorial més que no pas el simple creixement.

Tot plegat permet que la nova programació incrementi la cobertura de la xarxa pública i ho faci sobre la base d´una oferta de serveis equilibrada territorialment, garantint l’equitat en l’accés als serveis de totes les persones independentment del lloc on visquin. A més, l´oferta de noves places permetrà crear a tot Catalunya aproximadament uns 4.563 nous llocs de treball per cobrir-les.