El Consell Comarcal aplicarà criteris socials, ambientals i ètics en la contractació pública

El Consell Comarcal del Maresme avança cap a la contractació pública socialment responsable amb l’aprovació, en la sessió plenària de dimarts, de la “Guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació púbica del Consell Comarcal del Maresme i entitats del sector públic comarcal”.

La Guia concreta mesures socials, ambientals i ètiques per incentivar la contractació de les obres, els subministraments i els serveis amb empreses i professionals que executin els contractes públics amb un model de negoci basat en salaris dignes, contractació laboral estable amb protecció de la salut laboral, sostenibilitat ambiental i comportament ètic, a fi de promoure la participació democràtica dels agents productius i impulsar la innovació social.

La Guia, explica en quines fases del procediment de contractació es poden utilitzar les clàusules; defineix les diferents tipologies de clàusules (ètica, madiambiental i social); enumera i posa exemples de la tipologia de contractes amb reserva a centres especials de treball o entitats sense ànim de lucre; menciona els compromisos ètics que han de complir els licitadors i contractistes; explica els criteris d’adjudicació, les condicions especials d’execució i els sistemes de control. El darrer apartat està dedicat a les mesures per facilitar l’accés de les PIME als contractes públics.

El debat al Ple

El document ha rebut els vots favorables de totes les forces polítiques amb presència comarcal, exceptuant el PSC i ECG. Els representants dels PSC consideren que el contingut no està actualitzat i que “menysté els agents socials“. De la seva banda, En Comú Guanyem troba que és un document “de bones intencions” amb “mancances importants“.

El govern comarcal (ERC i JxCat), en canvi, considera que és important dotar-se d’un referent com el que marca la Guia, principalment per les referències al Tercer Sector que és un dels que, per la seva vulnerabilitat, està patint amb més crueltat la situació actual. Indica, a més, que “no és un document tancat. Està obert a totes les millores possibles“. El grup comarcal de la CUP també considera que “és un primer pas, encara que hauria d’anar més enllà i ser d’obligat compliment“.

La “Guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació púbica del Consell Comarcal del Maresme i entitats del sector públic comarcal” va ser elaborada a finals del mandat anterior en el si de la “Taula d’Economia Social i Solidària del Maresme” de la qual en formen part:

 • Membres de l’Acord de Desenvolupament Econòmic per l’Ocupació del Maresme (Un/a representant del Consell Comarcal del Maresme exercint la presidència de la taula i un/a representant del Consell Comarcal del Maresme exercint la secretaria tècnica de la taula, un/a representant de l’Ajuntament de Mataró, un/a representant de l’Ajuntament de Premià de Mar, un/a representant de Pineda de Mar, un/a representant de d’Arenys de Mar, un/a representant de Comissions Obreres (CCOO), un/a representant de la Unió General de Treballadors (UGT), un/a representant de la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM) i un/a representant de de la Patronal de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
 • Altres membres específics: (un/a representant de la Federació de Cooperatives de treball de Catalunya, un/a representant de la de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i un/a representant de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona)

DOCUMENT:

Guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació púbica del Consell Comarcal del Maresme i entitats del sector públic comarcal

El maltractament a les persones grans: un tema tabú / un repte de present

A les persones grans també els afecta el maltractament. De fet, la seva vulnerabilitat, moltes vegades associada a l’edat avançada, la solitud i la dependència física i/o emocional fa que es trobin en situacions tot sovint no desitjades.

Els professionals que en el nostre dia a dia acompanyem a les persones grans i treballem per tal de poder facilitar el seu recorregut vital, hem d’estar preparats per afrontar aquests tipus de situacions. La formació continua, el treball en equip i multidisciplinari,  i la implicació en la nostra feina haurien de convertir-se en eines amb les que poder afrontar aquesta problemàtica. De la mateixa manera, cal que continuem treballant per sensibilitzar i dotar de recursos al conjunt de la societat, per prevenir i evitar que el maltracte es materialitzi.

La persona gran té el dret a decidir sobre com vol viure la seva vida,  a ser tractada amb el mateix respecte i dignitat que qualsevol altre ciutadà. Té el dret de ser acompanyada i protegida en el cas que estigui incapacitada cognitivament. Es tasca de tots, no normalitzar actituds i situacions que puguin provocar-los malestar. Cal aprendre sovint a treure’ns el drap dels ulls i  denunciar situacions que generen patiment. S’ha d’entendre la denúncia com una eina més de canvi i transformació social i que la vulneració de drets no quedi impune.

Atenció a la gent gran

Accions de suport als Serveis Socials Bàsics i altres serveis (Salut, Mossos, Jutjats) que treballen amb persones grans per complementar els recursos existents, així com per establir canals de coordinació per millorar l’atenció integral a la persona gran.

 • Convocatòria de subvencions als ajuntaments per cobrir places de residencia urgent i temporal per a persones grans.
 • Formació als professionals del sector de la gent gran.
 • Assessorament a les famílies i a les residències.
qui pot utilitzar el servei

Professionals dels serveis socials bàsics dels municipis de menys de 20.000 habitants de l’Àrea Bàsica Social del CCM i residències

requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Presencialment, telefònicament al 937 411 616 (ext.211) , correu electrònic: dependencia@ccmaresme.cat

cost per al destinatari

El cost és de 22€/hora per cada atenció presencial dels serveis socials bàsics de l’ajuntament. En el cas de les residències, el pagament està subvencionat en funció de les justificacions anuals per la Generalitat i la DIBA.

forma de liquidació

El Consell Comarcal del Maresme emet una liquidació anual sobre la base dels acords establerts en el conveni amb els ajuntaments. Informe per a Intervenció: a final d’any es comptabilitza per cada ajuntament, tots els serveis prestats per hora i es liquida el cost del servei.

finançament del servei

conveni ajuntament-CCM; CP;  subvenció DIBA

Maltractament a la gent gran

Guia territorial d’intervenció en el maltractament a les persones grans.
qui pot utilitzar el servei

Professionals dels serveis socials bàsics de la comarca més els de SALUT, MOSSOS, Jutjats i 3r sector (residencies de gent gran, empreses del Servei de Atenció Domiciliaria, Creu Roja)

requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Presencialment, telefònicament, correu electrònic.

cost per al destinatari

Gratuït.

finançament del servei

Contracte Programa i subvenció DIBA

Atenció a persones amb grau de dependència

Descarregar als EBAS (Equip bàsics d’atenció social) en matèria d’atenció a la dependència: realitzant PIAS de residència.

Verificar PIAS de cuidador no professional.

Referent Comunitari: Interlocució funcional amb els ens locals en el procés de implementació de la dependència al territori pel que fa a les persones que viuen a la seva llar i en places residencials amb prestació vinculada o centres sociosanitaris. Coordinar la gestió del procés d’accés als recursos de la cartera de la LAPAD una vegada la persona ha obtingut el  reconeixement de grau corresponent. Aquestes funcions es desenvolupen mitjançant accions concretes.

qui pot utilitzar el servei

Professionals dels serveis socials bàsics dels municipis de l’Àrea Bàsica Social del CCM , ABS de Vilassar de Mar, professionals dels centres residencials i centres sociosanitaris de la comarca.

requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Presencialment, telefònicament, amb l’aplicació informàtica, correu electrònic. També a través d’accions formatives.

cost per al destinatari

Aportació econòmica (liquidació CCM, altres): CP ; subvenció DIBA

Finançament del servei: CP i subvenció DIBA

Servei d’atenció a domicili

a qui va dirigit

A les persones usuàries dels equips bàsics d’atenció social dels ajuntaments que tenen signat conveni amb el CCM per la prestació del SAD.

Es dirigeix als municipis de menys de 20.000 habitants els ciutadans dels quals puguin tenir grau de dependència reconegut o estar en situació de risc social o exclusió.

Ho estan gestionant a través del Consell Comarcal: Arenys de Mar, Argentona, Cabrera, Calella, Cabrils, Canet, Palafolls, Premià de Dalt, Orrius, Llavaneres, Sant Cebrià, Sant Iscle, Sant Pol, Sant Vicens i Tiana. També, tot i tenir més de 20.000 habitants, utilitza el servei l’ajuntament del Masnou.

requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Signant conveni entre l’ajuntament i el CCM.

cost per a la persona usuària

El preu hora és de 16,25 euros. La Generalitat assumeix el 66% i l’ajuntament cobreix el 34%. Alguns municipis estableixen un copagament per part de la persona usuària

drets de la persona usuària

Rebre l’atenció personal o de cura de la llar que necessita per tenir cobertes les necessitats socials bàsiques que garanteixen les activitats qüotidianes i poder romandre a casa seva el màxim de temps possible amb un nivell de vida digne.

Els drets que marca el reglament del SAD del CCM i la llei de serveis socials pels usuaris directes del SAD:

 • Dret a accedir i gaudir dels serveis en condicions d’igualtat, quan compleixin els requisits establerts en aquest reglament per a ser-ne persona usuària.
 • Dret a la tutela de l’Ajuntament per tal de gaudir dels seus drets i de la prestació dels serveis dels quals en sigui persona usuària, quan siguin pertorbades les condicions de qualitat, intensitat o d’altres pròpies del servei establertes o convingudes amb la persona usuària.
 • Dret a la continuïtat en la prestació dels serveis en les condicions establertes o convingudes, sense perjudici de les clàusules d’estabilització que s’acordin en els contractes assistencials.
 • Dret a la informació de les condicions d’accés i prestació dels serveis dels quals en sigui persona usuària i, en conseqüència, a que se’ls lliuri una còpia del contracte assistencial.
 • Dret a la participació en el funcionament del serveis en les condicions que s’estableixen en aquest reglament i en altres normes de serveis socials.
 • Dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió, edat, estat de salut o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • Dret a la intimitat personal i familiar, i a la no divulgació sense el seu consentiment exprés de les dades personals que figurin en els seus expedients o historials, o en altres tipus de fitxers o arxius, sigui quin sigui el seu suport.
 • Dret a ser tractats amb el respecte i consideració deguda a la seva dignitat pels professionals adscrits o que prestin el servei.
 • Dret a presentar, en qualsevol forma admesa en dret, reclamacions, queixes o suggeriments relacionats amb el funcionament del servei, i a rebre’n una resposta adequada.
 • Dret a no ser sotmès a cap tipus d’immobilització o restricció física o farmacològica sense prescripció mèdica i supervisió, llevat que existeixi perill imminent per la seguretat física de la persona usuària o de terceres persones. En aquest darrer cas, les actuacions efectuades hauran de justificar-se documentalment a l’expedient assistencial de la persona usuària.

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, també contempla com a drets dels usuaris:

Article 6

Titulars del dret a accedir als serveis socials

1. Els serveis socials s’ofereixen a tota la població i tenen com a destinataris les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.

2. Són titulars del dret a accedir al sistema públic de serveis socials els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea empadronats en un municipi de Catalunya.

3. Poden accedir al sistema públic de serveis socials les persones que no compleixen la condició que fixa l’apartat 2 si es troben en estat de necessitat personal bàsica, d’acord amb el que estableix la legislació en matèria d’estrangeria.

4. El que estableix aquest article s’entén sens perjudici dels requisits addicionals per a l’accés a determinades prestacions, d’acord amb llur naturalesa, llurs característiques específiques i llur disponibilitat.

Article 8

Garantia dels drets i les llibertats fonamentals

1. S’ha de tenir una cura especial a garantir els drets i les llibertats fonamentals i a facilitar-ne l’exercici en la relació que s’estableix amb les persones per a la prestació dels serveis socials.

2. Els professionals i les entitats que gestionen serveis socials han d’orientar llur activitat de manera que es garanteixi especialment la dignitat de les persones, llur benestar i el respecte a llur autonomia i intimitat.

3. L’Administració pública ha de vetllar per l’efectivitat dels drets dels destinataris dels serveis socials.

Article 9

Dret d’accés als serveis socials

1. Totes les persones tenen dret a accedir a l’atenció social i a gaudir-ne, sense discriminació per raó de lloc de naixement, ètnia, sexe, orientació sexual, estat civil, situació familiar, malaltia, religió, ideologia, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

2. Els destinataris dels serveis socials, d’acord amb el que estableix l’apartat 1, tenen dret a:

 • Disposar d’un pla d’atenció social individual, familiar o convivencial, en funció de la valoració de la situació, que s’ha de d’aplicar tècnicament per procediments reconeguts i homologats.
 • Rebre serveis de qualitat i conèixer els estàndards aplicables amb aquesta finalitat, i dret que se’n tingui en compte l’opinió en el procés d’avaluació.
 • Rebre de manera continuada els serveis socials mentre estiguin en situació de necessitar el servei.
 • Rebre una atenció urgent o prioritària en les situacions que no puguin esperar el torn ordinari, en els supòsits determinats per l’administració competent.
 • Tenir assignat un professional o una professional de referència que sigui l’interlocutor principal i que vetlli per la coherència, la coordinació amb els altres sistemes de benestar i la globalitat del procés d’atenció, i canviar, si escau, de professional de referència, d’acord amb les possibilitats de l’àrea bàsica de serveis socials.
 • Renunciar a les prestacions i els serveis concedits, llevat que la renúncia afecti els interessos de menors d’edat o de persones incapacitades o presumptament incapaces.
 • Decidir si volen rebre un servei social i escollir lliurement el tipus de mesures o de recursos que s’han d’aplicar, d’entre les opcions que els siguin presentades, i també participar en la presa de decisions sobre el procés d’intervenció acordat.
 • La confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en llurs expedients, d’acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

Article 10

Dret a la informació en l’àmbit dels serveis socials

En l’àmbit dels serveis socials totes les persones tenen dret a reclamar i a rebre informació veraç sobre els serveis i, en especial, tenen dret a:

 • Rebre informació suficient i entenedora sobre els serveis i les prestacions disponibles, els criteris d’adjudicació i les prioritats per a rebre’ls, sobre els drets i deures dels destinataris i els usuaris, i sobre els mecanismes de presentació de queixes i reclamacions, que han d’ésser exposats de forma visible en els centres d’atenció.
 • Rebre per escrit i, si cal, de paraula, en llenguatge entenedor i accessible, la valoració de llur situació, la qual, si escau, ha d’incloure la qualificació de les necessitats dels familiars o de les persones que en tenen cura.
 • Rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti a fi que, si escau, hi puguin donar llur consentiment específic i lliure. El consentiment s’ha de donar per escrit quan impliqui l’ingrés en un establiment residencial de serveis socials. En el cas de les persones incapacitades i de les que, per raó de llurs circumstàncies personals, poden ésser declarades incapaces, s’ha de seguir el procediment legalment establert.
 • Accedir a llurs expedients individuals, en tot el que no vulneri el dret a la intimitat de terceres persones, i obtenir-ne còpies, d’acord amb el que estableixen les lleis. Aquest dret no inclou, tanmateix, l’accés a les anotacions que el personal professional hagi fet en l’expedient.
 • Presentar suggeriments, obtenir informació, poder presentar queixes i reclamacions, i rebre’n resposta dins el període legalment establert.
 • Disposar dels ajuts i els suports necessaris per a comprendre la informació que els sigui donada si tenen dificultats derivades del desconeixement de la llengua o si tenen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, a fi de garantir l’exercici de llurs drets i facilitar que puguin participar plenament en el procés d’informació i de presa de decisions.
finançament del servei

conveni ajuntament-CCM

EAIA: expedients de tutela

Atenció i tractament dels infants i adolescents en risc de desemparament o en situació de desemparament, així com el tractament i seguiment de les seves famílies. Promoure, establir i aplicar mesures d’inserció social, laboral, educativa i familiar. Fer el seguiment , tractament i l’avaluació de les mesures de protecció. Elaboració i control dels plans de millorament (ordinaris). Estudi i valoració de les mesures urgents adreçades als infants i adolescents en risc de desemparament, els quals per la seva situació de gravetat extrema requereixen d’una intervenció preferent en un màxim de 15 dies (prioritaris)

qui pot utilitzar el servei

Ajuntaments. Ens adrecem a tots els ajuntaments de la comarca, excepte Mataró.

requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Coordinacions periòdiques dels professionals dels serveis socials i mitjançant el treball en xarxa continu per poder acordar els casos que seran derivats a l’EAIA per iniciar l’estudi i els assessoraments  (ordinaris). Detecció i derivació a l’EAIA del Maresme per a l’estudi prioritari.

cost per a les persones usuàries

Servei gratuït

drets de les persones usuàries

Derivar a l’EAIA la responsabilitat sobre el seguiment i tractament dels infants i adolescents en situació de desemparament (ordinaris). Donar resposta immediata sobre la mesura de protecció als infants i adolescents que ho requereixen per la seva situació de risc extrem (prioritaris).

EAIA: expedients de risc

Estudi, valoració, actuació i atenció d’infants i adolescents en risc o en situació de desemparament. Donar suport tècnic als serveis socials bàsics i col·laborar-hi en les matèries de la seva competència. Fer valoracions especialitzades a partir dels informes de derivació dels serveis socials bàsics municipals (ordinaris) Estudi i valoració de les mesures urgents adreçades als infants i adolescents en risc de desemparament, els quals per la seva situació de gravetat extrema requereixen d’una intervenció preferent en un màxim de 15 dies (prioritaris)

a qui s’adreça

Als ajuntaments (tret de Mataró) i la ciutadania.

requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Tots els ajuntaments gaudeixen del servei per llei.

Detecció i derivació a l’EAIA del Maresme per a l’estudi prioritari.

La ciutadania trucant al telèfon de Infància 116 111.

cost per al destinatari

Servei gratuït

drets de les persones usuàries

Estudi i atenció especialitzada dels casos d’infància en risc derivats pels serveis socials (ordinaris i prioritaris).

Rebre resposta immediata sobre la mesura de protecció als infants i adolescents que ho requereixen per la seva situació de risc extrem (prioritaris).

 

S’habilita el Complex Esportiu del Masnou per acollir 70 persones sense llar

 

El confinament és complicat, però encara ho és més per al col·lectiu de persones sense llar. Es calcula que al Maresme hi ha més d’un centenar de ciutadans i ciutadanes en aquesta situació de vulnerabilitat. El Consell Comarcal, amb la col·laboració dels ajuntaments, d’entitats del tercer sector i de la Diputació de Barcelona, ja porta dies buscant alternatives per facilitar que aquestes persones tinguin un lloc on protegir-se de possibles contagis. El primer recurs es posarà en marxa aquesta setmana. Es tracta del Complex Esportiu del Masnou que s’està adequant per acollir 70 persones sense sostre.

La previsió és que divendres puguin començar a arribar al Complex Esportiu del Masnou les primeres persones que, amb supervisió permanent de professionals, passaran les properes setmanes confinades en aquesta instal·lació. Ja s’està treballant en l’adequació de l’espai. A més de protegir el terra, amb material cedit per l’ajuntament d’Alella, perquè no pateixi desperfectes, s’estan habilitant diferents espais: dormitori amb capacitat per 70 llits, sala d’estar i menjador, espai d’higiene (lavabos i dutxes), magatzem, rober,  espai d’infermeria i una sala de coordinació. Les persones que s’hi allotjaran són derivades pels serveis socials municipals que, coordinadament amb la Diputació i el Consell Comarcal, programaran el trasllat, de forma esglaonada, fins a les instal·lacions del Masnou. El Consell Comarcal assumeix les despeses de l’estança, que inclou el servei d’àpats, bugaderia i vigilància. També contractarà els serveis de la Creu Roja que serà l’entitat que gestionarà el dia a dia mentre duri l’emergència sanitària per coronavirus. A més, s’assegurarà el benestar de les mascotes acollint-les al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia (CAAD) Maresme o a la gossera del Masnou. Per la seva banda, la Diputació de Barcelona contractarà els serveis de neteja de l’espai. Les instal·lacions del Masnou no cobriran, però, la totalitat de les necessitats del Maresme, es per això que el Consell Comarcal continua buscant recursos per facilitar el confinament de persones sense llar: De moment,  ja ha arribat a un acord amb el Centre d’Investigació i Tractament d’Adiccions (CITA), amb seu a Dosrius, que s’està fent càrrec de persones amb problemàtiques molt concretes. El Consell Comarcal agraeix la implicació dels ajuntaments i, en especial del del Masnou, i entitats que, des del primer moment, estan treballant i col·laborant activament per donar resposta a aquesta situació d’emergència sanitària.