Llistat de persones admeses al curs de primers auxilis i administració de medicació pautada en l’àmbit escolar

IMPORTANT:


1. Per a la bona gestió del curs s’establiran 3 grups d’alumnes que són els que figuren en el quadre adjunt (per NIF), aquest segueix l’ordre d’inscripció. Els continguts seran els mateixos per tots els grups.


2.S’amplia a 3 dies diferents, a escollir per cada alumne la sessió de pràctiques:

31/3

21/4

28/4

*Un cop iniciat el curs i per mitjà de la plataforma es podrà optar per un dia o altre per a fer la sessió pràctica.


3. Pagament del Preu Públic, podeu accedir al qüestionari CLICANT sobre la imatge:


 


4. El darrer dia per a fer el pagament del curs és el dia 28 de febrer.

GRUP 1             GRUP 2           GRUP 3           Reserva

38842667Z       38856476T       38828037N         38849911J

45830088N      39968215B       38801457C

38831796E      38773334A       77318335V

38827035E      38831216V       41009630 D

52391260C      38817798P       52275066E

38863788K      38834383X       38801580M

43503520D      38767463C      38794724A

38872394W     77607716N      38791763D

38826689K      38792425G      38771088

40950061X       38854977l       35085335P

38844044B      33913199K      38861759Q

46543127M     38876839P      75057161L

38132010B     45831906J       40991833Z

38823127R     36554246R      46790525S

36528652Y     77675866J       38839841V

38868214P    46686703S       38815716L

38817568P     38821489l        77619460A

46704053T     38830410Q       38850633E

38808373J     38813106P       46772250W

38849024T     38777348S       38860155E

46504710K    45825771L        38823659G

46354494H    38826681J        38783179G

37326718H    38807751N       38788943H

38873703T    38835098N       38873989X

X9272484B   47275012F        40988811M

 

El Consell Comarcal i 3 ajuntaments del Maresme elaboren una Guia per la gestió de la qualitat en els Serveis d’Atenció Domiciliària

Hi participen El Masnou, Montgat i Sant Andreu de Llavaneres


La Guia per la gestió de la qualitat en els serveis de SAD ja ha estat presentada als professionals dels serveis socials dels ajuntaments del Maresme i també es pot consultar on-line a la pàgina web:
www.ccmaresme.cat/benestarsocial

 


L’aplicació de la Llei d’Atenció a l’Autonomia de les Persones amb Dependència farà augmentar el nombre de serveis d’atenció domiciliària que es presten a l’àmbit municipal. En aquest context, el Consell Comarcal i ajuntaments del Maresme han revisat el model dels serveis d’atenció domiciliàra que s’està oferint i han dissenyat una guia per ajudar als professionals dels serveis socials municipals a millorar la qualitat de les actuacions que es duen a terme.La Guia per la gestió de la qualitat en els serveis SAD
és eminentment pràctica i es basa en una reflexió prèvia dels propis professionals que dia a dia estan treballant en aquest tema. Ha estat elaborada per tècnics del Consell Comarcal del Maresme i per professionals dels Serveis Socials d’Atenció Primària dels municips del Masnou, Montgat i Sant Andreu de LLavaneres. La filosofia que impregna el document és que els serveis d’atenció domiciliària (SAD) han d’anar més enllà de l’assistencialisme per centrar-se cada vegada més en la recerca de la qualitat. Un model de treball on el valor principal no es basa únicament en la quantitat de persones ateses, sinó en com es presta el servei i en quina percepció tenen els usuaris i usuàries de l’atenció rebuda. Per facilitar la feina als professionals dels serveis socials municipals, la Guia presenta diferents fitxes que ajuden a conèixer més a fons els punts forts i els febles de cada actuació, a la vegada que proposa una metodologia de treball que reforça la coordinació i el treball en xarxa i que permet disposar en tot moment dels indicadors adients per saber si s’està oferint un servei adequat a les necessitats socials.

Perquè un Protocol d’atenció a la infància en risc?


El Protocol d´Atenció a la infància i adolescència en risc de la Comarca del Maresme s´ha impulsat des del Consell Comarcal del Maresme, en el marc de la
Xarxa d´Infància, Adolescència i Família (XIAF)
, amb l´objectiu de crear un marc de referència per a tots els professionals implicats en l´atenció a la infància i l´adolescència en risc. És un projecte ha comptat amb la participació de membres de la Plataforma Comarcal que representen els cinc àmbits que intervenen en l´atenció al menor: Acció Social, Educació, Cossos de seguretat, Salut i Justícia.

El Protocol d´Atenció a la infància i adolescència en risc vol ser una eina dinàmica i activa, capaç d´adaptar-se a les necessitats i nous requeriments que en qualsevol moment es puguin plantejar. Això implica un procés d´avaluació permanent en la seva aplicació.

El Protocol, com no podia ser d´una altra manera, té una clara base legal que queda recollida en diversos punts de la
Llei d´Infància 14/2010
. En concret, l´Article 83 diu:
1- “L´Administració de la Generalitat ha d´elaborar plans de col·laboració que garanteixin l´ordenació de les seves actuacions en la prevenció, l´assistència i la persecució del maltractament a infants i adolescents. Aquesta col·laboració ha d´implicar les administracions sanitàries i educatives, l´Administració de justícia, les forces i cossos de seguretat i els serveis socials.”


-2- “Per al desenvolupament dels plans (…), el departament competent en infància i adolescència ha de promoure l´establiment de protocols que assegurin una actuació integral dels diferents serveis, departaments o administracions implicats en la prevenció i la detecció dels maltractaments a infants i adolescents.”
L´altra pilar que sosté el Protocol d´atenció a la infància i adolescència del Maresme és la necessitat d´una coordinació eficaç entre els diferents serveis que intervenen a l´atenció al menor en risc per tal d´assegurar un servei àgil i efectiu tant en situacions d´urgència com ordinàries. Per poder treballar d´aquesta manera s´han de compartir objectius i procediments comuns:

Compartir uns criteris comuns sobre la naturalesa i la generació dels problemes als que farem front: Models teòrics de dinàmiques familiars i socials, conceptes i criteris valoratius de maltractaments, de risc social, de desemparament, de nivells de gravetat etc.


Conèixer els indicadors que s´han d´observar i el nivell de gravetat dels mateixos per a poder detectar-los i valorar-los abans que les situacions siguin irreparables.


Acordar entre tots un circuit i un protocol d´atenció per a que tothom sàpiga el que ha de fer davant una situació de risc d´un menor.

Per a que el protocol sigui efectiu i asseguri una correcta atenció als menors en situació de risc social, és imprescindible que els serveis que intervenen en les diferents fases d´atenció treballin en xarxa, es per això, que la seva elaboració s´impulsa des de la XIAF, en concret des de la Plataforma Comarcal. El protocol necessita la XIAF per ser representatiu i per disposar d´una estructura de coordinació comarcal per a la seva aplicació, i la XIAF necessita un protocol que faciliti les actuacions de derivació entre els serveis i doni efectivitat al treball comú per a la protecció de la infància i l´adolescència.

Es tracta en definitiva de rendibilitzar els recursos materials i personals de totes les institucions que intervenen en l´àmbit de la infància

El Consell Comarcal del Maresme participa en un programa europeu de suport a l’autocupació de les dones

El Consell Comarcal del Maresme (CCM) prepara un informe sobre les condicions de treball de les dones que realitzen tasques d’ajuda domiciliària a gent gran. Aquest sector, tradicionalment ocupat per dones i sotmès als rigors de l’economia submergida, serà objecte d’un programa d’intervenció específic adreçat a cinquanta dones el perfil de les quals es correspon amb el de treballadores familiars, auxiliars de geriàtrics i auxiliars clínics, entre d’altres.
 

    Aquestes iniciatives s’emmarquen dins de les activitats que fins el 31 d’agost d’enguany portarà a terme el CCM com a soci del programa de la Unió Europea “Women Managing Social Self Help”. A grans trets, l’objectiu del programa és establir noves bases que fomentin la creació d’empreses a partir de propostes impulsades per dones.

    Atès que a la comarca del Maresme ja existeix un teixit d’informació empresarial prou extès per l’actuació dels ajuntaments, el CCM ha optat per enfocar la finalitat d’aquest programa europeu des d’un altre àmbit. Entre d’altres qüestions, l’informe que s’està preparant haurà de determinar les causes que promouen el fet que moltes dones s’integrin en el cercle ocupacional de les ajudes domiciliàries a gent gran i, alhora, concretar mesures que motivin la regulació d’aquest sector laboral.

    En aquest projecte, tot i està emmarcat dins de l’àrea de Benestar Social, hi estan implicades també les Promoció Econòmica, així com el Servei de Recursos Europeus del CCM. Tanmateix, l’Escola Universitària del Maresme intervé com a  avaluadora del projecte.

    A banda del Consell Comarcal del Maresme, els socis del programa “Women Managing Social Self Help” són els ajuntaments italians de Messina i Reggio Calabria, i l’ajuntament lituà de Kaisiadorys.

    Els propers dies 26 i 27 d’abril hi haurà una trobada transnacional que servirà per explicar els treballs realitzats per cadascun dels socis i debatre sobre les possibles iniciatives a emprendre en el terreny de l’autocupació de la dona.

El Maresme posarà en marxa el curs vinent un pla de prevenció i control de l’absentisme escolar

El Maresme s’ha dotat d’un Pla d’Absentisme Escolar que cada ajuntament podrà adaptar a les seves necessitats i que té com a objectiu establir uns protocols consensuats per prevenir i controlar els casos d’alumnes que, sense motiu justificat, no assisteixen a classe.


S’entén per absentisme escolar “Totes aquelles absències reiterades o sovintejades sense justificar, o la manca total d’assistència d’un alumne en edat obligatòria (6-16 anys) al centre educatiu al qual està matriculat. De la mateixa manera es pot considerar com absentisme un alumne de 6 a 16 anys que, tenint l’obligació d’estar escolaritzat, no es trobi matricular a cap centre (desescolarització)”

La manca de criteris homogenis i consensuats entre els professionals que intervenen en la prevenció, detecció i actuació d’aquests casos ha fet que els educadors i educadores del Maresme hagin elaborat un Pla per combatre l’absentisme escolar a la nostra comarca. Es tracta d’un document marc que pot servir de base per al desenvolupament dels plans d’actuació locals per aquells municipis que encara no s’hagin dotat d’aquest instrument i que estableix criteris comuns de prevenció i actuació ràpida amb l’objectiu de reduir les taxes d’absentisme.

D’entrada, estableix 4 tipologies d’absentisme escolar: esporàdic, regular, crònic i total i les aplica a primària i a secundària. També s’estableix una metodologia de treball dels diferents agents implicats: centres educatius (infantil, primària i secundària), equips d’atenció psicopedagògica, serveis bàsics d’atenció social, policia local, tècnics/ques d’educació, famílies i inspecció educativa. I es descriu el circuit d’intervenció.

El Pla també incorpora diferents models de fitxes i documents pràctis de treball per als professionals.

El Pla d’Absentisme Escolar del Maresme s’ha presentat avui davant de més d’un centenar de professionals. Durant les properes setmanes s’avaluarà per part de totes les parts implicades i al mes de setembre es començarà a aplicar. La idea és que cada curs es pugui revisar i actualitzar.

La Conreria de Tiana serà un dels 3 centres d’acollida inicial per als refugiats de guerra

El CCM ofereix suport als ajuntaments a través de l’àrea de Benestar Social

El Consell Comarcal ha traslladat als alcaldes i alcaldesses del Maresme la informació que el Fons Català de Cooperació ha facilitat sobre l’arribada a Catalunya, en els propers mesos, d’entre 3.000 i 6.000 refugiats de guerra. Tot i que encara no hi ha dates concretes, es calcula que els primers grups arribaran abans de finalitzar l’any. El que sí està establert són els tres centres d’acollida on s’ubicaran inicialment. Un d’ells és La Conreria de Tiana.

El Consell Comarcal del Maresme, que ha expressat la seva voluntat d’acturar com a coordinador en el territori de l’acollida de refugiats sirians, ha comunicat als alcaldes i alcaldesses que la Generalitat contactarà amb cada ajuntament les properes setmanes perquè expliciti els recursos disponibles al municipi: habitatge, escolarització, formació, ocupació… Aquests recursos, que hauran de ser addicionals respecte als ja existents, es tindran en compte a l’hora de decidir el lloc més adient per ubicar les famílies, en funció de les seves necessitats. Per exemple, es calcula que un terç dels nouvinguts podrien necessitar tractament psicològic per haver rebut directament l’impacte de la guerra; i . A més, es recorda que els refugiats sirians hauran d’cupar habitatges buits i, a més, no podran ser acollits per famílies. 

Quan arribin a Catalunya seran ubicats inicialment en tres centres d’acollida: La Casa Bloc de Barcelona, l’edifici de les Germanetes dels pobres de Manresa i La Conreria de Tiana. 

Per la seva banda, el Consell Comarcal del Maresme ofereix als ajuntaments el suport de l’Àrea de Benestar Social a partir del servei de Ciutadania i Immigració:

  • Servei d’acollida per donar una atenció individualitzada en quant a documentació, informació de recursos, valoració d’acreditacions, mòduls de formació en quant a llengua, coneixements laborals i socio-jurídics.
  • Servei de traducció de fins a 28 llengües
  • Assessorament als municipis pel que fa a la gestió de la diversitat i la promoció de la convivència intercultural.

COM ES POT AJUDAR ARA?:

En aquest punt del procés, a l’espera de l’arribada dels refugiats, des dels municipis es poden endegar les següents accions:

  • Ajudar econòmicament a l’atenció dels refugiats en ruta, destinant una partida econòmica al Fons Català de cooperació al desenvolupament.
  • Comunicació amb la població a través del microsite www.monlocalrefugiats.weebly.com on es va actualitzant la informació diàriament.

El Contracte Programa 2022-2025 preveu destinar gairebé 29 milions d’euros per a accions socials en els municipis de menys de 20.000 habitants del Maresme

El Contracte Programa és un conveni pluriennal que se signa entre la Generalitat i els ens locals i en el qual -després del consens entre els diferents actors implicats (Departament de Drets Socials, entitats municipalistes, entitats del tercer sector…)- s’especifiquen les actuacions que es duran a terme en matèria de serveis socials, així com la seva dotació econòmica durant la vigència del conveni.

En el cas del Maresme, el Consell Comarcal és l’administració que coordina i dona suport als serveis socials bàsics dels 25 municipis del Maresme de menys de 20.000 habitants i per tant és l’encarregat d’impulsar i realitzar les actuacions fixades en el Contracte Programa.

El Ple celebrat dimarts va acceptar – amb el vot contrari de Ciutadans i les abstencions dels grups comarcals del PSC i CUP- el conveni que especifica les actuacions a desenvolupar en els 26 ajuntaments maresmencs de menys de 20.000 habitants entre 2022 i 2025. Es tracta de 26 fitxes que despleguen actuacions i programes orientats a donar resposta a les necessitats de la població i, en especial dels col·lectius més vulnerables. Alguns vigents des de fa anys, altres d’activació recent i altres que es posaran en marxa els propers mesos.

El nou Contracte Programa 2022-2025 millora i reforça l’Equip Bàsic d’Atenció Social del Maresme dotant-lo de més professionals per fer-hi front a les necessitats actuals -més nombroses i més complexes- i millorar la qualitat de l’atenció a les persones. També es fixen els ajuts d’urgència social per assegurar que les persones puguin cobrir les seves necessitats bàsiques (alimentació….) i puguin fer front al pagament de les factures de subministraments energètics.

A més, contempla les actuacions a realitzar i la dotació pressupostària de diferents programes de suport a les famílies, de promoció de l’autonomia personal de joves i gent gran, de protecció de la infància i adolescència… Així com actuacions específiques amb col·lectius en risc d’exclusió social.

La consellera d’Equitat i Acció Social del Consell Comarcal del Maresme, Meritxell Romero, ressalta que el nou Contracte Programa a més de reforçar l’equip professional “consolida les polítiques de lluita contra el sensellarisme i enforteix el servei d’atenció en l’entorn domiciliari a les persones“. En relació a l’ajuda domiciliària, es preveu la prestació de 38.638 hores anuals de SAD social en els municipis que formen part de l’Àrea Bàsica del Maresme i un augment progressiu fins a 2025 (de 91.465 a 105.883 hores) de prestació del SAD Dependència. A més, incrementa el preu/hora de prestació SAD. Els ajuts docimiciliaris són uns serveis que faciliten que les persones que no són autònomes o que es troben en situació de vulnerabilitat i necessiten ajut a casa puguin continuar vivint en el seu habitatge.

En termes econòmics, el Contracte Programa 2022-2025 aportarà a l’Àrea Bàsica del Maresme 28.952.229 euros per als serveis socials i programes de benestar social que, per anualitats, queden desglossats de la següent manera:

  • 2022: 6.664.942€
  • 2023: 7.102.735€
  • 2024: 7.405.960€
  • 2025: 7.778.592€

El Contracte Programa acceptat pel Consell Comarcal del Maresme s’implantarà en els següents municipis: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Malgrat de Mar, Montgat, Òrrius, Palafolls, Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Teià, Tiana, Tordera i Vilassar de Dalt.

El Consell Comarcal rep suport de la Fundació Adecco i de l’empresa MTG per prestar el servei de transport adaptat


  


El Consell Comarcal del Maresme, la Fundació Adecco i l’empresa premianenca MTG han establert una via de col·laboració per facilitar l’accés al lloc de treball a persones de la comarca amb discapacitat. L’acord s’ha signat avui a la seu del Consell Comarcal i estableix l’aportació econòmica de 8.000 euros per part de MTG i de la Fundació Adecco que l’àrea de Serveis a les Persones del CCM destinarà a l’ampliació de rutes amb transport adaptat.


El conveni ha estat signat per Josep Jo, president del Consell Comarcal del Maresme; Javier Triginer, director general de MTG S.A; i Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco per la integració laboral. Gràcies a aquest acord el Consell Comarcal del Maresme podrà oferir servei de transport a persones que es desplacen als centres ocupacionals de la Fundació El Maresme, Esclat II, Trace i d’altres. Actualment, el Consell Comarcal del Maresme compta amb uns 800 usuaris de transport adaptat. Mitjançant una infraestructura de vehicles adaptats, es facilita el transport “porta a porta” a les persones amb discapacitat que s’han de desplaçar diàriament a centres ocupacionals i de formació. El servei es presta amb una flota de vehicles adaptats de transport col·lectiu i amb taxis que comparteixen diferents usuaris. El servei cobreix les necessitats de desplaçament individual de cada persona atès que els itineraris s’estableixen de forma personalitzada i els vehicles recullen els usuaris al seu domicili i als centres. Per a la cobertura del servei, els beneficiaris paguen un preu públic d’un euro per viatge. L’accés al servei el poden tramitar les famílies dels discapacitats, els ajuntaments i els centres especialitzats. Un cop acceptada la sol·licitud, s´estudien les necessitats de transport de l´usuari potencial per tal d’incloure´l en les rutes establertes o, si s´escau, per crear nous itineraris. La Fundació Adecco La Fundació Adecco es va constituir el juliol de 1999 com a fruit de la responsabilitat social que assumeix la firma Adecco, líder mundial en la gestió de recursos humans. El seu principal objectiu és la inserció en el mercat laboral d’aquelles persones que, per les seves característiques personals, troben més dificultats a l’hora de trobar un lloc de feina. La Fundació Adecco porta a terme programes d’integració laboral adreçats a: Homes i dones majors de 45 anys
-Persones amb discapacitat
-Dones amb càrregues familiars i/o víctimes de violència de gènere.
-Esportistes i exesportistes. L’empresa MTG Amb més de 50 anys d’història, MTG és una empresa pionera en el disseny, fabricació i comercialització de solucions innovadores en dents i portadents per a maquinària d’obra pública. Tradició, experiència, investigació, desenvolupament i innovació permanent han fet de MTG una gran empresa de reconeixement internacional. L’empresa està ubicada a Premià de Mar, des d’on distribueix els seus productes als cinc continents. En aquest municipi disposa de 15.000 m2 per a les oficines centrals, el centre d’ I+D+I i el centre de producció amb magatzem logístic. MTG es posiciona com a empresa amb una política exigent i proactiva en relació a la preservació de l’entorn. Des de la seva fundació, l’organització aposta pel desenvolupament industrial responsable fent un ús racional dels recursos. Aquest model d’actuació és clau per garantir la futura competitivitat de la companyia i per a la creació de llocs de treball qualificats i estables. MTG disposa de la certificació ISO 14001 en Sistemes de Gestió Mediambiental, sent la primera foneria d’acer d’Espanya en obtenir-la.