Antecedents i marc jurídic del PAC

El Pla d´Actuació Comarcal (PAC) respon a la voluntat del Consell Comarcal del Maresme de marcar el full de ruta durant els propers 4 anys. En aquest sentit, més enllà de les competències delegades –ja sigui per part de la Generalitat de Catalunya o dels ajuntaments- es vol posar de manifest quines són les línies de treball, així com també les voluntats, els valors i els eixos estratègics que han de moure l´acció de govern en el mandat 2016-2019.
Aquest PAC ha estat elaborat a partir del marc jurídic que s´estableix en el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s´aprova el Text Refós  de la Llei d´Organització Comarcal de Catalunya (en endavant, LOC). Concretament, en l´article 29.1 de l´esmentat text legal, s´estableix que els consells comarcals han d´elaborar un programa d´actuació comarcal que ha d´incloure els serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme; la manera d´acomplir dits serveis i activitats; els mecanismes necessaris de coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes; i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions.
El procediment d´aprovació i, si s´escau, revisió del PAC és el següent:  1.  Emissió d´informe favorable per part del Consell d´Alcaldes.

  2. Tràmit d´informació pública durant el termini de 30 dies comptadors a partir de l´endemà de la darrera publicació que se´n faci al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  3.  Aprovació per part del Ple comarcal amb quòrum de majoria absoluta.