AODL del Servei d’Ocupació i Empresa

PLA D’ACCIÓ (2016-2021): Dinamització, competitivitat i concertació territorial al Maresme


PLA DE TREBALL (2017-2018): Dinamització, competitivitat i concertació territorial al Maresme: indústria, sector primeri, economia social i solidària i salut.

Definit a partir del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic de la comarca del Maresme 2014-2020 i de l’eina estratègica de l’Àrea de Promoció Econòmica: l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme, una eina que està composada pels 30 ajuntaments, els agents socials i econòmics CCOO, UGT i les associacions empresarials FAGEM i PIMEC i el Consell Comarcal del Maresme que realitza les funcions d’entitat coordinadora de l’Acord tant a nivell executiu com tècnic.


Objectiu central:


Consolidar el Maresme com un espai de constant innovació, moviment, de confluència de talents a les empreses, a les organitzacions i institucions; un territori innovador, compromès i sostenible que es construeix en un entorn connectat i col·laboratiu per millorar la competitivitat de les empreses i l’ocupació de la comarca.


Des de finals de l’any 2016 i fins a desembre de l’any 2021 s’està portant a terme aquest pla d’acció, que es vertebra principalment els següents eixos estratègics, línies estratègiques, objectius específics, programes i projectes:


EIXOS ESTRATÈGICS:

   • LÍNIA ESTRATÈGICA 1: Acompanyar als sectors tradicionals i amb potencial de creixement a la seva transformació en la innovació en pro d’una major competitivitat, productivitat i creixement per estabilitzar l’ocupació


OBJECTIUS ESPECÍFICSPROGRAMAPROJECTE

Objectiu específic 1.1Programa 1.1.1Projecte 1.1.1.1

Establir estatègies pel creixement, la competitivitat i l’atracció d’inversors al sector industrial del MaresmeReindustrialització i dinamització industrial del MaresmeEspais de cooperació/concertació territorial, debat i planificació estratègica: Taula de Política Industrial del Maresme (estratègia industrial


Projecte 1.1.1.2
Ocupació i formació a la Indústria
Projecte 1.1.1.3
Pla d’actuació de Polígons d’activitat Econòmica (PAE Maresme)
Projecte 1.1.1.4
Suport a l’exportació i a la internacionalització
Projecte 1.1.1.5
Eines de suport a les empreses
Objectiu específic 1.2Programa 1.2.1Projecte 1.2.1.1
Millorar les condicions del progrés econòmic del sector primari del MaresmeFoment, suport i creixement del sector primari del MaresmeEspais de cooperació / concertació territorial, debat i planificació estratègica: Taula del Sector Primari del Maresme 
Projecte 1.2.1.3
Ocupació i formació en el sector primari
Objectiu específic 1.3Programa 1.3.1Projecte 1.3.1.1
Afavorir la recuperació industrial del sector tèxtil, creant connexions entre les necessitats del sector i el capital humà per afavorir la competitivitat i l’ocupació del sectorIDinamització del sector tèxtilOcupació i formació en el sector tèxtil
Projecte 1.3.1.2
Diagnosi i necessitats del sector tèxtil del Maresme


  • LÍNIA ESTRATÈGICA 2: Dinamitzar i impulsar les pràctiques o iniciatives en Economia Social i Solidària al Maresme en les actuacions de l’administració local i comarcal i consolidar els llocs de treball generats.


Objectiu específic 2.1Programa 2.1.1Projecte 2.1.1.1
Conèixer la realitat de les pràctiques i iniciatives que es desenvolen en Economia Social i Solidària al Maresme i elaborar un pla de dinamització comarcalEl Maresme per l’Economia Social i SolidàriaEspais de cooperació/concertació territorial, debat i planificació estratègica: Taula d’Economia Social i Solidària del Maresme
Projecte 2.1.1.4
Sensibilització i foment de la visibilitat de l’ESS del Maresme


  • LÍNIA ESTRATÈGICA 3: Potenciar els sectors i activitats emergents del Maresme per augmentar el seu posicionament i competitivitat territorial com a motors d’ocupació


Objectiu específic 3.1Programa 3.1.1Projecte 3.1.1.1
Fomentar noves formacions i potenciar la formació professional ocupacional del sector sociosanitariMaresme vida i salut: la salut i la qualitat de vida, activitats sanitàries i de serveis socialsAnàlisi dels perfils professionals generadors d’ocupació en l’àmbit sociosanitgari


  • LÍNIA ESTRATÈGICA 4: Dinamitzar els sectors i activitats estratègiques del Maresme: turisme i serveis com a promotors d’ocupació


Objectiu específic 4.1Programa 4.1.1Projecte 4.1.1.1
Optimitzaar i impulsar els recursos adreçats al sector turístic i de serveis del MaresmeEl Maresme comarca turística aglutinadora del sector serveis: comerç, esport, restauracióEspais de cooperació / concertació territorial, debat i planificació estratègica: Taula del sector serveis: comerç, espsort i restauració


  • LÍNIA ESTRATÈGICA 5: Afavorir el desenvolupament econòmic de manera consensuada amb els agents socioeconòmics del territori per la implementació de polítiques, programes i projectes que incideixin en la dinamització, el foment i l’impuls de l’activitat econòmica i de l’ocupació del Maresme


Objectiu específic 5.1Programa 5.1.1Projecte 5.1.1.1
Oferir assistència tècnica als programes i iniciatives pel desenvolupament local, a partir d’una programació i gestió concertada en el territori.Concertació territorial al MaresmeDinamització de l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’ocupació
Projecte 5.1.1.2
Implementació de la Xarxa d’Interacció Empresarial del Maresme 
 
 
 
 

2
.


.
<p