Augmenta el nombre d’accidents laborals al Maresme

L’informe de sinistralitat laboral que elabora trimestralment l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal constata un repunt dels accidents laborals al Maresme. Les xifres situen la sinistralitat laboral a la comarca per sobre dels registres de la província de Barcelona i de Catalunya, tot i que en aquests dos àmbits territorials també s’ha donat un increment en el nombre d’accidents a la feina.

En el segon trimestre de l’any s’han registrat al Maresme 687 accidents laborals, dels quals 6 han estat greus. La dada positiva és que no hi ha hagut cap víctima mortal.

Aquestes dades evidencien un increment del 5,37% respecte al primer trimestre de l’any i del 8,78% si fem la comparativa amb el mateix període de 2012. El volum més important de sinistres es concentren en el sector serveis (67,69%), seguit de la indústria (18,92%), la construcció (10,92%) i sector primari (2,47%)..

Tot i les xifres concretes, el valor que permet veure millor l’evolució de la sinistralitat al lloc de feina és l’anomenat “índex d’incidència“. Aquest paràmetre posa en relació el nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats al règim general de la Seguretat Social. Segons l’índex d’incidència, les dades del segon trimestre de l’any indiquen un increment de la sinistralitat laboral a la comarca del 7,90%, un percentatge superior al registrat a la província de la Barcelona (+3,91%) i al del conjunt del territori català (+ 2,68%).

Per sectors, el primari és el que presenta un índex d’incidència més elevat, seguit de la construcció, la indústria i els serveis.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’informe que ha elaborat l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal: