Inici Benestar Social Atenció a les persones amb dependència

Atenció a les persones amb dependència

El maltractament a les persones grans: un tema tabú / un repte de present

A les persones grans també els afecta el maltractament. De fet, la seva vulnerabilitat, moltes vegades associada a l’edat avançada, la solitud i la dependència física i/o emocional fa que es trobin en situacions tot sovint no desitjades.

Els professionals que en el nostre dia a dia acompanyem a les persones grans i treballem per tal de poder facilitar el seu recorregut vital, hem d’estar preparats per afrontar aquests tipus de situacions. La formació continua, el treball en equip i multidisciplinari,  i la implicació en la nostra feina haurien de convertir-se en eines amb les que poder afrontar aquesta problemàtica. De la mateixa manera, cal que continuem treballant per sensibilitzar i dotar de recursos al conjunt de la societat, per prevenir i evitar que el maltracte es materialitzi.

La persona gran té el dret a decidir sobre com vol viure la seva vida,  a ser tractada amb el mateix respecte i dignitat que qualsevol altre ciutadà. Té el dret de ser acompanyada i protegida en el cas que estigui incapacitada cognitivament. Es tasca de tots, no normalitzar actituds i situacions que puguin provocar-los malestar. Cal aprendre sovint a treure’ns el drap dels ulls i  denunciar situacions que generen patiment. S’ha d’entendre la denúncia com una eina més de canvi i transformació social i que la vulneració de drets no quedi impune.

Atenció a la gent gran

Accions de suport als Serveis Socials Bàsics i altres serveis (Salut, Mossos, Jutjats) que treballen amb persones grans per complementar els recursos existents, així com per establir canals de coordinació per millorar l’atenció integral a la persona gran.

  • Convocatòria de subvencions als ajuntaments per cobrir places de residencia urgent i temporal per a persones grans.
  • Formació als professionals del sector de la gent gran.
  • Assessorament a les famílies i a les residències.

Qui pot utilitzar el servei

Professionals dels serveis socials bàsics dels municipis de menys de 20.000 habitants de l’Àrea Bàsica Social del CCM i residències

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Presencialment, telefònicament al 937 411 616 (ext.211) , correu electrònic: dependencia@ccmaresme.cat

Cost per al destinatari

El cost és de 22€/hora per cada atenció presencial dels serveis socials bàsics de l’ajuntament. En el cas de les residències, el pagament està subvencionat en funció de les justificacions anuals per la Generalitat i la DIBA.

Forma de liquidació

El Consell Comarcal del Maresme emet una liquidació anual sobre la base dels acords establerts en el conveni amb els ajuntaments. Informe per a Intervenció: a final d’any es comptabilitza per cada ajuntament, tots els serveis prestats per hora i es liquida el cost del servei.

Finançament del servei

conveni ajuntament-CCM; CP;  subvenció DIBA

Maltractament a la gent gran

Guia territorial d’intervenció en el maltractament a les persones grans.

Qui pot utilitzar el servei

Professionals dels serveis socials bàsics de la comarca més els de SALUT, MOSSOS, Jutjats i 3r sector (residencies de gent gran, empreses del Servei de Atenció Domiciliaria, Creu Roja)

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Presencialment, telefònicament, correu electrònic.

Cost per al destinatari

Gratuït.

Finançament del servei

Contracte Programa i subvenció DIBA

Atenció a persones amb grau de dependència

Descarregar als EBAS (Equip bàsics d’atenció social) en matèria d’atenció a la dependència: realitzant PIAS de residència.

Verificar PIAS de cuidador no professional.

Referent Comunitari: Interlocució funcional amb els ens locals en el procés de implementació de la dependència al territori pel que fa a les persones que viuen a la seva llar i en places residencials amb prestació vinculada o centres sociosanitaris. Coordinar la gestió del procés d’accés als recursos de la cartera de la LAPAD una vegada la persona ha obtingut el  reconeixement de grau corresponent. Aquestes funcions es desenvolupen mitjançant accions concretes.

Qui pot utilitzar el servei

Professionals dels serveis socials bàsics dels municipis de l’Àrea Bàsica Social del CCM , ABS de Vilassar de Mar, professionals dels centres residencials i centres sociosanitaris de la comarca.

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Presencialment, telefònicament, amb l’aplicació informàtica, correu electrònic. També a través d’accions formatives.

Cost per al destinatari

Aportació econòmica (liquidació CCM, altres): CP ; subvenció DIBA

Finançament del servei: CP i subvenció DIBA