Inici mobilitat-internacional Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia del Maresme

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia del Maresme

El trasllat de la via del Maresme a l’interior de l’estació de La Sagrera afectarà la circulació de trens a partir del 25 de juliol

Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha anunciat l’inici dels treballs pevis per al trasllat de les vies de la línia Barcelona-Mataró a l’interior de l’estructura de l’estació intermodal de La Sagrera a Barcelona.

Segons la planificació actual, el trasllat físic de la via començarà el 25 de juliol, data en la qual se suspendrà el servei ferroviari del Maresme durant 48 hores. A més, segons ha informat ADIF, a partir d’aquesta data i mentre durin els treballs, els trens circularan per un desviament provisional de via única fet que provocarà importants alteracions en el servei.

Segons ha avançat Adif, «amb aquesta planificació es mantindrà la circulació de trens en les línies R! i RG1 de Rodalies, però es reduirà de forma significativa la capacitat operativa, fet pel qual s’establiran plans alternatius de trasport d’acord amb l’operador del servei i l’administració titular, per tal de garantir la mobilitat de les persones usuàries».

Es calcula que a mitjans de novembre els trens de la línia del Maresme recuperaran la normalitat i començaran a circular per l’interior del nou tram soterrat de La Sagrera.

Trobada del Maresme amb la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà

La consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà, mantindrà una trobada telemàtica amb empreses, persones autònomes, càrrecs electes i ciutadans del Maresme en general el proper 27 de maig a les 18:00h

Aquesta serà la quarta sessió del Cicle de Conferències sobre com afrontar el futur del Maresme després de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19.

La trobada virtual amb els sectors econòmics i persones de la comarca interessades a través de la plataforma de videoconferències ZOOM

Per assistir-hi i participar plantejant preguntes cal inscripció prèvia: al web del Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona Maresme

El Cicle de Conferències sobre la destinació Costa de Barcelona Maresme està organitzat pel Consorci de Promoció Turística i el Consell Comarcal del Maresme

Assistència tècnica, econòmica i jurídica als ajuntaments

Prestació d’assistència i cooperació als municipis de la comarca que ho sol·licitin en matèria d’assistència tècnica, obres i serveis. Aquesta prestació es realitza mitjançant els serveis tècnics propis del Consell Comarcal del Maresme

qui pot utilitzar el servei

Tots els municipis de la comarca del Maresme

requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Per tal de gaudir del servei cal fer arribar escrit formal per mitjans electrònics ( Plataforma EaCat) adreçat al President del Consell Comarcal

cost per al destinatari

A determinar en funció de les necessitats requerides pels ajuntaments

Forma de liquidació: Formalització i tramitació de la liquidació pels serveis prestats mitjançant conveni de col·laboració

Aportació econòmica: En funció de les característiques de la sol·licitud demandada per l’ ajuntament i de la disponibilitat dels recursos tècnics del Consell

finançament del servei

Contraprestació econòmica

Sol·licitud d’accions de sensibilització i informació

Dades de contacte de la persona referent

Acció sol·licitada

Organització:

Sol.licitud de mediació intercultural

27 nous ERTOS al Maresme, el 74% per causa major

ertos maresme

El Maresme ha comptabilitzat 27 nous expedients de regulació de treball temporal (ERTO) durant la darrera setmana, 20 dels quals han estat per causa major. Segons la informació publicada per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el total d’expedients presentats al Maresme fins a 19 de maig ascendeix a 5.191 i afecta a 30.744 persones treballadores.

El ritme de presentació d’expedients de regulació temporal de treball a la comarca s’ha alentit seguint un comportament similar al comptabilitzat a nivell provincial i català.

El 5,33% dels ERTOS presentats a Catalunya són d’empreses maresmenques

Les darreres dades disponibles indiquen que el 95,7% dels expedients presentats per empreses amb seu social en algun dels 30 municipis de la comarca són per causa major, un percentatge superior a la mitjana catalana que se situa en el 93,69%.

Del total d’expedients presentats en territori català, el 5,33% són d’empreses amb seu social al Maresme.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l‘Informe sobre l’evolució dels ERTOS al Maresme fins a 19 de maig

Convocatòria d’ajuts de lloguer per a persones afectades econòmicament per la COVID-19

La Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria especial d’ajuts al lloguer per a persones afectades econòmicament per la COVID-19 que estarà vigent fins el 30 de setembre de 2020

Tenint en compte la situació que estem vivint, s’ha habilitat una plataforma web per facilitar la presentació online de tota la documentació requerida i evitar d’aquesta manera desplaçaments i aglomeracions.

L’Oficina Comarcal d’Habitatge ha redissenyat els seus espais habilitant les mesures de seguretat adients i dilluns 25 de maig començarà l’atenció presencial només per a les persones que no puguin fer la tramitació online.

Només s’atendrà amb cita prèvia que s’haurà de sol·licitar trucant al telèfon 93 741 16 16

En aquest mateix telèfon s’han habilitat diferents línies per ajudar les persones que tinguin dubtes sobre la tramitació.

Així mateix, durant aquesta setmana, l’Oficina Comarcal d’Habitatge facilitarà informació i ressoldrà dubtes per correu electrònic: habitatge@ccmaresme.cat

Qui es pot beneficiar d’aquest ajut al lloguer

Aquest és un ajut directe per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, des d’abril a setembre, per a famílies amb despeses de lloguer i dels subministraments bàsics que superin el 35% dels seus ingressos

Altres requisits són estar a l’atur, haver patit un ERTO o una retallada de sou a conseqüència de la COVID-19, amb un topall de renda familiar i un lloguer no superior a 900 euros

Cal que la persona sol·licitant sigui titular d’un contracte de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de la COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar.

Quant als ingressos, els requisits són els següents:

  • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no siguin superiors a 1.613,52 euros mensuals.
     
  • No obstant, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, composta pels cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tingui a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda igual o superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.
     
  • Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o en 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.

A més dels requisits econòmics de la unitat familiar, cal que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) iguali o superi el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

També cal que l’import mensual del lloguer sigui com a màxim de 900 euros (inclosos la renda, els seus endarreriments, l’impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d’escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora).

Sol·licitud de l’ajut

GUIA DE MESURES SOBRE HABITATGE davant l’emergència sanitària provocada per la COVID-19. Detalla, tant la línia d’ajuts al lloguer, com altres mesures adoptades per ajudar les famílies que han vist minvats els seus ingressos pels efectes d’aquesta crisi sanitària

RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s’estableixen les condicions d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual (ref. BDNS 505565).

PORTAL per tramitar online els ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19

Sol·licitud d’informació a l’Observatori de Desenvolupament Local

Si voleu dades concretes de la comarca del Maresme o d’algun dels seus municipis (exceptuant Mataró), empleneu el següent formulari i l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal intentarà satisfer la vostra petició

Exposició REPTES. Joves del Maresme en els règims de mobilitat

L’exposició neix de l’apartat del nostre butlletí mensual on un/a jove del Maresme ens explica la seva estada a l’estranger en el marc d’algun projecte de mobilitat.

Hem escollit vuit històries representatives de la diversitat de joves i dels tipus d’estades, i els hi hem fet entrevistes sobre el moment previ a marxar, l’estada i el retorn.  

El seu testimoni analitza el sentit de la mobilitat internacional juvenil en una generació marcada per la globalització, la necessitat d’aquirir certes competències  internacionals pel mercat laboral d’avui, les facilitats i barreres en el moviment de les persones, i els processos  d’adaptació que tenen lloc en la instal·lació de les persones en un país estranger. 

L’exposició disposa d’una pàgina web de l’exposició

Objectius: informar de les opcions de mobilitat, mostrar la capacitat decisiva dels i les joves en les condicions estructurals d’avui, i aprofundir en la comprensió de les vivències psicològiques i socials que tenen lloc en els processos migratoris. 

Metodologia: 10 plafons i 3 vídeos que es visionen al mòbil en QRs o projectats en pantalla. També disposa d’una guia pedagògica.Destinataris: Públic en general

Exposició Create’N Share

Create’N Share relata una experiència dintercanvi juvenil internacional dins del programa Erasmus +, on van participar 21 joves del Maresme, Itàlia i Alemanya, a l’abril 2014. Es va albergar a Malgrat. 

Els intercanvis internacionals són una eina útil tan per l’educació intercultural com per desenvolupar competències en el pla més personal dels participants: la motivació, les habilitats socials, el treball en equip, i la responsabilitat.

Es per això que li dediquem una exposició i també un servei d’acompanyament per aquells grups que es plantegin realitzar-ne un. 

Més informació a: mobilitatjove@ccmaresme.cat

Objectius: Donar a conèixer què es un intercanvi, quines són les possibles vies per realitzar-lo i les seves potencialitats educatives en la formació entre iguals.Metodologia: 10 plafons. Es pot dinamitzar amb tallers. Destinataris: públic en general, entitats juvenils, professionals de joventut i d’educació. 

Política de privacitat i protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/199, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CONSELL COMARCAL DEL MARESME informa als usuaris i usuàries sobre la seva política de protecció de dades:POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESMERESPONSABLEDELTRACTAMENTNOM: CONSELL COMARCAL DEL MARESMEADREÇA: Plaça Miquel Biada 1  08301 MATARÓCIF: P-5800008-DCORREU ELECTRÒNICdpd@ccmaresme.catFINALITATDELTRACTAMENTGestionar les dades de les persones que es registren a la pàgina web del Consell Comarcal del MaresmeGestionar les dades a les quals el Consell Comarcal accedeix com a conseqüència de la navegació, consulta i/o sol·licitud i, si s’escau, enviar comunicacions.Gestionar les sol·licituds d’inscripció a formacions, jornades o a qualsevol esdeveniment que pugui organitzar aquesta administració des de qualsevol dels seus serveis.LEGITIMACIÓ Consentiment de la persona interessadaDESTINATARIS No es cediran les vostres dades a tercers, tret d’obligació legalDRETSDE LESPERSONESLes persones que sol·licitin ser receptores d’informació per part d’aquest Consell Comarcal podran en qualsevol moment cursar baixa. Tanmarteix poden accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament de les seves dades.Aquests drets regulats al Reglament (UE) 679/2016 es poden exercir a la seu d’aquesta administració, electrònicament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica), o presencialment a l’oficina de registre del Consell Comarcal del Maresme ubicada a: Plaça Miquel Biada 1 de Mataró en l’horari d’atenció al públic.Així mateix, les persones usuàries tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part d’aquest Consell ComarcalTERMINIDECONSERVACIÓEn cas que l’usuari només realitzi una consulta, les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu que per gestionar la resposta.En el moment que la persona usuària trameti la seva baixa de qualsevol dels serveis informatius que ofereix el Consell Comarcal, les seves dades seran eliminades.També es deixaran de tractar les seves dades com a usuari/a de les xarxes socials en el moment en què deixi de seguir el compte.Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través dels formularis d’aquesta pàgina web, s’ha d’acceptar la política de privacitat i les condicions d’us de la mateixa per tal de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis?No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que el CONSELL COMARCAL DEL MARESME no pugui atendre les sol·licituds de la persona interessada i, en conseqüència, el CONSELL COMARCAL DEL MARESME quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta del serveis sol·licitats.Les dades personals que la persona usuària facilita al CONSELL COMARCAL DEL MARESME han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errorsMenors d’edatEls i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals al CONSELL COMARCAL DEL MARESME sense el previ consentiment del seu pare/mare  i/o tutors legals.En cas de detectar usuaris o usuàries menors de 14 anys, el CONSELL COMARCAL DEL MARESME es reserva el dret a sol·licitar una còpia del DNI o document d’dentitat equivalent i, si s’escau, l’autorització del pare/mare o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.Mesures de SeguretatEl CONSELL COMARCAL DEL MARESME té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.Xarxes SocialsEl CONSELL COMARCAL DEL MARESME disposa de perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram  amb la finalitat de publicar i difondre  els serveis que presta i/o actes que organitza. També utilitza aquests canals per difondre   les informacions que es publiquen en aquesta pàgina web, interactuar amb els usuaris i usuàries i servir de canal d’atenció i interacció social.Podeu consultar la política de privacitat de les xarxes socials en els següents enllaços:Facebook: @ccmaresmeTwitter: @ccmaresmeInstagram: @consellcomarcaldelmaresme Versió per imprimir >