COMPTABILITAT INFORMATITZADA

Nom de l’entitat IDFO (Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/comptabilitat-informatitzada/3054 Sector/especialitat professional Administració Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix IDFO Mataró Adreça Plaça de les tereses 17, 4t Mataró Data d’inici 07-05-2020 Data de finalització 18-06-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dimarts i dijous de 17:55 a 21:00h Total d’hores 40 Hores Requisits d’accés

– Coneixements bàsics d’ofimàtica i nocions comptables.
– Es recomana realitzar primer el curs de Comptabilitat bàsica  https://www.idfo.com/curso/comptabilitat-basica/3041
– Curs per a treballadors/es en actiu amb places limitades per persones desocupades
– En el cas de persones en actiu es imprescindible que l’empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a catalunya.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d'aprofitament Termini d’inscripció del 10-02-2020 al 05-05-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

en el següent enllaç
https://www.idfo.com/curso/comptabilitat-informatitzada/3054

Documentació a lliurar

treballadors/es en actiu:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Treballadors/es en situació d’atur:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del soc)
– document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació Mitjançant els continguts d’aquest curs adquiriràs el coneixement de la metodologia que permet preparar i interpretar la informació comptable bàsica: El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Tot aquest coneixement es desenvoluparà a través d’una eina informàtica que et permeti dominar el procés comptable bàsic.