Convocatòria 2017 de la renovació d’ajuts de lloguer

 
La tramitació es pot fer a l’oficina comarcal d’habitatge fins el 28 de febrer de 2017. El nostre horari és de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00h i dimarts i dijous tarda de 16.30 a 18.00h


Els veïns i veïnes d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Sant Vicenç de Montalt i Pineda de Mar també poden fer la tramitació en el municipi. Podeu veure els horaris d’atenció de l’Oficina Comarcal en AQUEST ENLLAÇ

REQUISITS


Únicament poden presentar la sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer l’any 2017, les persones que es trobin en alguna d’aquestes situacions: • Persones que han estat beneficiàries de la prestació permanent l’any 2016, d’acord amb la convocatòria publicada amb la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril, regulada per l’Ordre 402/2009, de 5 d’agost.

 • Persones que han estat beneficiàries de la prestació per al pagament del lloguer l’any 2016, d’acord amb les convocatòries dels anys 2013, 2014, 2015 i 2016 publicades en les Resolucións TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014, d’11 d’abril, TES/667/2015, de 2 d’abril i GAH/940/2016, de 5 d’abril.


Els sol·licitants que l’any 2016 van rebre l’ajut MIFO (Ajut del Ministeri de Foment) NO poden demanar l’ajut en aquesta convocatòria.


Si no sabeu si podeu demanar la renovació de l’ajut al lloguer durant aquesta convocatòria, poseu-vos en contacte amb l’Oficina d’Habitatge per correu electrònic a habitatge@ccmaresme.cat o bé per telèfon al 93 741 16 19 


TERMINIS


El termini per acreditar el compliment dels requisits s’inicia el 23 de gener i finalitza el 28 de febrer de 2017.


DOCUMENTACIÓ:
Cal presentar la sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer.

Juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar la següent documentació: • Certificat o volant de convivència actualitzat.

 • Justificació dels ingressos: 1. Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l’exercici 2015 de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. Si alguns membres de la unitat de convivència no estan obligats a presentar la declaració de l’IRPF, s’han d’acreditar els ingressos amb la documentació següent:

 2. Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) i amb l’informe de vida laboral (http://www.seg-social.es), només els menors de 65 anys

 3. En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior, ho farà per mitjà d’una declaració responsable d’ingressos que caldrà que vagi acompanyada d’un informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d’aquestes prestacions. • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2017, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud


Si en la unitat de convivència s’ha produït algun canvi (nombre de membre, ingressos, habitatge, etc) s’haurà d’aportar la documentació següent: • Sentència i/o conveni regulador corresponent, en el cas de persones que s’han separat o divorciat des de la data en què se’ls va concedir la prestació.

 • Certificat acreditatiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del grau de discapacitat reconeguda, en cas d’una discapacitat sobrevinguda.

 •  Nou contracte de lloguer on consti el pagament de la fiança a l’Incasòl (en el contracte ha de constar la referència cadastral de l’habitatge)

 • Sol·licitud de transferència bancària en cas que s’hagi canviat el compte bancari.

 •  L’oficina d’habitatge podrà sol·licitar altra  documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l’expedient.