Convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis (entitats locals). Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Núm: 9/2022Data: 14 de març de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Rehabilitació habitatges
Assumpte: convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis (entitats locals). Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
BOE: 60, de 11/03/2022
Ordre: TMA/178/2022, de 28 de febrer
 
ORDRE – BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA


Organismes:
MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
WEB
Entitats beneficiàries:
(Vegeu art. 4 de l’Ordre- Requisits d’aplicació a l’entitat beneficiària)

les Entitats Locals: els municipis, amb independència del seu tamany i població, les Diputacions Provincials, els Cabildos i Consellers insulars que siguin titulars d’un immoble que compleixi les condicions exigides per aquesta convocatòria.
Sol·licitud: a través de la plataforma de la Seu Electrònica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana:
 
http://sede.mitma.gob.es//


Presentació sol·licituds:
(vegeu l’Art. 13 de l’Ordre)

Contacte:
 https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/formulario-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia
Termini presentació de sol·licituds:


per a les actuacions de la línia 1 fins el 25/04/2022 i
per a les actuacions de la línia 2 fins el 09/06/2022
Objecte: establir les bases reguladores, requisits i procediments per a la selecció i concessió en règim de concurrència competitiva, dels ajuts per a la rehabilitació d’edificis quina titularitat correspongui a les Entitats Locals i que estiguin o que s’hagin de destinar a un ús públic, per un import de sis-cents milions d’euros provinents del fons europeu assignat al MRR. (vegeu art. 1 de l’Ordre)

(Vegeu l’Article 5. Requisits d’aplicació als edificis)
(Vegeu l’ Article 6. Requisits d’aplicació a les actuacions)
 
Tipus d’actuacions que puguin ser objecte de finançament.
1. Seran actuacions elegibles amb caràcter principal les següents:
Actuacions tipus A.
Les intervencions encaminades a la millora de l’eficiència energètica dels edificis públics, amb coeficient de contribució climàtica del 100% (d’acord amb el que preveu l’annex VI del Reglament (UE) n.º 2021/241).
Quedaran expressament excloses d’aquest grup aquelles actuacions que suposin la substitució, ús o instal·lació d’equips tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil.
Actuacions tipus B.
Les intervencions destinades a millorar la sostenibilitat ambiental en matèria d’ aigua, ús de materials, gestió de residus, adaptació al canvi climàtic i protecció de la biodiversitat, amb coeficient de contribució climàtica del 40 %.
Actuacions tipus C.
Les intervencions orientades a millorar l’accessibilitat. Aquelles que eliminen barreres i millorin l’accessibilitat física, cognitiva i sensorial.
Actuacions tipus D.
Les intervencions destinades a millorar l’ habitabilitat.
Actuacions tipus E.
Les intervencions encaminades a la millora en la conservació dels edificis.
 
2. Amb caràcter complementari a les actuacions del punt anterior, seran també actuacions elegibles les següents:
Actuacions tipus A bis. Redacció de projectes i altres treballs necessaris per a la realització de les obres incloses en el grup A. Coeficient de contribució climàtica del 100 % (d’ acord amb el que preveu l’annex VI del Reglament (UE) n.º 2021/241).
Actuacions tipus B bis, C bis, D bis, i E bis. Redacció de projectes i altres treballs necessaris per a la realització de les actuacions incloses, segons correspongui, en els grups B, C, D y E.
 
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15