Inici Documents Fulls SIM 2021

Subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l’any 2021 (ref. BDNS 556518).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 18/2021Data: 16 d’abril de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l’any 2021 (ref. BDNS 556518).
DOGC : 8386- 14/04/2021
Resolució:
CLT/1005/2021, de 7 d’abril
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.

b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.

c) Les persones físiques, les fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

En queden exclosos els museus que siguin de titularitat de l’Administració de la Generalitat o de les entitats o ens que s’hi adscriuen o en depenen o que siguin finançats majoritàriament per aquests.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.
(vegeu la base general 8 i base específica 6)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 15 d’abril al 3 de maig de 2021
Objecte: donar suport als museus de Catalunya per dur a terme programes estratègics i projectes específics.
Es poden atorgar subvencions en les set modalitats següents:
a) Programa de planificació estratègica i de millora de la gestió dels museus.
b) Programa de cooperació i d’internacionalització per a actuacions de coproducció i de col·laboració amb museus de fora de Catalunya.
c) Programa de recerca amb la col·laboració de les universitats o dels grups de recerca universitaris consolidats per a recerques vinculades amb l’acció temàtica o territorial del museu i que incorporen una metodologia de recerca ben definida. No són objecte de subvenció els projectes de recerca associats directament a la documentació dels béns culturals que el museu conserva ni a la producció d’exposicions.
d) Projectes i actuacions per millorar l’accessibilitat a persones amb discapacitat, així com altres activitats adreçades a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social.
e) Projectes educatius innovadors, que replantegin la relació entre el museu i la comunitat educativa, i que fomentin l’ús de les tecnologies digitals.
f) Programa de formació per donar suport al desenvolupament professional del personal dels museus.
g) Programa de suport territorial d’un museu inscrit al Registre de Museus de Catalunya amb l’objectiu de donar recolzament i servei estable a un nombre determinat d’equipaments museístics i patrimonials no inscrits (museus petits, cases museu, centres d’interpretació, jaciments i monuments museïtzats, espais expositius i altres infraestructures de tipus museístic) del seu àmbit supramunicipal.
És subvencionable l’elaboració del programa de suport territorial a partir de l’anàlisi de les necessitats patrimonials i socials, o, en el cas que se’n disposi d’un, l’execució de les actuacions que consten al programa esmentat.

Vegeu les despeses subvencionables a l’apartat 5 de les bases específiques

Quantia de la subvenció:

a) Per a les modalitats a), b), c), d), e) i f) de la base 1.2, d’un mínim de 2.500,00 euros i un màxim de 20.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 90% del cost total de l’activitat subvencionada. El pressupost total no pot ser superior a 30.000,00 euros.

b) Per a la modalitat g) de la base 1.2, d’un mínim de 5.000,00 euros i un màxim de 40.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 90% del cost total de l’activitat subvencionada. El pressupost total no pot ser superior a50.000,00 euros.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l’any 2021 (ref. BDNS 555505)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 17/2021Data: 8 d’abril de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l’any 2021 (ref. BDNS 555505)
DOGC : 8381- 07/04/2021
Resolució:
CLT/913/2021, de 26 de març
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUESModificació
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu modificació BE apartat 1.2)
els municipis de menys de 30.000 habitants i les comarques
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 8 al 26 d’abril de 2021
Objecte: promoure la defensa i conservació del patrimoni arqueològic i paleontològic català mitjançant subvencions a municipis i comarques per a inversions que constin en un programa anual d’inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic en el seu àmbit territorial.

Despeses subvencionables (vegeu modificació BE apartat 5)

• Es considera despesa subvencionable la que està directament relacionada amb les actuacions que cal fer als jaciments que descriu la base 3.1.c) per a la gestió del patrimoni arqueològic o paleontològic.
• Són subvencionables les despeses relatives a intervencions arqueològiques o paleontològiques realitzades en aquests jaciments, sempre que es tracti d’intervencions preventives, d’acord amb l’article 14 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i sempre que es facin l’any natural de concessió de la subvenció.
• Són subvencionables les despeses corresponents a obres per a la visitabilitat dels jaciments i el manteniment d’instal·lacions vinculades al programa anual d’inversions en la gestió del patrimoni arqueològic o paleontològic, incloent-hi les accions conduents a millorar la seguretat i l’accessibilitat, així com les anàlogues a aquestes, sempre que es facin en el jaciment i en el seu espai immediat.
• En queden excloses les despeses relatives a moviments de terres i a intervencions arqueològiques o paleontològiques integrades en un projecte de recerca o que siguin d’urgència, d’acord amb els articles 6 i 19 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, respectivament.
• En queden excloses les despeses derivades d’actuacions no vinculades directament als jaciments i els seus entorns immediats.
• No s’aplica la base general 6.5 referent a les despeses generals o indirectes i, per tant, no són subvencionables.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a l’elaboració de plans directors, d’ús i manteniment o especials de protecció de monuments o conjunts històrics, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 552677).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 16/2021Data: 24 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a l’elaboració de plans directors, d’ús i manteniment o especials de protecció de monuments o conjunts històrics, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 552677).
DOGC : 8366- 16/03/2021
Resolució:
CLT/705/2021, de 8 de març
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu la Base específica 2)
Modalitats a) b) i c) de la base 1.2 els ajuntaments
Modalitats a) i b) de la base 1.2 els consells comarcals de Catalunya, així com els arquebisbats i bisbats catalans i les cooperatives agràries de Catalunya.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.
En el moment de presentar la sol·licitud, a més de la documentació que preveu la base general 8.1, apartats a) i b), segons els models facilitats, cal aportar la documentació següent:
a) Documentació fotogràfica actual que identifiqui el monument o conjunt històric objecte del pla per al qual se sol·licita l’ajut.
b) En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2 (plans directors i plans d’ús i manteniment), declaració responsable, que consta en el formulari normalitzat de sol·licitud, que indiqui el títol que el sol·licitant té sobre l’immoble (propietat, arrendament, usdefruit o un altre títol) i, si escau, que té autorització de la propietat per gestionar el monument.


Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 17/03/2021 al 13/04/2021
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és promoure la conservació del patrimoni arquitectònic català mitjançant subvencions destinades a impulsar l’elaboració o revisió de plans directors, d’ús i manteniment o especials de protecció de monuments i conjunts històrics, durant un període biennal.

1.2 Es poden atorgar subvencions en les tres modalitats següents:
a) Elaboració de plans directors de béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de monuments històrics.

S’entén per pla director el document que articula els espais, els usos i les actuacions que cal realitzar en un bé immoble amb la voluntat de programar i establir els criteris d’intervenció de les diferents etapes i futures actuacions. Aquestes etapes s’han d’ordenar cronològicament i s’han de quantificar econòmicament, en la mesura del possible, per constituir una eina útil de treball.

b) Elaboració de plans d’ús i manteniment de béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de monuments històrics.

S’entén per pla d’ús i manteniment el document que té per funció recollir les necessitats específiques que garanteixin la conservació del monument. Aquest document ha de contenir tota la informació coneguda del monument i dels agents que han intervingut en les diferents actuacions de restauració o manteniment, i ha d’establir i programar els treballs de manteniment que cal fer periòdicament, així com els possibles nous usos, d’acord amb les característiques de l’edifici i la legislació vigent que se li apliqui.

c) Elaboració dels instruments urbanístics de protecció a què fa referència l’article 33.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, referits a béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de conjunts històrics i els seus entorns respectius (plans especials de protecció).

S’entén per instrument urbanístic o pla especial de protecció l’instrument de planejament derivat que han d’elaborar els ajuntaments respecte als béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de Conjunt Històric i els seus entorns de protecció respectius, per mandat de l’article 33.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

Despeses subvencionables
5.1 Són subvencionables les despeses pels treballs tècnics de realització del pla i pels treballs necessaris per extreure dades i estudis previs per a un millor coneixement de l’immoble i el seu entorn, sempre que es facin durant el bienni que preveu la convocatòria. Aquestes despeses poden ser:
a) Despeses de personal: només són subvencionables les relatives al personal contractat per a serveis determinats amb la finalitat de dur a terme el projecte subvencionat.
b) Despeses de contractació d’una empresa o d’un professional extern per a la implementació del projecte.
5.2 S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d’acord amb la base general 6.3.
5.3 En queden excloses les despeses generals o indirectes.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris per a l’any 2021 (ref. BDNS 552863).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 15/2021Data: 24 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris per a l’any 2021 (ref. BDNS 552863).
DOGC : 8366- 16/03/2021
Resolució:
CLT/704/2021, de 10 de març
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu la Base específica 2)
a) els ens locals o les entitats que en depenen; …
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.
(més documentació – vegeu la Base general 8 i 12.5)


Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 17/03/2021 al 29/10/2021
Objecte: La finalitat d’aquesta línia de subvencions és afavorir el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris d’obres que tinguin versió, ja sigui l’original o traduïda, en llengua catalana o occitana mitjançant la seva presència en les trobades dels clubs de lectura dins els territoris del domini lingüístic.
S’entén per club de lectura el grup de persones que es reuneixen regularment per compartir i comentar la lectura d’una obra determinada.

Requisits, condicions i incompatibilitats (vegeu la Base específica 2)
Per poder optar a aquestes subvencions s’han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) Els sol·licitants han de tenir una programació regular de clubs de lectura en el seu espai cultural (biblioteca, equipament cultural, establiment privat, etc.). En el cas d’empreses, han de tenir la programació esmentada en una llibreria.
b) La versió de l’obra que es comenti a la sessió del club de lectura ha de ser en llengua catalana o occitana, independentment que la versió original sigui en aquestes llengües o en unes altres.
c) Les sessions han de ser públiques i gratuïtes.
d) L’activitat s’ha de dur a terme durant l’any natural de concessió de la subvenció.

Despesa subvencionable
Se subvencionen les despeses corresponents al servei que presta la persona autora, traductora o il·lustradora per participar en una sessió del club de lectura.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 552458).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 14/2021Data: 16 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 552458).
DOGC: : 8365- 15/03/2021
Resolució:
CLT/684/2021, de 5 de març
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 2 punt 2)
… les corporacions locals o els ens que en depenen, les universitats
catalanes, les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya….
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 16/03/2021 al 12/04/2021
Objecte: Aquestes bases tenen com a objecte contribuir al finançament d’activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

El projecte d’activitats pot incloure actuacions d’acord amb la tipologia següent:
a) Les activitats d’identificació, captació, assessorament i coordinació d’iniciatives i projectes d’interès etnològic, tant en l’àmbit territorial català com en l’àmbit temàtic específic de l’entitat.
b) Les activitats que estimulen i potencien la recerca etnològica a Catalunya o dins l’àmbit temàtic específic de l’entitat.
c) Les activitats i projectes que fomentin el treball en xarxa comú.
d) Les activitats de difusió del patrimoni etnològic….

Despeses subvencionables (vegeu la base específica 2 punt 5)
…. Per a la resta de beneficiaris, només es considera subvencionable fins a un 10% del cost total del projecte, d’acord amb la base general 6.5.
S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d’acord amb la base general 6.3.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l’any 2021 (ref. BDNS 552456).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 13/2021Data: 16 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l’any 2021 (ref. BDNS 552456).
DOGC: : 8365- 15/03/2021
Resolució:
CLT/686/2021, de 5 de març
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 4 punt 2)
… les corporacions locals o ens que en depenen, les fundacions, les
Associacions…
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base específica 4 punt 6)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 16/03/2021 al 12/04/2021
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
a) La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.
b) La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Despeses subvencionables (vegeu de la Base específica 4 punt 5)
a) Pel que fa a la producció d’espectacles
L’obra (guió, adaptació, etc.).
La música (composició, arranjament, enregistrament de banda sonora, etc.).
La direcció.
La coreografia.
L’escenografia.
El disseny tècnic (llum, so, gràfic).
La compra, la confecció o el lloguer de vestuari directament relacionat amb l’espectacle objecte de subvenció.
La producció de material sonor i audiovisual, sempre que sigui necessari per al procés creatiu de l’espectacle.
b) Pel que fa a la producció d’exposicions
El comissariat.
El projecte de l’exposició.
L’elaboració dels textos de l’exposició.
El disseny i la construcció dels elements expositius.
La producció i digitalització de materials sonors i audiovisuals que formin part de l’exposició.
La realització del catàleg.
Les activitats complementàries a l’activitat principal com tallers, xerrades, conferències, etc., que tinguin per objecte la dinamització de l’exposició, incloses les de difusió i la comunicació.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions de reutilització d’aigua regenerada (ref. BDNS 552136)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 12/2021Data: 11 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions de reutilització d’aigua regenerada (ref. BDNS 552136)
DOGC: : 8362- 11/03/2021
Resolució:
TES/642/2021, de 4 de març
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base reguladora 5)
• Per a l’execució de les actuacions previstes als apartats 2.1.a), 2.1.d) i 2.1.e) de la base 2: els ens locals i les agrupacions d’ens locals de Catalunya.
• Per a l’execució de les actuacions previstes als apartats 2.1.b) i 2.1.c) de la base 2 els ens locals o agrupacions d’ens locals de Catalunya que siguin ens gestors de sistemes públics de sanejament.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
dins del Catàleg de Tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua, al servei:
REU001 – Subvenció per actuacions de reutilització d’aigua regenerada.
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT

Informació:
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Carrer Provença, 260
08008 Barcelona


Tel. 93 567 28 00
Correu-e: http://aca.gencat.cat

Període presentació de sol·licituds:


Període del 12 de març a l’11 de maig de 2021.
Objecte:Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades pels ens locals, o per les agrupacions d’ens locals, derivades de l’execució d’actuacions de reutilització d’aigua regenerada procedent d’un sistema públic de sanejament amb l’objectiu de millorar la disponibilitat o garantia hidrològica o afavorir l’assoliment dels objectius ambientals establerts a la planificació hidrològica.

Objecte de les subvencions (vegeu la base reguladora 2)
2.1 Poden ser objecte de subvenció aquelles actuacions adreçades a assolir els objectius que es descriuen a la base 1 i que consisteixen en:
a) L’execució o ampliació de xarxes de distribució en sistemes de reutilització existents, inclosa la redacció de projectes. Els projectes han de contenir, com a mínim, el que preveu l’annex 1 d’aquestes bases.
b) L’execució de millores o ampliacions dels tractaments de regeneració en sistemes de reutilització existents, inclosa la redacció de projectes. Els projectes han de contenir, com a mínim, el que preveu l’annex 1 d’aquestes bases.
c) La redacció de plans directors per a la reutilització d’aigua regenerada, amb el contingut mínim descrit a l’annex 1 d’aquestes bases.
d) La realització de proves pilot, amb el contingut mínim descrit a l’annex 1 d’aquestes bases, o de campanyes de demostració de reutilització d’aigua regenerada.
e) La redacció d’estudis per fomentar l’ús d’aigua regenerada

2.2. Als efectes d’aquesta convocatòria, es considera com a sistema de reutilització d’aigua regenerada el conjunt d’instal·lacions destinades al subministrament d’aigua regenerada, format per l’estació de regeneració d’aigua (ERA), el dipòsit de regulació i el conjunt de canonades i elements auxiliars que permeten el transport des de l’ERA fins al punt de lliurament a l’usuari o d’incorporació al medi receptor.

2.3. No són objecte de subvenció:
a) Les inversions corresponents a actuacions destinades a usos privatius pels quals no es prevegi una substitució d’un recurs prèviament concedit o d’un ús d’aigua potable. En cas que les actuacions presentades incorporin parcialment aquests tipus d’usos privatius, es descomptarà la part alíquota de la inversió elegible.
b) Les inversions destinades a construir noves plantes de tractament d’aigua regenerada.
c) L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les inversions sol·licitades.
d) El cost d’adquisició dels terrenys necessaris per a l’execució de l’actuació proposada.

2.4 L’objecte de subvenció pot ser objecte de contractació total o parcial amb terceres persones respectant el que preveuen els apartats 3, 4, 6 i 7 de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

(Vegeu els tres Annexos de les bases reguladores)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l’any 2021 (ref. BDNS 550308).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 11/2021Data: 8 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l’any 2021 (ref. BDNS 550308).
DOGC: : 8356- 04/03/2021
Resolució:
CLT/497/2021, de 16 de febrer
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 2 punt 2)
els ens locals o els ens que en depenen, les fundacions i altres
entitats privades sense finalitat de lucre.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base específica 2 punt 6)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 05/03/2021 al 22/03/2021
Objecte:L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans.

Es poden subvencionar tres tipus de projectes:
a) Inventari, catalogació i digitalització dels béns culturals que integren els museus catalans.
b) Normalització de terminologia, unificació i estructuració del vocabulari tècnic utilitzat en la descripció dels béns culturals que integren els museus catalans.
c) Projectes de documentació dels fons fotogràfics dels museus catalans.

Despeses subvencionables:
Respecte a les despeses de personal, només són subvencionables les relatives al personal contractat per obra o servei determinat amb la finalitat de dur a terme el projecte subvencionat. També es poden subvencionar les despeses de contractació d’una empresa o d’un professional extern per a la implementació del projecte.
No són subvencionables les despeses que es refereixin a inversions.
S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d’acord amb la base general 6.3.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional per a l’any 2021 (ref. BDNS 550306).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 10/2021Data: 8 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional per a l’any 2021 (ref. BDNS 550304)
DOGC: : 8356- 04/03/2021
Resolució:
CLT/498/2021, de 16 de febrer
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 7 el punt 2)
… Les corporacions locals i ens que en depenen únicament poden optar a la modalitat a) de la base 1.1 (activitats formatives).
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base específica 7)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 05/03/2021 al 22/03/2021
Objecte: a) Activitats formatives vinculades al coneixement o l’aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s’inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i associacions que preveu la base 2.

Despeses subvencionables
En el cas de la modalitat a) de la base 1.1, es consideren despeses subvencionables els costos de professorat, de material docent i de difusió, així com el lloguer dels equips (inclosos els instruments musicals) necessaris per fer l’activitat formativa.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional per a l’any 2021 (ref. BDNS 550304)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 09/2021Data: 8 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional per a l’any 2021 (ref. BDNS 550304)
DOGC: : 8356- 04/03/2021
Resolució:
CLT/499/2021, de 16 de febrer
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu la Base específica 6)
Les corporacions locals o els ens que en depenen, les fundacions i les associacions.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base específica 6)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 05/03/2021 al 22/03/2021
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és contribuir al finançament de l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana i aranesa. Als efectes d’aquesta línia de subvencions, es consideren festivals de cultura popular i tradicional el conjunt d’activitats artístiques o culturals no professionals organitzades en una mateixa població o àmbit geogràfic i durant un període de temps determinat, relacionades amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural…

Queden exclosos d’aquesta línia de subvencions:
a) Les activitats artístiques que formin part de les programacions estables professionals municipals i les programacions en equipaments d’arts escèniques que tinguin el suport econòmic del Departament de Cultura a través d’un contracte programa o d’un conveni.
b) Els àpats populars, excepte els que siguin a favor dels membres de grups o entitats que participen en els festivals o trobades fent espectacles o actuacions de cultura popular i tradicional sense cobrar caixet per la seva participació.
c) Les activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.
d) L’adquisició de béns mobles que suposin un increment del patrimoni de l’entitat.
e) Els projectes que no utilitzin el català o l’aranès en la difusió de les seves activitats.
f) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.

Despeses subvencionables:
… Les corporacions locals o ens que en depenen poden imputar costos generals o indirectes amb el límit del 10% que estableix la base general 6.5.
S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d’acord amb la base general 6.3.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15