Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationUE (ref. BDNS 640928).

Núm: 64/2022Data: 19 d’agost de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat – medi ambient – Next Generation
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationUE (ref. BDNS 640928).
DOGC: 8721, de 01/08/2022
Resolució: ACC/2416/2022, de 25 de juliol,
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES – Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre  
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
 
INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA
WEB


Beneficiaris: (vegeu apartat 3 de la convocatòria i la base reguladora 16)

Dins del programa d’incentius 1, són destinataris últims dels ajuts els subjectes següents, sempre que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:
a) Persones físiques.
b) Persones jurídiques.
c) Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualsevol administració pública a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
d) Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures dels tres punts anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

Del programa d’incentius 2, són destinataris últims de les ajudes els subjectes següents, sempre que no realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:
a) Les entitats locals territorials que preveu l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o qualsevol altra entitat local o supralocal, diferent de les anteriors, legalment constituïda i dotada de personalitat jurídica pròpia.
b) Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
c) Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures del punt anterior, amb o sense personalitat jurídica.
Sol·licituds per a les administracions locals: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
(Altres: vegeu apartat 9 de la convocatòria)

 
Presentació sol·licituds:
amb documentació (vegeu l’apartat 9 de la convocatòria)

Informació:
Divisió de Gestió Energètica (ICAEN)
Carrer del Foc, 57
08038  Barcelona
 
Telèfon 93 857 40 00
Termini presentació de sol·licituds:


A partir del 2 d’agost de 2022 i fins esgotar el pressupost, i en tot cas,
com a màxim fins el 31 de desembre de 2023
Objecte: Convocar les subvencions del programa d’incentius per a les actuacions d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques a Catalunya, vigents fins al 31 de desembre de 2023 segons l’article 4.1 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
Aquestes subvencions es regeixen per les bases reguladores que conté el Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre (BOE núm. 305, de 22 de desembre de 2021), i les especificitats que estableix aquesta Resolució.

Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables són les que estableix l’article 18 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, d’acord amb les condicions que especifica el mateix article i l’annex I del Reial decret esmentat, i s’han de realitzar en instal·lacions ubicades en Catalunya.

Les actuacions subvencionables del programa d’incentius 1 s’han de realitzar amb posterioritat a la data del registre de la sol·licitud de l’ajut, i les del
programa d’incentius 2, amb posterioritat a la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat del Reial decret 1124/2021, en ambdós casos, i sense perjudici del que estableix el segon paràgraf de l’article 18.3 del Reial decret esmentat.
 
Article 18 del Reial Decret 1124/2021, de 21 de desembre:
 
Seran actuacions subvencionables es relacionades a continuació, que hauran de complir el requisits que s’estableixen en l’annex I, i es corresponen, respectivament, amb els programes d’incentius que s’aproven en el Reial Decret, següents:
 
a)     Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, incloent-hi el sector residencial.
 
b)    Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15