Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 575651).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 38/2021Data: 22 de juliol de 2021Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 575651).
DOGC: 8463, de 22/07/2021
Resolució: EMT/2271/2021, de 29 de juny

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORESModificació
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: :
Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que compleixin algun dels requisits següents:

a) Les entitats locals que representen municipis de més de 20.000 habitants.
b) Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d’acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques i amb competències en desenvolupament local i promoció de l’ocupació que abastin un territori de més de 10.000 habitants.
c) Excepcionalment podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb les anteriors quan per raons d’estructura socioeconòmica diferenciada es justifiqui de manera suficient, abastin un territori de més de 10.000 habitants i l’àmbit d’intervenció de les accions sol·licitades sigui supralocal.

Estan excloses les entitats locals, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, destinataris/àries de les accions ocupacionals i de desenvolupament local cofinançats/ades en el marc del Projecte Treball a les 7 comarques.
Sol·licitud: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.

EACAT
Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica
Presentació sol·licituds:
Informació:

SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA

Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: programes.pdl.soc@gencat.cat

Període presentació de sol·licituds:


15 de setembre de 2021 (inclòs)
Objecte: oferir suport tècnic i financer als processos de planificació estratègica d’ampli abast territorial, que permeti a les diferents estructures de desenvolupament local de Catalunya l’elaboració de plans estratègics territorials, aportar assistència tècnica i financera per al disseny i implementació de plans d’acció i garantir a les entitats locals el suport en el lideratge per al desenvolupament socioeconòmic.

(vegeu base reguladora 9 – despeses subvencionables, i art. 2 de la modificació de les bases)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 575215).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 37/2021Data: 21 de juliol de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: convocatòria de subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 575215).
DOGC: 8462- 21/07/2021
Resolució:
CLT/2223/2021, de 12 de juliol
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
Entitats locals o els ens que en depenen
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 22 de juliol al 7 de setembre del 2021
Objecte: la concessió de subvencions per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a les biblioteques centrals comarcals i a la resta de biblioteques públiques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Despeses subvencionables
Es considera despesa subvencionable exclusivament l’adquisició de llibres i de diaris destinats al fons de la biblioteca.

No és una despesa subvencionable l’adquisició de la resta de tipologies documentals que formen part dels fons de les biblioteques, com ara revistes, CD, DVD i altres materials audiovisuals o programes informàtics.

No s’aplica la base general 6.5 referent a les despeses generals o indirectes i, per tant, aquestes no són subvencionables.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat per al període 2021-2022 (ref. BDNS 574117).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 36/2021Data: 19 de juliol de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat per al període 2021-2022 (ref. BDNS 574117).
DOGC: 8457- 14/07/2021
Resolució:
CLT/2180/2021, de 5 de juliol
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 2)
els ajuntaments de Catalunya, i
les entitats municipals descentralitzades.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT (vegeu apartat 5 de la convocatòria)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 15/07/2021 al 30/09/2021
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals a l’àmbit de l’ensenyament reglat durant el curs escolar.

Aquests programes han de vincular les polítiques educatives i culturals municipals amb l’objectiu de formar espectadors, educar en la sensibilitat artística i crear nous públics en les arts en viu i en les arts visuals, i afavorir el desenvolupament intel·lectual, emocional i personal dels alumnes.

Els programes poden incloure dos tipus de línies d’actuació:
a) Programacions professionals d’espectacles i concerts o d’exposicions i projectes d’arts visuals.
b) Projectes participatius que involucren els alumnes en un procés creatiu o pràctica artística de la mà dels mateixos professionals. Han de ser projectes que orienten la seva activitat a promoure i facilitar la participació en el desenvolupament dels processos de creació en entorns i contextos educatius en les seves diferents fases: recerca, investigació, creació, producció i exhibició, com a instruments d’expressió i de comunicació, de comprensió i reflexió de la realitat. Es poden utilitzar com a recurs d’innovació pedagògica per desenvolupar noves estratègies d’aprenentatge del currículum educatiu i de les competències bàsiques a través de les arts de manera interdisciplinària.

S’estableixen les dues modalitats de subvenció següents:
a) Programes d’arts escèniques i música en l’àmbit de l’ensenyament reglat, que poden incloure programacions professionals i projectes participatius.
b) Programes d’arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat, que poden incloure programacions professionals i projectes participatius.

Queden excloses d’aquestes bases les iniciatives que preveu la base específica 1.4

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 574118).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 35/2021Data: 19 de juliol de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 574118).
DOGC: 8457- 14/07/2021
Resolució:
CLT/2181/2021, de 5 de juliol
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 2)
a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.
c) Les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense ànim de lucre que tinguin domicili a Catalunya.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base específica 2 punt 6)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 15/07/2021 al 14/09/2021
Objecte:donar suport als museus de Catalunya per portar a terme l’activitat museística, d’acord amb la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

S’entén per activitat museística la pròpia per a l’acompliment de les funcions del museu; és a dir, la reunió, protecció, conservació, estudi i exhibició de béns culturals; la difusió del coneixement per a la recerca i l’ensenyament, i la constitució del museu com a espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans.

En cap cas es pot subvencionar l’execució d’obres. L’adquisició d’equipament o de material inventariable és subvencionable en cas de projectes per a la promoció de l’accessibilitat universal, seguretat, sostenibilitat ambiental i conservació preventiva.

Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les despeses de reunió, protecció, conservació, seguretat, sostenibilitat ambiental, estudi i exhibició de béns culturals; despeses de difusió del coneixement per a la recerca i l’ensenyament; despeses de constitució del museu com a espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans, i despeses d’adequació de l’exposició per promoure l’accessibilitat universal.

En el cas d’associacions, no s’accepten les despeses que facturin a l’entitat els membres del seu òrgan de govern.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – Agents d’ocupació i desenvolupament local – AODL)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 34/2021Data: 9 de juliol de 2021Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – Agents d’ocupació i desenvolupament local – AODL)
DOGC: 8451, de 06/07/2021
Resolució: EMT/2050/2021, de 29 de juny

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORESModificació
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu la base reguladora 3)

Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o que hi estan vinculades.
Sol·licitud: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.

EACAT
SOC-Nous AODL-2021
Presentació sol·licituds:
Informació:

SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA

Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: programes.pdl.soc@gencat.cat

Període presentació de sol·licituds:


15 de setembre de 2021 (inclòs)
Objecte: obrir la convocatòria corresponent a l’any 2021 per presentar sol·licituds per a la concessió de subvencions per a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local, que estableix l’apartat 2.1.a) de l’annex 4 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local (DOGC núm. 7673, de 27 de juliol), modificada per l’Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre (DOGC núm. 8233, de 25 de setembre).

Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – AODL)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades a les PRÒRROGUES dels agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC-Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local-AODL)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 33/2021Data: 9 de juliol de 2021Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC-Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local-AODL)
DOGC: 8451, de 06/07/2021
Resolució: EMT/2053/2021, de 29 de juny

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORESModificació
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu la base reguladora 3)

Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o que hi estan vinculades.
Sol·licitud: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.

EACAT
SOC-Pròrrogues AODL-2021
Presentació sol·licituds:
Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: programes.pdl.soc@gencat.cat

Període presentació de sol·licituds:


15 de setembre de 2021 (inclòs)
Objecte: obrir la convocatòria corresponent a l’any 2021 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions per a les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament local, establertes a l’apartat 2.1b) de l’annex 4 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de Suport al Desenvolupament Local. (DOGC núm. 7673, de 27 de juliol), modificada per l’Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre (DOGC núm. 8233 de 25 de setembre).

Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – AODL)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la diputació de Barcelona durant l’any 2021.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 32/2021Data: 21 de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: Cultura
Assumpte: Subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la diputació de Barcelona durant l’any 2021.
BOPB : 16/06/2021
Codi de la convocatòria: 202120215120012633


CONVOCATÒRIA- BASES ESPECÍFIQUES
ORDENANÇA GRAL. DE SUBVENCIONS
Organismes:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Àrea de Cultura
Gerència de Serveis de Cultura
Oficina de Difusió Artística
WEB
Entitats beneficiàries: : (vegeu la base específica 5)
Ens locals …
Sol·licitud: a través del Portal de Tramitació Electrònica de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens

Presentació sol·licituds:
(Vegeu la base específica 6)

Informació:
Gerència de Serveis de Cultura
Oficina de Difusió Artística
C/ Comte d’Urgell, 187
Edifici del Rellotge – 1a planta
08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 978
Correu-e: oda@diba.cat

Període presentació de sol·licituds:


30 de juny de 2021
Objecte: L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, destinades a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l’any 2021.
Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell territorial i nacional, ofereix un conjunt de manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o àmbit concret i té una direcció artística professional.

Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència:

Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits:

a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €.
b) Que es desenvolupin exclusivament a municipis de la demarcació de Barcelona excepte Barcelona ciutat.
c) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys.
d) Que realitzin un mínim de 30 propostes artístiques.
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics.
f) Que incorporin activitats adreçades a professionals del sector.

Els festivals que complexin amb els següents requisits:
a) Tenir un pressupost igual o superior a 100.000 €.
b) Que es desenvolupin majoritàriament a municipis de la demarcació de Barcelona
excepte Barcelona ciutat.
c) Que tinguin una trajectòria consolidada de com a mínim 5 anys.
d) Que realitzin un mínim de 10 propostes artístiques.
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics.
f) Només se subvencionarà el festival que obtingui més puntuació de cadascun dels gèneres o àmbits següents: arts de carrer, pallassos, poesia, creació contemporània, teatre infantil, música popular i tradicional, pop rock català, música infantil, músiques d’autor, jazz, arts de la imatge, cinema de temàtica monogràfica, cinema fantàstic, curtmetratges i fotografia analògica.

Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la possibilitat de finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència inicialment previstos a la demarcació de Barcelona (excepte Barcelona ciutat), que no es puguin realitzar, total o parcialment, o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no realització dels esdeveniments, o de la realització dels esdeveniments en format virtual, hagi estat el
compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19.

(Vegeu Despeses subvencionables – Base específica 17)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 568789). 2021.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 31/2021Data: 14 de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 568789). 2021.
DOGC: : 8433, de 14/06/2021
Resolució:
EMT/1800/2021, de 2 de juny

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES Modificació
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: (vegeu la base reguladora 3)
Ajuntaments que tinguin aprovats projectes d’intervenció integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya…
Així com els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades a aquells, amb competències en matèria de desenvolupament local i/o promoció de l’ocupació…
Vegeu la base reguladora 4 de Requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària.
Sol·licitud: per mitjans electrònics a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes.
EACAT

Dins el tràmit: el tràmit “Projecte Treball als barris”
Presentació sol·licituds: (vegeu l’article 9 de la convocatòria i la base reguladora 10 i 11)

Informació:

DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA

Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Informació: barris.soc@gencat.cat

Període presentació de sol·licituds:


30/06/2021 inclòs
Objecte: regular el procediment de concessió de les subvencions del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

Aquest programa té per objectiu que les entitats beneficiàries puguin coordinar i executar actuacions de caràcter integrat que al mateix temps combinin accions ocupacionals i de desenvolupament local en el marc d’un pla d’execució anual, que els permetin d’intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada barri, per tal de contribuir al seu equilibri social i territorial.

(Vegeu despeses subvencionables a la base reguladora 9)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2019 i 2020 o a realitzar durant l’any 2021 (ref. BDNS 568281).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 30/2021Data: 11de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2019 i 2020 o a realitzar durant l’any 2021 (ref. BDNS 568281).
DOGC: : 8430- 10/06/2021
Resolució:
ACC/1785/2021, d’1 de juny

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Modificació (justificació)
Organismes:
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
WEB
Entitats beneficiàries:
Ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 7 i 8)

Informació:


SECRETARIA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT


DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC
Carrer de Provença, 204-208
08036 Barcelona


Tel. 93 444 50 00

Període presentació de sol·licituds:


10 de juliol de 2021.
Objecte:Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de la realització d’actuacions de millora de la il·luminació exterior existent amb la finalitat de reduir la contaminació lumínica.

Són objecte de subvenció les actuacions de millora de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que s’inclouen en els casos A), B) o C) previstos a la base 2.1 de l’Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol.

Actuacions subvencionables (vegeu la base reguladora 2)

Les actuacions de millora de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que, d’acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, es realitzin en:

Cas A)
– Íntegrament, en punts de referència i les seves àrees d’influència (quan estiguin classificades com a zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1).
– Íntegrament, en municipis amb àrees declarades Espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l’inventari de la direcció general competent en matèria de contaminació lumínica, i quan tot el terme municipal estigui classificat com a zona de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1).
Cas B)
– Íntegrament, en zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1), no incloses en el cas A).
Cas C)
– Íntegrament, en àrees d’influència d’un punt de referència (quan no estiguin classificades com a zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1).
– En municipis amb àrees declarades espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la ontaminació lumínica aprovat, inclòs en l’inventari de la direcció general competent en matèria de contaminació lumínica i amb actuació de millora realitzada, íntegrament, en zona de protecció alta envers la contaminació lumínica (E2).
Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions a festivals de música d’alt interès cultural (ref. BDNS 567714).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 29/2021Data: 9 de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions a festivals de música d’alt interès cultural (ref. BDNS 567714).
DOGC : 8429- 09/06/2021
Resolució:
CLT/1749/2021, d’1 de juny
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
WEB

Entitats beneficiàries: (vegeu la base específica 2)

c) Ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o d’actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 6)


Informació:
INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS
Passatge de la Banca, 1,
08002 Barcelona
Tel. 933 162 700
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 10 al 29 de juny de 2021
Objecte: L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a festivals de música de caràcter professional d’alt interès cultural.
Només se subvenciona un festival de cadascuna de les especialitats següents:
a) música clàssica;
b) música clàssica catalana;
c) música antiga;
d) música clàssica contemporània;
e) lied i música de cambra;
f) lírica, música clàssica i dansa;
g) pop-rock;
h) cançó d’autor;
i) música d’arrel tradicional, i
j) música de jazz.

Despeses subvencionables
Són subvencionables les despeses que preveu la base general 5. Entre les despeses subvencionables s’inclouen les comissions financeres per venda d’entrades. També es poden imputar despeses indirectes o generals a l’activitat objecte de l’ajut en un percentatge màxim del 40% del pressupost subvencionable. Aquestes despeses s’han d’acreditar a través de la presentació dels justificants de despesa.

En el cas que el sol·licitant sigui un ajuntament o un ens que en depengui, pot concertar amb terceres persones l’execució de l’activitat objecte de l’ajut fins a un 100% del seu import.

Justificació
Les persones beneficiàries han de presentar, abans del 15 de desembre de l’any de concessió de la subvenció, la documentació següent:
1) En el cas d’administracions públiques o entitats públiques subjectes a Intervenció, compte justificatiu amb
aportació de certificat de la Intervenció amb el contingut que estableix la base general 16.4. En la resta dels casos, compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor amb el contingut que estableix la base general 16.3.
2) Programes de mà o cartells, i qualsevol altre material promocional, publicitari o informatiu emprat en la campanya de difusió.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15