Convocatòria de subvencions per a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals per al període 2022-2024 (ref. BDNS 647355).

Núm: 66/2022Data: 27 de setembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals per al període 2022-2024 (ref. BDNS 647355).
DOGC : 8751- 13/09/2022
Resolució: CLT/2704/2022, de 6 de setembre
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES
 
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
WEB
 
Beneficiaris:
Ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms municipals, les entitats públiques empresarials municipals, les societats mercantils participades majoritàriament per ens municipals i altres entitats participades majoritàriament o adscrites a un ens municipal.
Sol·licituds per a les administracions locals: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8 i BE 6)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6, 08001 Barcelona
 Tel.: 933 16 28 47
Correu-e: osic@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:29 de setembre de 2022 (fins a les 14:00hores)
Objecte: regular la concessió de subvencions per al finançament de les programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries dels equipaments escènics i musicals locals multifuncionals, d’acord amb el Decret 9/2017, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, durant un període triennal.
(Vegeu tota la base específica 1)
 
Als efectes d’aquestes bases, les programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries dels equipaments escènics i musicals inclouen:

a. La programació estable d’arts escèniques i música professional, amb l’objectiu d’oferir una programació continuada municipal d’arts en viu amb una diversitat de gèneres i llenguatges artístics, i una programació adreçada a diferents segments de públics.
S’inclou la programació d’espectacles i concerts per al públic en general, els de la programació familiar i la dels cicles i festivals.

b. Els programes de dinamització i acció comunitària que complementen la programació amb l’objectiu de potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a través de programes educatius, socials i d’apropament de les arts en viu a la comunitat.
La dinamització comunitària abasta les accions planificades i executades amb la voluntat d’apropar les arts en viu a la comunitat mitjançant el desenvolupament de l’activitat artística municipal. S’hi inclouen fonamentalment els programes educatius, i els programes i les activitats comunitàries amb valor social relacionats amb les arts en viu. Queden exclosos els projectes participatius amb escolars en horari lectiu.
 
c. La comunicació, promoció i fidelització de públics, amb l’execució d’accions planificades i estratègies que cerquin la dinamització de públics, tot vetllant per la seva diversitat.
Les estratègies de comunicació, promoció i fidelització inclouen les accions projectades i executades, per tal de difondre l’activitat artística de l’equipament, així com per aprofundir en el coneixement dels seus públics (qualitativa i quantitativament).

d. La cooperació territorial, entesa com les accions planificades i executades, per tal d’oferir assistència i serveis a altres equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
 
e. L’accessibilitat, entesa com les accions projectades i executades per tal d’establir les condicions necessàries perquè els serveis i els processos d’exhibició, accés i comunicació dels equipaments garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn, d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
 
f. El disseny d’estratègies, l’establiment de plans i l’execució d’accions per al desenvolupament i l’aplicació de les polítiques d’igualtat de dones i homes en l’àmbit de les arts escèniques i musicals.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15