Convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i les agrupacions d’ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 659258).

Núm: 74/2022Data: 21de novembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: medi ambient- abastament
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i les agrupacions d’ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 659258).
DOGC : 8797- 21/11/2022
Resolució: ACC/3632/2022, d’11 de novembre

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Beneficiaris: vegeu la base reguladora 3
 
les entitats locals i les agrupacions d’ens locals de Catalunya que hagin realitzat despeses per a la prestació del servei d’abastament d’aigua a poblacions mitjançant el transport d’aigua amb vehicles cisterna o mitjançant l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents
Sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
dins del Catàleg de Tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua, al servei ACA-CIS009 – Subvencions transport d’aigua amb vehicles cisterna o execució d’obres d’urgència 2/2022
Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu la base reguladora 4 i article 5 de la convocatòria)

Informació:
AGÈNCIA CATALADA DE L’AIGUA
ÀREA D’ABASTAMENT D’AIGUA
Carrer de Provença, 204-208
08036 BARCELONA
 Tel. 93 567 28 00
Termini presentació de sol·licituds:31 de gener de 2023
Objecte: les despeses extraordinàries realitzades per les entitats locals per a la prestació del servei d’abastament d’aigua apta per al consum humà mitjançant el transport amb vehicles cisterna d’aigua potable per a la seva distribució, d’aigua crua per a la seva potabilització o d’aigua de substitució per a usos diferents del domèstic però abastits des de la xarxa de subministrament d’aigua que no requereixin potabilització, amb l’informe previ de les autoritats sanitàries o d’altres informes que siguin preceptius en relació amb les condicions per a l’ús d’aquestes aigües, o mitjançant l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents, a fi de resoldre un problema de manca de potabilitat o d’escassetat de recurs.
 
Les despeses esmentades s’han de referir exclusivament a les generades pel transport de l’aigua amb vehicles cisterna o similars, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents. Als efectes d’aquesta línia de subvencions, s’entenen per obres o actuacions d’urgència equivalents aquelles que tècnicament i econòmicament resulten més eficients que l’abastament amb vehicles cisterna per solucionar els problemes d’escassetat d’aigua o de contaminació. En relació amb el transport d’aigua amb vehicles cisterna o similars, als efectes d’aquesta línia de subvencions, s’entén tant el transport d’aigua potable com el transport d’aigua crua per a la seva posterior potabilització i d’aigua de substitució per a usos diferents del domèstic però abastits des de la xarxa de subministrament d’aigua que no requereixin potabilització.
 
… (vegeu tota base reguladora 1)

Les despeses objecte de subvenció han d’haver estat realitzades dins del període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022. Es considera despesa realitzada la justificada mitjançant certificacions i factures degudament intervingudes, i les efectivament pagades. No es consideren pagades aquelles despeses que hagin estat objecte de compensació per part de l’ens sol·licitant.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15