Subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la diputació de Barcelona durant l’any 2021.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 32/2021Data: 21 de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: Cultura
Assumpte: Subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la diputació de Barcelona durant l’any 2021.
BOPB : 16/06/2021
Codi de la convocatòria: 202120215120012633


CONVOCATÒRIA- BASES ESPECÍFIQUES
ORDENANÇA GRAL. DE SUBVENCIONS
Organismes:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Àrea de Cultura
Gerència de Serveis de Cultura
Oficina de Difusió Artística
WEB
Entitats beneficiàries: : (vegeu la base específica 5)
Ens locals …
Sol·licitud: a través del Portal de Tramitació Electrònica de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens

Presentació sol·licituds:
(Vegeu la base específica 6)

Informació:
Gerència de Serveis de Cultura
Oficina de Difusió Artística
C/ Comte d’Urgell, 187
Edifici del Rellotge – 1a planta
08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 978
Correu-e: oda@diba.cat

Període presentació de sol·licituds:


30 de juny de 2021
Objecte: L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, destinades a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l’any 2021.
Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell territorial i nacional, ofereix un conjunt de manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o àmbit concret i té una direcció artística professional.

Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència:

Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits:

a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €.
b) Que es desenvolupin exclusivament a municipis de la demarcació de Barcelona excepte Barcelona ciutat.
c) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys.
d) Que realitzin un mínim de 30 propostes artístiques.
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics.
f) Que incorporin activitats adreçades a professionals del sector.

Els festivals que complexin amb els següents requisits:
a) Tenir un pressupost igual o superior a 100.000 €.
b) Que es desenvolupin majoritàriament a municipis de la demarcació de Barcelona
excepte Barcelona ciutat.
c) Que tinguin una trajectòria consolidada de com a mínim 5 anys.
d) Que realitzin un mínim de 10 propostes artístiques.
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics.
f) Només se subvencionarà el festival que obtingui més puntuació de cadascun dels gèneres o àmbits següents: arts de carrer, pallassos, poesia, creació contemporània, teatre infantil, música popular i tradicional, pop rock català, música infantil, músiques d’autor, jazz, arts de la imatge, cinema de temàtica monogràfica, cinema fantàstic, curtmetratges i fotografia analògica.

Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la possibilitat de finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència inicialment previstos a la demarcació de Barcelona (excepte Barcelona ciutat), que no es puguin realitzar, total o parcialment, o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no realització dels esdeveniments, o de la realització dels esdeveniments en format virtual, hagi estat el
compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19.

(Vegeu Despeses subvencionables – Base específica 17)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562568).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 22/2021Data: 13 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: educació
Assumpte: Subvencions destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562568).
DOGC : 8408- 12/05/2021
Resolució:
EDU/1404/2021, de 5 de maig
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Entitats beneficiàries:
Els ens locals titulars d’escoles de música que compleixin els requisits
següents:
a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d’Educació.
b) Que figurin inscrites en el registre de centres del Departament d’Educació.
c) Que tinguin alumnes matriculats de 4 a 18 anys d’edat i que aquests hagin finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció.

Per obtenir la condició de beneficiari, els ens locals sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que s’estableixen a la base 3 aprovada per l’Ordre EDU/7/2021, de 22 de gener.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT

Dins el tràmit: Departament d’Educació
EDU-Subvencions per al finançament de les escoles de música d’ens locals. Curs 2018-2019 i curs 2019-2020
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 4 i 5)

Informació:
Subdirecció General d’Administració i Organització de Centres Públics
Via Augusta, 202-226 (08021 Barcelona)
Telèfon 93 400 69 00
Termini presentació de sol·licituds:


9 de juny de 2021
Objecte: és el d’establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament de les escoles de música de la seva titularitat del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la impartició dels ensenyaments no reglats de música, per tal de fomentar i facilitar l’accés de l’alumnat a aquests ensenyaments artístics.

Línies de subvenció:
Línia 01: Escoles de música d’ens locals de Catalunya del curs 2018-2019.
Línia 02: Escoles de música d’ens locals de Catalunya del curs 2019-2020.

Despeses subvencionables i quantia de la subvenció
• Són subvencionables les despeses corrents de personal i de funcionament de les escoles de música, ocasionades per la impartició dels ensenyaments no reglats de música, que no condueixen a l’obtenció títols amb validesa acadèmica o professional.
• Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.
• Es considera despesa mínima subvencionable a partir d’un alumne de 4 a 18 anys d’edat que consti matriculat i que hagi finalitzat l’ensenyament durant el curs escolar objecte de la subvenció.
• La tipologia de l’import de la subvenció, per cada línia de subvenció, serà una quantitat determinada en funció dels criteris de quantificació i avaluació establerts en la base 7 d’aquesta Ordre.
• L’import màxim de l’assignació pressupostària a distribuir, segons els criteris establerts a la base 7, es fixarà en la resolució de convocatòria pública.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15