Convocatòria de subvencions per al finançament de les oficines municipals d’escolarització, per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 641286).

Núm: 63/2022Data: 16 d’agost de 2022Tema: Ajuts
Àrea: EDUCACIÓ
Assumpte: Convocatòria de subvencions per al finançament de les oficines municipals d’escolarització, per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 641286).
DOGC: 8722, de 2/08/2022
Resolució: EDU/2436/2022, de 22 de juliol

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
 
WEB
 

Beneficiaris: (vegeu apartat 3 de la convocatòria)

Els ajuntaments que tinguin una OME que estigui en funcionament durant el curs 2021-2022 i que l’acord de creació o renovació de l’OME, d’acord amb l’article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, s’hagi formalitzat mitjançant conveni amb el Departament d’Educació, en una data anterior a la publicació d’aquesta convocatòria.
Sol·licituds: A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 

 
Presentació sol·licituds: a través EACAT. (vegeu apartat 5 de la convocatòria)
 
Informació:
 
Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa
Via Augusta, 202-226
08021  Barcelona
Telèfon 93 400 69 00
Termini presentació de sol·licituds:23 de setembre de 2022
Objecte: regular el procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ajuntaments de Catalunya per al finançament de les seves oficines municipals d’escolarització (OME), per al curs 2021-2022. I col·laborar en les despeses de funcionament de les OME, per tal que aquest òrgan gestioni la informació, l’acompanyament i la tramitació de sol·licituds en els diferents procediments d’admissió i les altres funcions que li han estat encomanades per la legislació vigent.
 
Despeses subvencionables
1.- D’acord amb l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resulti estrictament necessària i es realitzi en el termini establert en aquestes bases reguladores. A més, la despesa ha d’haver estat realitzada i pagada abans de la finalització del període de justificació que s’establirà en la convocatòria corresponent. En concret, són subvencionables les despeses corrents de personal, de subministrament i de material fungible de les OME, ocasionades per l’atenció, la informació i l’orientació a les famílies en relació amb els procediments d’admissió durant el curs 2021-2022. En el cas d’una OME de nova creació, seran subvencionables les despeses realitzades i pagades des de la data de creació d’aquesta.

2.- Es consideren despeses subvencionables les següents:
a) Despeses directes: són totes aquelles directament vinculades amb l’execució de les actuacions objecte de la convocatòria:
– despeses de personal que treballa a l’oficina.
– despeses de materials fungibles directament relacionats amb l’activitat subvencionada.
– despeses de divulgació i informació.
– despeses de lloguer d’espais necessaris per portar a terme l’activitat subvencionada, de lloguer d’equipaments d’oficina i informàtics i despeses de subministrament (aigua, llum, telèfon, combustibles, i similars).
b) Despeses indirectes: són aquelles despeses comunes als diferents serveis o activitats que realitza el beneficiari, com ara despeses de personal no vinculat directament al projecte, neteja, manteniment i d’altres de característiques similars. El percentatge subvencionable d’imputació d’aquestes despeses serà, com a màxim, el 20% del cost total de l’activitat.

3.- Es consideren despeses no subvencionables les següents:
– les comissions bancàries;
– les aportacions en espècie;
– els impostos indirectes i els impostos personals sobre la renda quan siguin susceptibles de recuperació o compensació;
– els interessos deutors dels comptes bancaris;
– les sancions administratives i penals, els interessos i recàrrecs;
– les despeses en inversió en béns mobles i immobles i les seves amortitzacions (per exemple, ordinadors, mobiliari, etc.).
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15