Convocatòria  extraordinària per a l’any 2022 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació per a persones provinents d’Ucraïna (SOC – TRFO UCRAÏNA) (ref. BDNS 643368).

Núm: 62/2022Data: 16 d’agost de 2022Tema: Ajuts
Àrea: SOC – TREBALL
Assumpte: Convocatòria  extraordinària per a l’any 2022 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació per a persones provinents d’Ucraïna (SOC – TRFO UCRAÏNA) (ref. BDNS 643368).
DOGC: 8729, d’1 d’agost de 2022
Resolució: EMT/2553/2022, d’1 d’agost
 
CONVOCATÒRIA
 
BASES REGULADORES
Modificació bases reguladores
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
WEB
Beneficiaris: (Vegeu també la base reguladora 6 sobre les persones destinatàries)

a) Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.

b) Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya.
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
mitjançant plataforma EACAT
 
GUIA DE SOL·LICITUD
Presentació sol·licituds: vegeu base reguladora 11

Informació:
 
Subdirecció general de Polítiques Actives d’Ocupació
C/ de Llull, 297-307
(08019 Barcelona)
 
Telèfon: 93 553 61 00 / 01
e-mail: Contacte
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
De l’1 de setembre al 23 de setembre de 2022, ambdós inclosos.
Objecte: obrir la convocatòria extraordinària per a l’any 2022 del Programa Treball i Formació per a persones provinents d’Ucraïna, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de setembre, DOGC núm. 8503, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 22 d’abril, DOGC núm.8653.

Actuacions subvencionables:
 Les actuacions subvencionables, d’acord amb el que preveu la base 2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, són les següents:
 
1 Actuació de contractació laboral
 
1.1 Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre.
 
Els contractes tenen una durada de 6 o 12 mesos i la jornada pot ser a temps complet o temps parcial. En cas de jornada parcial, la jornada a realitzar únicament pot ser del 50% o del 66,67% de la jornada ordinària de l’entitat.
 
1.2. Les entitats beneficiàries han d’inscriure a les persones participants en algun/s del/s curs/os que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya d’acord amb les necessitats de cada persona i facilitar la seva assistència en horari laboral. Les persones participants s’han de comprometre a rebre aquesta formació durant el període d’execució del contracte de treball.
 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya comprovarà d’ofici la inscripció de les persones participants al/s curs/os del Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya.
 
2. Actuació d’acompanyament
 
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, i per aquesta convocatòria té caràcter obligatori.
 
Atès que les persones destinatàries d’aquesta Resolució són nouvingudes, es recomana que les funcions i tasques del personal tècnic d’acompanyament previstes a la base 5.3.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, es complementin amb les tasques següents:
 
– Facilitar l’adquisició de competències idiomàtiques.
 
– Proveir l’acompanyament psicològic especialitzat, per tal de reforçar el seu benestar emocional.
 
– Fomentar el coneixement de l’entorn municipal, social i laboral.
 
– Facilitar o garantir l’accés al Servei de Primera Acollida.
 
3 Les actuacions previstes en aquesta Resolució s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu aquesta Resolució, l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 22 d’abril, la resolució d’atorgament i la Guia de prescripcions tècniques.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15