Preguntes i respostes sobre l’atorgament d’ajuts de menjador escolar – curs 2022/2023

Donem resposta a les preguntes que habitualment es plantegen sobre els criteris que se segueixen en l’atorgament d’ajuts de menjador escolar i les respostes que reben les famílies.

Els Ajuts de Menjador estan codificats de la següent manera:

 • Cada alumne té un codi 22 + 3lletres + número. Exemple: 22ALE00001
 • Cada ajut atorgat o denegat va amb un codi  BG+número . Exemple: BG1

La valoració té en compte les dades d’hisenda i d’altres administracions, de tots els membres de la unitat familiar de l’any 2021 (tots els que vivien al mateix domicili en el 2021).

Què vol dir: BG0: Pendent de processament?

Que la sol·licitud està en estudi

Què vol dir: BG1?

Ajut acceptat i atorgat un 70% de l’import del menjador, amb un màxim del preu/dia  establert pel Departament d’Educació: 6,54 euros/dia (màxim dia 4,57 euros). Consulteu al vostre centre escolar. Si el preu del menjador és inferior s’aplicarà aquest percentatge,

Formes d’ús:

No compactat.

 • Ús diari del menjador. El Dept. d’Educació es fa càrrec, com a màxim, dels 4,57 euros/dia i la família, de la resta fins al preu el menú diari.

Primària: 4,57 euros*180dies = 824,04 €

Secundària públics: 4,57 euros*71dies = 324,47 €

Secundària concertats: 4,57 euros*142dies = 648,94 €

Compactat.

 • Ús del menjador a 6,54 euros fins a exhaurir l’ajut. ELS ALUMNES NOMÉS ES PODEN QUEDAR COM MÀXIM 3 o 4 dies a la setmana, calculant el 70%. NO ES POT COMPACTAR L’AJUT PER MESOS SENCERS.

Primària: 6,54 euros*126 dies = 824,04 €

Secundària públics: 6,54 euros*49,6 dies = 324,38 €

Secundària concertats: 6,54 euros*99,2 dies =648,77 €

**En les escoles que tenen un preu diari superior a 6,54 €, les famílies hauran d’abonar la diferència.

Què vol dir: BG2 i BG22?

Ajut acceptat i atorgat un 100% de l’import del menjador, amb un preu/dia màxim establert pel Departament d’Educació de 6,54 euros/dia, excepte les escoles d’educació especial públiques que poden veure incrementat aquest import. Consulteu al vostre centre escolar. Si el preu del menjador és inferior s’aplicarà aquest percentatge.

**En les escoles que tenen un preu diari superior a 6,54 €, les famílies hauran d’abonar la diferència.

Què vol dir: BG4?

Denegada. Supera el llindar de volum de negoci. La suma dels ingressos de la unitat familiar en concepte de volum de negoci supera el llindar establert que és de 155.000 euros. Aquest llindar fa referència:

 • ingressos procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o en estimació

objectiva.

 • ingressos procedents d’una participació del conjunt dels membres computables

igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través

d’entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altre classe d’entitat jurídica, un cop

aplicats als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació d’aquestes.

Què vol dir: BG5?

Denegada. Supera el llindar de capital de rendiments patrimonials. La suma dels
ingressos de la unitat familiar en concepte de rendiments patrimonials /capital mobiliari
supera el llindar establert que és de 1.700 euros:

 • excloent les subvencions rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d’emancipació.
 • excloent les prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions
  públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, com per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament i que hagin estat degudament acreditades.

*Majoritàriament és la casella 420 de la renta del 2020 (import màxim 1.700 euros)

Què vol dir: BG6?

Petició denegada per superar el llindar de renda familiar establert com a màxim i calculat de la següent manera:

 • Primer adult (sustentador principal): 11.365,60 €
 • Segon adult (sustentador principal): 5.682,80 €
 • Altres adults (àvies, avis….): 2.841,40 €
 • Per cada nen i nena de la unitat familiar (fina a 25 anys): 3.409,70 €

Exemple 1: En el cas d’un sol adult (pare/mare) i 3 nens. Es calcula: 11.356,60€ + (3.409,70€ per cada nen*3) = màxim és 21.585,70 €

Exemple 2: En el cas de dos progenitors, (exemple: mare i pare) i 1 avi i 2 nens . Es calcula: 11.365,60€ + 5.682,80€ + 2.841,40€ + (3.409,70 € per cada nen*2) = màxim és 26.709,20€

*Majoritàriament, és la casella 432 de la renta del 2021 (la suma de tots els ingressos dels adults de la unitat familiar).

Què vol dir: BG7?

Denegada. Supera el llindar de finques urbanes. La suma del valor cadastral de les finques urbanes dels membres de la unitat familiar no pot superar els 42.900 euros, quedant exclosa la residència habitual, que només pot ser una.


Què vol dir BG9?

Pendent de càlcul per irregularitat amb l’Agència Tributària.
Algunes de les irregularitats poden ser:

 • Falta de dades d’algun membre de la unitat familiar.
 • Falta algun número de DNI/NIE d’algun dels membres de la unitat familiar.
 • Estar obligat a fer la declaració de la renta 2021 i no ha estat presentada.
 • S’ha presentat un duplicitat de rentes i hisenda bloqueja les dades fins que es resolgui

Què vol dir BG13?

Denegada. El centre escolar no disposa de menjador escolar o bé s’ha presentat la
sol·licitud fora de termini, segons les dates que s’indiquen a les bases i les establertes pels municipis receptors.

Què vol dir BG31?

Ajut acceptat i atorgat un 35% de l’import del menjador, amb un màxim de preu/dia establert pel Departament d’Educació de 6,54 euros/dia (màxim dia 2,28 euros). Són casos de custòdia compartida, en els quals un dels progenitors ha tramitat l’ajut (és la part proporcional al BG1).

Què vol dir BG32?

Ajut acceptat i atorgat un 50% de l’import del menjador, amb un màxim del preu/dia establert pel Departament d’Educació de 6,54 euros/dia (màxim dia 3,27 euros).


Són casos de custòdia compartida, en els quals un dels progenitors ha tramitat l’ajut (és la part proporcional al BG2).

Què vol dir BG109?

Denegada per no disposar de cap identificador vàlid (DNI o NIE) i no trobar-se dins
del circuit dels serveis socials en situació de vulnerabilitat i risc socioeconòmic.

RECLAMACIONS

En cas que es vulgui fer alguna reclamació, es podrà tramitar via telemàtica (per instància genèrica, NO e-mail ) de la següent manera:

Les reclamacions s’han de tramitar per via telemàtica a través d’instància genèrica abans del 20 d’octubre de 2021.

NO S’ACCEPTARAN RECLAMACIONS ENVIADES PER CORREU ELECTRÒNIC O AMB DATA POSTERIOR AL 2 DE NOVEMBRE DE 2022

Les reclamacions s’han de fer de la següent manera:

 1. Emplenar la instància genèrica indicant, a l’apartat “sol·licito” el nom i cognoms de la nena o el nen per al qual es demana l’ajut i el codi “BG” que se us ha comunicat en la informació de denegació.
 2. Enllaç a la INSTÀNCIA GENÈRICA

DOCUMENTACIÓ EXTRA, segons el motiu de la denegació:

En funció del motiu de denegació, heu d’adjuntar la següent informació:

BG 5- Indicar l’import d’ajut de lloguer o ajuts d’urgència social (poseu l’administració que us la va concedir) cobrats durant l’any 2021 (es comprovarà si ja estan contemplats a la valoració amb les administracions corresponents).

BG 4- – Presentar documentació que acrediti que no supera el llindar establert com a màxim (no superar els 155.000 euros en volum de negoci).

BG 6- Presentar documentació que acrediti que no supera el llindar establert com a màxim (depenent del nombre de persones que conviuen al domicili de la unitat familiar).

BG 7- Presentar documentació que acrediti que no supera el llindar establert com a màxim (no superar els 42.900 euros en valor cadastral).

BG 9- Presentar la documentació acreditativa de tots els membres de la unitat familiar (Declaració de la renta del 2021/ o certificat d’imputacions).

BG109- Presentar un identificador vàlid (DNI/NIE) dels membres de la unitat familiar que en disposin.

** Heu de tenir en compte que per fer la tramitació es necessita signatura electrònica o idcat mòbil. Si no el teniu, el podeu tramitar en AQUEST ENLLAÇ.

Necessitareu:

 1. DNI (Document Nacional d’Identitat) o TIE (Targeta d’Identitat d’Estranger)
 2. TSI (Targeta Sanitària Individual) del CatSalut (Servei Català de la Salut) o ser titular o beneficiari de Muface
 3. Telèfon mòbil

LA INFORMACIÓ EN CASTELLÀ I EN ÀRAB: