Inici Documents Fulls SIM 2021

Convocatòria de subvencions per al finançament de les oficines municipals d’escolarització, per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 641286).

Núm: 63/2022Data: 16 d’agost de 2022Tema: Ajuts
Àrea: EDUCACIÓ
Assumpte: Convocatòria de subvencions per al finançament de les oficines municipals d’escolarització, per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 641286).
DOGC: 8722, de 2/08/2022
Resolució: EDU/2436/2022, de 22 de juliol

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
 
WEB
 

Beneficiaris: (vegeu apartat 3 de la convocatòria)

Els ajuntaments que tinguin una OME que estigui en funcionament durant el curs 2021-2022 i que l’acord de creació o renovació de l’OME, d’acord amb l’article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, s’hagi formalitzat mitjançant conveni amb el Departament d’Educació, en una data anterior a la publicació d’aquesta convocatòria.
Sol·licituds: A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 

 
Presentació sol·licituds: a través EACAT. (vegeu apartat 5 de la convocatòria)
 
Informació:
 
Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa
Via Augusta, 202-226
08021  Barcelona
Telèfon 93 400 69 00
Termini presentació de sol·licituds:23 de setembre de 2022
Objecte: regular el procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ajuntaments de Catalunya per al finançament de les seves oficines municipals d’escolarització (OME), per al curs 2021-2022. I col·laborar en les despeses de funcionament de les OME, per tal que aquest òrgan gestioni la informació, l’acompanyament i la tramitació de sol·licituds en els diferents procediments d’admissió i les altres funcions que li han estat encomanades per la legislació vigent.
 
Despeses subvencionables
1.- D’acord amb l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resulti estrictament necessària i es realitzi en el termini establert en aquestes bases reguladores. A més, la despesa ha d’haver estat realitzada i pagada abans de la finalització del període de justificació que s’establirà en la convocatòria corresponent. En concret, són subvencionables les despeses corrents de personal, de subministrament i de material fungible de les OME, ocasionades per l’atenció, la informació i l’orientació a les famílies en relació amb els procediments d’admissió durant el curs 2021-2022. En el cas d’una OME de nova creació, seran subvencionables les despeses realitzades i pagades des de la data de creació d’aquesta.

2.- Es consideren despeses subvencionables les següents:
a) Despeses directes: són totes aquelles directament vinculades amb l’execució de les actuacions objecte de la convocatòria:
– despeses de personal que treballa a l’oficina.
– despeses de materials fungibles directament relacionats amb l’activitat subvencionada.
– despeses de divulgació i informació.
– despeses de lloguer d’espais necessaris per portar a terme l’activitat subvencionada, de lloguer d’equipaments d’oficina i informàtics i despeses de subministrament (aigua, llum, telèfon, combustibles, i similars).
b) Despeses indirectes: són aquelles despeses comunes als diferents serveis o activitats que realitza el beneficiari, com ara despeses de personal no vinculat directament al projecte, neteja, manteniment i d’altres de característiques similars. El percentatge subvencionable d’imputació d’aquestes despeses serà, com a màxim, el 20% del cost total de l’activitat.

3.- Es consideren despeses no subvencionables les següents:
– les comissions bancàries;
– les aportacions en espècie;
– els impostos indirectes i els impostos personals sobre la renda quan siguin susceptibles de recuperació o compensació;
– els interessos deutors dels comptes bancaris;
– les sancions administratives i penals, els interessos i recàrrecs;
– les despeses en inversió en béns mobles i immobles i les seves amortitzacions (per exemple, ordinadors, mobiliari, etc.).
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria  extraordinària per a l’any 2022 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació per a persones provinents d’Ucraïna (SOC – TRFO UCRAÏNA) (ref. BDNS 643368).

Núm: 62/2022Data: 16 d’agost de 2022Tema: Ajuts
Àrea: SOC – TREBALL
Assumpte: Convocatòria  extraordinària per a l’any 2022 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació per a persones provinents d’Ucraïna (SOC – TRFO UCRAÏNA) (ref. BDNS 643368).
DOGC: 8729, d’1 d’agost de 2022
Resolució: EMT/2553/2022, d’1 d’agost
 
CONVOCATÒRIA
 
BASES REGULADORES
Modificació bases reguladores
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
WEB
Beneficiaris: (Vegeu també la base reguladora 6 sobre les persones destinatàries)

a) Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.

b) Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya.
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
mitjançant plataforma EACAT
 
GUIA DE SOL·LICITUD
Presentació sol·licituds: vegeu base reguladora 11

Informació:
 
Subdirecció general de Polítiques Actives d’Ocupació
C/ de Llull, 297-307
(08019 Barcelona)
 
Telèfon: 93 553 61 00 / 01
e-mail: Contacte
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
De l’1 de setembre al 23 de setembre de 2022, ambdós inclosos.
Objecte: obrir la convocatòria extraordinària per a l’any 2022 del Programa Treball i Formació per a persones provinents d’Ucraïna, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de setembre, DOGC núm. 8503, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 22 d’abril, DOGC núm.8653.

Actuacions subvencionables:
 Les actuacions subvencionables, d’acord amb el que preveu la base 2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, són les següents:
 
1 Actuació de contractació laboral
 
1.1 Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre.
 
Els contractes tenen una durada de 6 o 12 mesos i la jornada pot ser a temps complet o temps parcial. En cas de jornada parcial, la jornada a realitzar únicament pot ser del 50% o del 66,67% de la jornada ordinària de l’entitat.
 
1.2. Les entitats beneficiàries han d’inscriure a les persones participants en algun/s del/s curs/os que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya d’acord amb les necessitats de cada persona i facilitar la seva assistència en horari laboral. Les persones participants s’han de comprometre a rebre aquesta formació durant el període d’execució del contracte de treball.
 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya comprovarà d’ofici la inscripció de les persones participants al/s curs/os del Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya.
 
2. Actuació d’acompanyament
 
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, i per aquesta convocatòria té caràcter obligatori.
 
Atès que les persones destinatàries d’aquesta Resolució són nouvingudes, es recomana que les funcions i tasques del personal tècnic d’acompanyament previstes a la base 5.3.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, es complementin amb les tasques següents:
 
– Facilitar l’adquisició de competències idiomàtiques.
 
– Proveir l’acompanyament psicològic especialitzat, per tal de reforçar el seu benestar emocional.
 
– Fomentar el coneixement de l’entorn municipal, social i laboral.
 
– Facilitar o garantir l’accés al Servei de Primera Acollida.
 
3 Les actuacions previstes en aquesta Resolució s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu aquesta Resolució, l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 22 d’abril, la resolució d’atorgament i la Guia de prescripcions tècniques.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria  per a la concessió de subvencions  en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA) (ref. BDNS 641046).

Núm: 61/2022Data: 16 d’agost de 2022Tema: Ajuts
Àrea: SOC – TREBALL
Assumpte: Convocatòria  per a la concessió de subvencions  en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA) (ref. BDNS 641046).
DOGC: 8721, d’1 d’agost de 2022
Resolució: EMT/2412/2022, de 21 de juliol
 
CONVOCATÒRIA
 
BASES REGULADORES
Modificació bases reguladores
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
WEB

Beneficiaris: (Vegeu també la base reguladora 5 sobre les persones destinatàries)

Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles que especifica l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
mitjançant plataforma EACAT
 
 
Presentació sol·licituds: vegeu base reguladora 11

Informació:
 
Subdirecció general de Polítiques Actives d’Ocupació
C/ de Llull, 297-307
(08019 Barcelona)
 
Telèfon: 93 553 61 00 / 01
e-mail: Contacte
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
De l’1 de setembre al 23 de setembre de 2022, ambdós inclosos.
Objecte: obrir la convocatòria per a l’any 2022, de la línia DONA, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de setembre , DOGC núm. 8503, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 22 d’abril, DOGC núm.8653.

Actuacions subvencionables:
 Les actuacions subvencionables d’acord amb el que preveu la base 2 de l’annex 1 de EMT/176/2021, de 9 de setembre, són les següents:
 
1 Actuació de contractació laboral.
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre.
Els contractes tenen una durada de 12 mesos a jornada completa i han d’incloure l’actuació de formació.
 
2 Actuació de formació
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, i té caràcter obligatori.
 
El tipus de formació que poden rebre les persones destinatàries en aquesta Resolució és formació transversal, amb una durada mínima de 60 hores i màxima de 80 hores.
 
Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
 
3 Actuació d’acompanyament
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 22 d’abril, i té caràcter obligatori.
L’article 15.2 d’aquesta Resolució determina les hores d’acompanyament a subvencionar en cada projecte.
 
4 Les actuacions previstes en aquesta Resolució s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu aquesta Resolució, l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 22 d’abril, la resolució d’atorgament i la Guia de prescripcions tècniques.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva per a l’any 2022 (ref. BDNS 640528).

Núm: 60/2022Data: 16 d’agost de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva per a l’any 2022 (ref. BDNS 640528).
DOGC: 8718, de 27/07/2022
Resolució: CLT/2372/2022, de 20 de juliol

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  –  modificació

BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
WEB


 
Beneficiaris: (vegeu base específica 2)

c) els ens locals de Catalunya i ens públics adscrits o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.
Sol·licituds: A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT

 
Presentació sol·licituds: a través EACAT
 
Informació:
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6, 08001 Barcelona
 
Tel.: 933 16 28 47
Correu-e: osic@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
20 de setembre de 2022. (fins les 14:00h)
Objecte: concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l’execució d’obres de conservació i  promoure projectes immersius, entesos com aquells projectes culturals originals de caràcter artístic que creen una sensació d’immersió que envolta el públic i el fa sentir completament implicat en l’experiència.

1.- Les tecnologies immersives incloses en aquest objecte són:
– Realitat virtual (RV): generació d’entorns digitals que permeten la immersió del públic en un entorn virtual de manera aparentment real. Interacció de la persona usuària d’una manera aparentment real.
– Realitat augmentada (RA): generació d’elements digitals que complementen i milloren l’experiència del món real amb informació o capes digitals afegides a través de dispositius tecnològics: una experiència del món real mitjançant la seva superposició addicional.
– Realitat mixta (RM): combinació d’elements virtuals i reals que permeten la interacció amb els dos tipus d’elements, tant reals com virtuals, en temps real.
– Mapatge (mapping): tècnica artística consistent a projectar llum, imatges o un vídeo sobre una superfície tridimensional, com ara la façana d’un edifici o una escultura, per aconseguir efectes en 3D, sovint amb un acompanyament sonor.
– Espai immersiu: sala o espai per a projecció o per a disposició de pantalles al voltant de l’espectador que genera la sensació d’immersió completa en un entorn diferent del real.

2.- Els projectes objecte d’aquestes subvencions han de tenir com a temàtica el patrimoni cultural, les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, la música, el videojoc i els audiovisuals.

3.- Es poden atorgar subvencions en les tres modalitats següents:
 a) Suport per a les despeses de serveis per a la creació i la promoció de projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva.
 b) Suport per a les despeses de material i programari per a la producció de projectes culturals que facin servir la tecnologia immersiva.
c) Suport per a la implantació, millora o actualització d’equipament tecnològic per a sales immersives.

4.- Queden exclosos de les subvencions que preveuen aquestes bases els projectes següents:
a) De contingut no cultural: aquells en què l’àmbit temàtic principal sigui la salut, l’educació, la promoció institucional no vinculada a la cultura, el sector immobiliari, la publicitat o el màrqueting, o qualsevol altre que no preveu la base 1.2.
 
b) Amb continguts de caràcter pornogràfic o violent.
 
c) Els encàrrecs efectuats per institucions culturals amb seu fora del territori català.
 
d) Els espais no dedicats de manera exclusiva a l’àmbit cultural o que formin part de centres comercials.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria  de subvencions per a l’execució d’obres de conservació i manteniment d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2022-2024 (ref. BDNS 638435).

Núm: 59/2022Data: 20 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria  de subvencions per a l’execució d’obres de conservació i manteniment d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2022-2024 (ref. BDNS 638435).
DOGC: 8711, de 18/07/2022
Resolució: CLT/2228/2022, de 7 de julioll

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
modificació

BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
WEB


 
Beneficiaris: (vegeu base específica 2)

els ens locals, els ens que en depenen i les seves entitats participades majoritàriament, les cooperatives agràries, les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre, les agrupacions de persones físiques o d’entitats privades esmentades sense personalitat jurídica, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i que no tinguin personalitat jurídica, puguin portar a terme les actuacions de la base 1 i no tinguin finalitat de lucre.

Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT

 
Presentació sol·licituds: a través EACAT
 
Informació:
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6, 08001 Barcelona
 
Tel.: 933 16 28 47
Correu-e: osic@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 13 de setembre de 2022. (fins les 14:00h)
Objecte: concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l’execució d’obres de conservació i manteniment d’immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d’interès nacional, en les categories de Monument històric, Jardí històric, Conjunt històric o Zona d’interès etnològic, o de béns culturals d’interès local.
 
Requisits, condicions i incompatibilitats (Vegeu base específica 3)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria  de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2022-2024 (ref. BDNS 638351).

Núm: 58/2022Data: 20 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria  de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2022-2024 (ref. BDNS 638351).
DOGC: 8711, de 18/07/2022
Resolució: CLT/2229/2022, de 7 de juliol

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
modificació

BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
WEB


 
Beneficiaris: (vegeu base específica 2)

els ens locals, els ens que en depenen i les seves entitats participades majoritàriament, les cooperatives agràries, les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre, les agrupacions de persones físiques o d’entitats privades esmentades sense personalitat jurídica, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i que no tinguin personalitat jurídica, puguin portar a terme les actuacions de la base 1 i no tinguin finalitat de lucre.

Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT

 
Presentació sol·licituds: a través EACAT
 
Informació:
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6, 08001 Barcelona
 
Tel.: 933 16 28 47
Correu-e: osic@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 13 de setembre de 2022. (fins les 14:00h)
Objecte: concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d’interès nacional, en les categories de Monument històric, Jardí històric o Zona d’interès etnològic, o de béns culturals d’interès local.

Requisits, condicions i incompatibilitats (Vegeu base específica 3)
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòries actives sobre els fons Next Generation EU d’interès per al món local

Núm: 57/2022Data: 20de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Next Generation
Assumpte: Convocatòries actives sobre els fons Next Generation EU d’interès per al món local
CONVOCATÒRIES ACTIVES

 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 636385).

Núm: 56/2022Data: 14 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient – Next Generation
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 636385).
DOGC: 8704, de 07/07/2022
Resolució: PRE/2115/2022, de 28 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
 
DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
WEB

 
Beneficiaris: (vegeu la base reguladora 3)
 
Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants i entitats municipals descentralitzades de municipis de menys de 20.000 habitants.
Les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i altres ens de dret públic que tinguin delegada la competència de gestió del servei d’abastament d’aigua en baixa o que siguin titulars d’infraestructures de subministrament d’aigua en baixa, respecte dels municipis de menys de 20.000 habitants.
Sol·licituds: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT

 
Presentació sol·licituds:
amb documentació (vegeu la base reguladora 10)
Informació:
 
DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
Carrer del Foc, 57 edifici A
08038  Barcelona
 Telèfon 93 857 40 00
Termini presentació de sol·licituds:
 
8 d’agost de 2022
 
* Convocatòria ajut – recurs tècnic_suport en fase sol·licitud NEXT DIBA – termini 18 juliol
Objecte: regular la concessió de subvencions per a la realització d’inversions de millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis mitjans i petits de Catalunya, en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU.
La finalitat d’aquestes subvencions és reduir les fuites d’aigua a la xarxa de distribució urbana en baixa de municipis petits i mitjans de menys de 20.000 habitants amb la millora i/o renovació d’aquesta xarxa que maximitzi l’estalvi d’aigua amb una reducció de pèrdua d’aigua d’una mitjana del 20%, i/o incrementi la garantia del sistema.
 
Projectes subvencionables (vegeu la base reguladora 6)
El projecte subvencionable consisteix en una o més actuacions, de la tipologia següent:
a) Actuacions d’inversió en els sistemes d’abastament per a l’estalvi del consum d’aigua i la millora de l’eficiència, incloent-hi elements d’innovació tecnològica.
b) Actuacions d’inversió per a la reducció de pèrdues en les xarxes de distribució en baixa ja existents.
c) Actuacions d’inversió per a la reparació i millora de la captació dels dipòsits i/o de les instal·lacions de potabilització.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria del Programa d’ajuts a projectes singulars d’energia neta en municipis de repte demogràfic – Programa DUS 5000

Núm: 55/2022Data: 11 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: NextDiba – Next Generation
Assumpte: Convocatòria del Programa d’ajuts a projectes singulars d’energia neta en municipis de repte demogràfic – Programa DUS 5000
BOE: 185, de 4 de agosto de 2021
Reial Decret 692/2021, de 3 d’agost
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO)

CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION

 
INFO- CONVOCATÒRIES NEXT GENERATION – ACTIVES I PENDENTS
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB


 

Beneficiaris:
 
Ajuntaments, diputacions, mancomunitats (…) i altres entitats públiques de municipis de menys de 5.000 habitants, o de municipis no urbans de fins 20.000 habitants els nuclis de població dels quals no arribin a 5.000 habitants i tinguin la consideració de municipis de repte demogràfic.
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
TRÀMITS

 
Presentació sol·licituds:
a través TRÀMITS

Informació:
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Rambla de Catalunya, 126, 5a planta
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
 
Telèfon: 934 022 209
Termini presentació de sol·licituds:
 
la Diputació de Barcelona ofereix els següents recursos de suport:
 
Fins a 2.000 habitants “Assessorament integral en fase de sol·licitud” per a preparar la memòria de la sol·licitud i revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins el 10/10/2022.
 
Fins a 5.000 habitants “Assessorament procedimental en fase de sol·licitud” per a revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins el 10/10/2022.
Objecte: ajudes per a inversions de projectes singulars locals d’energia neta en els municipis de repte demogràfic amb l’objectiu d’impulsar la participació dels petits municipis en la transició energètica, garantir l’eficiència i l’estalvi dels edificis públics i assegurar el desplegament de la mobilitat elèctrica. Els ajuts subvencionaran el 85% de la inversió i el 100% en el cas que tinguin la consideració de “projectes integrals” pel seu significatiu impacte en la transició energètica en el municipi.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat per al període 2022-2023 (ref. BDNS 636104).

Núm: 54/2022Data: 11 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat per al període 2022-2023 (ref. BDNS 636104).
DOGC : 8701- 04/07/2022
Resolució: CLT/2035/2022, de 23 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES
 
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
WEB
 

Beneficiaris:
 
Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades
Sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT

 
Presentació sol·licituds:
mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8 i BE 6)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6, 08001 Barcelona
 
Tel.: 933 16 28 47
Correu-e: osic@gencat.cat 
Termini presentació de sol·licituds:
 


4 d’octubre de 2022 (fins a les 14:00hores)
Objecte: regular la concessió de subvencions als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals a l’àmbit de l’ensenyament reglat durant el curs escolar.
Aquests programes han de vincular les polítiques educatives i culturals municipals amb l’objectiu de formar espectadors, educar en la sensibilitat artística i crear nous públics en les arts en viu i en les arts visuals, i afavorir el desenvolupament intel·lectual, emocional i personal dels alumnes.

Els programes poden incloure dos tipus de línies d’actuació:
a) Programacions professionals d’espectacles i concerts o d’exposicions i projectes d’arts visuals.
b) Projectes participatius que involucren els alumnes en un procés creatiu o pràctica artística de la mà dels mateixos professionals. Han de ser projectes que orienten la seva activitat a promoure i facilitar la participació en el desenvolupament dels processos de creació en entorns i contextos educatius en les seves diferents fases: recerca, investigació, creació, producció i exhibició, com a instruments d’expressió i de comunicació, de comprensió i reflexió de la realitat. Es poden utilitzar com a recurs d’innovació pedagògica per desenvolupar noves estratègies d’aprenentatge del currículum educatiu i de les competències bàsiques a través de les arts de manera interdisciplinària.

S’estableixen les dues modalitats de subvenció següents:
a) Programes d’arts escèniques i música en l’àmbit de l’ensenyament reglat, que poden incloure programacions professionals i projectes participatius.

b) Programes d’arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat, que poden incloure programacions professionals i projectes participatius
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15