Inici Documents Fulls SIM 2021

Convocatòria de subvencions per a la redacció de projectes constructius d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 636520).

Núm: 53/2022Data: 11 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la redacció de projectes constructius d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 636520).
DOGC : 8701- 04/07/2022
Resolució: ACC/2058/2022, de 28 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALS
   

DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’IGUA
WEB
 

Beneficiaris: (vegeu la base reguladora 2)
 
Ens locals o agrupacions d’ens locals amb o sense personalitat jurídica pròpia.

Sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT

 
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 6)
 
Informació:
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Carrer de Provença, 260 08008 Barcelona
Telèfon 93 567 28 00
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
 30 de setembre de 2022
Objecte: Són objecte de subvenció les despeses generades per la redacció, la revisió o l’actualització de projectes constructius per a l’execució d’actuacions adreçades a la prevenció i la protecció davant d’avingudes, i a l’adaptació al risc d’inundació d’origen fluvial que beneficiïn una zona urbana, i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans, i que permetin:
 
a) La prevenció i la protecció de zones urbanes o altres activitats econòmiques.
b) La protecció d’infraestructures de serveis ja existents.
c) La protecció d’infraestructures de comunicació ja existents.
d) La protecció del patrimoni històric o cultural.
Les actuacions que cal projectar han de ser compatibles amb la funcionalitat ambiental i morfodinàmica de l’àmbit afectat, i respectar el principi de no deteriorament de les masses d’aigua.
(Vegeu la base reguladora 1)
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional per a l’any 2022 (ref. BDNS 635194).

Núm: 52/2022Data: 7 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional per a l’any 2022 (ref. BDNS 635194).
DOGC : 8697- 28/06/2022
Resolució: CLT/1982/2022, de 17 de juny
  
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
WEB


 
Beneficiaris:

1.- les corporacions locals o ens que en depenen
2.- les fundacions i a les associacions, amb domicili social a Catalunya.
Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
Documentació relacionada
 
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta.

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
 
Telèfons de contacte:
Tràmit de sol·licitud i de reformulació: 93 850 35 00
Tràmit de justificació: 93 554 74 73
Contingut del projecte: pol.fabregas@gencat.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 
 
14 de juliol de 2022 (fins a les 14:00hores)
Objecte: la concessió de subvencions per a l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional catalana i aranesa per fer-ne difusió.

A l’efecte d’aquesta línia de subvencions, es considera festival o cicle de cultura popular i tradicional el projecte conjunt d’activitats artístiques d’un o diversos àmbits, en format presencial o virtual, que formin part d’una unitat programàtica, portades a terme durant un període de temps determinat en una població o diverses definides prèviament, amb uns objectius conjunts, clars i definits, que no formin part de la programació estable o regular d’un equipament cultural, i que tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural.

S’entén per activitats artístiques el conjunt d’espectacles de qualsevol àmbit o disciplina de les arts escèniques, en viu, tant si són de música, de teatre, de dansa o de circ, inclosos els interdisciplinaris.

S’entenen per equipaments culturals els equipaments escènics i musicals següents: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concerts, casals, centres cívics, carpes de circ o similars i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’activitats artístiques.

 Vegeu base específica 1.3. línies excloses de subvencions
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme per a l’any 2022 (ref. BDNS 635196).

Núm: 51/2022Data: 7 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme per a l’any 2022 (ref. BDNS 635196).
DOGC : 8697- 28/06/2022
Resolució: CLT/1983/2022, de 17 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
WEB


 

Beneficiaris:
Els ajuntaments o els ens que en depenen i les fundacions i associacions, amb domicili social a Catalunya, que hagin fet o tinguin previst fer alguna de les activitats culturals que preveuen aquestes bases.
Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT

 
Documentació relacionada
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta.

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
 
Telèfons de contacte:
 
Tràmit de sol·licitud i de reformulació: 93 554 74 70
Tràmit de justificació: 93 554 71 57
Contingut del projecte. Adreça de contacte: cristina.sanchis@gencat.cat
 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 
 
14 de juliol de 2022 (fins a les 14:00hores)
Objecte: contribuir al finançament de manifestacions culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense ànim de lucre.
 
La tipologia de les activitats objecte de subvenció és la següent:
 
a) Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.
 
b) Les representacions no professionals de teatre popular català.
 
c) La restauració d’elements d’imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària.
 
d) Commemoracions d’aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.
 
e) Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.
 
f) Trobades de cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació (SOC – Espais) (ref. BDNS 634311).

Núm: 50/2022Data: 23 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació- treball
Assumpte: Convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació (SOC – Espais) (ref. BDNS 634311).
DOGC: 8694, de 22/06/2022
Resolució: EMT/1909/2022, de 9 de juny
 
CONVOCATÒRIA
 
BASES REGULADORESModificació
 DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
 WEB

 

Entitats beneficiàries: (vegeu l’article 3 de la convocatòria)
 
Els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb competències en matèria d’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 

 
Excepcionalment, podran ser entitats beneficiàries les entitats locals que abastin un territori d’intervenció supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de planificació estratègica en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d’actuació.

Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 

EACAT 
Presentació sol·licituds: Vegeu base reguladora 10 i 11

Informació:
 
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: serveiorientacio.soc@gencat.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 
 
13 de juliol de 2022 inclòs
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és regular el desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació.
 
En cas de cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), aquesta actuació contribueix a assolir els següents resultats definits per l’objectiu específic:
– Que les persones desocupades disposin de recursos que les situïn en una millor posició per a la cerca de feina.
– Que les persones aturades desenvolupin estratègies per millorar les seves competències professionals.
– Que les persones aturades detectin oportunitats i posin en marxa iniciatives d’autoocupació.
– Que les persones desocupades incrementin el seu accés al mercat de treball, en particular aquelles que porten més temps a l’atur, assolint unes taxes d’ocupació més elevades i pròximes a les fixades per l’Estratègia Europa 2020.
 
(Vegeu despeses subvencionables a l’Ordre de modificació, Article 8)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 634314).

Núm: 49/2022Data: 23 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació- treball
Assumpte: Convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 634314).
DOGC: 8694, de 22/06/2022
Resolució: EMT/1908/2022, de 15 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORESModificació

DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
 WEB

 

Entitats beneficiàries: (vegeu la base reguladora 3)
 
Ajuntaments que tenen aprovats projectes d’intervenció integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya —a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny;
 
així com els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades a aquells, amb competències en matèria de desenvolupament local i/o promoció de l’ocupació —d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 

EACAT

Dins el servei: “Projecte Treball als barris


 
Presentació sol·licituds: Vegeu base reguladora 10 i 11

Informació:
 
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: barris.soc@gencat.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 
 
15 de juliol de 2022 inclòs
Objecte: regular el procediment de concessió de les subvencions del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.
Aquest programa té per objectiu que les entitats beneficiàries puguin coordinar i executar actuacions de caràcter integrat que al mateix temps combinin accions ocupacionals i de desenvolupament local en el marc d’un pla d’execució anual, que els permetin d’intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada barri, per tal de contribuir al seu equilibri social i territorial.
(Vegeu despeses subvencionables a la base reguladora 9)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 634312).

Núm: 48/2022Data: 23 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació- treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 634312).
DOGC: 8694, de 22/06/2022
Resolució: EMT/1918/2022, de 15 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORESmodificació 

DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
 
WEB

 

Entitats beneficiàries:
Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que compleixin algun dels requisits següents:
 
a)     Les entitats locals que representen municipis de més de 20.000 habitants.
 
b)    Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d’acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques i amb competències en desenvolupament local i promoció de l’ocupació que abastin un territori de més de 10.000 habitants.
 
c)     Excepcionalment podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb les anteriors quan per raons d’estructura socioeconòmica diferenciada es justifiqui de manera suficient, abastin un territori de més de 10.000 habitants i l’àmbit d’intervenció de les accions sol·licitades sigui supralocal.
Estan excloses de la participació en aquest Programa les entitats locals, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, destinataris/àries de les accions ocupacionals i de desenvolupament local cofinançades en el marc del projecte Treball a les 7 comarques..
Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 

EACAT
 
 
Guia de prescripcions tècniques

 
Presentació sol·licituds: Vegeu base reguladora 10 i 11

Informació:
 
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: programes.pdl.soc@gencat.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 
 
15 de setembre de 2022 inclòs
Objecte: obrir la convocatòria corresponent a l’any 2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions previstes per al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, establertes en la base 1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local. (DOGC núm. 7673 de 27 de juliol), modificada per l’Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre (DOGC núm. 8233 de 25 de setembre).

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de la línia de suport “L5.2 Transformació ecològica instal·lacions – Next Diba” i activació el recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015054)

Núm: 47/2022Data: 23 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Next DIBA
Assumpte: Convocatòria de la línia de suport “L5.2 Transformació ecològica instal·lacions – Next Diba” i activació el recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015054)
BOPB: 21/06/2022. Ref. CVE 202210095698
Anunci: Aprovació convocatòria recurs tècnic DIBA de la línia de suport L5.2

CONVOCATÒRIA NEXT-DIBA


CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – PENDENT PUBLICACIÓ
BASES CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – DOGC 8668-16/05/2022
Modificació Bases
 
INFO- CONVOCATÒRIES NEXT GENERATION – ACTIVES I PENDENTS
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB
 

Entitats beneficiàries:

Ajuntaments
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
TRÀMITS
 

INFOGRAFIA RECURSOS
Presentació sol·licituds: a través TRÀMITS
 
Informació:
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Rambla de Catalunya, 126, 5a planta
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
 
Telèfon: 934 022 209
 
e-mail: ds.cooperacio@diba.catTermini sol·licitud Recurs tècnic:
 
3 setmanes abans termini convocatòria Ministeri.
 
Convocatòria Ministeri pendent publicar.
 
La Diputació ha avançat la convocatòria Next-DIBA, recurs tècnic que gestiona la subvenció, en temps, pels ajuntaments que així els interessi participar a la convocatòria.

Objecte: Recurs tècnic Línia 5.2 Transformació ecològica instal·lacions – Next Diba i activació el recurs específic associat
 
 
Vegeu Línia 5.2 – pàg. 47 a la 50 – bases convocatòria Next-Generation
Bases Next Generation:
Objecte: Subvencions per a finançar actuacions de transformació ecològica de les instal·lacions destinades a allotjar infants, adolescents i joves, per fer efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental.

 Tipus Actuacions:
a) Projecte i execució de millores per a la transició energètica a les instal·lacions juvenils, que inclouen les instal·lacions tècniques de captació i aprofitament d’energia solar (tèrmica i fotovoltaica), i les d’energia eòlica, hidràulica, geotèrmica i d’altres fonts naturals renovables.
b) Actuacions dirigides a la millora de l’eficiència energètica, com per exemple la reducció de pèrdues tèrmiques en l’envolupant dels edificis (aïllament de parets i cobertes, canvi de tancaments exteriors), la dotació d’enllumenat i equips elèctrics de baix consum, l’aprofitament de la il·luminació natural, l’ús de sistemes de climatització i calefacció passius o d’alta eficiència i altres actuacions que tinguin per objecte l’estalvi d’energia.
c) Actuacions dirigides a la reducció de l’impacte ambiental de les instal·lacions juvenils, que inclouen la millora o la substitució d’instal·lacions de calefacció o climatització amb impacte sever en el medi, la implantació de sistemes d’estalvi d’aigua de consum, la dotació d’equips d’aprofitament d’aigües pluvials, la posada en marxa de sistemes de tractament de residus i d’aigües negres que siguin neutres o beneficiosos per al medi, la dotació d’equips de reutilització d’aigües grises, i altres iniciatives de característiques similars.
d) Actuacions de millora ambiental i de recuperació d’ecosistemes i d’entorns naturals degradats en terrenys de les instal·lacions juvenils.
 
Despeses subvencionables
– Les despeses derivades de l’execució de les obres i instal·lacions, així com les despeses derivades del lloguer de maquinària per a la realització de l’obra.
– Les d’adquisició de l’equipament i maquinària que siguin necessàries per fer efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental.
– Els honoraris del personal facultatiu, els estudis i altres serveis professionals contractats per a la redacció dels projectes tècnics vinculats a l’actuació subvencionada.
– Les despeses derivades de llicències d’obres, taxes i visats col·legials necessàries per portar a terme l’actuació subvencionada.
– Les derivades de la contractació dels serveis d’auditoria de comptes sobre el compte justificatiu de la subvenció concedida.
 

 Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de la línia de suport “L6. Accessibilitat atenció ciutadana – Next Diba” i activació el recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015055)

Núm: 46/2022Data: 23 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Next DIBA
Assumpte: Convocatòria de la línia de suport “L6. Accessibilitat atenció ciutadana – Next Diba” i activació el recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015055)
BOPB: 21/06/2022. Ref. CVE 202210095659
Anunci: Aprovació convocatòria recurs tècnic DIBA de la línia de suport L6

CONVOCATÒRIA NEXT-DIBACONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – PENDENT PUBLICACIÓ
BASES CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – DOGC 8668-16/05/2022
Modificació Bases
 
INFO- CONVOCATÒRIES NEXT GENERATION – ACTIVES I PENDENTS
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB
 

Entitats beneficiàries:

Ajuntaments
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
TRÀMITS
 

INFOGRAFIA RECURSOS
Presentació sol·licituds: a través TRÀMITS
 
Informació:
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Rambla de Catalunya, 126, 5a planta
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
 
Telèfon: 934 022 209
 
e-mail: ds.cooperacio@diba.catTermini sol·licitud Recurs tècnic:
 
3 setmanes abans termini convocatòria Ministeri.
 
Convocatòria Ministeri pendent publicar.
 
La Diputació ha avançat la convocatòria Next-DIBA, recurs tècnic que gestiona la subvenció, en temps, pels ajuntaments que així els interessi participar a la convocatòria.

Objecte: Recurs tècnic Línia 6. Impuls i foment de l’accessibilitat als espais d’atenció a la ciutadania dels municipis de Catalunya.
 
 
Vegeu Línia 6 – pàg. 50 a la 53 – bases convocatòria Next-Generation
Bases Next Generation:
Objecte: Subvenció als ajuntaments de Catalunya en règim de concurrència no competitiva perquè, en els edificis de titularitat municipal on s’hi realitzen serveis d’atenció al públic, s’hi facin els ajustos raonables per millorar l’accessibilitat dels espais i s’hi implementin sistemes de comunicació accessibles, d’acord amb la normativa aplicable.
Les accions han d’anar orientades a fer accessibles els espais d’atenció al públic, com també a fer accessibles els llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils que el municipi posa a disposició de la ciutadania per fer tràmits o consultes.
 
Accions subvencionables
a) Accions d’accessibilitat física:
– Eliminar graons i desnivells en els recorreguts fins als espais d’atenció o d’ús públic, ja sigui mitjançant rampes, plataformes elevadores verticals o inclinades, o ascensors.
– Dotar l’espai d’una cambra higiènica d’ús públic amb condicions d’accessibilitat adequades.
– Fer accessibles els taulells d’atenció al públic.
– Adequar o automatitzar les portes.
b) Accions d’accessibilitat comunicativa:
– Incorporar elements de comunicació accessibles als taulells d’atenció: bucle magnètic o equipament multimèdia (pantalla i càmera orientats a l’usuari) que permeti utilitzar serveis d’intèrpret en llengua de signes catalana a distància.
– Fer accessibles els llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels serveis públics d’acord amb les condicions d’accessibilitat establertes pel Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.
c) Excepcionalment, altres accions assimilables a les esmentades que tinguin per objecte la millora de l’accessibilitat física o comunicativa en els espais indicats.
Diverses accions suposen una actuació quan afectin el mateix servei, espai o equipament.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de la línia de suport “L1. Centres Residencials i d’Atenció Diürna – Next Diba” i activació del recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015057)

Núm: 45/2022Data: 23 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Next DIBA
Assumpte: Convocatòria de la línia de suport “L1. Centres Residencials i d’Atenció Diürna – Next Diba” i activació del recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015057)
BOPB: 21/06/2022. Ref. CVE 202210095667
Anunci: Aprovació convocatòria recurs tècnic DIBA de la línia de suport L1

CONVOCATÒRIA NEXT-DIBA

CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – PENDENT PUBLICACIÓ
BASES CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – DOGC 8668-16/05/2022
Modificació Bases
 
INFO- CONVOCATÒRIES NEXT GENERATION – ACTIVES I PENDENTS
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB
 

Entitats beneficiàries:

Ajuntaments
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
TRÀMITS
 

INFOGRAFIA RECURSOS
Presentació sol·licituds: a través TRÀMITS
 
Informació:
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Rambla de Catalunya, 126, 5a planta
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
 
Telèfon: 934 022 209
 
e-mail: ds.cooperacio@diba.catTermini sol·licitud Recurs tècnic:
 
3 setmanes abans termini convocatòria Ministeri.
 
Convocatòria Ministeri pendent publicar.
 
La Diputació ha avançat la convocatòria Next-DIBA, recurs tècnic que gestiona la subvenció, en temps, pels ajuntaments que així els interessi participar a la convocatòria.

Objecte: Recurs tècnic Línia 1. Inversió per a nous centres residencials i d’atenció diürna i remodelació de centres existents
 

Vegeu Línia 1 – pàg. 26 a la 30 – bases convocatòria Next-Generation
Bases Next Generation
Objecte: Finançar inversions en centres residencials i diürns destinats a la cura de llarga durada de persones grans, persones amb discapacitat i persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, d’addiccions o provocada pel virus VIH. També inclou inversions en equipaments per a la protecció de persones sense llar o amb necessitats d’allotjament temporal.
Les actuacions s’hauran de dur a terme d’acord amb el II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024, així com amb les recomanacions que recull el document Promoció de l’autonomia i de l’atenció a les persones amb suport de llarga durada a l’entorn comunitari a Catalunya.

Despeses subvencionables
1.- Les relacionades amb inversions d’obres:
a) Les obres de primer establiment, és a dir, les que donen lloc a la creació d’un bé immoble, sempre que es dediquin a l’activitat objecte de la subvenció un mínim de 10 anys.
b) Les obres de reforma, és a dir, les que suposen una ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble ja existent.
c) Les obres de gran reparació, és a dir, les que tenen per objectiu esmenar un dany produït en un bé immoble per causes fortuïtes o accidentals que afectin fonamentalment l’estructura resistent.
En aquest cas, s’inclouen les despeses següents:
– Obres de construcció de nous equipaments residencials en diferents modalitats i per a col·lectius diversos.
– Assistències tècniques tant en la redacció i la supervisió de projectes com en l’execució i la finalització de les obres (coordinació de seguretat i salut, direcció d’execució, oficines tècniques de seguiment i avaluació, etc.).
– Obres d’ampliació i de reformes de centres residencials existents.
– Obres de millora de l’accessibilitat.
– Intervencions per a millores energètiques.
– Intervencions que millorin la digitalització i la connexió TIC dels equipaments.
– Les que deriven de la contractació dels serveis d’auditoria de comptes sobre el compte justificatiu de la subvenció concedida.
– Les que deriven de les taxes i de les llicències d’obres.

2.- Les relacionades amb inversions en equipament:
Tenen la consideració d’inversions en equipament les que s’han produït amb motiu de l’adquisició d’elements de l’immobilitzat, diferents de terrenys i edificis afectats per l’activitat subvencionada.
En aquest cas, s’inclouen les despeses següents:
– L’adquisició d’equipament per dotar els centres i dur-hi a terme les activitats (maquinària, mobiliari, equips informàtics, solucions de robòtica i domòtica i altres).
– L’adquisició d’equipament vinculat a la inversió d’obres (maquinària i altres).
– Les que deriven de la contractació dels serveis d’auditoria de comptes sobre el compte justificatiu de la subvenció concedida.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de la línia de suport “L4. Innovació serveis socials – Next Diba” i activació del recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015058)

Núm: 44/2022Data: 23 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Next DIBA
Assumpte: Convocatòria de la línia de suport “L4. Innovació serveis socials – Next Diba” i activació del recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015058)
BOPB: 21/06/2022. Ref. CVE 202210095663
Anunci: Aprovació convocatòria recurs tècnic DIBA de la línia de suport L4

CONVOCATÒRIA NEXT-DIBA

CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – PENDENT PUBLICACIÓ
BASES CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – DOGC 8668-16/05/2022
 Modificaciò Bases


INFO- CONVOCATÒRIES NEXT GENERATION – ACTIVES I PENDENTS
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB
 

Entitats beneficiàries:

Ajuntaments
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
TRÀMITS
 

INFOGRAFIA RECURSOS
Presentació sol·licituds: a través TRÀMITS
 
Informació:
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Rambla de Catalunya, 126, 5a planta
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
 
Telèfon: 934 022 209
 
e-mail: ds.cooperacio@diba.catTermini sol·licitud Recurs tècnic:
 
3 setmanes abans termini convocatòria Ministeri.
 
Convocatòria Ministeri pendent publicar.
 
La Diputació ha avançat la convocatòria Next-DIBA, recurs tècnic que gestiona la subvenció, en temps, pels ajuntaments que així els interessi participar a la convocatòria.

Objecte: Recurs tècnic – Línia 4. Projectes d’innovació en serveis socials.
 
 
Vegeu Línia 4 – pàg. 40 a la 43 – bases convocatòria Next-Generation

Bases Next Generation –
Objecte:
Subvencionar projectes pilot d’innovació en serveis socials que posin en pràctica iniciatives pioneres tenint en compte que l’avaluació de l’impacte dels projectes ha de permetre extreure reflexions i resultats per al conjunt de la societat i del sistema, així com l’intercanvi de coneixement i aprenentatge per orientar els processos de modernització i impulsar noves línies de treball i intervenció amb la implicació de les administracions.
Les actuacions hauran d’estar alineades amb el II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024.

Les actuacions s’han de dirigir a la transformació i la innovació en l’atenció en alguna de les àrees d’impacte següents:
a) En la persona usuària:
– persones grans en situació de fragilitat
– persones en situació de dependència i/o complexitat social i sanitària
– persones amb deteriorament cognitiu
– persones amb discapacitat
– persones amb problemes de salut mental
– persones amb conducta addictiva
– persones amb vulnerabilitat personal i social en situació d’exclusió social
– persones en situació d’aïllament, solitud no desitjada
– persones de col·lectius vulnerables
– persones que tinguin limitat l’accés a les noves tecnologies i a la xarxa
b) En els equips de professionals
c) En l’entorn cuidador, comunitat i voluntariat:
– persones cuidadores no professionals
– persones voluntàries
 
Despeses subvencionables
a) Estudis per diagnosticar i dimensionar les necessitats de les persones destinatàries dels projectes innovadors.
b) Mapatge per conèixer experiències d’interès pels diferents projectes.
c) Redacció de documents de bases conceptuals i models d’intervenció.
d) Disseny dels projectes pilot.
e) Elaboració de quadres de comandament dels projectes.
f) Formació dels professionals en els nous models d’intervenció.
g) Formació a persones destinatàries en TIC.
h) Despeses del personal necessari implicat en l’execució de les actuacions.
i) Avaluació dels projectes.
j) Adquisició de material tecnològic.
k) Les derivades de la contractació dels serveis d’auditoria de comptes sobre el compte justificatiu de la subvenció concedida.

 

 Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15