Inici Documents Fulls SIM 2021

Convocatòria de subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l’any 2022 (ref. BDNS 626357).

Núm: 30/2022Data: 30 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l’any 2022 (ref. BDNS 626357).
DOGC : 8670- 18/05/2022
Resolució: CLT/1444/2022, de 9 de maig
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES

  DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
(Base Específica 2)
Ens locals o els ens que en depenen, les fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat.

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
7 de juny del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: la concessió de subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans.
Es poden subvencionar tres tipus de projectes:
a) Inventari, catalogació i digitalització dels béns culturals que integren els museus catalans.
b) Normalització de terminologia, unificació i estructuració del vocabulari tècnic utilitzat en la descripció dels béns culturals que integren els museus catalans.
c) Projectes de documentació dels fons fotogràfics dels museus catalans.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a programacions estables d’activitats d’arts visuals de caràcter professional per a l’any 2022 (ref. BDNS 625960).

Núm: 29/2022Data: 26 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a programacions estables d’activitats d’arts visuals de caràcter professional per a l’any 2022 (ref. BDNS 625960).
DOGC : 8669- 17/05/2022
Resolució: CLT/1425/2022, de 9 de maig
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES
  

 


 

  DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
(Base Específica 2)
ajuntaments de Catalunya o ens públics vinculats o dependents, inclosos els
consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les
entitats esmentades.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat.

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
7 de juny del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: donar suport a la programació estable d’activitats d’arts visuals. S’entén per programacions estables d’activitats d’arts visuals els cicles que els espais d’art o equipaments culturals dediquen a projectar, coordinar, dirigir, presentar o difondre activitats professionals relacionades amb les pràctiques artístiques contemporànies al llarg de, com a mínim, sis mesos l’any. Les activitats poden ser exposicions individuals o col·lectives, presentacions de treballs, intervencions de creadors en les seves múltiples disciplines, amb el propòsit de donar a conèixer de manera directa l’obra tant d’artistes amb una trajectòria professional més consolidada com la de creadors emergents. L’objectiu és fomentar la participació de la ciutadania i confrontar criteris per tal de situar l’activitat dels creadors, crítics, estudiants i espectadors en una zona compartida.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per al disseny i la implementació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques per a l’any 2022 (ref. BDNS 625959).

Núm: 28/2022Data: 26 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per al disseny i la implementació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques per a l’any 2022 (ref. BDNS 625959).
DOGC : 8669- 17/05/2022
Resolució: CLT/1424/2022, de 9 de maig,
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES
 


 

  DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
(Base Específica 2)
les entitats locals o els ens que en depenen i les universitats públiques que siguin titulars d’arxius que formin part del Sistema d’Arxius de Catalunya
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat.

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
7 de juny del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: donar suport a les entitats locals o ens que en depenen i a les universitats públiques que siguin titulars d’arxius que formin part del Sistema d’Arxius de Catalunya per dotar-se dels instruments metodològics escaients per al disseny i la implementació de sistemes de gestió documental corporatius en el marc de la implementació de l’administració electrònica. La gestió de documents abasta integralment el tractament i control dels documents físics i electrònics gestionats per un organisme.
Dins d’aquesta finalitat també s’inclouen totes les accions tècniques vinculades a la gestió de documents que tenen com a objectiu donar compliment a les obligacions de publicitat activa i transparència que estableix l’article 35.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents així com les actuacions destinades a fer públic el resultat de les accions esmentades a la seu electrònica o al lloc web de l’organisme titular de l’arxiu.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l’any 2022 (ref. BDNS 625958).

Núm: 27/2022Data: 26 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l’any 2022 (ref. BDNS 625958).
DOGC : 8669- 17/05/2022
Resolució:
CLT/1423/2022, de 9 de maig
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUESModificació

  DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
(Base Específica 2)
a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.
c) Les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense ànim de lucre que tinguin domicili a Catalunya
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat, documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8 i BE 6)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
7 de juny del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: donar suport als museus de Catalunya per portar a terme l’activitat museística, d’acord amb la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus. S’entén per activitat museística la pròpia per a l’acompliment de les funcions del museu; és a dir, la reunió, protecció, conservació, estudi i exhibició de béns culturals; la difusió del coneixement per a la recerca i l’ensenyament, i la constitució del museu com a espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans.
Requisits, condicions i incompatibilitats(vegeu tota la Base específica 3)
Per poder optar a les subvencions, a banda dels requisits i de les condicions que preveu la base general 4, s’han de complir els requisits següents:
a) Ser titular de museus inscrits al Registre de Museus de Catalunya.
b) Tenir prevista la realització de les activitats que es descriuen a la base 1 durant l’any natural de concessió de la subvenció.
c) Haver lliurat a la direcció general competent en matèria de museus la documentació següent:
c.1) La còpia de seguretat actualitzada de la documentació dels fons, en compliment del que disposa l’article 15.2 del Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.
c.2) El qüestionari del Registre de Museus de Catalunya actualitzat l’any de publicació de la convocatòria.

El lliurament d’aquests documents s’ha de fer abans que finalitzi el termini per presentar sol·licituds.
 
Despeses subvencionables(vegeu la Base específica 3)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic. Producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana per a l’any 2022 (CLT025)

Núm: 26/2022Data: 10 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic. Producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana per a l’any 2022 (CLT025)
DOGC : 8658- 2/05/2022
Resolució: CLT/1237/2022, de 21 d’abril
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES


DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu la Base Específica 2)
 
les corporacions locals o ens que en depenen …
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat, documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8 i BE 6)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
19/05/2022 (fins les 14:00h)
Objecte: donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.
Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
a) La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.
b) La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.
 
Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:
a) La producció d’espectacles i d’exposicions amb finalitats comercials o vinculades a festes, fires o celebracions comercials o de promoció turística.
b) Les activitats que no utilitzin el català o l’aranès en els seus continguts.
c) La filmació o enregistrament de l’espectacle.
d) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.
(vegeu la Base Específica 1)

Despeses subvencionables
 
a) Pel que fa a la producció d’espectacles
– L’obra (guió, adaptació, etc.).
– La música (composició, arranjament, enregistrament de banda sonora, etc.).
– La direcció.
– La coreografia.
– L’escenografia.
– El disseny tècnic (llum, so, gràfic).
– La compra, la confecció o el lloguer de vestuari directament relacionat amb l’espectacle objecte de subvenció.
– La producció de material sonor i audiovisual, sempre que sigui necessari per al procés creatiu de l’espectacle.
 
b) Pel que fa a la producció d’exposicions
– El comissariat.
– El projecte de l’exposició.
– L’elaboració dels textos de l’exposició.
– El disseny i la construcció dels elements expositius.
– La producció i digitalització de materials sonors i audiovisuals que formin part de l’exposició.
– La realització del catàleg.
– Les activitats complementàries a l’activitat principal com tallers, xerrades, conferències, etc., que tinguin per objecte la dinamització de l’exposició, incloses les de difusió i la comunicació.
 
S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte en relació amb les despeses subvencionables que estableix l’apartat anterior i d’acord amb la base general 6.3.
 
En el cas d’associacions, s’accepten les despeses facturades a l’entitat pels membres del seu òrgan de govern, sempre que compleixin els requisits que estableix la base general 6.10.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de la línia de suport Ajudes per a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP Local- Línia 2- Next Diba) i activar els seus recursos específics associats, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0010027)

Núm: 24/2022Data: 4 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Next Generation
Assumpte: Convocatòria de la línia de suport Ajudes per a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP Local- Línia 2- Next Diba) i activar els seus recursos específics associats, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0010027)
BOPB: 02/05/2022
Anunci: Aprovació la convocatòria de la línia de suport Ajudes per a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP Local- Línia 2- Next Diba)

CONVOCATÒRIA NEXT-DIBA

CONVOCATÒRIES NEXT GENERATION – ACTIVES I PENDENTS


DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB
Entitats beneficiàries: :

Entitats locals
Sol·licitud: A través del portal de tràmits
 
TRÀMITS
 

INFOGRAFIA RECURSOS
Presentació sol·licituds:
a través TRÀMITS

Informació:
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Rambla de Catalunya, 126, 5a planta
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
 
Telèfon: 934 022 209
 
e-mail: ds.cooperacio@diba.cat
 
Termini sol·licitud Recurs tècnic:
 
20/05/2022- Assessorament procedimental en fase de sol·licitud.
 
Termini de presentació de sol·licituds convocatòria Ministeri:
 
09/06/2022- convocatòria Ministeri
 
Bases i convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3851.pdf
 
Infografia: https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/infografia_pirep_3_v3_1.pdf
Objecte: Recurs tècnic convocatòria Next-DIBA- Assessorament procedimental en fase de sol·licitud.

Convocatòria Ministeri:
Descripció: ajuts per a la rehabilitació d’edificis la titularitat dels quals correspongui a les Entitats Locals i que estiguin o vagin a estar destinats a un ús públic, amb exclusió d’ús residencial habitatge públic (en tots els seus règims), i mantenir-lo destinat, almenys durant els propers vint anys, a ús públic.
 
També podran ser beneficiaris d’aquesta convocatòria aquells edificis de titularitat pública que, estant en desús en el moment de la publicació d’aquesta convocatòria, siguin destinats a ús públic una vegada finalitzada la rehabilitació durant un termini mínim de vint anys.
 
Els edificis han de tenir una data de construcció anterior a 1 de gener de 2009.
 
Les actuacions que siguin objecte de finançament han de tenir un caràcter integrat, en el sentit definit per l’Agenda Urbana Espanyola (AUE), i respondre als criteris de sostenibilitat, inclusió i qualitat estètica previstos per la Nova Bauhaus Europea.
 
Tipus d’actuacions:
 
Actuacions tipus A. Intervencions encaminades a la millora de l’eficiència energètica dels edificis públics, amb coeficient de contribució climàtica del 100 % (d’acord amb allò que preveu l’annex VI del Reglament (UE) núm. 2021/241).
 
Queden expressament excloses d’aquest grup aquelles actuacions que suposin la substitució, ús o instal·lació d’equips tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil.
 
Actuacions tipus B. Les intervencions destinades a millorar la sostenibilitat ambiental en matèria d’aigua, ús de materials, gestió de residus, adaptació al canvi climàtic i protecció de la biodiversitat, amb coeficient de contribució climàtica del 40 %.
 
Actuacions de tipus C. Les intervencions orientades a millorar l’accessibilitat. Les que eliminin barreres i millorin l’accessibilitat física, cognitiva i sensorial.
 
Actuacions de tipus D. Les intervencions destinades a millorar l’habitabilitat.
 
Actuacions tipus E. Les intervencions encaminades a la millora en la conservació dels edificis.
 
Horitzó temporal:
 
a) Línia 1. Edifici a rehabilitar la recepció d’obra del qual, sense observacions ni objeccions, tingui lloc com a màxim el 30 de setembre de 2024.
 
b) Línia 2. Edifici a rehabilitar la recepció d’obra del qual, sense observacions ni objeccions, tingui lloc com a màxim el 31 de març de 2026.
 
Les actuacions de la Línia 2 hauran de complir almenys dos dels paràmetres següents:
 
Que el cost total de l’obra projectada (entès com la suma del cost de les actuacions tipus A, B, C, D i E), sense impostos, sigui igual o superior a 500.000 euros.
Que la superfície, mesurada en m2 construïts, en què s’intervindrà superi els 1.000 m2. En cas que la intervenció afecti només a les façanes, s’haurà de computar únicament la superfície sobre rasant. De la mateixa manera, en el cas de substitució de fusteries, aïllament de coberta, substitució o millora dels sistemes de climatització, etc., cal computar la superfície afectada per aquestes obres.
Que el grau d’intervenció de l’actuació sigui igual o superior a 500 euros/m2, considerant el cost total de l’obra sense impostos respecte de la superfície total rehabilitada.
Òrgan convocant: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
 
Termini per a la presentació de les sol·licituds:
 
Línia 1: 45 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria. Tancament de la convocatòria el 25 d’abril de 2022.

Línia 2: 90 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria. Tancament de la convocatòria el 9 de juny de 2022.

Beneficiaris: les entitats locals, entenent com a tals els municipis, amb independència de la seva grandària i població, les diputacions provincials, els cabildos i consells insulars que siguin titulars d’un immoble que compleixi les condicions exigides per aquesta convocatòria.
 
Cada entitat local podrà presentar un nombre màxim de sol·licituds tenint en compte els llindars de població segons les xifres oficials del Padró referides a 1 de gener de 2020 i a la Línia d’actuacions de què es tracti:
 
Més de 50.000 habitants i capitals de província: 2 sol·licituds per a la línia 1 i 3 sol·licituds per a la línia 2.
Entre 20.000 i 50.000 habitants i diputacions, cabildos o consells: 1 sol·licitud per a la línia 1 i 2 sol·licituds per a la línia 2.
Menys de 20.000 habitants, 1 sol·licitud per a la línia 1 i 1 sol·licitud per a la línia 2.

Tipus de convocatòria: per concurrència competitiva

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a l’any 2022 (ref. BDNS 621814).

Núm: 23/2022Data: 3 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions per fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a l’any 2022 (ref. BDNS 621814).
DOGC: 8657, de 29/04/2022
Resolució: ACC/1173/2022, de 19 d’abril
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 
WEB

 
Entitats beneficiàries: : (vegeu base reguladora 3)
Per a les actuacions previstes a la base 2.1.1:
·          Ens locals que tinguin la competència sobre les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció i tinguin el cens d’animals de companyia establert en l’article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, en el sistema informàtic de gestió única del Registre general d’animals de companyia mitjançant l’aplicació ANICOM.
·          Les entitats (associacions i fundacions) que estiguin inscrites en el Registre d’associacions de protecció i defensa dels animals.
Per a les actuacions previstes a la base 2.1.2:
·          Els ajuntaments dels municipis de menys de 10.000 habitants que no disposin de personal veterinari propi.
·          Els consells comarcals i les entitats locals supramunicipals a qui els ajuntaments indicats a la base 3.2.1 hagin cedit les competències d’inspecció i vigilància previstes a l’article 41 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril.
Sol·licitud: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
TRAMITAR SUBVENCIÓ
 
Manual formulari de sol·licitud

Presentació sol·licituds:
amb documentació

Informació:
 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Carrer de Provença, 204-208
08036- BARCELONA
Telèfon: 93  495 80 00
dgpamn.accioclimatica@gencat.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:


30/05/2022
Objecte: fomentar la identificació i esterilització dels animals de companyia, entenent com a tals gossos, gats i fures, amb la finalitat de disminuir-ne l’abandonament i, d’altra banda, donar suport a la contractació de professionals veterinaris col·legiats per a la realització d’actuacions d’inspecció i vigilància, assessorament tècnic i suport relatives a animals de companyia o al control de nuclis zoològics en municipis de menys de 10.000 habitants, quan no disposin de personal veterinari propi.

Actuacions subvencionables (vegeu la base reguladora 2 i l’apartat 6 de la convocatòria)

Dues línies d’actuacions:

Línia 1: actuacions d’identificació i esterilització d’animals de companyia corresponents a:

a) Actuacions d’identificació i esterilització d’animals de companyia que estiguin en un centre d’acollida inscrit al Registre de nuclis zoològics de Catalunya.
b) Actuacions d’identificació i esterilització de gats que formin part d’una colònia controlada, entenent com a tal la localització autoritzada per l’ens local en què viuen de manera habitual un grup de gats no socialitzats amb els éssers humans.
c) Actuacions d’identificació i esterilització d’animals de companyia mitjançant campanyes promogudes per ens locals o entitats de protecció i defensa dels animals adreçades a la població.

Línia 2: contractació de professionals veterinaris col·legiats per a la realització d’actuacions d’inspecció i vigilància, assessorament tècnic i suport relatives a animals de companyia o al control de nuclis zoològics en municipis de menys de 10.000 habitants que no disposin de personal veterinari propi. La contractació la pot fer l’ajuntament mateix o bé el consell comarcal o l’entitat local supramunicipal a qui l’ajuntament hagi cedit les competències d’inspecció i vigilància.

La identificació dels animals de companyia en les actuacions previstes a la base 2.1 s’ha de fer mitjançant la implantació de microxips normalitzats d’acord amb la norma ISO 11784 i els procediments d’esterilització són l’ovariectomia, histerectomia o ovariohisterectomia en femelles i la vasectomia o orquiectomia en mascles.

*Les actuacions subvencionables i el període d’execució d’aquestes s’indiquen en la convocatòria corresponent. (vegeu l’apartat 6 de la convocatòria)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 622297).

Núm: 22/2022Data: 3 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 622297).
DOGC: 8655, de 27/04/2022
Resolució:
ACC/1182/2022, de 19 d’abril
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB

 
Entitats beneficiàries:
(vegeu base reguladora 2)
 
administracions públiques de Catalunya que tinguin la titularitat dels sòls que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut.
Sol·licitud: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
document de justificació de la subvenció normalitzat (model JUST/SOLS 22)
Presentació sol·licituds:
amb documentació (vegeu la base reguladora 3 i 7)

Informació:
 
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Carrer de Provença, 204
08036- BARCELONA
Telèfon: 935 673 300
 
Termini presentació de sol·licituds:


27/07/2022
Objecte: donar suport econòmic a les administracions públiques de Catalunya i, en el marc de la normativa en matèria de contaminació del sòl vigent, promoure les tasques d’investigació, la prevenció i la recuperació del sòl, de caràcter públic, afectats per contaminació d’origen puntual i per abocaments de residus industrials. Igualment es persegueix fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació en processos de descontaminació de sòls, mitjançant actuacions encaminades a la seva restauració.

Aquesta línia de subvenció inclou les següents accions:

a) Sòls contaminats: accions que promoguin les tasques d’investigació, la prevenció i la recuperació del sòl afectats per contaminació d’origen puntual.
S’entendrà per contaminació d’origen puntual tota aquella contaminació provinent del món industrial i de serveis

b) Abocament de residus industrials: accions que promoguin la retirada i sanejament, si s’escau, dels indrets on hi ha abocats residus industrials.
 
Els sòls han de ser propietat de les administracions públiques de Catalunya que sol·liciten la subvenció, i la contaminació o abocament de residus no han de tenir un causant conegut o al qual es puguin imputar les accions objecte d’aquesta subvenció, d’acord amb el règim de responsabilitat establert a l’article 19 del text refós de la Llei de reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (principi de “qui contamina paga”).

S’entén per causant desconegut qualsevol persona jurídica o física desconeguda o desapareguda o insolvent.

La destinació posterior del sòl s’haurà d’emmarcar dins dels usos d’interès públic, d’acord amb les competències del titular del sòl.

(Vegeu la base reguladora 1)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria  de subvencions per al suport a l’organització i celebració de premis i concursos culturals per al període 2022-2023 (ref. BDNS 619541).

Núm: 21/2022Data: 13 d’abril de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria  de subvencions per al suport a l’organització i celebració de premis i concursos culturals per al període 2022-2023 (ref. BDNS 619541).
DOGC : 8647- 13/04/2022
Resolució: CLT/969/2022, de 5 d’abril
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES

Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu modificació BE apartat 2)
 

c) Els ens locals i les entitats que en depenguin.
Sol·licitud:
A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8.1 ap. a i b i BE 6)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


03/05/2022 (fins les 14:00h)
Objecte: contribuir econòmicament durant un període biennal a l’organització i celebració d’un premi o concurs en els àmbits de les lletres, la cultura popular i l’etnologia, la llengua, el patrimoni cultural, les humanitats i les ciències socials, inclòs també el que tingui caràcter multidisciplinari.
 
Despeses subvencionables
Únicament són subvencionables les despeses relatives als conceptes següents:

a) Les retribucions dels treballadors que participin en l’organització o celebració dels premis o concursos, així com la contractació de serveis externs per a la mateixa activitat, inclosa la remuneració dels jurats.
b) La compra de material fungible.
c) El lloguer de l’espai on es celebri el premi o concurs, sempre que no sigui un espai del qual és titular o en disposa d’un dret d’ús per a altres finalitats.
d) El lloguer d’equipament, maquinària i mobiliari, si no són propis.
e) Les activitats complementàries que tinguin relació directa amb el premi o concurs, com tallers, xerrades, conferències, presentacions públiques, etc.
f) Les activitats de difusió, comunicació i publicitat.
g) Són subvencionables les despeses de desplaçament, allotjament (amb un màxim de 120 euros per persona i dia) i manutenció (amb un màxim de 38 euros per persona i dia) de les persones ponents, presentadores i  membres del jurat que participin directament en el premi o concurs.
Respecte a les persones de l’entitat sol·licitant que hi participin, s’accepten aquestes despeses d’un màxim de dues persones.
En les despeses de desplaçament, en cap cas s’accepten els bitllets de classes preferents. En el cas de desplaçaments en vehicle, s’accepta una despesa de 0,30 euros per quilòmetre i el cost dels peatges de les persones participants esmentades. La benzina està inclosa en el preu del quilometratge.
h) En el supòsit de premis o concursos literaris o d’obres de l’àmbit humanístic, les despeses d’edició de l’obra
guanyadora, sempre que l’edició sigui a càrrec del sol·licitant. En cas de coedició, només és subvencionable la
part de la despesa que assumeix l’entitat sol·licitant.
i) Les despeses derivades de la retransmissió en directe i de la gravació i difusió per xarxes socials de l’acte d’entrega dels premis; així com les relatives a la seva accessibilitat (com per exemple la subtitulació, la llengua de signes i l’audiodescripció).
j) Les despeses derivades de fer que l’acte presencial d’entrega del premi sigui accessible a tots els públics.
k) Es poden imputar despeses indirectes o generals en els termes de la base general 6.5.
l) S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d’acord amb la base general 6.3.
m) En el cas d’associacions, s’accepten les despeses facturades a l’entitat per les persones membres del seu òrgan de govern, en els termes que consten a la base general 6.10.
n) És subvencionable la part de la dotació econòmica o en espècie dels premis, si n’hi ha, amb un topall màxim de 5.000 euros, i que no inclogui la remuneració dels drets d’autor.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria  de subvencions per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l’any 2022 (ref. BDNS 619764).

Núm: 20/2022Data: 13 d’abril de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria  de subvencions per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l’any 2022 (ref. BDNS 619764).
DOGC : 8647- 13/04/2022
Resolució: CLT/1030/2022, de 5 d’abril
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES

Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu BE apartat 2)

els municipis de Catalunya de menys de 30.000 habitants segons les dades oficials del padró municipal en el moment de presentar la sol·licitud, i les comarques de Catalunya.
Sol·licitud:
A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
Presentació sol·licituds:
mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8 i BE 6)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


03/05/2022 (fins les 14:00h)
Objecte: promoure la defensa i conservació del patrimoni arqueològic i paleontològic català mitjançant subvencions a municipis i comarques per a inversions que constin en un programa anual d’inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic en el seu àmbit territorial.

Despeses subvencionables (vegeu modificació BE apartat 5)

·         Es considera despesa subvencionable la que està directament relacionada amb les actuacions que cal fer als jaciments que descriu la base 3.1.c) per a la gestió del patrimoni arqueològic o paleontològic.
·         Són subvencionables les despeses relatives a intervencions arqueològiques o paleontològiques realitzades en aquests jaciments, sempre que es tracti d’intervencions preventives, d’acord amb l’article 14 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i sempre que es facin l’any natural de concessió de la subvenció.
·         Són subvencionables les despeses corresponents a obres per a la visitabilitat dels jaciments i el manteniment d’instal·lacions vinculades al programa anual d’inversions en la gestió del patrimoni arqueològic o paleontològic, incloent-hi les accions conduents a millorar la seguretat i l’accessibilitat, així com les anàlogues a aquestes, sempre que es facin en el jaciment i en el seu espai immediat.
·         En queden excloses les despeses relatives a moviments de terres i a intervencions arqueològiques o paleontològiques integrades en un projecte de recerca o que siguin d’urgència, d’acord amb els articles 6 i 19 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, respectivament.
·         En queden excloses les despeses derivades d’actuacions no vinculades directament als jaciments i els seus entorns immediats.
·         No s’aplica la base general 6.5 referent a les despeses generals o indirectes i, per tant, no són subvencionables.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15