Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 634312).

Núm: 48/2022Data: 23 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació- treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 634312).
DOGC: 8694, de 22/06/2022
Resolució: EMT/1918/2022, de 15 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORESmodificació 

DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
 
WEB

 

Entitats beneficiàries:
Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que compleixin algun dels requisits següents:
 
a)     Les entitats locals que representen municipis de més de 20.000 habitants.
 
b)    Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d’acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques i amb competències en desenvolupament local i promoció de l’ocupació que abastin un territori de més de 10.000 habitants.
 
c)     Excepcionalment podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb les anteriors quan per raons d’estructura socioeconòmica diferenciada es justifiqui de manera suficient, abastin un territori de més de 10.000 habitants i l’àmbit d’intervenció de les accions sol·licitades sigui supralocal.
Estan excloses de la participació en aquest Programa les entitats locals, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, destinataris/àries de les accions ocupacionals i de desenvolupament local cofinançades en el marc del projecte Treball a les 7 comarques..
Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 

EACAT
 
 
Guia de prescripcions tècniques

 
Presentació sol·licituds: Vegeu base reguladora 10 i 11

Informació:
 
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: programes.pdl.soc@gencat.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 
 
15 de setembre de 2022 inclòs
Objecte: obrir la convocatòria corresponent a l’any 2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions previstes per al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, establertes en la base 1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local. (DOGC núm. 7673 de 27 de juliol), modificada per l’Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre (DOGC núm. 8233 de 25 de setembre).

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15