Convocatòria de la línia de suport “L5.2 Transformació ecològica instal·lacions – Next Diba” i activació el recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015054)

Núm: 47/2022Data: 23 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Next DIBA
Assumpte: Convocatòria de la línia de suport “L5.2 Transformació ecològica instal·lacions – Next Diba” i activació el recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015054)
BOPB: 21/06/2022. Ref. CVE 202210095698
Anunci: Aprovació convocatòria recurs tècnic DIBA de la línia de suport L5.2

CONVOCATÒRIA NEXT-DIBA


CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – PENDENT PUBLICACIÓ
BASES CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – DOGC 8668-16/05/2022
Modificació Bases
 
INFO- CONVOCATÒRIES NEXT GENERATION – ACTIVES I PENDENTS
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB
 

Entitats beneficiàries:

Ajuntaments
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
TRÀMITS
 

INFOGRAFIA RECURSOS
Presentació sol·licituds: a través TRÀMITS
 
Informació:
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Rambla de Catalunya, 126, 5a planta
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
 
Telèfon: 934 022 209
 
e-mail: ds.cooperacio@diba.catTermini sol·licitud Recurs tècnic:
 
3 setmanes abans termini convocatòria Ministeri.
 
Convocatòria Ministeri pendent publicar.
 
La Diputació ha avançat la convocatòria Next-DIBA, recurs tècnic que gestiona la subvenció, en temps, pels ajuntaments que així els interessi participar a la convocatòria.

Objecte: Recurs tècnic Línia 5.2 Transformació ecològica instal·lacions – Next Diba i activació el recurs específic associat
 
 
Vegeu Línia 5.2 – pàg. 47 a la 50 – bases convocatòria Next-Generation
Bases Next Generation:
Objecte: Subvencions per a finançar actuacions de transformació ecològica de les instal·lacions destinades a allotjar infants, adolescents i joves, per fer efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental.

 Tipus Actuacions:
a) Projecte i execució de millores per a la transició energètica a les instal·lacions juvenils, que inclouen les instal·lacions tècniques de captació i aprofitament d’energia solar (tèrmica i fotovoltaica), i les d’energia eòlica, hidràulica, geotèrmica i d’altres fonts naturals renovables.
b) Actuacions dirigides a la millora de l’eficiència energètica, com per exemple la reducció de pèrdues tèrmiques en l’envolupant dels edificis (aïllament de parets i cobertes, canvi de tancaments exteriors), la dotació d’enllumenat i equips elèctrics de baix consum, l’aprofitament de la il·luminació natural, l’ús de sistemes de climatització i calefacció passius o d’alta eficiència i altres actuacions que tinguin per objecte l’estalvi d’energia.
c) Actuacions dirigides a la reducció de l’impacte ambiental de les instal·lacions juvenils, que inclouen la millora o la substitució d’instal·lacions de calefacció o climatització amb impacte sever en el medi, la implantació de sistemes d’estalvi d’aigua de consum, la dotació d’equips d’aprofitament d’aigües pluvials, la posada en marxa de sistemes de tractament de residus i d’aigües negres que siguin neutres o beneficiosos per al medi, la dotació d’equips de reutilització d’aigües grises, i altres iniciatives de característiques similars.
d) Actuacions de millora ambiental i de recuperació d’ecosistemes i d’entorns naturals degradats en terrenys de les instal·lacions juvenils.
 
Despeses subvencionables
– Les despeses derivades de l’execució de les obres i instal·lacions, així com les despeses derivades del lloguer de maquinària per a la realització de l’obra.
– Les d’adquisició de l’equipament i maquinària que siguin necessàries per fer efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental.
– Els honoraris del personal facultatiu, els estudis i altres serveis professionals contractats per a la redacció dels projectes tècnics vinculats a l’actuació subvencionada.
– Les despeses derivades de llicències d’obres, taxes i visats col·legials necessàries per portar a terme l’actuació subvencionada.
– Les derivades de la contractació dels serveis d’auditoria de comptes sobre el compte justificatiu de la subvenció concedida.
 

 Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15