Convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 634314).

Núm: 49/2022Data: 23 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació- treball
Assumpte: Convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 634314).
DOGC: 8694, de 22/06/2022
Resolució: EMT/1908/2022, de 15 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORESModificació

DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
 WEB

 

Entitats beneficiàries: (vegeu la base reguladora 3)
 
Ajuntaments que tenen aprovats projectes d’intervenció integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya —a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny;
 
així com els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades a aquells, amb competències en matèria de desenvolupament local i/o promoció de l’ocupació —d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 

EACAT

Dins el servei: “Projecte Treball als barris


 
Presentació sol·licituds: Vegeu base reguladora 10 i 11

Informació:
 
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: barris.soc@gencat.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 
 
15 de juliol de 2022 inclòs
Objecte: regular el procediment de concessió de les subvencions del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.
Aquest programa té per objectiu que les entitats beneficiàries puguin coordinar i executar actuacions de caràcter integrat que al mateix temps combinin accions ocupacionals i de desenvolupament local en el marc d’un pla d’execució anual, que els permetin d’intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada barri, per tal de contribuir al seu equilibri social i territorial.
(Vegeu despeses subvencionables a la base reguladora 9)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15