Convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació (SOC – Espais) (ref. BDNS 634311).

Núm: 50/2022Data: 23 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació- treball
Assumpte: Convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació (SOC – Espais) (ref. BDNS 634311).
DOGC: 8694, de 22/06/2022
Resolució: EMT/1909/2022, de 9 de juny
 
CONVOCATÒRIA
 
BASES REGULADORESModificació
 DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
 WEB

 

Entitats beneficiàries: (vegeu l’article 3 de la convocatòria)
 
Els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb competències en matèria d’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 

 
Excepcionalment, podran ser entitats beneficiàries les entitats locals que abastin un territori d’intervenció supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de planificació estratègica en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d’actuació.

Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 

EACAT 
Presentació sol·licituds: Vegeu base reguladora 10 i 11

Informació:
 
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: serveiorientacio.soc@gencat.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 
 
13 de juliol de 2022 inclòs
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és regular el desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació.
 
En cas de cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), aquesta actuació contribueix a assolir els següents resultats definits per l’objectiu específic:
– Que les persones desocupades disposin de recursos que les situïn en una millor posició per a la cerca de feina.
– Que les persones aturades desenvolupin estratègies per millorar les seves competències professionals.
– Que les persones aturades detectin oportunitats i posin en marxa iniciatives d’autoocupació.
– Que les persones desocupades incrementin el seu accés al mercat de treball, en particular aquelles que porten més temps a l’atur, assolint unes taxes d’ocupació més elevades i pròximes a les fixades per l’Estratègia Europa 2020.
 
(Vegeu despeses subvencionables a l’Ordre de modificació, Article 8)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15