Convocatòria de subvencions a la programació de música en viu de caràcter professional (ref. BDNS 633145).

Núm: 43/2022Data: 22 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions a la programació de música en viu de caràcter professional (ref. BDNS 633145).
DOGC : 8692- 20/06/2022
Resolució: CLT/1843/2022, de 10 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUESModificació
 
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
Institut Català de les Empreses Culturals
WEB
Entitats beneficiàries: (vegeu la base específica 2)
 
modalitat a) de la base 1.1 (festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen) únicament poden optar a les subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
 
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 6)

Informació:
 
INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS
Àrea de Música
Passatge de la Banca, 1,
08002 Barcelona
Tel. 933 162 700
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 


5 de juliol de 2022
Objecte: L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions de música en viu de caràcter professional, en les modalitats següents:
 
a) Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen.
b) Programació de música en viu (festivals, cicles i temporades i programació estable) que no siguin de sales de concerts, realitzades per empreses o entitats privades.
c) Programació estable de sales de concerts: cal que la programació l’organitzi l’empresa o l’entitat privada gestora de la sala. En queden exclosos els concerts programats per tercers a la sala mitjançant el lloguer de l’espai.
 
En queden exclosos, a tots els efectes, els concerts següents:
(vegeu base específica 2 i modificació bases específiques)
 
a) Els que no tinguin un mínim de 200,00 euros de despeses per caixets.
b) Els que no formin part de cap festival, cicle, temporada o programació estable.
Als efectes d’aquestes bases, s’entén per festival, cicle, temporada i programació estable el conjunt de concerts que es desenvolupen durant un període delimitat sota una mateixa línia programàtica. No s’accepten les agrupacions de concerts solts.
c) Els que formin part de les programacions estables d’ajuntaments i ens públics que en depenen.
d) Els que formin part dels programes de festa major.
e) Els destinats al ball del públic assistent.
f) Els que consisteixin en la contractació estable o regular d’una mateixa formació musical. Als efectes d’aquestes bases, es considera programació estable o regular la programació de concerts d’una mateixa formació més de sis vegades en el projecte presentat o quan una mateixa formació representi el 50% o més del total de la programació presentada.
g) Els que es realitzin en el marc de cursos o concursos i els concerts d’alumnat i professorat organitzats en centres educatius.
h) Els que no estiguin oberts al públic en general.
i) Les sessions de discjòqueis que actuïn amb anterioritat o posterioritat als concerts i les sessions habituals de discoteca a la sala.
j) Els concerts que s’hagin contractat a través de l’eina Programa.cat.
k) Els concerts destinats a la participació activa del públic a l’escenari.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15