Convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 597372)

Núm: 51/2021Data: 15 de desembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (ref. BDNS 585774
DOGC: : 8562, de 14/12/2021
Resolució:
ACC/3643/2021, de 26 de novembre

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Modificació Bases- sobre justificacions
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
WEB
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA)
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu la base reguladora 3)
 
 Ens locals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma EACAT dins del Catàleg de tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua, al servei ACA-CIS007 – Subvencions transport d’aigua amb vehicles cisterna o execució d’obres d’urgència 2/2021.
 
(vegeu l’apartat 5 de la convocatòria)

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma EACAT dins del Catàleg de tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua, al servei ACA-CIS007 – Subvencions transport d’aigua amb vehicles cisterna o execució d’obres d’urgència 2/2021.

Informació:
 
AGÈNCIA CATALADA DE L’AIGUA
ÀREA D’ABASTAMENT D’AIGUA
Carrer de Provença, 204-208
08036 BARCELONA
 
Tel. 93 567 28 00
Termini presentació de sol·licituds:


31/01/2022
Objecte: les despeses extraordinàries realitzades per les entitats locals per a la prestació del servei d’abastament d’aigua apta per al consum humà, mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna, o mitjançant l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents, a fi de resoldre un problema de manca de potabilitat o d’escassetat de recurs.
 
Les despeses esmentades s’han de referir exclusivament a les generades pel transport de l’aigua amb vehicles cisterna o similars, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents. Als efectes d’aquesta convocatòria, s’entenen per obres o actuacions d’urgència equivalents aquelles que tècnicament i econòmicament resulten més eficients que l’abastament amb vehicles cisterna per solucionar els problemes d’escassetat d’aigua o de contaminació. Els imports subvencionables no inclouen l’IVA.
 
Les despeses objecte de subvenció han d’haver estat realitzades dins del període que estableixin les convocatòries. Es considera despesa realitzada la justificada mitjançant certificacions i factures degudament intervingudes, encara que no hagin estat efectivament pagades a l’empresa contractada, i les efectivament pagades. No es consideren pagades aquelles despeses que hagin estat objecte de compensació per part de l’ens sol·licitant.
 
(vegeu la base reguladora 1)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15