Convocatòria de subvencions en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic. Producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana per a l’any 2022 (CLT025)

Núm: 26/2022Data: 10 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic. Producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana per a l’any 2022 (CLT025)
DOGC : 8658- 2/05/2022
Resolució: CLT/1237/2022, de 21 d’abril
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES


DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu la Base Específica 2)
 
les corporacions locals o ens que en depenen …
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat, documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8 i BE 6)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
19/05/2022 (fins les 14:00h)
Objecte: donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.
Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
a) La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.
b) La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.
 
Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:
a) La producció d’espectacles i d’exposicions amb finalitats comercials o vinculades a festes, fires o celebracions comercials o de promoció turística.
b) Les activitats que no utilitzin el català o l’aranès en els seus continguts.
c) La filmació o enregistrament de l’espectacle.
d) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.
(vegeu la Base Específica 1)

Despeses subvencionables
 
a) Pel que fa a la producció d’espectacles
– L’obra (guió, adaptació, etc.).
– La música (composició, arranjament, enregistrament de banda sonora, etc.).
– La direcció.
– La coreografia.
– L’escenografia.
– El disseny tècnic (llum, so, gràfic).
– La compra, la confecció o el lloguer de vestuari directament relacionat amb l’espectacle objecte de subvenció.
– La producció de material sonor i audiovisual, sempre que sigui necessari per al procés creatiu de l’espectacle.
 
b) Pel que fa a la producció d’exposicions
– El comissariat.
– El projecte de l’exposició.
– L’elaboració dels textos de l’exposició.
– El disseny i la construcció dels elements expositius.
– La producció i digitalització de materials sonors i audiovisuals que formin part de l’exposició.
– La realització del catàleg.
– Les activitats complementàries a l’activitat principal com tallers, xerrades, conferències, etc., que tinguin per objecte la dinamització de l’exposició, incloses les de difusió i la comunicació.
 
S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte en relació amb les despeses subvencionables que estableix l’apartat anterior i d’acord amb la base general 6.3.
 
En el cas d’associacions, s’accepten les despeses facturades a l’entitat pels membres del seu òrgan de govern, sempre que compleixin els requisits que estableix la base general 6.10.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15