Convocatòria de subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública per al període 2022-2023 (ref. BDNS 631300).

Núm: 39/2022Data: 14 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública per al període 2022-2023 (ref. BDNS 631300).
DOGC : 8687- 13/06/2022
Resolució: CLT/1768/2022, de 2 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES

  DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
ens locals o ens públics vinculats que gestionin un equipament de titularitat pública situat a Catalunya, les empreses, entitats privades sense ànim de lucre.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat (vegeu base específica 5 i base reguladora 8)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
30 de juny del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: donar suport al programa de les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública, amb gestió pública o privada i situats a Catalunya, durant un període biennal.
 
Queden exclosos d’aquestes bases els supòsits següents:
 
a) Quan el destinatari hagi rebut el suport de la línia de subvencions de convenis triennals de col·laboració amb companyies, empreses de producció teatral i de circ, i empreses gestores de sales de teatre amb producció pròpia.
 
b) Quan es tracti d’equipaments adherits al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, que rebin suport econòmic a través d’un contracte programa o conveni.
 
c) Quan es tracti d’equipaments del Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya o la xarxa o el sistema públic que la substitueixi, que rebin suport econòmic a través d’un contracte programa o conveni.
 
d) Els consorcis o centres dels quals formi part el Departament de Cultura o ens adscrits o vinculats, o que rebin suport econòmic d’aquells mitjançant altres fórmules de col·laboració.
  

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15