Convocatòria  de subvencions per al suport a l’organització i celebració de premis i concursos culturals per al període 2022-2023 (ref. BDNS 619541).

Núm: 21/2022Data: 13 d’abril de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria  de subvencions per al suport a l’organització i celebració de premis i concursos culturals per al període 2022-2023 (ref. BDNS 619541).
DOGC : 8647- 13/04/2022
Resolució: CLT/969/2022, de 5 d’abril
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES

Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu modificació BE apartat 2)
 

c) Els ens locals i les entitats que en depenguin.
Sol·licitud:
A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8.1 ap. a i b i BE 6)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


03/05/2022 (fins les 14:00h)
Objecte: contribuir econòmicament durant un període biennal a l’organització i celebració d’un premi o concurs en els àmbits de les lletres, la cultura popular i l’etnologia, la llengua, el patrimoni cultural, les humanitats i les ciències socials, inclòs també el que tingui caràcter multidisciplinari.
 
Despeses subvencionables
Únicament són subvencionables les despeses relatives als conceptes següents:

a) Les retribucions dels treballadors que participin en l’organització o celebració dels premis o concursos, així com la contractació de serveis externs per a la mateixa activitat, inclosa la remuneració dels jurats.
b) La compra de material fungible.
c) El lloguer de l’espai on es celebri el premi o concurs, sempre que no sigui un espai del qual és titular o en disposa d’un dret d’ús per a altres finalitats.
d) El lloguer d’equipament, maquinària i mobiliari, si no són propis.
e) Les activitats complementàries que tinguin relació directa amb el premi o concurs, com tallers, xerrades, conferències, presentacions públiques, etc.
f) Les activitats de difusió, comunicació i publicitat.
g) Són subvencionables les despeses de desplaçament, allotjament (amb un màxim de 120 euros per persona i dia) i manutenció (amb un màxim de 38 euros per persona i dia) de les persones ponents, presentadores i  membres del jurat que participin directament en el premi o concurs.
Respecte a les persones de l’entitat sol·licitant que hi participin, s’accepten aquestes despeses d’un màxim de dues persones.
En les despeses de desplaçament, en cap cas s’accepten els bitllets de classes preferents. En el cas de desplaçaments en vehicle, s’accepta una despesa de 0,30 euros per quilòmetre i el cost dels peatges de les persones participants esmentades. La benzina està inclosa en el preu del quilometratge.
h) En el supòsit de premis o concursos literaris o d’obres de l’àmbit humanístic, les despeses d’edició de l’obra
guanyadora, sempre que l’edició sigui a càrrec del sol·licitant. En cas de coedició, només és subvencionable la
part de la despesa que assumeix l’entitat sol·licitant.
i) Les despeses derivades de la retransmissió en directe i de la gravació i difusió per xarxes socials de l’acte d’entrega dels premis; així com les relatives a la seva accessibilitat (com per exemple la subtitulació, la llengua de signes i l’audiodescripció).
j) Les despeses derivades de fer que l’acte presencial d’entrega del premi sigui accessible a tots els públics.
k) Es poden imputar despeses indirectes o generals en els termes de la base general 6.5.
l) S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d’acord amb la base general 6.3.
m) En el cas d’associacions, s’accepten les despeses facturades a l’entitat per les persones membres del seu òrgan de govern, en els termes que consten a la base general 6.10.
n) És subvencionable la part de la dotació econòmica o en espècie dels premis, si n’hi ha, amb un topall màxim de 5.000 euros, i que no inclogui la remuneració dels drets d’autor.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15