Convocatòria de subvencions per sufragar les despeses derivades de la redacció i actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua (ref. BDNS 631383).

Núm: 32/2022Data: 10 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat – medi ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions per sufragar les despeses derivades de la redacció i actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua (ref. BDNS 631383).
DOGC: 8685, de 09/06/2022
Resolució: ACC/1741/2022, de 3 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  

   AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu tota la base reguladora 2)
 
titulars del servei d’abastament d’aigua i aquells ens locals o agrupacions d’ens locals que prestin el servei d’abastament d’aigua o que duguin a terme la inversió objecte de subvenció per delegació o encàrrec.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Per a la sol·licitud i la resta de tràmits associats a aquest procediment, s’han habilitat formularis específics d’ús obligatori. Aquests formularis són a disposició dels ens interessats a la plataforma EACAT dins del Catàleg de tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua, al servei: PDR004 – Redacció i actualització de plans directors d’abastament d’aigua
Presentació sol·licituds:
amb formularis habilitats (vegeu la base reguladora 4)
 

Informació:
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença, 204-208
08036  Barcelona
 
Tel. 93 567 28 00
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
09/08/2022
Objecte: la redacció i l’actualització de plans directors del servei d’abastament d’aigua en municipis de menys de 5.000 habitants censats. Als efectes d’aquesta convocatòria, s’entén per pla director aquell estudi especialitzat que contingui com a mínim els aspectes detallats a l’annex 1 de les bases reguladores.

No són objecte de subvenció: (vegeu la base reguladora 1)
a) Les inversions en infraestructures que es proposin en aquests plans directors.
b) L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les inversions sol·licitades.
c) Les despeses corresponents a les actualitzacions o revisions d’aquells plans directors que hagin estat objecte d’una subvenció atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua, en el marc de la convocatòria publicada per Resolució TES/2689/2017, de 2 de novembre.


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15